Cinepur / Časopis pro moderní cinefily

plus sign

Cinepur No. 85 (Jan 2013)

Současnost a budoucnost filmového dědictví: Mezinárodní workshop a tematické číslo Cinepuru

5. 11. 2015 // 9:00 - 17:00

Studio Béla // Rytířská 25-27, Praha 1
(Maďarský kulturní institut, 2. patro)

Filmový časopis CINEPUR připravuje na listopad 2015 mezinárodní workshop zaměřený na téma filmového dědictví, který bude sloužit jako kriticko-reflexivní doplněk k současným aktivitám, vztahujím se k otázkám restaurování, zpřístupňování a prezentace filmového dědictví. Velký důraz bude kladen na mezinárodní kontext a možnost výměny zkušeností a názorů českých a zahraničních účastníků, včetně vytyčení cest, jakými se mohou aktivity související s filmovým dědictvím vyvíjet v budoucnu. Zvláštní pozornost v rámci workshopu bude věnována situaci v zemích Visegradu, kde již proběhly či aktuálně probíhají diskuze o přístupech k filmovému dědictví v éře digitání kinematografie a kde se již můžeme setkat s některými prvními praktickými výstupy. Na workhop bude navazovat speciální tematické číslo CINEPURU, v němž poskytneme prostor i pro reflexi situace filmového dědictví v zemích Visegradu.

9:00 - 12:00

BLOK I – PRAXE

 • Tadeusz Kowalski
 • (Filmoteka Narodowa, PL)
 • Nejstarší filmy a život po digitalizaci: případová studie Nitrofilm
 • Ekonom, kulturní manažer, ředitel polského Národního filmového archivu (Filmoteka Narodowa). Specializuje se na oblast mediální ekonomiky a managementu. Napsal několik knih a odborných statí pro vědecké magazíny. Je členem rady Association des Cinémathèques Européennes (ACE).
 • Daniel Borenstein
 • (Centre national du cinéma et de l'image animée, FR)
 • Restaurování seriálu Bídníci
 • Po absolvování pařížské filmové školy Louise Lumièra pracoval pro různé společnosti věnující se postprodukci. V roce 1997 zahájil praxi ve filmových laboratořích (GTC, BMAC). V současnosti je zapojen do restaurátorských aktivit Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).
 • Sebestyén Kodolányi
 • (BBS Archiv/Műcsarnok, Maďarsko)
 • Digitalizační aktivity v Maďarsku a filmové kurátorství
 • Filmař a kurátor, v minulosti byl hlavním kurátorem Béla Balázs Studio Foundation, filmovým historikem a archivářem v maďarském Národním filmovém archivu. Roku 2006 založil Archiv Studia Bély Balázse v budapešťském Paláci umění (Műcsarnok), kde aktuálně působí jako kurátor.
 • Peter Zákuťanský
 • (Národné osvetové centrum, SR)
 • Popularizace filmového dědictví
 • Absolvent katedry audiovizuálních studií na VŠMU v Bratislavě. Věnoval se průnikům mezi filmem a výtvarným uměním. V současnosti pracuje na digitalizaci audiovizuálního archívu Národného osvetového centra v Bratislavě.

13:30 - 17:00

BLOK II – REFLEXE

 • Trond Lundemo
 • (Univerzita ve Stockholmu, Švédsko)
 • Filmové dědictví a cenzura v kontextu švédského filmového průmyslu
 • Docent na katedře mediálních studií na univerzitě ve Stockholmu, ve svém výzkumu a publikační činnosti se soustřeďuje na otázky technologie, mediální archeologie a teorii archivu. Editorsky se podílí například na knižní série Film Theory in Media History.
 • Johannes Mahlknecht
 • (Univerzita v Innsbrucku, Rakousko)
 • Formování filmových kánonů v americkém prostředí
 • Odborný asistent na katedře amerických studií na Univerzitě Innsbruck. Je editorem série Film and Television Studies a připravuje vlastní monografii Writing on the Edge – Paratexts in Narrative Cinema. Ve svém aktuálním projektu se zabývá procesy utváření amerického filmového kánonu.
 • Céline Ruivo
 • (Cinémathèque française, FR)
 • Mezinárodní aspekty digitalizace a restaurování: případ filmu Nebožtík Theodor (1924)
 • Od roku 2011 je kurátorkou filmových sbírek Cinémathèque française. Předtím působila jako restaurátorka v Laboratoires Eclair. Ve své letos dokončené disertační práci se zabývala barevným procesem Technicoloru. Publikovala v časopisech Moving Image a Sight & Sound.
 • Matěj Strnad
 • (Národní filmový archiv, ČR)
 • Projekt EHP fondů Digitální restaurování českého filmového dědictví, aneb Dějiny jako nové
 • Archivář, publicista, překladatel, zakládající člen platformy Kinoaparát.cz. Jako editor a překladatel se podílel například na knize Manifesty pohyblivého obrazu I: barevná hudba. V současnosti pracuje pro Národní filmový archiv jako manažer projektu Digitální restaurování českého filmového dědictví.

Navazující akce:

18:00 // Ponrepo // Bartolomějšká 291/11, Praha 1

projekce snímku Nebožtík Theodor (L'heureuse mort / r. Serge Nadejdine, 1924)

Vstup volný.

Jazyk workshopu: anglický / simultánní tlumočení do češtiny.

Partneři

Národní filmový archiv, Praha (CZ)
Filmoteka Narodowa, Varšava (PL)
Národné osvetové centrum, Bratislava (SK)
Műcsarnok Library and BBS Archive, Budapešť (HU)

Projekt vznikl za podpory

Visegrad Fund Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie Ministerstvo kultury České republiky Městská část Praha 1

The Present and the Future of Film Heritage: International Workshop and Cinepur Theme Issue

November 5, 2015 // 9am - 5pm

Studio Béla // Rytířská 25-27, Prague 1
(Maďarský kulturní institut, 2nd floor)

In November 2015, the film magazine Cinepur is going to host an international workshop focusing on film heritage. The event serves as a critical addition to Cinepur's existing activities concerning film heritage and its restoration, accessibility and presentation. The workshop will be followed by a special theme issue of Cinepur that will explore and reflect on film heritage in the Visegrad countries. Such a reflection will be enriched and expanded by confrontation with the development and trends in this area from outside of the V4 region.

9am - 12pm

Block I - Praxis

 • Tadeusz Kowalski
 • (National Film Archive, Poland)
 • The Oldest Films and Life after Digitization: Nitrofilm Case Study
 • Economist, culture manager and director of Filmoteka Narodowa (National Film Archive). He specializes in media economics and management, author of several books and scholarly texts for academic journals. Member of the board of the Association des Cinémathèques Européennes (ACE).
 • Daniel Borenstein
 • (Centre national du cinéma et de l'image animée, France)
 • Restoration of Les Misérables Series
 • A Paris Louis Lumière School Graduate, Daniel Borenstein began his career in post-production working for various companies. In 1997 he started to work for film laboratories (GTC, BMAC). Since 2012 he has been in charge of film restoration at CNC's archive in Bois d'Arcy.
 • Sebestyén Kodolányi
 • (BBS Archive/ Műcsarnok, Hungary)
 • Digitization in Hungary and Film Curating
 • Filmmaker and curator. Former Head Curator of Béla Balázs Studio Foundation; from 2011 to 2013 he worked as an archivist and film historian at the Hungarian National Film Archive. In 2006, he founded the Béla Balázs Studio Archive in Kunsthalle (Műcsarnok) Budapest where he currently works as a curator.
 • Peter Zákuťanský
 • (National Educational Center, Slovakia)
 • Film Heritage Popularization
 • Archivist and filmmaker. He graduated from the Department of Audiovisual studies at Academy of Performing Arts (VŠMU) in Bratislava. In his work he has focused on the intersection between cinema and art. He is currently working on the digitization of the audiovisual archive at the National Educational Center in Bratislava (Národné osvetové centrum).

1.30pm - 5pm

Block II - Reflexion

 • Trond Lundemo
 • (Stockholm University, Sweden)
 • Film Heritage and Censorship in the Swedish Film Industry
 • Associate Professor at the Department of Media Studies at Stockholm University, is co-directing the Stockholm University Graduate School of Aesthetics and is the co-editor of the book series Film Theory in Media History. His research and publications engage in questions of technology, media archaeology and the theory of the archive.
 • Johannes Mahlknecht
 • (Innsbrück University, Austria)
 • Canon Formation and American Cinema
 • Assistant Professor at the Department of American Studies, University of Innsbruck. He is a series editor of Film and Television Studies at Universitätsverlag Winter, which will publish his forthcoming monograph Writing on the Edge – Paratexts in Narrative Cinema. His current book project focuses on formation processes of the American film canon.
 • Céline Ruivo
 • (Cinémathèque française, France)
 • International Aspects of Digitization: The Case of L'heureuse mort (1924)
 • Currently a curator of the film collections of the Cinémathèque Française, she previously worked as a film restoration expert at the Eclair laboratories. After completing a program at the Selznick School she finished her Ph.D. exploring the Technicolor process in 2015. She has published in Moving Image and Sight & Sound.
 • Matěj Strnad
 • (National film archive in Prague, Czech Republi)
 • Digital restauration of Czech film heritage or History as New
 • Archivist, publicist, translator, a founding member of Kinoaparát.cz. He has co-edited and co-translated the reader Manifesty pohyblivého obrazu I: barevná hudba (Moving Image Manifestos: Colour Music). Currently works for the Czech National Film Archive as a manager of the project "Digitization of Czech Film Heritage".

Follow-up Event:

6pm // Ponrepo Cinema // Bartolomějšká 291/11, Prague 1

Film screening of L'heureuse mort / r. Serge Nadejdine, 1924

Free entry.

In English.

Partners

Národní filmový archiv (National Film Archive), Prague (CZ)
Filmoteka Narodowa (the National Film Archive), Warsaw (PL)
Národné osvetové centrum, Bratislava (SK)
Műcsarnok Library and BBS Archive, Budapest (HU)

Project is supported by

Visegrad Fund Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie Ministry of Culture of the Czech Republic Městská část Praha 1

DALŠÍ WORKSHOPY

Visegrád po revoluci (téma čísla 85)
Současný německý film (téma čísla 96)

POPIS PROJEKTU

Filmové dědictví (téma čísla 102)

Současnost a budoucnost filmového dědictví: Mezinárodní workshop a tematické číslo Cinepuru

Cinepur #102 Cinepur #102


ČLÁNKY ONLINE


RUBRIKY

anketa (33) / český film (119) / český talent (39) / cinepur choice (33) / editorial (122) / fenomén (84) / festival (124) / flashback (20) / fragment (18) / glosa (244) / kamera-pero (18) / kauza (1) / kniha (135) / kritika (1135) / mimo kino (195) / novinka (835) / pojem (36) / portrét (55) / profil (102) / reflexe (27) / report (152) / rozhovor (188) / scénář (4) / soundtrack (91) / téma (1048) / televize (141) / událost týdne (296) / videohra (86) / web (46) / zoom (175)