Cinepur / Časopis pro moderní cinefily

OTAZNÍKY KOLEM VOLBY REKTORA AMU V LISTOPADU 2007

Vít Janeček / 10.12. 2007 / komentáře (195)

Kronika sporu o rektorské volby na AMU, který začal 28. listopadu 2007 a skončil 17. září 2009.

Tento blog jsem otevřel jako akademický senátor AMU, který se stal svědkem intrikami zmanipulované volby rektora AMU v listopadu 2007 a ač jsem to v dané chvíli považoval za "prohranou bitvu", svůj pohled jsem rozeslal členům akademické obce. Následně jsem zde níže v sekci diskuse (její chronologie postupuje od spoda) zveřejnil nejrelevantnější či nejpříznačnější reakce, které se mi scházely na e-mail a dále se diskuse rozvíjela spontánně. Výsledek volby byl záhy zvrácen objevením závažné chyby, vlivem které nemohla být volba platná. To teprve rozběhlo celý proces se všemi jeho temnými stránkami. Proto jsem asi v jeho polovině zřídil k tomuto blogu i kompost, jehož princip je tam vysvětlen. Celý proces přinesl vedle řady změn mnohé poznání.
Následující text by se dal i přepsat do souvislejšího vyprávění, ale aktuálně na to nemám čas ani necítím potřebu. Pro případnou budoucí inspiraci a paměť toto věřím bude stačit - jeví se mi, že příběh může mít v nějaké modifikované podobě ještě své pokračování, uražená ješitnost patří k dějinotvorným silám.
Chronologicky zde řadím své rámcové vstupy, kterými jsem na tomto blogu komentoval či shrnoval vývoj, zpravidla po nebo před jeho důležitými posuny. Tento empirický materiál snad ještě časem doplním pokusem o určité zobecnění.


KONDENZOVANÉ SHRNUTÍ DĚNÍ PO VOLBĚ REKTORA AMU V LISTOPADU 2007


 28. listopadu 2007 proběhly na AMU rektorské volby. Byli nominováni dva kandidáti. DAMU a FAMU nominovaly dosavadního rektora doc. Iva Mathé, HAMU nominovala prof. Jiřího Hlaváče. Tajná volba proběhla de facto bez diskuse a skončila těsným – vzhledem k nominacím překvapivým - výsledkem 8:7 pro J.Hlaváče. Mnozí ji považovali za vnitřně krajně problematickou, ale formálně korektní (viz můj dopis akademické obci, na nějž je odkaz pod textem, který diskusi spoluinicioval), ale postupně se ukázalo, že mandáty dvou volitelů nejsou platné. Poté se v akademické obci rozvinula diskuse /viz i toto diskusní fórum/, v reakcích na zmíněný dopis, na různé problémy s tím související a poté i na vývoj kolem zjištění, jež vedly k zastavení volby. Díky tomu, že již při prvním zjištění na pochybení upozornil předseda senátu Ministerstvo školství a to proces jmenování pozastavilo, se na AMU nezopakoval mediálně známý a strukturálně podobný scénář z VŠUP, odkud odešel již jmenovaný rektor, ale pochybení byla identifikována včas a akademický senát AMU jmenovací proces následně zastavil. Po vypršení rektorského mandátu byl prozatímním vedením školy pověřen první prorektor prof. Miloslav Klíma (od 1.2.2008), doc. Ivo Mathé byl na zasedání akademického senátu 19.2.2008 potvrzen jako prorektor, čímž škola získala stabilitu i na provizorní a přitom exponované období začátku roku.

Z pověření akademického senátu AMU dohodl v lednu jeho předseda doc. Dvořák s MŠMT harmonogram dalších kroků, který spočíval v tomto: a) oprava chyb ve vnitřních předpisech, b) vypsání doplňovacích voleb do AS, c) vyřešení dalšího postupu v otázce rektorské volby. Tento harmonogram byl plněn a přinejmenším reprezentace DAMU a FAMU nevyvíjely žádnou další aktivitu. Z HAMU naopak psali dopisy MŠMT a prezidentské kanceláři, ve kterých byla neplatnost volby zlehčována. MŠMT tedy 8.4.2008 uspořádalo schůzku zástupců všech tří fakult s ministrem, který je vyzval k urovnání sporů. Upozornil účastníky schůzky, že pokud nedojde k dohodě v horizontu cca měsíce, bude muset odeslat neplatné usnesení o jmenování rektora dál. Tato rozumná pobídka, vycházející z předpokladu, že nikdo nechce ostudu, kterou by takový krok znamenal, však měla paradoxní efekt: zástupci HAMU se zatvrdili ve své pozici, nenabídli žádné vstřícné kroky, zjevně s „nadějí“, že až uplyne čas vymezený k vyjednávání, nový rektor bude jmenován na základě dokumentu s neplatným usnesením (výklad zákona právníkem zjednaným reprezentací HAMU tuto možnost připouštěl). 6.5.2008 byli dovoleni chybějící senátoři za FAMU (doc. Jiří Myslík a Jaroslav Kratochvíl) a senát AMU se stal usnášeníschopným v plném rozsahu pravomocí. Sešel se 7.5.2008 navečer ve dvoutřetinovém složení (bez senátorů za HAMU, jejichž dovolba byla reprezentací HAMU zablokována) a vedle školní agendy vázané na vnější termíny se věnoval především definitivní anulaci rektorských voleb z 28.11.2007. Vyjasnil také status všech senátorských mandátů a usnesl se na záměru vypsat rektorské volby na nejbližší vhodný termín na začátku zimního semestru. Bylo ustanoveno, že nové rektorské volby proběhnou 8.10.2008. Akademický senát současně vyzval k ukončení sporů a co nejrychlejšímu zapojení HAMU do práce senátu. Úplnou tečku za celou touto kapitolou učinil dopis prezidenta Václava Klause z 12.5.2008, který předsedovi akademického senátu AMU doc. Janu Dvořákovi sdělil, že respektuje rozhodování akademického senátu AMU a očekává od tohoto orgánu co nejrychlejší návrh právoplatně zvoleného kandidáta na funkci rektora AMU (odkaz na jeho dopis viz níže).
Stávající představitelé HAMU nezměnili kurz ani po vyjádření prezidenta republiky. Zablokovali možnost vypsání doplňovacích voleb do akademického senátu AMU za HAMU - a tím i za další, mimofakultní katedry, které pod volby na HAMU spadají.

Vývoj po nových rektorských volbách
Akademický senát AMU pracoval dál ve dvoutřetinovém obsazení a na svém zasedání 9. září 2008 obdržel nominace na rektora AMU pro období 2008-2012 od celkem čtyř orgánů dvou fakult AMU, které nominovaly doc. Iva Mathé (zápis najdete ZDE). Jiný kandidát nebyl nominován.
Doc. Mathé nominace přijal a v příslušném termínu odevzdal rektorskou koncepci, kterou si můžete stáhnout ZDE (pdf, 3.77MB).
Ve středu 8. října 2008 od 14 hodin proběhlo v Sále Martinů na HAMU veřejné setkání a diskuse akademické obce AMU s kandidátem na rektora AMU a akademickým senátem AMU, který se následně usnesl o návrhu na jmenování rektora AMU.
Výsledkem usnesení je jednohlasné zvolení doc. Ivo Mathé. Zápis z celého volebního zasedání akademického senátu AMU najdete ZDE.
Reprezentace HAMU výsledek volby dva dny poté napadla prohlášením místopředsedkyně fakultního senátu HAMU ZDE a snažila se o jeho medializaci. Přitom jakákoli jiná, často i závažnější, usnesení akademického senátu AMU, která byla přijata do té doby, reprezentace HAMU akceptovala bez námitek a doložitelně na ně navazovala a navazuje.
Zastupující prorektor nechal vypracovat znalecký posudek na toto prohlášení, který je k dispozici ZDE (pdf, 200kb), přičemž od začátku sporu neexistují žádné protikladné právní výklady, jak se někteří pokoušejí tuto stránku věci relativizovat, ale pouze několik posudků jednoznačných, které směřovaly k logickému vyústění, a jeden posudek rozporuplný, z něhož bylo možné vytrhávat rozporuplná tvrzení podle příchylnosti čtenáře k té či oné straně sporu.
Ministerstvo školství obdrželo od akademického senátu AMU návrh na jmenování rektora AMU, který záhy předalo prezidentské kanceláři ke jmenování. Současně pokračovaly další snahy reprezentace HAMU o jeho zpochybnění, které jmenování zdržely dalším prověřováním platnosti návrhu. V lednu jmenování schválila vláda ČR a k 15.2.2009 prezident Václav Klaus jmenoval doc. Ivo Mathé rektorem AMU ZDE.
/konec citace textu publikovaného 15.2.2009/
V období před prezidentovým podpisem rektorského jmenování se reprezentace HAMU soustředila všemi prostředky na zabránění tohoto jmenování. Nejvýraznějším vnějším krokem bylo publikování rozsáhlých textů v Lidových novinách a týdeníku Euro, kde se reprezentaci HAMU podařilo přesvědčit několik novinářů o své verzi a ti už se ani nenamáhali nic ověřovat a rovnou psali a tiskli - nač ostatně něco ověřovat, když překypujícím zdrojem informací byli lidé s vysokými akademickými tituly, ti by přece nelhali. Po jmenování rektora se vše soustředilo na nové volby do akademického senátu, k nimž došlo ve dnech kolem prvního jarního dne roku 2009.

Následuje komentář jsem publikoval 6.3.2009, před jarními volbami do Akademického senátu AMU:

JE AMU NA CESTĚ VEN Z MARASMU?

Co jsme mohli a co ještě můžeme udělat jinak a lépe?


„Krizi si hýčkáme. Lepší příležitosti k proměně se nedočkáme.“
Vladimír Kokolia, ze Slovníku Grafiky 2


I.
Akademické prostředí stojí na několika pilířích, z nichž jedním z podstatných jsou autority, které i člověk mimo toto prostředí pozná například podle toho, že mají docentské či profesorské tituly. Jejich moudrost, umělecká, oborová či publikační činnost, rétorické a pedagogické schopnosti, kritické myšlení, odvaha, čestnost, nadhled, celostní přístup a snad i smysl pro humor jsou na vyšší úrovni, než u běžného občana. Jaký jiný rozdíl by měl být mezi například dobrým instrumentalistou – ať už sólistou či v dobrém orchestru – a jiným dobrým instrumentalistou, který ještě navíc učí na akademii? Tak jistě uvažovali v těch dvou veřejných mediích, kde v posledních týdnech tiskli vylíčení „naší kauzy“ v intencích kampaně, do které se – ve snaze zabránit jmenování rektora do nadcházejících voleb do akademického senátu AMU – pustila reprezentace HAMU. Pro ni v tom zmírala jedna z posledních nadějí, že - prostřednictvím snad "lépe" složeného senátu - dojde k zhodnocení úsilí, do kterého investovala celý rok tolik energie. Dosavadní proces ostatně nemůže neklást vedlejší otázku, jak je to na HAMU, která řadu let „produkuje“ v násobcích vyšší počet docentů a profesorů, než sousední fakulty či jiné vysoké školy, s povahou této normotvorné činnosti...
Obraz, který se i díky možná přílišné mediální zdrženlivosti vedení AMU i Akademického senátu AMU podařilo ventilovat v širší veřejnosti si zejména takto, před volbami do akademického senátu AMU, zasluhuje ještě i jiné přerámování.
Následující text nabízí akademické obci a dalším zájemcům shrnující pohled, jistě ne zcela vyčerpávající či zcela objektivní, z pozice aktéra a svědka celého děje.

II.
Není úplně snadné dobrat se poznání, kterého se naší akademické obci prozatím dostalo dosavadním trváním „volební krize“. Souvisí to od začátku s tím, že výsledek zmanipulovaných rektorských voleb v listopadu 2007 byl zmařen nikoli díky věcnému sporu o personální a koncepční směřování školy, který by v optimálním případě měl proběhnout právě při příležitosti těchto voleb, ale díky sérii neuvěřitelných náhod, které však vynechaný spor posunuly do rovin právních a kampaňovitých.
Právní rovina je vcelku přehledná, naopak v té druhé se nám nedostává zřetelných významů. Právě skrze ni však vede cesta zpět k věcným odpovědím na konkrétní otázky, u kterých vše začalo: proč by Jiří Hlaváč nebyl dobrým rektorem; proč je lepší, když školu řídí rektor a ne kvestor(ka); a konečně jak dosáhnout toho, aby se hlavním programem nově voleného akademického senátu AMU nestala terapie uražené ješitnosti, která prodloužila v lednu 2008 již de facto uzavřenou a přehlednou záležitost, v níž bylo možné hledat konsenzus, ještě o celý další rok?

III.
Právě v lednu 2008 bylo nezvratně a nezpochybnitelně jasné, že Jiří Hlaváč nemohl být právoplatně zvolen kandidátem na jmenování rektorem, na čemž se i hlasy senátorů HAMU usnesl 10. ledna 2008 akademický senát AMU. V usnesení senátu však zůstala právní skulina – nebyl explicitně zrušen dokument z listopadu 2007, který ležel na Ministerstvu školství a tvrdil opak. A do této skuliny zasadila reprezentace HAMU svůj „strategický nápad“, který v důsledku celou věc eskaloval a protáhnul o další rok. Vedení HAMU s bývalou kvestorkou a zjednaným právníkem přišli na to, že pokud by prezident Klaus dostal tento papír a na základě něj vystavil jmenovací dekret, výklad zákona by umožňoval považovat takovéto jmenování za platné, přestože návrh na jmenování Jiřího Hlaváče platný být nemohl. Není třeba připomínat, jaký precedent by realizace této kličky znamenala pro všechny vysoké školy.
Šlo tedy o to, nejprve paralyzovat akademický senát AMU (odstoupením všech dosavadních senátorů HAMU a především zablokováním dovolby nových - se to na čas povedlo) a souběžně leštit kliky na úřadech a vytvářet dojem, že navzdory evidenci neplatnosti volby Jiřího Hlaváče žádné vážné pochybnosti neexistují. Je příznačné, že nástroje použité k tomuto dílu byly stejné povahy, jako nástroje tzv. „justiční mafie“ - paralelně probíhající kauzy. Vzorec je tento: pakliže více lidí v pozici vysokých formálních autorit předstoupí před ostatní a souběžně říká lež, na které se shodují, vzniká přesvědčivý dojem. Reprezentace HAMU v únoru 2008 svolala setkání akademické obce HAMU (a zakázala na něm – za souhlasu většiny přítomných – pořizovat záznam; HAMU je přitom ještě alespoň de iure fakultou veřejné vysoké školy!), předstoupila před ni spolu se zjednaným právníkem a vysvětlila přítomným, že námitky proti volbě Jiřího Hlaváče jsou naprosto neopodstatněné. Na to konto vyzvala přítomné podepisovat petici, podporující toto tvrzení. Jinými slovy: na modrém papíře bylo napsáno „toto je červená“ a váha podpisů měla změnit náplň fyzikálních pojmů. Ještě snad více alarmující byl fakt, že při dostupnosti všech informací stran neplatnosti volby ve veřejných zdrojích – včetně usnesení senátu AMU podpořeného hlasy senátorů za HAMU – tuto petici podepsalo přes 200 členů akademické obce HAMU. Nicméně sama petice do akademického senátu AMU, kterému byla určena, pochopitelně nikdy nedorazila.
V další nátlakové akci bylo reprezentací HAMU zaktivizováno několik osobností hudebního světa, které stojí více mimo školu a ty – opět bez ověřování skutečností a v důvěře v názor formálních autorit ve vedení HAMU – psali prezidentu Klausovi podpůrné dopisy na téma jmenování Jiřího Hlaváče rektorem.
Finále pak představovala manipulační ekvilibristika, kterou reprezentace HAMU vyvinula při vyhýbání se doplňovacím volbám do akademického senátu AMU, a která patrně v dějinách českého vysokého školství i samosprávné demokracie nemá obdoby. Představte si, že místo očekávaných parlamentních voleb vám vláda prostřednictvím zaměstnavatele zašle dopis s otázkou: "přejete si vypsání voleb nebo ne?" Odpovězte nám, my se podle výsledku demokraticky zařídíme.
Jelikož reprezentaci HAMU šlo o to paralyzovat senát AMU a současně se bála, že kdyby vypsala volby, našli by se tací, kteří by kandidovali, i tací, kteří by – navzdory masivnímu tlaku vedení HAMU – šli volit, rozhodla se pro toto řešení: namísto voleb uspořádala anketu v akademické obci HAMU, zda tato souhlasí s vypsáním doplňovacích voleb. Výsledky této ankety, kterou distribuovali někteří učitelé mezi studenty v období zkoušek, nebyly zveřejněny, ale celkovým výsledkem nicméně bylo, že na HAMU doplňovací volby – navzdory urgencím vedení AMU – nebyly vypsány.
Mezitím probíhala smírčí jednání zástupců všech fakult, iniciovaná ministerstvem školství, na která zástupci HAMU přicházeli vždy v jiném složení a bohorovně dávali najevo, že se nebudou s nikým o ničem bavit, neboť jen čekají, až prezident podepíše jmenování Jiřího Hlaváče, což si umějí zařídit. Když v květnu 2008 tato bublina splaskla - prezident odmítl podepsat Hlaváčovo jmenování - změnili po pár týdnech taktiku a začali vyhlašovat, že jim celou dobu nejde o nic jiného, než o rozpuštění senátu, nové volby do senátu a teprve tehdy o vypsání nových rektorských voleb. V tuto chvíli však už přestávali mít partnery ochotné k debatě. Celoškolní senát byl doplněn do funkčního složení (bez zástupců HAMU) a další už je popsáno výše v kondenzovaném shrnutí událostí.

IV.
Dosud popsané ale především ukazuje, že reprezentace HAMU se za poslední rok dostala do psychologicky krajně prekérní situace. Mnoho urputných kroků, které před i po druhých volbách návrhu na rektora jakoby nedávaly smysl, směřovalo - čím víc se původní „strategie“ nedařila - jen k jedinému: zakrýt pravý stav věcí a hrát před vlastní akademickou obcí roli spravedlivých autorit. K tomu opakovaně posloužil také neplatný senátorský mandát mezi studenty populárního pedagoga akrobacie a tělocviku Petra Pachla, který bohužel tím, že k průběhu této části sporu zaujal zcela pasivní postoj – tedy ani se o svůj mandát aktivně nehlásil, pokud se cítil být jeho nositelem (o čemž lze tváří v tvář právní stránce věci pochybovat), ani se nároku na něj výslovně nezřekl – a tak vědomě či bezděčně zapříčinil, že se stal jakýmsi „beranidlem“ reprezentace HAMU ve snaze rozbourat senát, ve kterém zřejmě necítili mít názorovou většinu. „Kauza Pachl“ má ještě i nyní potenciál budit emoce, což se před volbami do senátu jistě některým hodí.

V.
Výše popsané důvody také ukazují, že z psychosociálního hlediska je snaha o odtržení hudební fakulty, jak se v poslední době objevuje ve výrocích jejich představitelů, jakoby jedinou možností, jak by mohli udržet zdání správnosti svého dosavadního postupu. Přitom by stačilo, aby HAMU v příštích děkanských volbách získala jinou, rozumnější a nezkompromitovanou reprezentaci, nebo aby se v akademickém senátu AMU po volbách v březnu 2009 sešli alespoň z větší části lidé, jejichž hlavním motivem kandidatury nebude terapie uražené ješitnosti a nejrůznější touhy po pomstě. Pak může převládnout věcnější uvažování a může dojít k nastolení nového konsenzu – tedy situace, ve které se sporné věci řeší sporem a ne zákulisními intrikami.
Zcela konkrétně to znamená, že pokud by v senátu převládli lidé z okruhu bývalé kvestorky Čuříkové (je možné, že i ona sama bude v rámci svého pedagogického působení na DAMU kandidovat), lze očekávat další kola tahanic.

VI.
Při pokusu o pojmenování neuralgických bodů je třeba se ještě vrátit i ke kandidatuře Jiřího Hlaváče, k čemuž mě vede zejména rozsáhlý rozhovor s ním v Lidových novinách z 12.2.2009.
Jiří Hlaváč se ucházel o funkci rektora AMU poprvé v roce 2004 jako jeden ze tří kandidátů. Na shromáždění akademické obce proběhla poměrně dlouhá debata nad projekty, ještě mnohem delší pak na zasedání akademického senátu. Ta začala tím, že jeden ze senátorů hudební fakulty vstal a varoval před Jiřím Hlaváčem na postu rektora jako před ješitným protekcionistou svých oblíbenců, který nemůže celku školy přinést nic dobrého. Z přítomných dalších čtrnácti senátorů, včetně čtyř senátorů z HAMU, neřekl k tomuto nikdo ani slovo, a po následné dlouhé debatě nad projekty a ostatními kandidáty Jiří Hlaváč obdržel se svoji kandidaturou a projektem tři hlasy z patnácti. Identický projekt přinesl Jiří Hlaváč o tři roky později.

VII.
Patrně každý z našich pedagogů, který bývá u přijímacích zkoušek na oborech, kde jsou povinné domácí práce, zažil situaci, že v loňském roce nepřijatý uchazeč zaslal další rok stejné práce. Tyto končí zpravidla s výrazně nižším bodovým hodnocením, než předchozí rok. Logicky. Ukazují na zájem o věc oboru a rozvojový potenciál, který ve srovnání s jinými těžko obstojí. Máme dopustit, aby kriterium, které je tak pochopitelné při úvaze o potenciálním studentovi prvního ročníku naší školy, nebylo bráno v potaz při volbě nejvyšší autority školní exekutivy? Navíc: Jiří Hlaváč věnoval celou svoji úvodní řeč před akademickou obcí jedinému tématu: jak zodpovědně se na svoji kandidaturu připravoval a kolik úsilí jej stála práce na projektu. Bylo možné právě v takovýto moment nenastolit námitku, zdali je v pořádku, že takto řeční nad textem, s nímž už před třemi lety ve volebním procesu propadnul? Namísto věcné či vtipné odpovědi s libovolnou mírou nadhledu se však už téměř celý následující čas až do konce debaty věnoval rozpravě o míře urážky Jiřího Hlaváče a o tom, jak je kladení takovýchto otázek nemístné. Sám Jiří Hlaváč se k tomuto momentu vrací ještě po třičtvrtě roce (v rozhovoru v Haló novinách, kde ještě k tomu čiší nostalgie po starých časech) a po roce a půl v Lidových novinách – vždy jako k banální nehoráznosti, která je pod jeho úroveň. Když dám stranou výše popsané meritum věci, vyvstává zde i otázka, jak by rektor, který se nechá vykolejit tak – dle svých slov – banální námitkou, mohl čelit skutečným výzvám svého úřadu? A navíc: když už jsou on i akademická obec HAMU tak citliví k tomu, co je urážlivé - neurazil Jiří Hlaváč akademickou obec tím, jak mizivý vklad vložil do své kandidatury? (Obsah projektu nechávám stranou, ten byl probrán již v roce 2004).

VIII.
Ve finále rozhovoru v Lidových novinách Jiří Hlaváč triumfuje tím, že rektorství AMU je mu lhostejné, neboť byl zvolen Americkým Biografickým Institutem (ABI) Mužem roku 2009. Nebýt zmíněného rozhovoru, nechal bych toto kyselé jablko stranou, ale máme-li vidět lépe, je nutné tento krok podstoupit... ABI je soukromým nakladatelstvím, které si v polovině šedesátých let zaregistrovalo ochrannou obchodní značkou svůj název, který působí dojmem vědecké instituce. Jak i náš současný příklad ukazuje, toto nakladatelství vyvinulo skvělou strategii obchodu s lidskou ješitností, který - ač je to záhadou - funguje i v době internetu. Začalo vydávat nejrůznější publikace typu Kdo je kdo v různých oborech, a také začalo prodávat asi padesátku nejrůznějších certifikátů: Muž vědy, Vynikající muž dvacátého století, Komunitní lídr Ameriky, Žena roku XY v medicíně a zdravotnictví, Žena roku XY – a také Muž roku XY. Funguje to tak, že ABI obesílá každý rok tisíce lidí z nejrůznějších oborů (pokud existuje alespoň nějaký ohlas na vaší práci v mediích a otevřených zdrojích, můžete se také sami přihlásit vyplněním formuláře na webových stránkách), z nichž někteří se chytnou a zašlou zpět své biografické údaje. A za poplatek v pásmu od 300 do 900 USD přichází Úspěch - certifikát o titulu na pěkném ručním papíře. ABI nepublikuje seznam „oceněných“, takže nelze získat údaje o jejich počtu ani srovnání pro pochopení relevance. V zahraničním tisku najdete řadu ironických článků k této části byznysu ABI. Ale to vše říkám kvůli jiné otázce. Bylo či je opravdu v zájmu akademické obce AMU, aby takto pošetilý a naivní člověk stanul v dnešní době v čele naší instituce? (Toto všechno současně nesnižuje jeho hudební talent či hudebně-pedagogické schopnosti.)

IX.
V naší zkušenosti by nemělo zaniknout, že výchozím jádrem sporu o rektorské volby v listopadu 2007 nebyly neplatné mandáty dvou senátorů, ale mlčení, odmítnutí diskuse o evidentně sporných věcech, za kterého byl Jiří Hlaváč protlačen první, od počátku neplatnou volbou. To byl důvod, proč jsem psal jako senátor svůj první dopis akademické obci, jehož obsah jsem v danou chvíli považoval za předem prohranou „bitvu“, ale šlo mi o to upozornit na to, co se stalo. Na výše uvedené námitky proti Jiřímu Hlaváčovi, stejně jako na argumenty, že dosavadní rektor Mathé zbavil školu pětadvacetimilionového dluhu, který po sobě zanechal tandem Čuříková-Toperczer, sehnal výjimečný objekt na Malé Straně, který slouží všem fakultám a zajistil kompatibilitu školy s Evropským systémem vzdělání, bylo pouze mlčení. Tedy ne mlčení - byl tlak na to, aby se místo argumentované debaty co nejrychleji (tajně) hlasovalo. Nenechat se vtáhnout do debaty o společném celku, ať si kdo chce říká cokoli. Tajné hlasování je dobrý institut, pakliže v rámci samosprávy existuje politická kultura, která pod jeho příkrovem nenechá zapadnout důležité otázky. Věřím, že naše krize v tomto smyslu celé prostředí zkultivovala a podobná situace se bude přinejmenším hůře opakovat.

X.
Pokračování je v rukou akademické obce AMU i jednotlivců, kteří se odhodlají kandidovat. Pokud budou zvoleni lidé otevření argumentům a co nejméně svázaní s klikou bývalé kvestorky, je šance na nastolení samosprávy, ve které se věci budou řešit otevřeně a konsenzuálně - tedy přinejhorším sporem (a hlasováním), s jejichž výsledkem se bude možné smířit. Po celé naší zkušenosti je to víc, než by se mohlo na první pohled zdát.
(6.3.2009)

Po proběhnuvších volbách do akademického senátu AMU se vše zdálo být u konce. Cirkusy byly ovšem příliš rozjeté, takže nastala ještě poslední serie čísel v novém šapitó:

Komentář publikovaný 19.5.2009, po prvním zasedání nově zvoleného Akademického senátu AMU, kde již zasedli i zástupci za HAMU:

I.
V březnu 2009 byl v řádném termínu a konečně za účasti hudební fakulty zvolen nový akademický senát AMU a sešel se 21.4. 2009 s jediným programem jednání – volbou předsedy a místopředsedů. Toto proběhlo hladce (viz zápis). Na závěr zástupci HAMU neohlášeně vystoupili se svým memorandem k pochybným a podvodným praktikám vedoucích funkcionářů AS AMU. Jeho cílem je pravděpodobně variace na totéž, co jsem již na tomto blogu popisoval: učinit z neudržitelného i neuvěřitelného jednání reprezentace HAMU v posledním roce alespoň morální, když už ne "absolutní", vítězství. Na poměry umělecké školy je takováto snaha myslím příliš velký kýč.
Obvinění vznesená v memorandu – zveřejněném na oficiálním webu hudební fakulty - však do té míry zpochybňuji legitimitu i legalitu status quo samosprávy AMU, že jej pravděpdobně není možné nechat bez oficiální reakce. Tím spíš, že stojí na silných tvrzeních, která buď je nebo není možné potvrdit nebo vyvrátit na základě velmi konkrétních důkazů.
Na tomto prvním zasedání také studentský senátor za DAMU David Šiktanc zaútočil na všechny, kteří již v minulém období v senátu zasedli, kde že vzali tu drzost znovu kandidovat. Toto základní nepochopení demokratické procedury spolu s hanopisem kolegů z HAMU, které otevřely první plnohodnotně zastoupené zasedání reprezentací tří fakult, vyprovokovaly kolegu doc. Marka Jíchu k tomu, že v následném dopise vyzval ostatní senátory, aby při tomto stavu věcí podpořili snahu HAMU o oddělení.
S tím já osobně nesouhlasím, tím spíš, že si nedokážu představit (zejména při pohledu na kvetoucí Pražskou konzervatoř s mnohem širším záběrem vůči hudební scéně), že by nějaká resuscitace tohoto prostředí zevnitř hudební obce nebyla možná.

II.
V jednání zástupců HAMU ostatně vidím oproti dosavadní praxi pozitivní posun, protože se svým materiálem vystupují alespoň otevřeně, ne jako dosud, kdy většinou jednotlivci či gremia HAMU zasílali do různých stran prohlášení, z nichž některá vyplouvala po roce, či ještě doteď vyplouvají - zatímco druhá strana sporu vše řešila otevřeně na zasedáních senátů, jejichž místo a datum byly dopředu veřejně známy, či zvřejňovala svá stanoviska na internetu. Oproti chvíli, kdy kolegové z HAMU svůj text předčítali, a kdy jsem se také neubránil hněvu i zklamání, jsem se při jeho pozorném čtení zase uklidnil. Ač to tak na první pohled opravdu nevypadá, nijak nevybočuje z řady předchozích akcí reprezentace HAMU a má též stejnou relevanci obsahovou.

III.
Pro lepší pochopení odpovědi na otázku "proč je to tady znovu?" i po nových volbách do Akademického senátu AMU, je třeba přiblížit pár nenápadných okolností. Možná jsme udělali chybu i my, z ostatních fakult, že jsme nepomohli v akademické obci HAMU propagovat možnost vstoupit do akademického senátu AMU, tak, aby se snížila šance, že se tam za HAMU ocitnou lidé, kteří se pokusí nastolit program terapie uražené ješitnosti a krytí neudržitelného jednání reprezentace HAMU, jak jsem před volbami varoval. Přemýšlel jsem o tom ještě víc, když jsem zjistil, že výzva k nominaci kandidátů do akademického senátu AMU se nikdy neobjevila na webu HAMU. Když jsem se tři dny před uzávěrkou nominací zašel podívat do útrob této fakulty, našel jsem takové oznámení pouze na dvou nástěnkách, kde ovšem člověk musel být velmi pozorným čtenářem, aby jej postřehnul na listu A4 malým písmem, s řadou jiných informací. Také zápis z únorového akademického senátu HAMU, ze kterého vyplývá, že fakultní senátoři byli povzbuzováni k nominování kandidátů do senátu AMU, byl zveřejněn až hluboko po uzávěrce přijímání nominací. Reprezentaci HAMU se i naší zásluhou nominace do senátu AMU podařilo skvěle utajit – zatímco samotné volby do senátu, kde šlo o to ty nominované zvolit, provázela mohutná kampaň.
Výsledkem je, že na HAMU bylo na 5 míst nominováno 7 lidí, z toho 4 z nich byli nominováni členy nejužšího fakultního vedení, dva další na vedení úzce napojeným předsedou fakultního senátu a sám předseda fakultního senátu byl nominován jedním z hlavních aktivistů HAMU ve sporu o rektorské volby. Tato okolnost pochopitelně nezpochybňuje legitimitu ani legalitu jejich mandátů, navíc je zde opět - oproti minulému senátu, kdy se po čase ukázalo, že studentským místopředsedou za HAMU byl doktorand a současně zaměstnanec fakulty - pozitivní posun. Jen musíme mít na paměti, že vedení HAMU, které rok páchalo věci, za které by v civilizované zemi muselo přinejmenším odejít ze svých funkcí, docílilo toho, že má nyní v senátu „své lidi“. Jak je vidět, podle toho to může i nadále vypadat a je třeba se na to připravit.

IV.
Mnohem závažnější jsou explicitní obvinění od nově zvolených senátorů za HAMU (k nimž se překvapivě hned při prvním čtení, ještě než měli možnost si text prohlášení prostudovat, přidali dva senátoři zvolení za DAMU), jejichž meritem je prohlášení, že „předchozí akademický senát AMU v čele se svým předsedou, se dopustili závažných pochybení i  vědomých podvodů v souvislosti s volbou kandidáta na jmenování rektora AMU, které vyvrcholily v  závěrečné fázi procedury jmenování rektora AMU zjevným podvodem “.

A. Memorandum kolegů z HAMU jazykem starozákonních proroků zjevuje pravdy, které otřásají legitimitou i legalitou současného vedení AMU, právní kontinuitou akademického senátu AMU i elementární ctí dotčených lidí. Jeho signatáři ale SOUČASNĚ na zasedání senátu, kde jej přečetli, prohlásili, že jim nejde o to, aby k jejich závažným obviněním s mnoha potenciálními důsledky senát přijímal usnesení - jen údajně chtějí na závěr celého sporu říci svůj názor. Nebýt kategoričnosti a závažnosti obvinění a faktu, že ač nejde o žádný oficiální dokument, visí v oficiálních aktualitách na portálu HAMU, mohl by senát celé období sporů hypoteticky uzavřít třeba i tím, že jsou na něj různé názory, stran interpretace nelze dojít ke konsenzu a deklarováním neshody se současně zavázat, že se k danému období nebudeme vracet. To však vklad kolegů z HAMU neumožňuje, neboť v sobě nastoluje stav, kdy samospráva AMU se ocitá mimo právní kontinuitu, legitimitu i legalitu. Tím pádem se ruší i rámec, ve kterém by neshoda o minulosti mohla být konstatována.

B: Se signatáři dopisu lze částečně souhlasit s tím, že v předkládací zprávě ministerstva školství ke jmenování rektora je užita jiná právní konstrukce neplatnosti mandátu Petra Pachla, neboť jeho mandát skutečně nebyl neplatný až od září 2008, jak se tam tvrdí, ale již od chvíle, kdy ke zjištění neplatnosti jeho mandátu došlo, tedy o půl roku dřív. Proč ministerstvo nepřijalo stanovisko samosprávy AMU, podepřené usnesením dvou fakultních senátů, senátem AMU i znaleckými posudky je záležitostí jeho právníků, v každém případě ale akademický senát AMU za tuto právní interpretaci nenese žádnou odpovědnost. V rozporu s tvzením memoranda HAMU je navíc tento jiný výklad pro samotnou volbu i jmenování rektora zcela irelevantní, dotýká se ovšem právní kontinuity Akademického senátu AMU.
Na okraj ještě dodávám, že předkládací zpráva MŠMT visí na webových stránkách vlády ČR, takže konspirační úvaha o tom, jak údajní podvodníci „kalkulovali s tím, že tento dokument nepronikne na veřejnost“, je chorá už v samotném základě.

C: Co ovšem v memorandu nelze obejít je ústřední tvrzení, že tento jiný právní výklad je záměrným podvodem, vzniklým „na základě podkladů, které [ministerstvo] obdrželo od funkcionářů AMU.“ Tady kolegové z HAMU vyslovují zcela konkrétní obvinění a odkaz k důkazům a u toho se zastavme. Bývalý předseda AS AMU Jan Dvořák, stejně jako bývalí členové senátu, nyní připravují místopřísežné prohlášení, že žádné podklady s takovouto argumentací Ministerstvu školství nikdy nevydali, stejně se vyjádřili rovněž rektor a další členové vedení AMU.
/konec citace textu z 19.5./

Situace byla jednoduchá: opravdu silná obvinění odkazovala ke zřejmému zdroji, žádali jsme tedy signatáře hanopisu o důkaz. Ten v určeném termínu nebyl předložen (zápis ze zasedání 23.6.2009 najdete ZDE) a senát ještě vyšel signatářům vstříc a z ministerstva byla vyžádána veškerá relevantní dokumentace, vztahující se k jejich obviněním. Ta byla během srpna doručena a jednoznačně příslušná obvinění vyvracela.
Finální, už vysoce fraškovité kolo, se odehrálo na zasedání akademického senátu AMU 17.9.2009 (zápis s přílohami - zejména dokumentací poskytnutou Ministerstvem školství - najdete ZDE), kdy se senát - tváří v tvář důkazní nouzi - od "memoranda" distancoval. Jeho autoři - mezi nimi i de iure profesoři vysoké školy - důkazní nouzi neshledali jako problém, k čemuž není už co dodat. Tím se celá, téměř dva roky trvající záležitost, jejímž posledním záchvěvem "memorandum" bylo, uzavřela.

(aktualizováno 20.9.2009)

A JEŠTĚ DŮLEŽITÁ TEČKA NA ZÁVĚR
Důležitou událostí, která měla charakteristicky podobný styl, jako události předchozí, byly volby kandidáta na nového děkana HAMU. Po peripetiích, za nichž byl 25.11.2009 akademickým senátem HAMU navržen ke jmenování dosavadní proděkan HAMU Vlastimil Mareš, rektor Ivo Mathé po dlouhém váhání a navzdory doporučení Akademického senát AMU, uplatnil své pravomoci a dne 22.1.2010 Vlastimila Mareše jmenoval děkanem. Nelze jinak, než akademické obci HAMU blahopřát. 
Téhož dne byl akademickým senátem AMU schválen nový statut hudební fakulty, ve kterém jsou již zrušeny dosavadní střet zájmů a diskriminace okruhu kandidátů na děkana této fakulty a počínaje příštími volbami umožnuje kandidaturu komukoli, kdo získá nominaci z akademické obce HAMU. Na tomtéž zasedání byl také jednohlasně podpořen záměr k vytvoření čtvrté fakulty AMU - se zaměřením na tanec, pantomimu a další pohybově-výrazové discipliny.


(Celý zápis ze zasedání AS AMU najdete ZDE).


--------------------------------------------
Vzhledem k tomu,  že řada věcí z minula je prozatím uzavřena v konzervované podobě, níže pro paměť příštích let nechávám ještě příspěvek publikovaný 20.11.2009 - před děkanskými volbami na HAMU - který reflektuje nejen hlubší důvody, proč byly tyto volby zpochybňovány:

20.11.2009 - POCHYBNÉ VOLBY DĚKANA NA HAMU - AKADEMICKÝ SENÁT ŽÁDÁ JEJICH ANULACI

Řadu měsíců trvaly urgence na aktualizaci statutu HAMU a někerých dalších předpisů, které se dostaly do rozporu s platnou novelou zákona o vysokých školách (v poměrně formální otázce určení délky děkanského období) i s v dnešní době již nepřijatelnou podmínkou, že kandidát na děkana může vzejít pouze z velmi zúženého okruhu fakultních kmenových zaměstnanců. Právě tato druhá podmínka de facto dávala do rukou stávajícího děkana veškeré nástroje k tomu, aby určil okruh kandidátů na svého nástupce. Akademický senát HAMU nakonec k přislušným změnám přistoupil – ovšem tím způsobem, že je schválil přesně v den, kdy byla ukončena uzávěrka přijímání kandidatur na děkana, takže člověk volený na příští čtyři roky mohl vzejít pouze z úzkého okruhu „vyvolených“, podle starých pravidel. Akademický senát AMU se po dlouhé diskusi proti této "shodě okolností" – kterou předseda fakultního senátu Havlík omluvně označil za prostou liknavost orgánů HAMU – postavil a vyzval orgány HAMU k anulaci voleb a jejich znovuuspořádání za férových a zákonných podmínek, tímto usnesením, přijatým na zasedání 20.11.2009:

Akademický senát AMU konstatuje, že aktuální vyhlášení voleb děkana HAMU proběhlo podle vnitřních předpisů, které jsou v rozporu s platným zněním Zákona o VŠ, vykazují střet zájmů a diskriminují okruh kandidátů. Akademický senát AMU žádá Akademický senát HAMU, aby tyto volby anuloval a vyhlásil je až ve chvíli, kdy budou uvedeny v platnost předpisy, v nichž budou příslušná pochybení odstraněna. Akademický senát AMU rovněž žádá rektora AMU, aby případné výsledky voleb zorganizovaných podle chybných pravidel neakceptoval.
(Celý zápis ze zasedání AS AMU najdete ZDE).

Celý tento problém má širší kontext, k němuž jsem na akademickém senátu vystoupil s následujícím příspěvkem, rozeslaným členům senátu s předstihem:

I.
K úpravám vnitřních předpisů HAMU dochází především z toho důvodu, že v některých pasážích jsou v přímém rozporu s novelou vysokoškolského zákona, která platí od roku 2005, v některých pasážích, které se v návrhu také mění, v rozporu s vícero věcmi.
K tomu druhému patří zejména klauzule ve článku 8 stávajícího statutu HAMU, která praví, že „Návrh na funkci děkana je podáván z řad profesorů nebo docentů, kteří jsou členy akademické obce fakulty.“ Jinými slovy by se dal obsah tohoto článku shrnout takto: „O okruhu kandidátů na budoucího děkana rozhoduje stávající děkan.“
Na první pohled bychom mohli považovat za dobrou zprávu, že tato klauzule, svěřující možnost výkonu hlavní exekutivní funkce na fakultě velmi úzkému okruhu lidí, je v novelizaci tohoto dokumentu formulována měkčeji, má to ale dva zásadní problémy.

1.nová formulace je nepatrně širší, když počítá s návrhem „na zvolení děkana zpravidla z řad docentů a profesorů, kteří jsou členy akademické obce HAMU“, což ale diskriminaci potenciálních kandidátů ani střet zájmů neřeší. Proto jej považuji za stejně nepřijatelnou jako stávající formulaci. V tomto bodě mě současně udivuje, že se reprezentace HAMU, která na jedné straně vyhlašuje své ambice budovat vysokou školu evropského typu, uzavírá potenciální kandidatuře zajímavých osobností třeba z Bratislavy, Ostravy, Vídně či Londýna. Vůbec není řeč o tom, zda by takový člověk byl zvolen, ale neumožnit ani kandidaturu je opravdu za čárou.

2.Ještě závažnější je skutečnost, že tyto změny mohly a měly být provedeny kdykoli během minlých let (vedení HAMU bylo v této věci dokonce opakovaně urgováno), neboť ty pasáže, které se dostaly do rozporu se zákonem o VŠ, jsou v tomto rozporu již od roku 2005. Je smutně symbolické, že tato novela vnitřních předpisů byla schválena ve stejný den, ve který proběhla uzávěrka přijímání kandidátů na děkana HAMU.
Podstatné je, že v důsledku této souslednosti se reprezentaci HAMU podařilo vyloučit z kandidatury na děkana HAMU kohokoli mimo kmenové docenty a profesory fakulty. Kam se poděla přecitlivělost kolegů z HAMU vůči v dřívějších předpisech obsaženém a záhy opraveném vyloučení Petra Pachla, resp. zaměstnanců mimofakultních kateder z možnosti kandidovat do celoškolního akademického senátu?
Tímto se na vás všechny obracím s velkou naléhavostí, abychom tuto nepravost, která by nezůstala bez důsledků, nenechali projít.

II.
V tomto smyslu předkládám – jeden pozměňovací návrh a jeden návrh usnesení:

1. do článku 8 statutu HAMU navrhuji tuto změnu formulace:
namísto textu: „návrh na zvolení děkana zpravidla z řad docentů a profesorů, kteří jsou členy akademické obce HAMU, může podat písemně kterýkoliv člen akademické obce HAMU (se souhlasem navrhovaného)“ navrhuji uvést: „návrh kandidáta na děkana, zpravidla s hodností docenta či profesora, může podat písemně kterýkoliv člen akademické obce HAMU (se souhlasem navrhovaného)“

2. Pro to, aby děkan HAMU mohl být volen v souladu s platnými a bezrozpornými předpisy, navrhuji přijmout toto usnesení: „AS AMU konstatuje, že aktuální vyhlášení voleb děkana HAMU proběhlo podle vnitřních předpisů, které jsou v rozporu s platným zněním Zákona o VŠ, vykazují střet zájmů a diskriminují okruh kandidátů. AS AMU žádá AS HAMU, aby tyto volby anuloval a vyhlásil je až ve chvíli, kdy budou uvedeny v platnost předpisy, v nichž budou příslušná pochybení odstraněna. AS AMU rovněž žádá rektora AMU, aby případné výsledky voleb zorganizovaných podle chybných pravidel neakceptoval.“

III.
Toto je pro příštích několik let jedna z posledních příležitostí nenechat zabetonovat stávající prostředí HAMU v sobě, k čemuž se vztahuje ještě téma, které bylo předmětem sporu na půdě senátu před několika lety, což je možná třeba vysvětlit šířeji. Polistopadový zákon o vysokých školách zavedl několik klíčových principů, které vedly k větší nezávislosti a pružnosti vysokých škol. Vedle ustavení samosprávy k nim patřilo zejména pravidlo, že akademiční pracovníci jsou přijímáni výhradně na dobu určitou a to maximálně na dobu tří let. V roce 2005 tato klauzule ze zákona vypadla a byla nahrazena doporučením uzavírat smlouvy zpravidla na dobu určitou, zpravidla na 5 let. Zákon nově nevyloučil ani možnost uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. Pro studenty kterým tento rozdíl nemusí být jasný jen dodávám, že zaměstnanec se smlouvou na dobu neurčitou je prakticky „nevyhoditelný“. V akademickém senátu jsme se pokoušeli prosadit klauzuli pro AMU, která by tříleté pravidlo a dobu určitou uchovávala. Vůle k tomu nejprve byla, po intervencích tehdejší kvestorky, která se za pomoci nepravdivých informací pokoušela dokázat, že to je v rozporu se zákoníkem práce, nakonec toto neprošlo s odkazem na to, nechť si toto řeší fakulty. Tato otázka mi vyvstává znovu zejména nad bodem 19 statutu HAMU, kde se praví:
„Akademičtí pracovníci jsou v pracovněprávním poměru k AMU. Pracovní poměr lze sjednat na dobu určitou, zpravidla v délce pěti let. Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat opakovaně nebo dohodou účastníků prodlužovat na dobu delší, než je uvedena v předchozí větě.“

Na rozdíl od škol, kde působí profesionální učitelé či učící badatelé, kteří těžiště obou těchto činností směřují do jednoho místa, na uměleckých školách učí umělci, kteří mají zpravidla dvě těžiště: školu a svoji uměleckou činnost. Je opravdu v zájmu studentů i školy, aby smlouvy pedagogů byly takto návodně směřovány k delším lhůtám a s takovým důrazem na to, že při opakovaném sjednání není nutné dělat konkurz? Pro inspiraci uvádím, že na FAMU jsou maximálně tříleté smlouvy (s výjimkou děkana, který je jmenován na čtyři roky) a vedoucí kateder procházejí po každém konci svého tříletého období konkurzem, jehož prezentační část má podobu veřejné diskuse.
Nepředkládám k tomuto zatím žádný návrh, jen to dávám jako východisko do diskuse.

IV.
Ti z vás, kteří se nezúčastnili setkání akademické obce HAMU 8. října 2009 příp. kdo nečetl zápis z posledního zasedání umělecké rady HAMU, mohou mít pocit, že pokoušet se narovnat pokřivené záležitosti této fakulty může vést jen k dalším nepříjemnostem, které nikdo z nás nechceme, zatímco když i věci problematické necháme být, bude klid. Opak je však pravdou. Na zasedání akademické obce HAMU vystoupili dva hlavní hybatelé sporu uplynulých dvou let - proděkani Vlastimil Mareš a Noemi Zárubová - a obšírně vyložili křivdy, ke kterým podle jejich názoru došlo. Sekundovali při tom dva členové našeho senátu – Jaromír Havlík a Irvin Venyš. Od lidí, kteří jsou zaměstnáni v odpovědných vysokých pozicích exekutivy bych očekával, že když už se k tématu rektorských voleb chtějí vracet, tak korektně nastíní průběh sporu a jeho jednotlivá vyústění v podobě právoplatných usnesení akademického senátu a k nim případně dodají oficiální stanoviska jiných orgánů či své osobní pohledy na věc. Celé – byť často i nesrozumitelně zmatené – líčení však bylo neseno opomíjením řady klíčových skutečností, což platí zejména pro Marešovo závěrečné tvrzení, že když zástupci HAMU předložili své memorandum, které údajně pravdivě odráželo stav věcí, celý senát jejich hledisko uznal, ale hlasování dopadlo opačně – protože zástupci DAMU a FAMU vše přehlasovali. Tato lež pochopitelně vzbudila vlnu pohoršení. A na tu dále Mareš navázal výkladem o tom, jak DAMU a FAMU (s větším důrazem na druhou fakultu) okrádají hudební fakultu, což lze odvodit ze způsobu, jakým ministerstvo rozděluje peníze. Tuto tezi vedení HAMU šíří ve své akademické obci již několik měsíců, což při faktu, že nikdy nerozporovaný způsob rozdělování prostředků mezi fakulty trvá více než desetiletí, může znamenat pouze jediné: snahu odvést pozornost od chyb a neschopnosti vést jakákoli konstruktivní jednání, kterých se zejména jmenovaní proděkani v posledních letech dopouštěli. Poslední část výkladu Vlastimila Mareše byla věnována novému projektu „hudební školy evropského typu“. Spíš než vlastní záměr, jehož způsob prezentace uklidnil všechny, kteří se oddělení HAMU obávali, byl znepokojivý jiný fakt. Projekt, který by v důsledku zasáhnul do Benešových dekretů a byl by nejvýraznější institucionální změnou od založení AMU, existoval pouze v orální podobě - a přesto jej bylo v neanonymním referendu ochotno podepsat několik desítek členů akademické obce HAMU. Jsme na vysoké škole?
Aranžmá celého setkání bylo nastaveno tak, že přítomní hosté mohli vystoupit jen na úplném konci několik minut a pak již bylo nutné rychle končit a tudíž možnost korekce byla minimální. Jak vyplývá z posledního zápisu AS HAMU, tato úspěšná figura má být aplikována i při děkanských volbách – hlavně neobtěžovat akademickou obec přiliš velkým prostorem pro nějaké názory.
Právě na setkání akademické obce HAMU jsem si uvědomil, že emoce v jejich řadách při zbytečně prodlužovaném sporu o rektorské volby i nepochopitelná neústupnost Umělecké rady HAMU, která se i tváří v tvář evidentním faktům v otevřených zdrojích opakovaně stavěla za vedení HAMU – musely vycházet ze soustavně zkreslovaných či lživých informací, které zřejmě zejména hlavní činitelé sporu na straně HAMU – tedy proděkani Zárubová a Mareš – s nasazením své osoby prezentovali ve vlastním prostředí.
Vlastimil Mareš se nyní za bezprecedentního zvýhodnění své osoby výše popsanými okolnostmi hodlá stát děkanem HAMU. Jeho kandidatura je nesena již načatým populismem o finančním strádání HAMU ve svazku AMU a rozkrytí této demagogie a jejích fines bude představovat další mrhání energií na všech stranách.

V.
Materiály k jednání jsem si přečetl a tento text rozepsal 17. listopadu, ale větší část dne i večera jsem strávil v plnýc

  Přečteno 36252x


komentáře

   přepište kód:    

Jan Nepomuk Piskač  (2.1.2010 08:27)

HAMU JIŽ NEDĚLÍ AMU, ALE SAMU (SEBE) aneb JAK SE MNOŽIT DĚLENÍM

Rychlost, s jakou představitelé HAMU mění své koncepty (vzájemně neslučitelné až protikladné) přeměny (uspořádání) AMU, se dá srovnat snad jen s kvaltem, s nímž akademické orgány DAMU ruší, obnovují (zrušené) a znovu zpochybňují (obnovené) konání jedné státní doktorské zkoušky. Bezuzdnost (odtrženost od akademické obce a od základních demokratických institutů, jako je akademická diskuse) je v obou případech obdobná.

Nedávný záměr vytvořit samostatnou Hudební a taneční akademii Antonína Dvořáka (čili odejít ze svazku AMU), na jehož podporu bylo narychlo zorganizováno souhlasné referendum akademické obce HAMU, byl teď vystřídán konceptem vzniku čtvrté fakulty AMU, fakulty tance a pantomimy (s odvoláním k Benešovu zakládacímu dekretu AMU). O zorganizování referenda na podporu nové, odlišné koncepce představitelů HAMU není zatím nic známo. Vedení HAMU navzdory výsledku referenda k osamostatnění – tj. navzdory většinovému přání obce svazek AMU opustit – vykročilo proti vůli své obce jiným směrem.

Ve skutečnosti je obec (navzdory výsledkům pochybných referend) lhostejná – svému vedení i sama o sobě.

Problém konceptů vedení HAMU tkví v něčem jiném. Ani v jednom případě nejde o vznik nové školy či fakulty, ale o přejmenování – příp. změnu statutu – školy staré (resp. jejích součástí), tj. o starou dobrou HAMU. V druhém případě jde navíc o pokus rozmnožit se dělením.

Rektor AMU neklade vzniku čtvrté fakulty překážek (k témuž stanovisku se přihlásil AS AMU), pokud si toto rozšíření nevyžádá ekonomické a prostorové náklady. O majetek (budovy, učebny, příděl z rozpočtu etc.) jde ovšem až v druhé řadě. V první řadě jde o moc (potažmo ovšem i o vliv v majetkových otázkách).

(Staro)nová fakulta by nepochybně zůstala v držení stávajících profesorů, docentů (pedagogického sboru) HAMU z tanečního a pantomimického oboru. Sotva se dá očekávat podstatné otevření navenek a radikální obměna pedagogického sboru mladou krví zvenčí. (Takové otevření a obměna by se nedaly očekávat ani ve velkém, tj. v řadách sboru hypotetické samostatné Akademie A. Dvořáka.)

O nevůli otevírat přístup ke vlivu na správu školy lidem zvenčí svědčí nedávná volba a jmenování nového děkana HAMU. Došlo k němu i přesto, že AS AMU včas, tj. ještě před volbou, upozornil na nerovné podmínky, ne-li diskriminaci uchazečů o děkanský úřad na HAMU (kteří se měli rekrutovat výlučně z řad docentů a profesorů členů akademické obce HAMU) a doporučil uskutečnit volbu teprve po narovnání diskriminačních podmínek, tj. po úpravě statutu HAMU. K úpravě statutu nakonec došlo či dochází, ale až potom, co byla uskutečněna volba podle nerovných pravidel. V zásadových otázkách nepevný rektor AMU kandidáta vzešlého z takové volby – navzdory doporučení AS AMU volbu neuznat – jmenoval děkanem HAMU. (Prostor, jaký byl této události věnován v posledním zápise ze zasedání AS AMU dne 22. 1. 2010, ani obsah příslušného bodu nesvědčí o zesíleném odporu rektorovi ze strany senátu. Ta tam je důsledná a vytrvalá zásadovost předchozího desetičlenného AS AMU. Rektor, vynesený do úřadu právě předchozím senátem, se zásadovosti svých volitelů zpronevěřuje opakovaně.)

Stávající představitelé HAMU, kteří by se – v případě založení čtvrté fakulty – rozdělili na představitele dvou (staro)nových fakult, by legitimně nárokovali dvojnásobný počet křesel v AS AMU. Právně čistým úředním trikem by názorová monolitnost vedoucích funkcionářů HAMU (resp. HAMU+TPAMU) vyrovnala síly zákonodárných zástupců DAMU a FAMU dohromady. Novému rozložení sil v celoškolním senátu by zřejmě odpovídalo směřování školy jako celku a také okruh případných kandidátů na rektora. Konsenzuálním kandidátem by se vzhledem k absolutní přízni (staro)nových fakult a částečné přízni na své domovské DAMU mohla jevit např. Ing. Čuříková. V úvahu připadá, že by do čela nově uspořádané AMU mohl kandidovat (i po dvou obdobích v čele jiné, staré AMU) stávající rektor, za zásluhy o (staro)novou fakultu a za předpokladu, že by do kvestorské funkce reinstaloval paní Ing.

Ale dost bylo prognostiky. Přítomnou realitu výmluvně vyznačuje to, že představitelé HAMU a jejích tanečních a pantomimických oborů usilují už teď o přejmenování, resp. rozšíření názvu stávající hudební fakulty (např. na fakultu hudby, tance a pantomimy?). Připravenost, koncepční, ideová, neřku-li administrativní vybavenost a know-how (natož sebevědomí osnovatelů) k založení suverénní čtvrté fakulty budou patrně ještě v plenkách, ne-li v stádiu prenatálním. A tak zřejmě půjde jen o to, jak novými smělými závazky zamáznout (přehlušit) výsledky referenda o odchodu ze svazku AMU (k němuž fakticky rovněž nebylo nic schystáno a hotovo) a zase jinak si hojit uraženou ješitnost z posledních voleb rektora.

Smutné na tom je, že na takové hry (které už jsou nadobro odtrženy od života akademické obce) bez odporu, resp. s pohodlností přistupuje stávající vedení AMU, nejenom rektor, ale už i Akademický senát AMU. Pohodlnost, s níž přijímají (ať na oko, nebo doopravdy) virtuální realitu rozehranou představiteli hudební fakulty, přitom hraničí s vypočítavým cynismem. Představitelé školy zapomínají, že se takovými poměry vystavuje ironickému pošklebování a výsměchu z řad akademické i široké veřejnosti celá naše slavná Alma Mater.

Autor je dosluhující člen akademické obce AMU.

V. Janeček - ad T.Čuříková  (1.19.2010 18:32)

Za svojí větou týkající se sporu o omezení délky pracovních smluv na AMU, tedy že "po intervencích tehdejší kvestorky, která se za pomoci nepravdivých informací pokoušela dokázat, že to je v rozporu se zákoníkem práce, nakonec toto neprošlo s odkazem na to, nechť si toto řeší fakulty" si beze zbytku stojím a očekávám soudní obsílku. AMU se zbavovala "služeb" T. Čuříkové, která byla kvestorkou naší školy neuvěřitelných 16 let, velmi obtížně. Pevně věřím, že její éra se všemi "specifiky" je už nenávratnou minulostí a potud jsem odhodlán se její osobou nadále jakkoli nezabývat. V tomto smyslu připouštím, že zmínka o její asistenci při výsledeném neomezení délky smluv na dobu určitou na AMU je z hlediska meritu věci nadbytečná. Stejně tak jsem nicméně přesvědčen, že T. Čuříková v blízké i vzdálenější budoucnosti využije každou příležitost, aby se do "služeb" AMU (či DAMU) znovu instalovala - co nejvýše to půjde. To je naopak důvod, proč by její jméno nemělo být zapomenuto.

K meritu věci - tedy smlouvám na dobu ne/určitou - se ještě vrátím v samostatném příspěvku.

Tamara Čuříková  (1.18.2010 18:49)

PANE JANEČKU, LŽETE !

Opožděně (protože blog již nesleduji) vzbudil mou zvědavost dotaz studentky na uzavírání pracovních poměrů na AMU s odkazem na tvrzení pana Janečka. Ke svému překvapení jsem se dočetla v článku pana Janečka ze 17. a 19. listopadu 2009 v části III. , že jsem zmařila v AS AMU snahu prosadit pracovní poměry na dobu určitou, cituji: "po intervencích tehdejší kvestorky, která se za pomoci nepravdivých informací pokoušela dokázat, že to je v rozporu se zákoníkem práce, nakonec toto neprošlo s odkazem na to, nechť si toto řeší fakulty".
Pane Janečku, lžete! Názor, že pracovní poměry na dobu určitou považuji za velmi praktickou a správnou věc jsem vždy deklarovala, polemizovala jsem o tom i s tvůrci zákona v právním rádci - viz
http://pravniradce.ihned.cz/42-10078270-22149025-1-14793220-F00000_d-24 již v roce 2004. Posouzení ponechám na čtenáři.
A Vás , pane Janečku, opakovaně vyzývám, nešiřte o mne nepravdivé informace, nebo na Vás podám trestní oznámení.
Tamara ČuříkováJan Nepomuk Piskač  (6.27.2009 13:32)

NAPADÁNÍ KONTINUITY SAMOSPRÁVY AMU – CO NA TO REKTOR MATHÉ?

Vyjděme z předpokladu, že Ivo Mathé kandidoval v nových volbách rektora AMU na podzim 2008 (následujících po neplatných volbách z podzimu 2007) u nejlepšího vědomí a svědomí. To znamená, že respektoval legitimitu tehdejšího (předchozího) AS AMU, nejvyššího samosprávného orgánu na akademické půdě, před nějž s kandidaturou předstoupil a od něhož také následné zvolení (potvrzené jmenováním od prezidenta ČR) přijal.

Stávající AS AMU představuje legitimní kontinuitu školní samosprávy vůči předchozímu senátu (už tím, že legitimitu výkonu samosprávy v podání svého předchůdce nikterak nezpochybňuje a nereviduje).

Legitimitu samosprávy AMU (té předchozí, a potažmo i současné, jež na předchůdce navazuje po duchu i liteře právní kontinuity) oproti tomu vytrvale zpochybňují a napadají představitelé HAMU. Naposledy – a nejkřiklavěji – memorandem (podepsaným 7 jedinci, 5 senátory AS AMU za HAMU + 2 senátory AS AMU za DAMU), jež nařklo statutární představitele akademických orgánů AMU předchozího funkčního období ze lží a podvodů, aniž pro nařčení sneslo (a zveřejnilo) jediný (listinný či jiný) důkaz. Memorandum viselo donedávna na nejpřednějším místě oficiálních webových stránek HAMU, jako by šlo o úřední stanovisko orgánů hudební fakulty.

Memorandum před pár dny (podle svých slov dočasně) – bez omluvy napadeným – stáhl svým rozhodnutím z webu děkan HAMU prof. Toperczer.

Akademická obec přitom až dosud nebyla informována o tom, kdy, kdo a jak (tj. jakým pravomocným řízením) rozhodl o vyvěšení memoranda na web HAMU. Patří se připomenout, že skupina 7 senátorů AS AMU sama o sobě nepředstavuje žádný akademický orgán, totiž orgán se samosprávnou rozhodovací kompetencí. O zavěšení jejich memoranda na oficiální stránky fakulty by proto bývaly měly rozhodnout akademické orgány HAMU, vydávalo-li se takto memorandum (na místě nejžhavější aktuality) za oficiální stanovisko hudební fakulty. Rozhodnutí orgánů HAMU v té věci však nelze na týchž úředních stránkách dohledat. Tj. nelze se dohledat explicitního stvrzení (ze strany kompetentních orgánů HAMU), že jde o oficiální stanovisko fakulty.

Z webu tedy (na údajný popud svých proděkanů) memorandum stahuje – dočasně (tj. bez omluvy napadeným, rovněž bez předložení důkazů, jež by nařčení z memoranda podepřely a omluvu znepotřebnily) – děkan HAMU prof. Toperczer. Má to znamenat, že týž jedinec (na popud týchž poradců) rozhodl rovněž o tom memorandum na web vyvěsit a za oficiální stanovisko HAMU je vydávat? Těžko říci. Ve stanoviscích představitelů hudební fakulty (v jejich vyhlášeních či proklamacích) – a v jejich validitě, tedy platnosti a závaznosti – je toho času zatěžko se orientovat.

Tíž představitelé HAMU – veřejně např. na akademické obci HAMU před volbami do AS AMU na jaře 2009 – se donedávna oháněli policejním šetřením a žalobou na neznámého pachatele, již ve věci zpochybnění rektorských voleb HAMU podala. Na můj přímý dotaz (na téže obci) po výsledcích padla odpověď, že šetření nebylo ještě skončeno. Dnes se dozvídáme, že výsledky šetření jsou – na představitelích HAMU – nevymahatelné, neboť žalobu podala soukromá fyzická osoba, a nikoli orgány samosprávy HAMU. (Žalobu na neznámého pachatele zřejmě podal navždy neznámý žalující.)

Umělecká rada HAMU – za předsednictví děkana Toperczera – zase počátkem roku 2009 vyrukovala s iniciativou osamostatnění HAMU a založení nové hudební a taneční školy evropského typu. (Vizme úřední dokumentaci.) Děkan a předseda UR HAMU Toperczer byl následně na věc dotazován akademickými orgány AMU (viz úřední zápisy na webu AMU) a vyjádřil svou podporu společné, nerozdělené AMU. Významní představitelé HAMU ovšem vizi osamostatnění (tj. vydělení fakulty ze svazku AMU) nadále rozvíjeli, a to i veřejně (např. na zmíněné předvolební schůzi obce HAMU), rovněž na stránkách celostátních médií (viz např. rozhovor prof. Hlaváče v Lidových novinách). Na přímou výzvu stávajícího AS AMU k vyjádření rozhodného stanoviska se zatím orgány HAMU odmítají vyslovit, tj. vydat oficiální, úřední odpověď.

Zaznívá argument, že umělecká rada HAMU se nemá co odpovídat akademickému senátu AMU. To jistě platí ve věcech vnitřní správy fakulty, systému a studia hudebního oboru na HAMU. Problém je, že iniciativa vydělit HAMU ze svazku AMU se celku školy (a její samosprávy) podstatně – ne-li nejpodstatněji – týká.

Představitelé HAMU se ovšem chovají, jako by samostatní (na zbytku školy nezávislí) už byli a na celoškolní samosprávu se nemuseli ohlížet. (A to i přes to, že po ročním bojkotu zasedli reprezentanti HAMU v AS AMU čili celoškolní samosprávu spolutvoří a na jejím rozhodování se podílejí.) Memorandum, které na oficiálních stránkách HAMU (jež tvoří s webem DAMU a webem FAMU úřední stránky AMU) celé týdny otevřeně hanobilo a zpochybňovalo legitimitu vedoucích orgánů AMU, to jenom názorně ilustruje.

Na výzvu celoškolní samosprávy (předložit důkazy nebo se za zveřejněná nařčení omluvit) reaguje vedení HAMU pouze tzv. dočasným a podmínečným stažením memoranda (do doby, než pověřený předseda AS AMU zjistí, existují-li nějaké důkazy pro nařčení v memorandu obsažená či nikoli, důkazy, jež autoři memoranda nedokáží a – sic! – odmítají předložit sami).

Správa HAMU vykazuje ošklivé známky chorobného stavu. A nejde jen o schizofrenii, kdy reprezentace HAMU z AMU odchází i zůstává (školu bourá a současně se pasuje za jediný spravedlivý pilíř školní nerozbornosti), samosprávu AMU tvoří i ji odmítá (na hlasování se podílí a výsledky hlasování odmítá respektovat), obviňuje a důkazy pro svá obvinění vymáhá na obviněném. Jde o to, že reprezentace HAMU si v daném stavu libuje a jeho chorobnost si nepřipouští. Spolupráci, která je podmínkou léčby (klasické jako alternativní), odpírá. Jde přitom o léčbu celé AMU, o léčbu a prevenci nemocí, jež postihují a promořují školu napříč fakultami. Souhrnně je lze postihnout jako poruchy osobní integrity.

Oficiální pozice HAMU zákonitě stěžuje ozdravovací kůru i těm představitelům obce (a jejích orgánů), kteří se léčit chtějí. Boj s takovou chorobou snadno přivodí únavový syndrom a hrozí infikovat i ty, kdo léčbu iniciovali. Je to nakažlivé!

Vizme pana rektora Mathé. Také on již vykazuje známky obdobně schizofrenního stavu a poruchy integrity. Kandidaturu na rektora, zvolení a jmenování přijal, a krátce na to, při vrcholných akcích na akademické půdě – totiž na předvolebních setkáních akademických obcí DAMU, FAMU a HAMU k volbám do AS AMU – "jakoby" (tj. fakticky) nebyl, neexistoval.

K hanobení legitimity a kontinuity samosprávy AMU (jejíž je součástí, vedle AS AMU hnedle nejdůležitější a určující) pan rektor za celou dobu vyvěšení memoranda nevydal jasné stanovisko. Svým mlčením – jako pravomocná osoba i orgán AMU (v 1 osobě) – přispívá k úřednímu posvěcení hanopisu 7 jednotlivců (bez pravomoci orgánu) na školu, již sám představuje. AMU se tak, rovněž jeho přičiněním, vystavuje oprávněnému posměchu veřejnosti jako instituce, která úředně znevažuje své vlastní úřední orgány, veřejně zpochybňuje vlastní samosprávu, a tak snad ani nemá právo na samostatnou, suverénní existenci univerzitního typu.

Nemluvě o vážném ohrožení páně rektorovy osobní integrity. Hanopis, k němuž mlčí, očerňuje šmahem všechny členy minulého AS AMU, tj. jednoho každého, který se zasloužil o to, že škola (pod správou nejnižšího možného počtu 10 senátorů) fungovala (její chod a provoz byl zajištěn a existenční potřeby saturovány, včetně existenčních potřeb HAMU, která práci na celoškolní samoprávě rok bojkotovala) a neupadla pod ministerskou správu. Sluší se připomenout, že 1 každý z oněch 10 senátorů také vynesl pana rektora do úřadu. Pan rektor je od té chvíle součástí legitimity a kontinuity této samosprávy AMU, jejíž zpochybňování a napadání bohorovně (nebo ustrašeně?) přehlíží (jako by se ho to netýkalo), aniž by k tomu řekl jasné slovo, vydal jasné stanovisko.

Jako by toho času pan rektor (svou netečností) naopak legitimizoval kontinuitu obstrukčních a sabotážních praktik reprezentantů HAMU (naposledy v podobě tzv. dočasného stažení očerňujícího memoranda beze slova omluvy očerněným). Svůj úřad však přijal z rukou (hlasy) lidí, kteří se právě takovým praktikám účinně vzepřeli. Kéž by konzistentnost postoje, osobní integrita a jednoduše česky řečeno statečný výkon mandátu v podání oněch 10 senátorů v předchozím období sloužil obci – a zejména panu rektorovi Mathé – jako inspirace a posila (také v boji s chorobou, proti níž je málokdo imunní a která nenápadně znovu napadá prostředí AMU), a ne jako odstrašující příklad.

Odstrašující příklad stručně a výstižně (jak to neumím)kompostematizuje lidová slovesnost (z odpadního blogu):

"KOMPOSTHÉMATHÉ

JEDNA VĚC NÁS NA TOM MATHÉ
CO DĚLAJÍ DIPLOMATHÉ?
SKRÝVAJÍ SE V KASEMATHÉCH
MORDY SVATĚ ROZESMÁTHÉ:
"BUĎTE RÁDI, ŽE MĚ MÁTHE,
BEZPÁTEŘNOU ALMA MATHÉR."
VOLBA? LOSOVAL SE MATHÉS.
CO SE S VOLITELI MÁ THÉĎ?
"DÍK. TEĎ TÁHNĚTE, KAM MÁTHE!""

Anonym přejímám z odpadní jímky a vtěluji do svého příspěvku jednak proto, že neobsahuje vulgarismy, takže i já bych se za něj mohl postavit a podepsat, kdybych to uměl (tak, jako jeho autor), jednak, že tou citací stěží poruším autorská práva, i kdybych ji nezasadil do uvozovek, krást totiž není komu. A třeba tou svatokrádeží vyprovokuju veršotepce k reakci, k odhalení identity (nebo alespoň k náznaku?)? Už jsem se o to v případě jiného (?) anonymu na tomto blogu pokoušel, neúspěšně, teď třeba budu mít štěstí.

J. N. Piskač  (4.30.2009 13:40)

KOHO ZASTUPUJÍ V AS AMU SENÁTOŘI ŠIKTANC A PACHL?

Pozornosti akademické obce AMU by nemělo uniknout "MEMORANDUM k pochybným a podvodným praktikám vedoucích funkcionářů AS AMU" z 21. 4. 2009 zavěšené na www stránkách HAMU. Pozornost by v tom ohledu měla být věnována rovněž zápisu ze zasedání nového AS AMU z téhož 21. 4. 2009 a nadcházející době před druhým zasedáním téhož senátu, jež (podle zápisu) slibuje doplnit memorandum o odlišné senátorské stanovisko a předložit návrh společného usnesení AS AMU, kterýmižto kroky se má (opět podle zápisu) téma minulých sporů uzavřít. Pozornost obce by ovšem neměla polevovat ani poté, jednání senátu jsou, jak známo, veřejná a kroky školní samosprávy jsou tak vystaveny obecní kontrole. A že je co kontrolovat.

Vyčkejme doplňujícího senátorského stanoviska k memorandu a návrhu společného usnesení k témuž. Už teď bychom ovšem neměli pominout skutečnost, že pod memorandem – uvozeným větou "Zástupci HAMU, zvolení 19. a 20. března 2009 do AS AMU předstupují před nově zvolený AS AMU s tímto memorandem:" – jsou kromě senátorů AS AMU za hudební fakultu uvedeni dva senátoři AS AMU za divadelní fakultu.

Vzhledem k formulaci memoranda se tak tito dva senátoři deklarují jako "zástupci HAMU", nebo minimálně jako "předkladatelé" memoranda zástupců HAMU, a to v rozporu se skutečností, že byli do senátu zvoleni za divadelní fakultu.

Nejskandálnějším se ovšem jeví uvození jejich jmen (pod memorandem) formulací "Za DAMU". Je na místě se ptát orgánů divadelní fakulty, děkana DAMU, umělecké rady DAMU a zejména akademického senátu DAMU (přímého prostředníka akademické obce DAMU), kdo zmermomocnil pány Šiktance a Pachla vystupovat jménem celé DAMU. Něco takového nepřísluší ani jednotlivcům, ani skupinám senátorů v celoškolním senátu AMU, ale pouze a výhradně orgánům fakultním.

Vyčkejme, jaké k tomu orgány divadelní fakulty, zejména nově zvolený AS DAMU, zaujmou stanovisko. Bude-li ticho po pěšině, poplatné všeobecnému nezájmu o věci veřejné (rozptylovanému pouze mocenskými boji, na hony vzdálenými pravé akademické diskusi), je na místě volat dané orgány i konkrétní senátory k odpovědnosti, tj. požadovat na nich stanovisko přímo na veřejných zasedáních AS DAMU a AS AMU.

J. N. Piskač  (3.19.2009 08:26)

NA OBRANU KANDIDÁTKY ČUŘÍKOVÉ

Poté, co volební komise 18. 3. 2009 rozhodla, že předvolební machinace na úředním portálu DAMU - v podání komisaře Provazníka - jsou v pořádku a nezbraňují dokončení voleb, je na místě od volební komise důrazně žádat odpověď na dotaz kandidátky Čuříkové (publikovaný i zde na blogu):

"Ptám se proto, kdo stažení této prezentace nařídil a jaké důvody k tomu vedly."

Jestliže komise došla k závěru, že kandidátčino ojedinělé využití komisařovy výběrové nabídky - ke kandidátské sebeprezentaci na portálu DAMU - nepoškodilo ostatní kandidáty, tak z toho zákonitě vyplývá, že byla poškozena kandidátka Čuříková, tím, že jí prezentaci z portálu DAMU stáhli.

Bez srozumitelné a veřejné odpovědi na tuto otázku se volební komise vystavuje fiasku dalšího a dalšího napadání voleb. Minimálně kandidátka Čuříková pro to má - rozhodnutím volební komise z 18. 3. 2009 - pádný argument.

Nejsem spojencem kandidátky Čuříkové, a proto na tento další lapsus upozorňuji před volbami, bez ohledu na pozdější kandidátčin volební výsledek.

Jan Nepomuk Piskač  (3.18.2009 15:53)

Od: Jan Nepomuk Piskač
Komu: jaroslav.provaznik@damu.cz, karel.foustka@amu.cz
Předmět: VÝZVA K REZIGNACI
Datum: 18.3. 2009, 15:49 - dnes v 15:49

doc. Jaroslav Provazník
člen volební komise pro volby do AS AMU zodpovědný za průběh voleb na DAMU

Ing. Karel Foustka, B.A.
předseda volební komise pro volby do AS AMU

na vědomí:
členové volební komise pro volby do AS AMU
veřejnost (formou nástěnkovou i elektronickou)

Věc:
VÝZVA DOC. PROVAZNÍKOVI K REZIGNACI NA ČLENSTVÍ VE VOLEBNÍ KOMISI DO AS AMU

Vyzývám tímto doc. Jaroslava Provazníka k rezignaci na členství ve volební komisi pro volby do AS AMU za přehmaty proti pravidlům demokratické volební soutěže.

Skutečnost, že doc. Provazník nabídl na úředních webových stránkách DAMU (stránkách veřejné vysoké školy) v seznamu kandidátů do AS AMU ze všech fakult prostor k osobní prezentaci pouze některým kandidátům z divadelní fakulty (tj. na úkor neoslovených kandidátů ze seznamu, tj. všech kandidátů z HAMU, všech kandidátů z FAMU a doložitelně také kandidáta Petra Prokopa z DAMU), zavdává důvodný podnět k jeho odchodu z volební komise. Jeho jednání svědčí o nekompetentnosti, ne-li o zlém úmyslu a vědomém poškozování většiny kandidátů. Jde o hrubé porušení principu rovných podmínek předvolebního boje a jde také o další z řady poškozování dobrého jména Alma Mater.

Jednání doc. Provazníka je neospravedlnitelné rovněž proto, že nebylo provázeno koordinovaným postupem volební komise jako celku. Volební komise nikde nezveřejnila pravidla nabídky prezentace kandidátů na portálu AMU (resp. DAMU, FAMU a HAMU) společná a závazná pro všechny fakulty. Iniciativa doc. Provazníka nadto vykazuje pohrdání akademickou obcí, kterou se ani neobtěžoval informovat o nabídce učiněné vybraným kandidátům do senátu AMU. Je na místě připomenout, že na prahu každé kandidatury stojí návrh z řad akademické obce. Akademická obec je spouštěčem předvolební kampaně a neměla by být následně obcházena způsobem vykazujícím aroganci moci.

V pevné víře, že příští volební komise již svým složením zaručí regulérní průběh voleb do AS AMU, odevzdávám svou výzvu nejlepšímu vědomí a svědomí členům komise, doc. Provazníkovi zvlášť.

MgA. Jan Nepomuk Piskač
člen akademické obce AMU
18. 3. 2009

Jan Nepomuk Piskač  (3.18.2009 00:48)

ŽÁDOST ANULOVAT VOLBY DO AS AMU

------------ Původní zpráva ------------
Od: Jan Nepomuk Piskač
Předmět: ŽÁDOST O ANULOVÁNÍ VOLEB DO AS AMU.
Datum: 18.3.2009 00:42:44
----------------------------------------

ředseda volební komise pro volby do AS AMU
Ing. Karel Foustka, B.A.

Věc:
Otevřený dopis:
Zpochybnění regulérnosti voleb do AS AMU a požadavek vypsání nových voleb do AS AMU

Vážený pane předsedo,

pohyb na webových stránkách DAMU (konkrétně v té jejich části označené jako Seznam kandidátů do voleb AS AMU) v posledních pár dnech (resp. hodinách), stížnost kandidáta do AS AMU pana Janečka a podání, která k témuž snesla jiná kandidátka do AS AMU Ing. Čuříková, mě – jako angažovaného člena akademické obce a pozorného svědka dění – vedou k zásadnímu požadavku. Žádám, aby byl zastaven probíhající proces voleb do AS AMU a následně zahájeny kroky k vypsání nových voleb do AS AMU.

Na základě uvedených zdrojů zjišťuji, že byly hrubě porušeny podmínky pro rovnoprávnou demokratickou soutěž mezi kandidáty do AS AMU. Aniž by volební komise jako celek dostatečně včas – tj. nejpozději úderem 15. hodiny odpolední 6. 3. 2009 s uzávěrkou kandidátek do AS AMU (ale spíš ještě dříve) – oznámila akademické obci PŘÍPADNÉ rozhodnutí nabídnout webový portál AMU (jehož součástí jsou i webové portály DAMU, HAMU, FAMU) k osobní prezentaci všem kandidátům ZE VŠECH fakult, rozeslal jeden člen komise, konkrétně docent Provazník, takovou nabídku pouze kandidátům z DAMU. Akademickou obec, která kandidáty navrhuje a je tedy prvotní součástí volební kampaně a propagace kandidátů, o tomto svévolném kroku doc. Provazníka DOSUD nikdo oficiálně neinformoval. (Veřejnost má k dispozici pouze přetištění údajného e-mailu doc. Provazníka z 8. 3. 2009 v příspěvku Ing. Čuříkové na blogu internetového magazínu Cinepur. Údajného proto, že zde chybí podpis a uveden je pouze podezřelý titul "za divadelni cast volebni komise". V témže příspěvku je doc. Provazník titulován ještě odlišně jako "předseda volební komise za část DAMU".)

Vzhledem k tomu, že na druhých dvou fakultách není o podobné iniciativě členů volební komise zodpovědných za průběh voleb na FAMU, resp. HAMU ani vidu ani slechu, vyplývá z dosavadních informací tolik, že jde o hrubé porušení pravidel demokratické volební soutěže. A to jak ze strany doc. Provazníka, tak ze strany kandidátky do AS AMU Ing. Čuříkové, která jeho bezprecedentní a podle všeho svévolnou výzvu vzala za svou a k izolované sebeprezentaci (izolované minimálně od nerovných podmínek kandidátů z FAMU a HAMU) přistoupila. Jak známo, neznalost zákona – který při volbách do AS AMU krom Vysokoškolského zákona a příslušných statutů AMU v detailní proceduře stanovuje volební komise JAKO CELEK – NEOMLOUVÁ. Tím méně Ing. Čuříkovou, která staví do popředí své kandidatury "ekonomickosprávní" kompetence dané jejím šestnáciletým působením na postu kvestorky AMU. Je důvodné podezření, že oba dva – vzhledem k předpokládané znalosti problematiky, jejíž jsou léta jako vysocí akademičtí pracovníci či administrátoři součástí – jednali se zlým úmyslem poškodit ostatní kandidáty a nemístně manipulovat akademickou obec.

Pane předsedo, vážnost situace si žádá, aby byla řešena důsledně. Požadavek anulování kandidatury Ing. Čuříkové do AS AMU je nedostatečný. Selhání doc. Provazníka vylučuje, aby volební komise dokončila probíhající proces voleb do AS AMU v tom složení, v jakém jej započala, tj. za účasti doc. Provazníka. Jediným regulérním řešením se toho času jeví zrušení probíhajících voleb, ukončení činnosti stávající volební komise a nastoupení cesty k novým volbám do AS AMU. O totéž Vás svým otevřeným dopisem – který rovněž zavěšuji na blog Víta Janečka v Cinepuru – žádám. Žádám Vás rovněž, abyste – jako osoba nad jiné zodpovědná, pokud jde o volby do AS AMU – doručil toto mé podání představitelům všech akademických orgánů školy i fakult.

Pane předsedo, svou výzvu Vám – a Vaším prostřednictvím akademické obci AMU – adresuji i proto ještě před datem původně plánovaných voleb, protože jsem si jist, že případné dokončení stávajícího volebního procesu předem – tj. už dnes – zavdává příčinu k napadení jeho výsledků. Odpusťme si, prosím, další volební blamáž a pokusme se o vskutku transparentní volební proces. S tím souvisí i výzva všem zúčastněným (tj. celé akademické obci AMU, jednomu každému z nás), abychom se tentokrát pokusili naplnit nejenom formální náležitosti volební procedury, ale také její vyšší nebo chcete-li hlubší smysl. A k tomu nedojdeme jinak než otevřením široké akademické diskuse. Předvolební setkání akademických obcí DAMU, FAMU a HAMU byly zatím jenom nepovedeným předstíráním takové diskuse. Zjišťujeme všichni, že pokračující strategie tutlání, resp. upřednostňování zákulisních dohod a manipulací voličstva před otevřenou výměnou názorů, vede jen ke zvůli, jakou nám nejnověji prezentují doc. Provazník s Ing. Čuříkovou.

Buďte pevné mysli a jarého ducha, to Vám přeje do prvních jarních dnů
MgA. Jan Nepomuk Piskač, člen akademické obce AMU, 17./18. 3. 2009

Vít Janeček  (3.18.2009 00:46)

V naší akademické obci neexistuje větší autorita na problematiku manipulace, takže předchozí příspěvek nelze brát na lehkou váhu. A stejně tak i fakt, že do oficiálního volebního seznamu kandidátů, publikovaného na hlavní fakultní stránce DAMU, byl vpašován "volební program" jednoho z kandidátů. Určitě z toho nemají radost ani na HAMU, kde na shromáždění akademické obce zazníval požadavek "laboratorně čisté volební procedury". Jsem napjatý, jak to volební komise vyřeší.

Tamara Čuříková  (3.17.2009 19:28)

Ráda bych předložila k posouzení manipulaci s fakty, která provází projevy pana Janečka na každém kroku a ponechala na laskavém čtenáři, jak s touto skutečností naloží.


Co napsal pan Janeček:

Volební komise do AS AMU
K rukám předsedy Ing. Karla Foustky, B.A.


Stížnost na nekorektní postup ve volebním procesu do akademického senátu AMU

Vážená volební komise,
podávám tímto stížnost na nerovné podmínky propagace kandidátů do akademického senátu AMU na oficiálních webových stránkách. Na webových stránkách DAMU je součástí zveřejněného seznamu kandidátů také odkaz na rozsáhlý "volební materiál" bývalé kvestorky AMU Ing. Tamary Čuříkové. Je složen z její "volební prezentace" a dále z materiálů, které šířila po své výpovědi z místa kvestorky – různá doporučení na její osobu. Zmíněné materiály neobsahují odkazy na doklady o jejím překračování pravomocí a manipulativních praktikách, které mj. zavdaly důvod k její výpovědi, a které jsou také dostupné v otevřených zdrojích a v tomto smyslu lze tento materiál považovat za jednostrannou propagaci této kandidátky.

Pokud vím, žádný propagační prostor na oficiálních portálech AMU k tomuto nebyl ostatním kandidátům nabízen (volební prezentaci i podobná doporučení by si jistě mohl opatřit každý z kandidátů) a pokud ano, určitě to nebylo v rámci oficiálního seznamu kandidátů – o tom, že by oficiální seznam kandidátů mohl obsahovat také propagační materiály k jednotlivým kandidátům se rovněž nehovoří v žádných předpisech. To, k čemu došlo a dochází, má podobný charakter, jako kdyby občanům v obálce spolu s volebními lístky byly doručeny propagační materiály jedné z kandidujících osob, což je logicky nepřípustné.
Přitom je zásadní rozdíl, jestli se jedná o propagaci v rámci prostor fakult, do kterých mají kandidáti rovný přístup, nebo propagaci na oficiálních elektronických kanálech školy, kde je přístup možný pouze autorizovaným osobám. Zmíněná propagace jediné kandidátky visela pouhé tři dny před započetím voleb v centrální pozici úvodní webové stránky www.damu.cz celý den 16.3.2009 – viz přiložený výřez této stránky. V současné chvíli (17.3.2009 9h) byla tato stránka vnořena hlouběji do struktury portálu www.damu.cz a do nadpisu "Seznam kandidátů do voleb Akademického senátu /... /" byl přidán dovětek "a jejich prezentace", což však nic nemění na tom, že žádná nabídka prezentace (mimo setkání akademické obce) nebyla kandidátům nabízena a jde tedy nenapravitelné zvýhodnění jedné z kandidátek.


Každý z nás vnímá, jak je zvláště v těchto volbách důležitý korektní postup. Žádám volební komisi, aby prověřila, zda ke zveřejnění výše uvedených materiálů došlo z vůle či s vědomím kandidátky, pokud ano, žádám v zájmu korektnosti voleb anulaci její kandidatury do Akademického senátu AMU.

S pozdravem,

Vít Janeček
kandidát do AS AMU za FAMU
V Praze 17.3.2009Na vědomí: předseda volební komise AMU, předseda AS AMU, předsedové senátů fakult AMU,


Jaká je pravda a jaký postup volila Tamara Čuříková.
Tuto informaci jsem poslala rovněž předsedovi volební komise, děkanům a předsedům senátů a pokud se někdo z vás na stránkách DAMu k mé prezentaci neprobojuje, ráda Vám ji pošlu.

Vážený pane prorektore, pane předsedo volební komise do AS AMU,
Vážení páni děkani,
Vážení páni předsedové akademických senátů,

na základě emailu doc. Provazníka, předsedy volební komise za část DAMU z 8.3.2009, který zaslal všem nominovaným kandidátům DAMU do AS AMU, jsem využila návrhu jak oslovit budoucí volitele a požádala o zveřejnění své prezentace na webu DAMU, což mohl udělat kterýkoli z nominovaných. Dozvěděla jsem se, že na tuto prezentaci reagoval pan Janeček stížností, oslovil děkany a předsedy senátů a dosáhl 17.3. 2009 jejího stažení z hlavních webových stránek DAMU. Pokud píše pan Janeček ve své stížnosti, "že každý z nás vnímá, jak je zvláště v těchto volbách důležitý korektní postup", tak jeho postup, bez toho, aby si ověřil skutečná fakta považuji za naprosto nekorektní.
Ptám se proto, kdo stažení této prezentace nařídil a jaké důvody k tomu vedly.
S pozdravem
Tamara Čuříková

>>> Tamara ČUŘÍKOVÁ 03/14/09 11:58 odp. >>>
Vážený pane docente,
Vážený pane Noho,
na základě emailu předsedy volební komise za část DAMU jsem se rozhodla požádat o zveřejnění své prezentace k volbám do AS AMU a posílám 1x prezentaci a dvě přílohy k této prezentaci.
Předem děkuji za zveřejnění.
S přátelským pozdravem
Tamara Čuříková


Tento email zaslal doc. Provazník všem kandidátům do AS AMU za DAMU.
>>> Jaroslav PROVAZNÍK 8.3.2009 22:22 >>>
Vazeni kolegove, vazeni studenti,

jak jiste vite, na zitrek, tedy na pondeli 9.3. svolal AS DAMU akademickou obec, aby mela prilezitost se seznamit s temi, kteri kandiduji do AS AMU za DAMU. Shromazdeni je svolano na 16 hodin do DISKu. Protoze jste mezi temi, kteri kandiduji, predpoklada se, ze se akademicke obci predstavite a budete pripraveni reagovat na pripadne dotazy.

Krome toho muzete samozrejme vyuzit dalsich cest jak oslovit volitele. Pokud byste chteli zverejnit sve programy na webu, obratte se primo na Mateje Nohu.

Za divadelni cast volebni komiseJ. N. Piskač  (3.16.2009 18:42)

VOLÍME NA DAMU OTEVŘENOST A NOVÉ LIDI (DO AS AMU)? Moc prosím čtenáře, aby tahle otázka, konkrétně rozvedená o tři příspěvky níže, nezapadla upozaděna za důležitou, ale od merita věci vzdálenou osobní výměnou názorů V. J. a J. N. P.

JNP V. Jurčíkovi  (3.16.2009 18:19)

------------ Původní zpráva ------------
Od: Jan Nepomuk Piskač
Předmět: Dodatek na blog.
Datum: 16.3.2009 18:13:47

Pane Jurčíku,
abychom k sobě byli otevření beze zbytku, měl byste vědět, že vím, že jste se nejprve pokusil dosáhnout stažení mého příspěvku z blogu prostřednictvím administrátora blogu. Zřejmě proto, abyste se v té věci nemusel obracet na mě. Po nezdaru cenzorské iniciativy se tedy obracíte na mě, abyste mě umravňoval a káral za neetický přístup k anonymům. Neopovažuji se téhož na Vaši adresu, ale doporučuji vřele tento etický sebezpyt Vašemu nejlepšímu vědomí a svědomí. Mohu jen konstatovat, že je něco prohnilého ve státě akademickém, kde se najdou jmenovití zastánci anonymních projevů, za něž se berou s takovým mravním zanícením.

Rád bych, pane Jurčíku, odlišil texty od lidí, avšak u autorských textů (za něž pisatel ručí svou identitou a integritou) to dost dobře nejde a za anonymním textem člověk schází. (V obou smyslech toho slova, totiž schází především on/ona. Na duchu i na těle.)

Připájím svou reakci na zprávu (od administrátora blogu) o pokusu stáhnout můj příspěvek z diskuse. Celý tento mail můžete rovněž na blog zavěsit, byť máte ve zvyku žádat o takovou službu mě. Pro mě není problém to dříve či později udělat za Vás. Teď však mi dovolte, abych se přednostně věnoval podstatnější předvolební diskusi či polemice s těmi, kteří se nezdráhají jmenovitě hájit své osobní názory na meritum věci. Naše vzájemná diskuse, pane kolego, se toho času smrskla na polemiku stran formálních náležitostí přístupu k anonymům (a jejich právu na soukromí, např. na soukromý dopis v protikladu k otevřenému, jak to vidíte Vy) a na poněkud zmatečný spor mezi odlišnými pojetími etičnosti veřejného působení. (Tady Vás – jako sebe – mohu odkázat zase jen k nejlepšímu vědomí a svědomí. Pánu Bohu poručeno.) Přiznám, že mi to ubírá energii, kterou bych uměl využít – v zájmu věci, to znamená v zájmu věcné akademické diskuse konkrétních problémů školy – nepoměrně lépe.

Tím nechci snižovat základní uznání, které k Vám mám za to, že jste přistoupil na otevřenou výměnu názorů, nadto – na rozdíl od Vašeho kolegy – neanonymně. Chápu, že to v prostředí naší akademické obce není samozřejmost. A chápu i to, že k tomu Váš kolega odvahu nenašel. Všimněte si, prosím, jak často Váš kolega ve svém textu generalizuje. Mluví o HAMU, která je v menšině, o tom, co jí provádí FAMU, DAMU či rovnou FADAMU (plus rektorát). Lituji, pokud se on nebo i Vy cítíte součástí kolektivní masy pod jednotnou značkou (např. HAMU a do budoucna třeba HADAMU plus rektorát). V tom případě chápu i příklon k anonymnímu vystupování, masa bývá anonymní. Zkuste pochopit zase Vy, že já takové vystupování za sebe odmítám, nepatřím k žádnému ze jmenovaných jednotných proudů či uniformních názorových společenstev, a bráním se tomu individuálními vystoupeními, jaké mnohdy nebývají po chuti nejen reprezentacím HAMU, ale ani představitelům druhých fakult (o rektorátu ani nemluvě). Možná, že se tím, jak píšete, poněkud vyčleňuji z kontextu a možná že volání Vašeho kolegy po usnesení o extremismu směřuje k tomu pravému opatření směrem k mé osobě. Až budu takhle úředně vyčleněn, budu moci být rád, že jsem oficiálně zbaven odpovědnosti k instituci, která si možná takovou investici zájmu o věci veřejné ani nezaslouží. Naší společné Alma Mater to nicméně nepřeju.

S pozdravem a díky za pozornost Jan Nepomuk Piskač

PS: Během psaní zjišťuji, že naši předchozí e-mailovou výměnu jste nakonec na blog zavěsil. Službu Vám rád oplácím. Stvrzuji, že Vašeho kolegu dodnes neznám příjmením, u křestního jména nemám jasno, a naše představy o povaze přátelské rozpravy se rozcházejí. Nedůvěra, jež zřejmě vede k tomu, že se pisatel ve dvou po sobě následujících e-mailech nepodepíše (když přitom adresáta po jméně zná z veřejného představení na obci HAMU, které mu umožnilo dohledat na oficiálních stránkách fakulty jeho adresu, k soukromé osobní výměně adres totiž mezi námi nedošlo), není pro mě zrovna charakteristickým rysem přátelství. Budu upřímně rád, pokud ta nedůvěra ustoupí, tak, že umožní anonymnímu pisateli ne snad aby rovnou vystoupil z anonymity, ale aby alespoň zveřejnil na blogu i druhé dva e-maily, které jsme si vyměnili a na něž se odkazuji ve zprávě Vám, z níž jste – v souladu s mou vůlí – zavěšením na blog učinil věc veřejnou. Já se v reakci na druhý anonymní e-mail zavázal, že publikování této druhé výměny ponechám na něm. Vás mohu jenom poprosit, abyste na něho v tom směru zapůsobil. Předem Vám děkuji.

------------ Původní zpráva ------------
Od: Jan Nepomuk Piskač
Předmět: Re: Reakce
Datum: 12.3.2009 12:18:47
----------------------------------------
Víťo, díky za reakci. Přestože každý z nás má jinou mediální strategii, zdrženlivost jsem v tomto případě také zvažoval. Nakonec i pro budoucnost a paměť věci (a podle mého nejlepšího vědomí a svědomí i s ohledem na budoucnost toho kluka, aby totiž jednou nad anonymní křehkostí převážila integrovaná a sebevědomá identita) jsem shledal potřebným takovou výměnu názorů (z poloviny navíc anonymní, takže se jako jediný jmenovitý ručitel vědomě vystavuji osočení, že jsem si druhý part vykonstruoval) zveřejnit. Setkání na HAMU bylo podle mě ze všech tří obcí nejpřínosnější a to, co hlavně nemá zapadnout, totiž právě to
několikeré individuální zaujetí studentů diskutovat, jsem mohl nejlépe zaznamenat pouze takto.

Jestli jsem tím zaplašil nebo zamáznul (jak říkáš) první vstřícné krůčky, je to vinou mentality, jakou tamní studenty vybavují jejich učitelé. Já už mám také jisté pedagogické sebevědomí, působím tedy (vědomě) výchovně, třeba po svém a třeba to i bolí (mě prvního, nemysli si, že mě nějak těší být permanentně zaháněn do role McMurphyho v tom blázinci, jaký je na DAMU a potažmo na AMU, co pamatuju).

A stojí mě dost přemáhání, abych nepublikoval ještě ty druhé dva maily, co jsem ti přeposlal, protože se možná ještě podstatněji týkají mé osobní zkušenosti s deziluzemi ze zmarněných partnerství (do diskuse). Kromě úředního veřejného vyobcování ze strany orgánů DAMU jsem se totiž současně vždy těšil právě takovému zákulisnímu povzbuzování, takříkajíc hospodské podpoře svých kolegů, jakou mi nabízí ten chlapec (těmi zajímavými postřehy a návrhy, co by se mi mohly hodit, asi mu nedochází, že mně soukromě jsou k ničemu a jenom přispěním do širší společné diskuse nabývají na váze). Problém vždy nastal, když se ti kolegové měli za věc postavit rovněž na veřejnosti (případně před svými vedoucími pedagogy etc.), tehdy jsem právě zůstával jako blbec sám (proti všem). Zkušenost z DAMU je v tomhle asi těžko souměřitelná s FAMU, dokonce i s tou předbregantovskou.

Takže se nezlob, že k věci přistupuji všemožně, jenom ne s ohledy terapeuta (zvlášť zde, kde si pacient ve své nemoci libuje, tím už myslím panující kolektivní mentalitu na HAMU, ale i DAMU, ne toho nebohého chlapce, který je navíc podle mě o něco dál než jeho kolegové, pokud jde o vůli zjistit, co mu je). Budu vycházet z toho, co mě naučil Vyskočil (který - i přes erudici psychologa nebo právě pro ni - odmítá plést dohromady vzdělávací, výchovný proces s léčbou nebo terapií), totiž že mám co dočinění s dospělými svéprávnými lidmi, a ne s dětmi, jak je ponižují bodří strejcové z HAMU.

Zdar a sílu!
H.

Vlastimil Jurčík  (3.16.2009 15:59)

Otevřený dialog nabízející možné pohledy na důvody některých současných problémů:

Pan Piskač, který se dle vlastního uvážení neřídí výnosem rektora o elektronické komunikaci
https://www.amu.cz/amu/predpisy/vynosy-rektora/platne/vynos-rektora-c-5-2006-pravidla-elektronicke-komunikace-na-akademii-muzickych-umeni/?searchterm=None
mi dnes odpověděl na email, kterým jsem reagoval na jeho příspěvek 11.3.2009. Když se z vtipu stal mat, nezbylo mi, než komunikaci "pracně" zveřejnit sám. Možná to bude můj první a poslední příspěvek na tomto blogu, protože pokud bychom si zde měli vyjasňovat základní pojmy, například jestli je nebo není člověk, se kterým osobně více než hodinu přátelsky jednáte, pouhým anonymem, pak bychom se možná zbytečně zdržovali. Na zasedání nového senátu se těším a možná si tam v něčem opět porozumíme.

------------
Od: Vlastimil Jurčík
> Předmět:
> Datum: 16.3.2009 10:46:25
> ----------------------------------------
> Dobrý den, níže posílám email, který jsem nedávno odeslal na Vaše školní
> emailové schránky. Je možné, že spojení selhalo nebo se Vám pošta z
> těchto schránek nedostává, protože jste již aktivní na blogu a
> nereagujete na můj mail. Posílám proto text znovu, tentokrát kopii i na
> jan.nepomuk@post.cz.
> Vlastimil Jurčík

Dobrý den, pane Piskači,
dověděl jsem se, že zveřejňujete emaily, které Vám přijdou i bez svolení jejich autorů, píšu tedy tento dopis již jako otevřený. Vlastně tento text hodlám vyvěsit na blog pana Janečka, jenže se tam musí opisovat nějaký kontrolní kód, a to mě nebaví. Vy jej jistě zveřejníte za mě, jak máte ve zvyku.
Chápu, že se Vám kuloární tutlání protiví a chcete co nejvíce vynášet na povrch, aby mohlo být předmětem otevřené diskuze. Jenže: chcete do oné diskuze vtáhnout pouze něčí text, nebo do ní chcete vtáhnout další lidi? To si prosím dobře rozmyslete, protože svůj morální kredit máte jen jeden a na něm také záleží, zda s Vámi budou lidé ochotni diskutovat. Pokud chcete i text i lidi, nebývá takový problém požádat o svolení k publikování, buď se dá publikovat přímo, nebo s úpravami. Nejde o úpravy názoru, ale o formu. Možná Vám to již ani nepřijde, ale vězte, že soukromý dopis se od otevřeného liší. To Vám vážně nepřipadá trapné zveřejnit v otevřené diskuzi dopis Vašeho spolužáka, který Vám naprosto bez předsudků napíše volné pokračování osobní konverzace? Je to nejen trapné, ale neetické a vyvolává to obavy z Vašeho dalšího nečekaného neetického jednání. Nezbývá než doufat, že lidé, ke kterým takto chladně přistupujete, jakoby se pro Vás všichni stali jen texty samotnými, nezanevřou na celou širokou problematiku a dokáží si Vaše přehmaty vyčlenit z kontextu. O tom, jak se jim to daří či nedaří, si může každý udělat obrázek sám.
Vlastimil Jurčík


> Od: Jan Nepomuk Piska*
> Předmět: Re:
> Datum: 16.3.2009 12:33:10
> ----------------------------------------
Vážený pane Jurčíku,

Váš e-mail se mi dostává vskutku až dnes, 16. 3. 2009, neboť e-mailovou adresu se školní (fakultní) příponou nepoužívám. Možná jste si nevšiml, že jsem do diskuse nevtahoval konkrétní lidi. Člověk, kterého znám od vidění (ze setkání akademické obce HAMU) zřejmě nepovažoval za nutné se mi osobně představit, ani jsme si osobně nevyměnili e-mailové adresy, dokonce ani ve dvou e-mailech se nepodepsal celým jménem. (Pro Vaši informaci, pokud jde o jeho druhý e-mail, kde uvedl alespoň křestní jméno, i mou reakci na něj, ponechal jsem na něm, zda je zveřejní na blogu sám. I to jsem učinil proti svému přesvědčení, neboť ani v tomto případě se nemám s čím skrývat. Požádejte, prosím, tohoto pro mě anonymního kolegu, jestli by Vám druhé dva e-maily nepřeposlal. Ve své reakci totiž uvádím věci, které mohou být odpovědí i na tuto Vaši zprávu.) Zůstává pro mě anonymem, bohužel, a příkladem nestatečného, zastrašeného jednání, jaké je příznačné pro většinu naší společné akademické obce. Proti něčemu takovému se bráním alespoň tím, že anonymní projevy publikuji a veřejně na ně odpovídám. Osobní kritice, včetně pozoruhodných výtek stran neetičnosti, se nebráním. Tím, že si za svými názory stojím a podepisuji je, se tomu dokonce otevřeně vystavuji, narozdíl od Vašeho kolegy.

Na blogu jsem upozornil málem před rokem, že odpovědi na mé příspěvky do diskuse i otevřené výzvy zasílané z mé veřejně přístupné e-mailové adresy (počínaje výzvou akademickým funkcionářům HAMU Toperczerovi, Hermannovi, Halašovi a spol.) pokládám předem rovněž za otevřené. Děkuji, že se k tomuto formátu komunikace svou zprávou přihlašujete. Až se k němu přihlásíte i veřejně, tj. pověsíte na blog tuto naši názorovou výměnu (proti jejímuž zveřejnění naprosto nic nemám), budu Vám povděčen tím víc. Já to za Vás (alespoň zatím) neudělám (jak mám i nemám ve zvyku, vizte druhou e-mailovou výměnu s Vaším anonymním kolegou). Končí-li Vaše ochota k veřejnému občanskému angažmá tváří v tvář úkolu vyťukat do počítače čtyři písmena tzv. kódu pro vstup do diskuse na blogu, nemohu sloužit (tj. být Vám v tom směru za slouhu, to totiž ve zvyku nemám).

Přeju Vám více odvahy!

Jan Nepomuk Piskač

Jan Nepomuk Piskač  (3.16.2009 02:18)

VOLÍME NA DAMU OTEVŘENOST A NOVÉ LIDI (DO AS AMU)?

Rádi bychom. Přirozený požadavek otevřenosti a svěžího větru v případě DAMU značně problematizuje personální nabídka kandidátky do AS AMU. Profily naprosté většiny kandidátů jsou totiž v tomto ohledu vyloženě kuriózní. Potvrzovala to i jejich stručná sebeprezentační vystoupení na akademické obci DAMU 9. 3. 2009, beze zbytku vypointovaná posledním slovem, které – na základě abecedního pořadí – dostal kandidát do studentské komory AS AMU David Šiktanc z katedry činoherního divadla.

Tento kandidát se hlásil k oběma vznešeným hodnotám (či kriteriím). Plédoval pro volbu lidí, kteří nejsou angažováni v planoucím sporu kolem nedávno opakovaných rektorských voleb. Sám přitom (podobně jako většina jeho volebních rivalů) patří k zúčastněným aktérům dění. Je (spolu)iniciátorem několika studentských petic. Poslední z nich ovšem záhy po jejím vyhlášení zase stáhl. Kdo ví, jestli ne proto, aby krátce před volbami neupozorňoval na své angažmá ve věci a mohl se tak prezentovat jako nová postava nezatížená minulostí. Jeho pojetí otevřenosti, otevřené komunikace je pozoruhodné. Ve svém projevu se jí dožadoval a současně se zlobil nad skutečností, že naše akademické problémy a spory propírají média (jako týdeník Euro nebo Lidové noviny), místo co bychom si je vyřešili pěkně v tichosti doma, na vlastním písečku.

Současnému marasmu na AMU přitom chybí právě širší (a ne ojedinělá) i hlubší medializace. To jest vystavení (se) širšímu kontextu a masivnějšímu společenskému tlaku prostřednictvím příslovečných hlídacích psů demokracie. Bude-li totiž na aktéry sporu (ať z toho či onoho názorového tábora) více vidět, budou pod větší kontrolou a sami budou nuceni se kontrolovat, tj. úzkostlivěji dbát demokratičnosti (ne-li etičnosti, nemáme-li požadovat rovnou mravnost) svého konání.

Pokud bychom pod takovou kontrolou (nejlépe už léta nazpátek) byli, sotva by se za novou tvář akademického života mohla vydávat jiná kandidátka do senátu, paní exkvestorka Čuříková. Správně ve svém vystoupení připomněla, že na počátku jejího šestnáctiletého "ekonomickosprávního řízení" AMU byla jistá forma konkursu na obsazení postu kvestora. (Aby tehdejší demokratické soutěži dodala na váze, připomněla nám také, že v onom konkursu ji vybírali – coby členové pedagogické komory senátu – mj. tři slovutní profesoři divadelní fakulty. Škoda, že při té příležitosti nevzpomněla žádné jméno tehdejších senátorů ze studentské komory. To ale zřejmě ilustruje pohrdání studentským stavem a upřednostňování titulů, funkcí a de facto mocenských postů.) Nedodala již, že to byl jediný konkurs, jímž byla nucena (za šestnáct let kvestorování) projít. Ostatně, na prahu její kariéry v úřadě kvestorky stál nevýhodný pronájem kavárny Slávie, za kteroužto (ekonomickosprávní) transakci (jako za jeden z hlavních důvodů) byl odvolán rektor AMU Urbánek. Nový rektor Vostrý ji v úřadě podržel. Není proto divu, že s ním posléze spojila síly při vybudování tzv. "Centra základního výzkumu", svého druhu lukrativního monopolu na vědeckovýzkumnou činnost na AMU. Zákonitou pikantérií se jeví její stávající "rodinná" kandidatura do AS AMU, kam ji navrhla manželská dvojice doc. Sílové a prof. Vostrého. Nebýt toho času soudce Cepl ml. šikanován za svůj loňský rozsudek ve věci spolčení justičních špiček, našla by zde oprávnění slova o akademické mafii.

Skutečnost je taková, že kritérium nových tváří z kandidátů do AS AMU (za DAMU) splňují sotva čtyři osoby. Jména jejich navrhovatelů zavdávají ovšem i zde důvod k pochybnostem. To by však akademickou obec rozhodně nemělo odradit od účasti ve volbách. Naopak. "Novost" a "otevřenost" – jak s nimi povrchně, zmatečně, ne-li bezobsažně šermují někteří kandidáti – může vést k řádnému promyšlení přínosnosti takových kategorií (ať v jejich čisté či falšované podobě) pro výkon senátorského mandátu v jednom každém (personálním) případě.

Autor je členem akademické obce DAMU.

N.Zárubová J.N.Piskačovi  (3.13.2009 22:02)

------------ Původní zpráva ------------
Od: Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ, noemi.zarubova@hamu.cz
Komu: Jan Nepomuk Piskač, jan.nepomuk@post.cz
Datum: 13.3.2009 13:37:26
----------------------------------------
Dobrý den,

tak jak jsem Vám pane kolego slíbila, má odpověď je
http://www.hamu.cz/fakultni-aktuality/odpoved-na-dotaz-z-diskuze-v-akademicke-obci-hamu-10-3-2009-1

Oba však víme, že celá akademická obec AMU se nyní voleb do AS AMU
účastní.

S pozdravem

Noemi Zárubová

Poznámka JNP: Jde o první zveřejnění výsledků ankety/výzvy vedení HAMU akademické obci HAMU (ankety k (ne)účasti obce v doplňujících volbách do AS AMU), jež bylo publikováno na www stránkách HAMU teprve dnes, 13. 3. 2009, tj. více jak půl roku po uskutečnění ankety, vypsané 2. 6. 2008 a realizované ve zkouškovém období letního semestru akademického roku 2007/2008. Doporučuji vřele k pročtení a posouzení hodnověrnosti (ne)uvedených náležitostí osvědčujících pravdivost dat, včetně (ne)uvedených odpovědných orgánů ručících za publikovaná data. (Za informaci zodpovídá doc. Noemi Zárubová, která zde současně uvádí: "K dnešnímu datu, tj. 13. března 2009, jsou tyto informace irelevantní, neboť Hudební fakulta se voleb do celého nového Akademického senátu AMU aktivně účastní.")

J.N.Piskačovi&vice versa  (3.11.2009 23:16)

DIALOG ZE SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE HAMU

Nabízím písemné pokračování dialogu, k němuž mě podnítil jeden z několika studentů HAMU, kteří setrvali v ústní diskusi dobrou hodinu po oficiálním zakončení setkání akademické obce HAMU 10. 3. 2009 v Galerii, posléze na chodbách (v kuloárech) HAMU, na nádvoří tamních paláců a ještě společnou cestou ke Karlovu mostu a pod Mosteckou věží. JNP

------------ Původní zpráva ------------
Od: Ondra
Předmět: Extremismus na AMU
Datum: 11.3.2009 16:37:02
----------------------------------------
Vážený pane profesore, sdílím Vaše názory, jak by škola jako celek (AMU) měla fungovat a spolupracovat, ale myslím si, že možná největší problém v této věci je oboustranný extremismus HAMU vs FAMU+DAMU (dále jen FADAMU). Extremismus vnímám nejen totiž v položení otázky v anketě HAMU, jak jste zmínil na akademické obci HAMU při představování kandidátů HAMU do AS AMU. Ale jako extremistickou myšlenku vnímám např. i to, když jsme se později o této problematice spolu bavili a při té příležitosti jste mi např. řekl, že na HAMU můžeme být rádi, že nám svítí světla a že máme schválený rozpočet...

Právě to už jsou podle mého názoru znaky extremismu, protože světla svítily, i když pan rektor Mathé nebyl ještě znovuzvolen a rozpočet schválen prostě být musí. Tuto argumentaci považuji za extremistickou a zároveň i velmi absurdní. Vypadá to skoro totiž jakoby se všichni na FADAMU báli, že kdyby byl rektorem zvolen kandidát HAMU, tak by zřejmě asi na FADAMU světla nesvítila...

Extremismus totiž sílí s tím, jak se prodlužuje tato krize. To je totiž "nevýhoda" demokracie - i současný pan prezident Klaus se o tom v nejednom svém projevu zmínil, že se nacházíme v době, kdy je všechno dovoleno... Každý se může ptát a říct, co si myslí. Může se svobodně rozhodovat. Je proto se třeba zamyslet nad tím, jestli je extremismus ten pravý prostředek k tomu, aby se celá kauza vyřešila. HAMU je v této kauze jasně v nevýhodě, protože je osamocena, FADAMU je v přesile a má veškerou moc !rozhodovat a konat! navíc posvěcenou prezidentem, ministerstvem a dalšími orgány.

A já se Vás proto ptám: Co myslíte, že je pro jakoukoliv společnost lepší, extrémistická vláda nebo extrémistická opozice? Zastávám názor, že není dobré ani jedno ani druhé, ale když není na výběr a "normální" lidé už se asi ani nenajdou, tak potom bych musel přiznat, že bych se bál té extrémistické vlády a proto by mi vůbec nevadilo, kdyby extremisté byli na straně opozice. Výhodou opozice je totiž hlavně to, že narozdíl od vlády nemá odpovědnost. Vláda je totiž odpovědná celému sněmu potažmo celé zemi!

V příměru ke kauze AMU, vláda AMU je extremistická (dokazatelně dohledatelné kroky, jak jsme se o tom spolu bavili - předseda AS AMU jako ztělesněný ďábel apod.), ale tím myslím nejen senát AMU a jeho předsedu, ale i vedení AMU, resp. samotného znovuzvoleného rektora. Tyto "vládní" orgány AMU jsou tudíž odpovědné celé akademické obci AMU.

Opozice HAMU je sice také extremistická. Rozdíl: HAMU ale narozdíl od extremistických FADAMU a rektorátu AMU nemá doposud žádnou moc podílet se na rozhodování a konání v rámci samosprávy AMU - zjevná nerovnost. A také tím, že se HAMU neúčastní, resp. neúčastnila zasedání AS AMU se zřekla odpovědnosti celé akademické obci AMU, včetně vlastní obce HAMU. Samozřejmě, mnozí mohou namítat včetně Vás, že to není možné se tak jednoduše zříct odpovědnosti. Důvodem je to, že HAMU se nechce ztotožnit se špinavou politikou současného "torza" AS AMU a vedení AMU.

Řešení krize na AMU: Každá z fakult by si měla nejdříve zamést před svým vlastním prahem, protože ta špína je na obou stranách. (HAMU vs FADAMU) To však musí uznat reprezentace všech fakult, a pokud tak neučiní, diskuze opět ani nezačne. Pokud by ale tato diskuze nakonec přece jen začala, tak by se měli všichni zúčastnění hlavně zabývat tím, jak zabránit extremismu v demokratickém prostředí. A hlavně, usnést se nad rozhodnutím ohledně extremismu, které bude demokraticky schváleno... :)

Jsem s pozdravem

----------------------------------------
Komu: Ondra
Předmět: Re:Extremismus na AMU
Datum: 11.3.2009, 22:56 – dnes v 22:56
----------------------------------------

Vážený pane kolego,

(Odpusťte, že nepřipájím ani titul ani jméno. Ani jedno jsem z Vašeho nepodepsaného e-mailu nevyčetl. Současně vězte, že nejsem profesorem, ale pouze magistrem, dokončujícím na DAMU doktorské studium a působícím tamtéž jako externí pedagog.)

Vážím si, že jsme mohli vstoupit do komunikace a přiblížit se kýžené diskusi. Je to o to cenější, že zastáváme zásadně odlišné názory. Musím to hned zkraje zdůraznit, protože s Vámi nesdílím ani základní definici problému, který Vy pojmenováváte jako extremismus na AMU. Témuž věnujete podstatnou část svého pojednání. Je mi líto, že v tom směru s Vámi tudíž ani nemohu vést spor.

Za prvé nepatřím ani do jednoho z Vámi vymezených táborů, pojmenovaných jako HAMU na straně jedné a FADAMU plus rektorát AMU na straně druhé. Na AMU působím s přestávkami téměř čtrnáct let. Kdybyste si dal tu práci a dohledal dokumenty k mému působení v akademických sporech (na AMU i DAMU), které sahá až do roku 1997 (má osobní vyjádření – nejčastěji formou otevřených dopisů – mohou do dnešního dne čítat pár set stran), zjistil byste, že jsem spíš osamocenec, solitér, také podivín nebo potrhlík, který jedná sám za sebe, příp. nachází podobně osamocené spojence (tzv. napříč obcemi tří fakult), které lze spočítat na prstech jedné ruky. Od roku 1997, kdy jsem byl půl roku členem fakultního senátu DAMU, rovněž nepůsobím v žádných zastupitelských sborech ani řídících orgánech školy či fakulty.

Reprezentací AMU i všech tří fakult (bez rozdílu) jsem byl už dávno ocejchován (dokonce i v pár úředních, oficiálních usneseních řídících orgánů) jako extremistické individuum. (Vaše volání po tzv.demokratickém usnesení o extremismu je v tomto směru poněkud opožděné.) Pokud se momentálně přiblížila současná stanoviska části reprezentací DAMU a FAMU mým postojům, které zastávám odedávna, není to ani zdaleka důvod ke spojenectví, ani pro mě, ani pro představitele těchto institucí. Pro mnohé zůstávám těžko akceptovatelným exotem, hraničním úkazem, např. i pro svůj dlouhodobý příklon k osamostatnění fakult. Jde o řešení, k němuž se veřejně nehlásí žádný z kandidátů do AS AMU (na žádné fakultě), neoficiálně se přitom připouští tam i onde, naposledy právě v diskusi na setkání akademické obce HAMU (ústy jednoho z pedagogů hudební fakulty). Nejsem přívržencem takovéto dvojí hry, proto nemohu být spojencem jednotlivých hráčů.

Vedle osobního hlediska nemohu obecně přijmout Vaší interpretaci dění na AMU z mnohem závažnějšího důvodu. Vaše nahlížení problému – pod falešným prizmatem tzv. extremismu – shledávám alibistickým. Označit šmahem za špatné (Vaším slovníkem za extremistické) všechny a ještě dovozovat, že ti ze špatných, co jsou momentálně v menšině, jsou vlastně méně špatní, protože mohou škodit méně než ti ze špatných, kteří drží většinu, to je velmi pohodlné vyviňování se z odpovědnosti. Pravím vyviňování, protože na marasmu AMU (jak už jsem také mnohokrát napsal) nese vinu především celá akademická obec (tj. jeden každý z nás), v drtivé většině naprosto lhostejná k věcem samosprávného řízení školy, která svým nezájmem dovolila, aby úzká skupinka mocensky angažovaných hodnostářů namnoze zvlčila v arogantní a nekontrolovatelnou samovládnou smečku.

Podle Vaší teorie není z marasmu východiska. Po nových volbách se dost možná utvoří odlišná většina a menšina špatných (v obráceném gardu, např. HADAMU versus FAMU), ovšem špatnost, jako taková, zůstane, jenom se přebarví "demokraticky" schváleným usnesením proti špatnosti (Vaším slovníkem proti extremismu). Jsem realista čili skeptik a obávám se, že právě to hrozí.

Hrozí, že toto nesourodé souškolí bude i nadále fungovat tak, že si v něm fakulty budou vzájemnými rukojmími a v křečovité snaze udržet AMU pohromadě se bude dařit těm nejhorším podobám kompromisu, jakými jsou korupce, totiž vzájemné uplácení (mocensky ekonomického charakteru) a klientelismus, na úkor svobody a otevřenosti akademické půdy. Kéž by v takovém případě přeci jen došlo k realizaci zatím extrémní (v mém – osobním! – podání třeba i extremistické) vize rozdělení AMU na tři samostatné suverénní školy, postavené před úkol vybudovat podmínky pro skutečně demokratickou samosprávu od základu, na zelené louce, bez alibistických výmluv na špatnosti těch druhých.

Buďte s pozdravem!

Jan Nepomuk Piskač

PS: V otázce zajištění chodu školy (jejího provozu, správy rozpočtu, tj. financování lidí i energií) jsme se nepochopili. Právě proto, že škola neměla rektora, bylo tím více potřeba, aby na zajištění chodu instituce AMU pracoval senát, byť v minimálním počtu 10 lidí. Mýlíte se zejména v otázce rozpočtu, tj. v představě, že "rozpočet prostě schválen být musí". Nemusí, dokonce nemůže, pokud jej nemá kdo schválit. A ze zákona rozpočet vysoké školy schvaluje senát. Tentýž senát, který vedení HAMU celý rok odmítalo doplnit o zástupce Vaší akademické obce.

Proto jsem Vás upozornil na to, že AS AMU celý rok poctivě pracoval na správě chodu celé školy, ve prospěch všech fakult, takže si vedení HAMU na nějaké krácení (např. v přidělování prostředků) nemohlo stěžovat, přesto, že se na této správní činnosti v AS AMU nepodílelo. A také si nestěžovalo. To je, prosím, ve zjevném rozporu s tím, že vedení HAMU neuznává legitimitu AS AMU, ale kromě volby rektora nezpochybňuje žádné z řady rozhodnutí, které senát za rok učinil, a proč taky, když z těchto rozhodnutí těží. Nezlobte se, ale to nelze nazvat než licoměrností, farizejstvím, ne-li hůř. (Jiná situace by ovšem byla, kdyby odchod ze senátu AMU přirozeně následovalo osamostatnění HAMU. To ovšem nenastalo. S tím se začíná operovat, např. ústy prof. Hlaváče v Lidových novinách, až nyní, před volbami. Říká se tu, že když nám složení AS AMU po volbách opět nebude vyhovovat, opustíme vás, vaše škoda. Škoda je demokracie pro takovouto mentalitu, pro takovýto způsob uvažování.)

Hovoříte o zjevné nerovnosti dané tím, že HAMU doposud nemá žádnou moc podílet se na rozhodování a konání v rámci samosprávy AMU. Přitom jako byste pomíjel fakt, že se vedení HAMU svého podílu – nejen na moci, ale také na práci s výkonem moci spojené – samo zřeklo. Ze zákona mělo přitom toto vedení povinnost neúplný senát doplnit o zástupce své obce. (Bylo k tomu nesčetněkrát za rok vyzýváno jak senátem, tak zastupujícím rektorem.) Místo, aby vedení fakulty naplnilo zákonnou povinnost doplňující volby vypsat a naplnit nezadatelné právo obce podílet se na samosprávě, tak se za sebe tohoto práva zřeklo a ještě k tomu v tzv. anketě vyzvalo svou obec. Dovolte mi, pane kolego, už po několikáté připomenout, že toto vedení bylo vyneseno do svých úřadů naplněním téhož práva obce volit a být volen, takže upírat tohle právo obci při následujících celoškolních volbách je čistá arogance moci.

Vypsání doplňujících voleb do AS AMU a jejich výsledky, tj. počet lidí, který by se – i přes nevůli vedení – odvážil voleb zúčastnit, by byly bývaly jistě průkaznějším vyjádřením vůle obce než zmíněná anketa. Výsledky ankety navíc nebyly nikde – na oficiálních úředních deskách ani webu školy a fakulty – zveřejněny. Přitom Vaši představitelé těmito anketními výsledky celý rok argumentovali své odmítání doplňovacích voleb. Je tři čtvrtě roku po anketě. Byl jste v úterý 10. března 2009 odpoledne na akademické obci HAMU svědkem toho, jak na mou otázku po výsledcích ankety nikdo na místě neodpověděl. Pouze proděkanka Zárubová omlouvala skutečnost, že výsledná procenta z hlavy neví, a přislíbila mi je poslat e-mailem. Čekám. A beru za slovo Vás i všechny přítomné. Pokud to vedení HAMU nestihlo učinit ani za tři čtvrtě roku, já to rád zveřejním obratem.

PS 2: Vzhledem k tomu, že jsme si nevyměnili osobní e-mailové adresy, soudím, že jste mou adresu dohledal na blogu na www.cinepur.cz, kde jsem ji dal k dispozici k otevřené korespondenci na dané téma. Dovolte mi proto považovat naší úvodní e-mailovou výměnu i každou případnou další odpověď za věc veřejné otevřené akademické diskuse. Uvítám rovněž, budete-li mi odpovídat přímo na blog, aby se tam přece jen vyvážil poměr protikladných názorů. Děkuji předem.

Jan Nepomuk Piskač  (3.5.2009 11:19)

APATIE A TUTLÁNÍ: HLAVNÍ RYSY VOLEBNÍ KAMPANĚ NA AMU

Odhlédněme od skutečnosti, že o přesných údajích stran nadcházejících voleb do AS AMU, tj. o datu uzávěrky kandidátek, o formálních náležitostech procesu kandidování a o místech, kam návrhy na kandidáty směřovat, se na DAMU, HAMU i na celoškolní úrovni začalo informovat s cca měsíčním zpožděním za oznámením na internetových stránkách FAMU. (Na stránkách DAMU je navíc i ve chvíli, kdy toto píšu, uvedeno, že volby se konají pouze 19. 3. od 10 do 17 hodin, a ne ještě 20. 3. od 10 do 15 hodin.)

I to ovšem stačí k dojmu, že volby do nejvyššího samosprávného orgánu AMU jsou pořád namnoze pojímány jako formalita, nadto obtížná a obtěžující svobodné umělecké duchy, takto členy akademické obce.

Veřejná povaha předvolební kampaně se namnoze omezila na byrokratické (byrokratistické) rozvěšení úředních informačních plakátů volební komise sotva dva týdny před uzávěrkou kandidátek. (Takový je alespoň stav na půdě DAMU k dnešnímu dni. Dokonce i nedávná už několikátá studentská petice na podporu Petra Pachla byla samotným jejím autorem stažena záhy po vyvěšení, údajně z důvodu zmatečné a nepodložené argumentace. Škoda. Co jiného může lépe poslužit vyjasňování povahy věcí než chyby, přehmaty a jejich veřejná diskuse.)

Nic nenaznačuje tomu, že by tentokrát mělo jít o kromobyčejně důležité volby, jimiž vrcholí spor mezi fakultami, odstartovaný neplatnými volbami rektora AMU v listopadu 2007. Četné signály o čilém zákulisním ruchu, vyjednávání či rovnou manipulování voličstva nemohou nahradit otevřenou předvolební kampaň a širokou akademickou diskusi. Dlužno dodat, že k tristnímu stavu občanského zájmu o věci veřejné přispívá některými svými ustanoveními i volební komise pro volby do AS AMU.

Začátek předvolebního setkání akademické obce DAMU byl stanoven na 9. 3. v 16 h., tj. na dobu jen o dvě hodiny časnější začátku setkání ak. obce FAMU, 9. 3. v 18 h. (Pouze na HAMU se obec sejde až 10. 3., konkrétně v 15 h.) Jde přitom o celoškolní volby, při nichž je účast na sezení obcí všech sesterských fakult nanejvýš potřebná, zvlášť ve stávající situaci rozkolu mezi reprezentacemi DAMU, FAMU a HAMU.

Bohorovný předpoklad, že k prodiskutování volebních programů na DAMU postačí ani ne dvě hodiny (počítáme-li s tím, že volební komise by měla být účastna všech třech fakultních srocení, tedy se musí na šestou hodinu přesunout z DAMU na FAMU), ukazuje hrubé podcenění závažnosti voleb do nejvyššího zastupitelského orgánu, spravujícího školu. To jenom nahrává všeobecnému nezájmu, letargii a apatii obce a v důsledku vede k vyprazdňování mechanismů zastupitelské demokracie.

Nanejvýš alarmujícím se pak jeví ustanovení volební komise o tom, že seznam kandidátů do voleb bude oficiálně zveřejněn (tj. vyvěšen na úřední desce a webu AMU a také na všech fakultních úředních deskách a webových stránkách) v úterý 10. března. Uzávěrka kandidátek je přitom již 6. března v 15 hodin. 10. března bude navíc již den po skončení setkání akademických obcí na DAMU a FAMU (kde se, doufejme, seznamy kandidátů nebudou utajovat jen proto, že celoškolní strategie volební komise velí zveřejnit seznamy až o den později.)

Jak se má obec připravit na interpelace kandidátů do senátu, jestliže se s jejich jmény má seznámit nejdříve v okamžiku setkání obce, oficiálně – v případě DAMU a FAMU – dokonce až den po setkání s kandidáty! Absurdistán Múzických Umění zachován nám budiž.

A tady se ptejme s naprostou vážností: Cui bono? Co – v době internetu – brání, aby seznamy kandidátů visely na webových stránkách školy a fakult vzápětí po uzavření kandidátek 6. 3. 2009 v 15 hodin. A komu to prospívá. Otevřenosti akademické půdy veřejné vysoké školy rozhodně ne.

Lecčeho se můžeme dohadovat na základě složení volební komise. Kdo vývoj sporu a rozkolu na AMU sleduje pečlivě, nemůže si nevšimnout, že i někteří členové komise za DAMU a FAMU mají blíže k postoji hodnostářů HAMU. Někteří to veřejně deklarovali např. i na tomto blogu. Velkorysost k uražené části školy, reprezentované funkcionáři HAMU již rok bojkotujícími celoškolní samosprávu, by měla mít své meze! A rozhodně by neměla být na úkor demokratických zvyklostí a suverénních práv akademické obce, tj. např. práva na informovanost v existenčně důležitých otázkách školní samosprávy, jakými jsou volby do AS AMU. Neuvědomuje-li si to ani volební komise, nastává opravdový soumrak demokracie nad akademickou půdou.

J. N. Piskač  (2.13.2009 14:18)

POMOZME PROF. HLAVÁČOVI OTEVŘÍT DISKUSI O ROZLOUČENÍ AMU!

Prezident ČR jmenoval s účinností od 15. 2. 2009 Iva Mathé rektorem AMU. Skoro se chce říci: Konečně. Je to ovšem jenom začátek. AMU má toho času obsazeny všechny akademické orgány (byť senát sestává z nejnižšího možného počtu zastupitelů zaručujícího jeho usnášeníschopnost, ale i to by se mělo brzy změnit, nejpozději úderem jarních voleb do AS AMU), tudíž může v plném obsazení nastoupit cestu ke komplexní akademické diskusi spojenectví DAMU, FAMU a HAMU pod střechou jedné instituce. K diskusi se 12. 2. 2009 na stránkách Lidových novin (vizme též elektronický archiv deníku na internetu) přihlásil – nepokrytěji než dosud – i čelní představitel hudební fakulty, profesor Hlaváč.

V zájmu akademické diskuse a názorové plurality je zapotřebí s ním v některých bodech ostře nesouhlasit, ovšem vlastní iniciativu je třeba ocenit, vyzdvihnout, ne-li pochválit. Současně je zapotřebí zdvihnout jím hozenou rukavici. Směr vrhu totiž dojista může spoluurčovat směřování otázek, jaké by měly být kladeny kandidátům do AS AMU na všech třech fakultách a zavazovat je k následnému odpovědnému výkonu svého volebního programu, ať už v senátu (v případě těch úspěšných), nebo mimo něj (v případě poražených).

Nejtěžší otázkou se jeví otázka po smyslu dalšího soužití DAMU, FAMU a HAMU v jednom svazku. Zastánci spojenectví zatím – kromě pragmatických argumentů administrativní, ekonomické a politicko-strategické výhodnosti – nenabídli žádné obsahové, ideové, neřku-li filosofické opodstatnění pokračujícího souručenství.

Stranou ponechme výroky typu, že AMU přece vždycky – dokonce i v dobách nesvobody, politického útlaku a propagandistického zneužívání uměleckých oborů – generovala výjimečné osobnosti obohacující společenský život a kulturní dědictví. Není tedy důvodu, aby tak nečinila nadále, ať už záležitosti administrativy, organizace a správy instituce budou méně či více vykazovat známky nutného zla, nad něž jsou svobodomyslní tvořiví duchové nutně povýšeni. (Jen když jim vedení školy umožní klid na práci a nerušený růst umělecké kariéry.)

Takový postoj si jistě může dovolit nespoutaný a nezávislý solitér, pohrdající institucemi a štítící se vstupu do nich, jemuž jsou univerzitami ulice či samostudium. Je hanbou, dopouštějí-li se takové občanské lhostejnosti lidé, kteří současně z výhod a zaopatření v instituci tyjí.

Je ostudou AMU i české společnosti, je-li takový postoj masově rozšířený právě v hájemství uměn. Úpadek občanského a v důsledku mravního zřetele při výchově uměleckých osobností (na škole univerzitního typu, prosím) kazí charakter lidem a nakonec vede i ke snížení úrovně oboru, k úpadku jeho uměleckých, neřku-li múzických kvalit. Asistuje-li vyprázdnění demokratických mechanismů (které sledujeme v celé společnosti) škola zaklínající se svobodou a společenským posláním, resp. hází-li podobné problémy za hlavu (málem stejně jako v dobách totality, kdy s tím přece nebylo možné nic dělat), je to pádný důvod pro tázání po dalším raison d"être AMU, ať už společné, nebo rozloučené.

K obhajobě pokračujícího soutrvání AMU přistupují ještě argumenty vysloveně hokynářské, společné prostory v lukrativní lokalitě či společné rekreační zařízení socialisticky odborářského střihu. Ostatně i profesor Hlaváč se v rozhovoru pro Lidové noviny obává tahanice o budovy, pokud by nebylo respektováno uživatelské "zvykové právo" fakult (sic!). Citace jako by potvrzovala podezření, že na AMU existuje cosi jako klanové zřízení, založené na momentálním kompromisu mezi jednotlivými klany stran dělby moci a sféry vlivu, kompromisu, který je momentálně ve psí. Ve světle skutečnosti, že už dvacet let od společenského převratu ze zákona požíváme výhod zastupitelské demokracie, jeví se takový model (na nějž bezděčně upozorňuje páně Hlaváčovo uřeknutí o "zvykovém právu") zvlášť odporným. A je to další důvod, aby systém a institucionální struktura AMU byly překopány z gruntu, nejlépe okamžitým zrušením následovaným okamžitým založením jiné školy, resp. jiných škol.

Podíváme-li se na výsledky a přínosy konkrétní obsahové spolupráce mezi fakultami, tj. mezi jejich studijními obory, jak a jestli se vzájemně obohacují, inspirují, případně vedou k posunům na poli rozvoje pedagogiky, didaktiky a praktického uměleckého výzkumu (který je oprávněně vysmíván ze strany tzv. vědečtějších oborů za předstírání a nahrazování praktického experimentu uměnovědným bádáním, které patří na humanitní obory jiných, teoreticky založených fakult), shledáme žalostný stav.

Zkušenost ze zemí, kde jsou umělecké akademie tradičně samostatnými, de facto jednofakultními univerzitami, přitom ukazuje na násobně čilejší spolupráci mezi nimi, než je tomu u nás, kde jsou oficiálně pod jednou střechou. Studenti samostatné Sibeliovy hudební akademie v Helsinkách podstatně pronikají do studia stěžejních praktických disciplin na samostatné filmové či samostatné divadelní akademii (TEAK), totéž se děje v obráceném gardu. Navázat spolupráci s kolegy v jiné instituci přitom vyžaduje od studentů výraznější aktivitu, zájem i odpovědnost (jejíž funkce teprve osmyslňuje potřebu svobody) čili v tom nejlepším slova smyslu přispívá k výchově svobodné, samostatné a suverénní partnerské umělecké osobnosti. U nás jako by platilo: Co je doma, počítá se, ale neláká.

Nemluvě o tom, jak to vypadá s pedagogickým obsazením seminářů, na něž jsou milosrdně připouštěni studenti sesterských fakult na AMU. V sousedním Polsku stojí za to několikanásobnému rektorovi samostatné divadelní akademie PWST v Krakově, jednomu z největších polských herců i mezinárodně uznávanému filmovému režisérovi Jerzymu Stuhrovi dojíždět do jiné samostatné akademie v Katovicích učit studenty filmové režie práci s hercem. Zřejmě mu záleží na tom, aby vzájemné obohacování divadelního a filmového umění (a školství) garantovala extratřída v oboru.

Sáhne-li si AMU do svědomí, nevím, nevím, zda na jednotlivých fakultách se věnují studentům z druhých fakult ti největší z největších. Máme-li zůstat pohromadě jenom proto, že spolu můžeme sdílet tělocvičny, jezdit na vodu či na hory, bude lépe transformovat AMU na odborové zařízení zaopatřující volnočasové aktivity umělců.

Profesor Hlaváč naprosto oprávněně obhajuje soběstačnost a mezinárodní konkurenceschopnost hudební fakulty (např. poukazem na 52 smluv HAMU se zahraničními partnerskými školami a institucemi). Poukazuje tím na neoddiskutovatelnou univerzálnost hudebního oboru, který není vázán na jazykovou kulturu země původu, jako tomu je do jisté míry u filmového oboru a do značné míry u oboru divadelního.

Z podtextu páně profesorových slov ovšem vyplývá, že samostatná HAMU nebude na rozdělení školy škodná (odmyslíme-li si pro tentokrát tahanici o budovy) a dokonce na něm vydělá, dost možná na rozdíl od druhých fakult. Je nasnadě, že poškození rozdělením a osamoceností hrozí zejména divadelní fakultě. DAMU – doteď poměrně omezená českou jazykovou kulturou a nejméně otevřená plnohodnotnému, komplexnímu studiu oboru v angličtině (takové mohou zatím od DAMU dostat jenom studenti výtvarných oborů, tj. scénografie, příp. scénografie loutkového divadla) – mohla jenom těžit z mezinárodní značky a prestiže, kterou jí svou aktivitou do značné míry přinášela HAMU, ale i FAMU. Dalo by se říci, že DAMU zakládá svůj raison d"être zdaleka nejvíc na souručenství s dvěma druhými fakultami a podílnictví na značce AMU.

"Dobře jim tak, jejich škoda, když se rozdělíme", jako by zaznívalo z podtextu páně Hlaváčových slov směrem k DAMU. A má pravdu. Dobře nám tak. Dobře. Protože divadelní obor si dalším parazitováním a odvozenou existencí ze zavedenější HAMU nikdy nevybuduje potřebné sebevědomí, ba ani nebude mít potřebu prodiskutovat opodstatněnost své existence. K tomu může dojít teprve, když se divadelní škola udělá pro sebe, totiž přistoupí ke svému založení, a to se neobejde bez akademické diskuse zakládajících ideových a koncepčních otázek.

Zatímní absence akademické diskuse usvědčuje z bláhovosti páně Hlaváčovu představu, že blížící se volby do AS AMU rozetnou situaci a nechají projevit skutečnou vůli akademické obce. (Neusvědčuje-li jej to ještě z něčeho horšího, totiž z úmyslného zastírání skutečnosti, protože proti označení za prosťáčka se na stránkách Lidových novin ohrazuje.)

Akademická obec je v bezkonfliktních obdobích setrvačného provozu školní instituce naprosto netečná, lhostejná a neorientovaná ve správě svých věcí veřejných na úrovni akademické samosprávy. O dění se z formálních členů obce zajímá mizivé procento, ne-li promile (a i to koluje v krvi mocensky zainteresovaných letitých funkcionářů nebo spíš bafuňářů školy).

V době konfliktu, přesněji řečeno mocenského sporu (názorový střet totiž v koloritu tahanic o post rektora, počínaje rokem 1998, zatím nelze vystopovat), pozorujeme aktivizační vzedmutí ve směru od reprezentace k obci. V některých případech nabývá nechutné podoby donucovacích praktik a hrubě manipulativního ovládání studentů (antidemokratickými anketami/výzvami předkládanými k podpisu ve zkouškovém období), pod nimiž je ostatně profesor Hlaváč rovněž podepsán. Ke zvýšení orientovanosti členů obce a jejich upřímného občanského angažmá však něco takového nepřispívá ani za mák.

Bez ohledu na to, jak dopadnou nadcházející volby do AS AMU, půjde o další hanobení akademické půdy, předstírání zastupitelské demokracie a vyprazdňování jejích volebních mechanismů. Nemůže jít o nic jiného s ohledem na to, co volbám předchází, resp. nepředchází, tj. věcná diskuse koncepčních problémů. (Jako bych už viděl volební urny umístěné na nevyhnutelných místech fakultních budov, útočící na pocity trapnosti a zahanbení voličstva v případě, že se nedá odchytit k hlasovacímu aktu, i v případě, že se odchytit dá a potom se účastní rozhodování o něčem, čemu nerozumí a nadto je to nezajímá, ne-li otravuje.) Poděkujme profesoru Hlaváčovi za jeho dílčí iniciativu k diskusi otevřením tématu soběstačnosti HAMU. Myslím, že je podnětná i pro diskutéry druhých fakult.

Jan Nepomuk Piskač  (2.5.2009 14:35)

JSOU MI TO PARADOXY, PÁNI PREZIDENTI

Václav Havel, hlasitý zastánce občanských iniciativ, ignoroval svého času obsáhle podloženou a zásadně argumentovanou iniciativu členů akademické obce AMU k revizi a potažmo k anulování pochybných voleb rektora AMU z přelomu let 1998 a 1999. Po administrativních pracovnících prezidentské kanceláře nechal řečí úřední vzkázat, že volba rektora je ve svrchované kompetenci akademické samosprávy a prezident jmenováním rektora de facto pouze formálně stvrzuje návrh senátu, nadto již projednaný a doporučený vládou ČR.

Prezident tak stvrdil rozhodnutí tehdejšího AS AMU zdiskreditovaného trojnásobným fiaskem volební procedury (dvakrát předem utajené před akademickou obcí, jež se teprve ex post dozvídala o druhém a třetím provedení), která zakládala relevantní požadavek, ne-li zákonnou povinnost vypsat volby nové. Na úřední, ani soukromé interpelace osobně angažovaných členů obce (plus jednoho tehdejšího senátora AMU zastávajícího v AS AMU menšinový názor) podávaných i do rukou osobní sekretářky pan prezident osobně nereagoval, namísto aktivního vystoupení (osobního angažmá) angažoval pasivní úřad.

Václav Klaus, zarytý zastánce zastupitelské demokracie, se po jisté době od zpochybnění voleb rektora AMU z listopadu 2007 osobně (tj. vlastnoručně signovaným dopisem) vyslovil pro respekt rozhodnutím nejvyššího zastupitelského orgánu, tj. AS AMU, který tou dobou nastoupil cestu k nápravě nezákonností spojených s listopadovou volbou a k realizaci nových řádných a regulérních voleb rektora AMU.

AS AMU – na rozdíl od svého předchůdce z let 1998/1999 – vyvodil ze svého selhání důsledky, a to i personální: Ze senátu odstoupili všichni členové volební komise zodpovědní za neplatnost voleb, došlo i k několika dalším dobrovolným odstoupením senátorů z více či méně deklarovaného mravního popudu. Nadto senát novelizoval volební a jednací řád AS AMU v zájmu rovného a spravedlivého přístupu k volbám pro všechny členy akademických obcí fakult i pro akademické pracovníky mezifakultních pracovišť. Na žádost svých členů hlasoval i o svém samorozpuštění (úředně řečeno o zkrácení mandátu), se záporným výsledkem.

AS AMU postupoval k novým volbám rektora a nápravě stavu věcí veřejných nanejvýš uvážlivě a nebývale transparentně. Na jednáních senátu se stalo pravidlem, že bylo snímáno kamerami studentů FAMU, senát se snažil nabízet své kroky poměrně promptně k obecní kontrole a k diskusi obci.

Opět dlužno říci: na rozdíl od mnoha svých předchůdců, u nichž bylo zvykem jakékoli nesrovnalosti urychleně zametat pod koberec a např. ve sporu o volby 1998/1999 strašit protistranu a obec falešným – a na základě dnešních zkušeností prokazatelně lživým – argumentem ministerské správy, která by na AMU byla uvalena v případě, že nebude urychleně jmenován rektor (vzešlý z pochybných voleb).

O diametrálně odlišném přístupu k samosprávě svědčí už data: Na přelomu let 1998 a 1999 se během necelého měsíce uskutečnily tři volební akty (aniž byla důsledně reflektována a napravena zásadní pochybení, jež k nim vedla, jinak by muselo dojít k vypsání nových voleb, a ne pouze k opakování hlasovací procedury). Volby rektora AMU v říjnu 2008 se uskutečnily téměř rok po předchozích neplatných volbách.

Zatímco AS AMU vytrvale pracoval k demokratizaci akademického prostředí, reprezentace hudební fakulty stejně vytrvale odepírala účast v celoškolní samosprávě, tj. nerespektovala výsledek senátního hlasování o samorozpuštění (hlasování, na němž se zástupci HAMU podíleli), podnikala antidemokratické kroky, jakými byla manipulativní anketa/výzva akademické obci HAMU k bojkotu doplňovacích voleb do AS AMU předložená obci ve zkouškovém období, a na setkání akademické obce HAMU nechávala přítomné odhlasovat zákaz studentům FAMU natáčet jednání obce, které je po duchu vysokoškolského zákona věcí veřejnou.

Dva protikladné přístupy ve výkonu zastupitelské demokracie by neměly vzbuzovat pochybnosti, na čí straně bude deklarovaný respekt prezidenta Klause k suverénní akademické samosprávě. Prezidentova momentální nečinnost (a jeho slovníkem nekonání, týmž slovníkem je možno označit jednání funkcionářů HAMU za nevýkon zastupitelské demokracie, respektive za nepodíl na samosprávě AMU) ve věci jmenování rektora AMU (vzešlého z řádných, regulérních voleb v říjnu 2008) ovšem nahrává podezřením, že jeho okázalé zbožšťování mechanismů zastupitelské demokracie je pouze verbálním vyznavačstvím. (Připomíná to situaci, kdy je verbální kapitalismus doprovázen faktickým výkonem bankovního socialismu.)

Obzvláště paradoxním, pikantním, ne-li absurdním se při tom jeví podobnost, jakou vykazuje postoj prezidenta Havla a prezidenta Klause ve věci jmenování, příp. nejmenování rektora AMU koncem minulého, resp. stávajícího desetiletí.

Před otevřeným, transparentním jednáním pracujícím na očištění akademické půdy a narovnání poměrů zastupitelské demokracie na AMU jako by oba dali přednost zákulisní vůli demokratizační proces utlumit a vyjít vstříc skrytým piklům a rejdům zájmových skupin a mocenských klik, jejichž aktéři zůstávají až podivuhodně identičtí tehdy jako dnes.

S tím rozdílem, že tehdy se těmto "temným silám" a "starým strukturám" hodilo jmenovat Toperczera, a dnes nejmenovat Mathého. A tehdy byla v čele demokratizačního procesu osamělá občanská iniciativa (obecně bližší Havlově orientaci), a dnes nejvyšší samosprávný orgán (obecně bližší Klausovu preferování parlamentarismu). V případě Havla – a zatím i v případě Klause – to nebylo nic platné. U obou lze sledovat jednání v rozporu s vlastními zásadami, s vlastním vyznáním.

Dluží se dodat, že Václav Klaus se LP 2009 – nejmenováním rektora – blíží témuž výsledku, k němuž došel Václav Havel jmenováním rektora LP 1999. Blíží se veřejnému zpronevěření se principům, jež hlásá, a podvolení se neregulérním a netransparentním mocenským praktikám, které jsou v rozporu s ideály občanské společnosti i zastupitelské demokracie. Havlovo jmenování rektora tehdy a Klausovo nejmenování dnes znamená Havlovu a Klausovu prohru, vítězi přitom budou titíž tehdy jako dnes, neslavní. A neslavný bude i stav zastupitelské demokracie na AMU, o občanské společnosti nemluvě.

Klaus svým nejmenováním řádně zvoleného rektora ustupuje tlaku téže zájmové skupiny (léta letoucí zvykově ovládající AMU po způsobu majitelů klíčů), které před ním ustoupil Havel. Projevuje stejnou slabost jako jeho předchůdce. Může si myslet, že pravomoc (ne)jmenovat soudce, bankéře a – také – rektory, posiluje jeho vliv. A přitom na AMU podléhá vlivu téže kliky, jíž podlehl Havel a jejíž moc přežila moc Havlovu. Je používán a zneužíván jako jeho předchůdce. Klausův příspěvek k demokratizaci AMU tudíž hrozí být stejně žalostným, jakou byla Havlova trpná spoluúčast na pseudodemokratických volebních procedůrách tamtéž.

Jan Nepomuk Piskač  (1.27.2009 14:50)

AMU spěje ke spravedlivému zániku,

vyplývá to alespoň ze zveřejněné části iniciativ a podání hudební fakulty – ve věci nadále zpochybňovaných opakovaných voleb rektora AMU – z ledna 2009, ale také z předkládací zprávy ministra školství vládě z 12. 1. 2009 (v téže věci, resp. ve věci návrhu na jmenování rektora). Dokumenty jsou k dispozici na www stránkách HAMU.

Ponechme stranou, že funkcionáři (tj. dočasní zastupitelé) HAMU si svými formulacemi, např. v dopise předsedovi vlády ze 13. 1. t. r., i nadále osobují právo na jednotné (uniformní) emocionální pochody celé akademické obce, např. slovy: "Hudební fakulta SE CÍTÍ POBOUŘENA obsahem této zprávy a podává trestní oznámení na neznámého pachatele pro pokus o podvod."

Ponechme stranou, zda reprezentace HAMU – aby podepřela takové vyjádření masového stanoviska – opět vypsala obdobně manipulativní anketu, jakou byla antidemokratická výzva akademické obci HAMU (k bojkotu celoškolní samosprávy). Fakultní mocipáni by k tomu ostatně měli nejlepší příležitost, ocitají-li se jejich poddaní opět ve zkouškovém období, které se už jednou osvědčilo příhodným pro donucovací praktiky.

A stranou ponechme konečně i otázku, kolik asi podpisů řadových členů obce stojí pod "trestním oznámením hudební fakulty". Členové akademické obce HAMU si totiž podobné ohledy asi nezaslouží. Sami se vydali na milost a nemilost svých představitelů, asi jediných, které – v rámci mocenského boje – na HAMU zajímá správa věcí veřejných na půdě svobodné univerzity. A masa, za niž funkcionáři tak suverénně mluví, může i nadále spočinout v pohodlné lhostejnosti stran věcí obecních a nerušeně budovat svou uměleckou kariéru.

Podotkněme alespoň tolik, že taková obec by si zasloužila samostatnou hudební akademii (jaká není zvláštností v jiných evropských zemích), aby totiž nebyla ani stínem obtěžována bojem svých funkcionářů o vládu nad ostatními součástmi vícefakultního celku. Sluší se dodat, že z obdobných důvodů – všeobecného nezájmu o celoškolní samosprávu – by se měly "udělat pro sebe" i druhé dvě fakulty, FAMU a DAMU. (Ani v jejich případě by – v mezinárodním kontextu – nešlo o bezprecedentní situaci.)

Závažnějším důsledkem širokého nezájmu naprosté většiny akademické obce AMU o samosprávu a PRÁCI S NÍ SPOJENOU představuje nedostatek kontroly vůči těm pár jedincům, kteří se – ať z důvodů vznešených, nebo naopak zištných – uvolili akademické orgány spravovat a do zastupitelské práce se investovat. S tím souvisí i nedostatek PRŮBĚŽNÉ pomoci a podpory těmto orgánům, která spočívá jednoduše v zájmu a orientaci obce v problémech, které se na úrovni samosprávy řeší.

Výsledkem je průběžná apatie a nárazová vzedmutí mocenských půtek kolem klíčových okamžiků, jaké představují např. kontroverzní rektorské volby, rozhodnutí ministra školství atp. Taková vzedmutí ovšem nejsou s to nahradit pravý zájem obce a dohnat všeobecnou neinformovanost a neorientovanost. Z toho následně těží na moci zainteresovaní funkcionáři a roztáčejí spirálu nekonečného střetu protichůdných právních posudků, jak jsme toho znovu a znovu (naposledy teď, v lednu 2009) svědky v bludných tanečcích okolo sporného senátorského mandátu Petra Pachla.

Ponechme stranou skandální tendence představitelů HAMU ignorovat nesporně a nezpochybnitelně neplatný mandát Daniela Strejce (při první volbě v listopadu 2007) s poukazem na to, že zmíněný lžisenátor "prohlásil, že jeho hlas je neplatný, až na zasedání AS AMU 10. ledna 2008" (jako by taková či onaká prohlášení lžisenátora o sobě samém měla nějakou relevanci) a že AS AMU anuloval jmenovací řízení prof. Hlaváče až po půl roce, kdy byla překročena "zpravidla dvouměsíční lhůta" příslušející správnímu řízení. Přečin Strejce, resp. senátu (jeho volební komise, která připustila účast člověka bez mandátu na hlasování) byl tedy zřejmě promlčen a AMU se toho času už rok mohla těšit z panování svého lžirektora.

(Nehledě na zmatečnou formulaci vedení HAMU ve vyjádření k ministrově předkládací zprávě: "Poukazujeme na skutečnost, že přerušené jmenovací řízení prof. Hlaváče bylo senátem anulováno téměř po půl roce (správní lhůty bývají zpravidla dvouměsíční)." Z formulace není jasná souvislost mezi přerušením a anulováním procesu. K přerušení došlo zřejmě na ministerstvu, jaký vliv pak na fakt přerušení může mít anulování či neanulování senátem půl roku po ministerském přerušení. Z jazykové formulace lze dokonce nabýt dojmu, že senát anuloval přerušení řízení, tj. de facto jmenovací řízení prof. Hlaváče obnovil, což ovšem zase odporuje skutečnosti.)

Funkcionáři HAMU správně poukazují na fakt, že AS AMU – na základě jedněch právních posudků – konstatoval neplatnost mandátu Petra Pachla a byl tím pádem nucen konvalidovat všechna usnesení senátu za období účasti P. Pachla v AS AMU (tj. od r. 1999) a nahradit jej senátorem Přemyslem Rutem.

Existence protichůdných právních posudků (včetně nálezu Ústavu státu a práva, případně posudku či posudků, které si pro podložení své předkládací zprávy zřejmě nechal vypracovat ministr) těžko může změnit skutečnost odhlasovaného usnesení AS AMU o neplatném mandátu (a konvalidaci). Jde o usnesení samosprávného orgánu, tj. nejvyšší instance na akademické půdě, která je, jak známo, v demokratickém světě suverénní nezávislou oblastí správy věcí svých. Ani moc výkonná, ani moc soudní (na základě dosud platného zákona) nemůže do této kompetence zasahovat a akademický senát tuto odpovědnost zase nemůže na nikoho jiného delegovat.

(Na tomto faktu by neměla nic měnit ani argumentace ministrovy předkládací zprávy, která operuje údajně nedávným zánikem mandátu Petra Pachla na základě jeho čtyřnásobné opakované neúčasti na zasedáních AS AMU. Ať už se předseda AS AMU vyjádřil k této nové argumentaci jakkoli, je třeba odkázat na odhlasované usnesení AS AMU – o neplatnosti mandátu P. Pachla – jako celku, které bylo ovšem podloženo jinými argumenty. Funkcionáři HAMU by měli být konzistentní a také zde – jako v jiných případech – upřednostňovat validitu rozhodnutí celého senátu nad samostatnými vyjádřeními jeho předsedy, pokud nejsou podloženy odhlasovaným stanoviskem AS AMU.)

Jinou věcí je, pokud univerzita není mocna svou nezávislost a suverenitu samostatným výkonem samosprávy zajistit a obhájit. Pak je na místě, aby do věci vstoupil zřizovatel a společně s představiteli školy nanejvýš odpovědně zahájil kroky ke zrušení, rozloučení, příp. jiné transformaci stávající školní instituce. Vytrvalým bojkotem celoškolní samosprávy ze strany jedné z fakult a nesmiřitelným mocenským bojem její reprezentace s reprezentacemi fakult sesterských se AMU nebezpečně přiblížila tomuto řízení. (Spoléhání na převratnou změnu v neudržitelném soužití HAMU s FAMU a DAMU úderem příštích voleb do senátu je pouhým odkládáním tohoto řízení do chvíle příštího mocenského konfliktu.)

Je dobré si to přiznat a hledat cesty k jak jen možno produktivnímu rozchodu, podložené otevřenou akademickou diskusí, otevřenou do budoucnosti, tj. ke zdárné spolupráci rozloučených, samostatných škol. Ve věci jmenování rektora zdrženlivý pan prezident může posloužit inspirací ze zdárného česko-slovenského dělení.

JNP SR-SPAP DAMU  (11.25.2008 16:24)

Tak má vypadat úplné znění níže uvedené šifry, směřuje-li nápověď k vyčerpávající návodnosti čili vede k odhalení, že se jedná o příslušníka Spolku Richelieu - Spolku posluchačů, absolventů a přátel DAMU. Jan Nepomuk Piskač.

J.N.P. SPAP DAMU  (11.13.2008 20:22)

Doufejme, že bezejmenní zbabělci seberou odvahu a přiznají se ke své totožnosti alespoň u voleb, aby totiž mohli prokázat svou příslušnost k obci čili oprávněnost volit. (Koho budou volit, ponechme jejich svobodě a právu volit tajně.)

Neznepokojujme se momentálním tichem kolem vývoje rozdělování koryt. Hrozivé (až hrobové) ticho, které nadále panuje kolem obsahových a koncepčních otázek školy, jakož i absence akademické diskuse na dané téma a další příval zastrašených anonymních projevů (které se navíc nezabývají ničím víc nad téma tahanice o koryta) věru nezakládá naději, že formálními a formalistickými kroky (v podobě dalších a dalších voleb) vymizí bolševická (nesvobodná) mentalita a nastolí se demokratické prostředí. Nepovedlo se to za dvacet let od společenského převratu, další z voleb senátu a rektora v řadě to mají vyřešit ze dne na den?!

Představa kouzelné změny zřejmě počítá s tím, že na celých dvou třetinách školy (tj. na DAMU a FAMU) se ze dne na den diametrálně obmění reprezentace fakult, možná i složení celých obcí, které své reprezentace delegují. (Obcí, které zatím nikterak nevyjádřili nedůvěru ke svým zvoleným zástupcům a neapelují na jejich odchod.)

Zřejmě se tedy volá po důkladné čistce na DAMU a FAMU, která by zajistila maximální přiblížení postojů představitelů těchto fakult k stávajícímu postoji funkcionářů HAMU.

Jde o volání v duchu hanebných antidemokratických kroků reprezentace HAMU, jakými byla skandální anketa/výzva obci HAMU a její realizace během zkouškového období, jakož i bojkot akademické samosprávy, na níž se HAMU nadále nepodílí a nadále přitom bezzásadově čerpá z plodů její práce (nejviditelněji peníze na provoz a platy, jakož i další požitky).

Takové volání není možné vyslyšet. Představa, že zástupci dvou třetin školy ustoupí antidemokratickému nátlaku reprezentace třetiny jedné a ještě se tím snad nastolí vstřícná důstojná atmosféra a dosavadní ticho se změní v čilou demokratickou diskusi, je falešná. Není tedy divu, že patří k argumentačnímu arsenálu těch, kdo falšují svou lidskou totožnost anonymními šiframi.

Jan Nepomuk Piskač  (11.11.2008 23:44)

Ponechme stranou, co vědí anonymové (bez ohledu k náznakům, s nimiž do své šifry začleňují zkratku ministerstva školství). Už vůbec nás nemusí zajímat, jak si bezejmenní zbabělci představují normální volby.

Co vím, tak počínaje zvolením rektora 8. 10. 2008 se rozeběhly lhůty, dokdy má MŠMT prostřednictvím vlády předložit návrh AS AMU na jmenování vítězného kandidáta rektorem prezidentovi republiky, resp. dokdy má prezident rektora jmenovat.

Momentální tícho kolem finálních kroků v instalaci rektora AMU - nebo i případná skutečná nečinnost odpovědných orgánů (jejichž představitelé přitom předem deklarovali respekt k rozhodnutí samosprávy AMU) - nás může znepokojovat.

Hrozivějším se jeví ticho, které panuje nad koncepčními otázkami stran smyslu, vnitřního uspořádání a existence AMU, stran historické i aktuální opodstatněnosti koexistence DAMU, FAMU, HAMU pod střechou jedné instituce obřemeněné bolševickou minulostí a mentalitou (která se příkladně projevuje rovněž četností anonymů v tzv. akademické diskusi na půdě rádoby vznešeného příbytku uměn). Bez prodiskutování těchto zásadních otázek nebudou žádné příští volby normální. Půjde o pokračování mocenského boje zájmových skupin nahony vzdáleného obsahovým, existenciálním potřebám svobodné univerzity. (Střet myšlenkových koncepcí zatím při žádných volbách nebylo lze zaregistrovat.)

Politujme svůj stav, svou akademickou obec. Politujme rovněž Petra Pachla, že se mezi jeho veřejnými zastánci opakovaně a mnohočetně objevují bezejmenní zbabělci bez špetky chlapskosti, která by podpoře právě jeho osoby slušela jistě více.

Je politováníhodné, že Petr Pachl za sebe nechává mluvit nezodpovědné anonymy, případně nechává obhajobu svých (skutečných či domnělých) zájmů na kolektivních grémiích jedné fakulty (HAMU) zostuzených antidemokratickými kroky typu manipulativní ankety a bojkotem výkonu akademické samosprávy. Nebere-li se o svá práva (např. dovoláním k příslušným institucím či jiným veřejným vystoupením) sám, se svým - narozdíl od funkcionářů HAMU nezpochybněným - osobním kreditem, jenom tím nahrává protistraně a neblahému dojmu, že je nesvéprávným beranidlem v rukou jedné ze zájmových skupin a pouhým nástrojem její nečisté hry.

Jan Nepomuk Piskač  (8.26.2008 15:27)

PROČ AMU? Opakovaná otázka k rektorským volbám.

AMU stojí na vratkých základech. Byla zřízena – dekretem prezidenta Beneše – s nástupem komunismu, v krátkém polodemokratickém údobí mezi totalitou fašistickou a bolševickou. Dříve, než stačila zdola, zevnitř osmyslnit svou existenci, vnitřní uspořádání a systémovou koncepci, byla jí – totalitní mocí – určena funkce centralizovat tzv. vysoké múzické školství (univerzitního typu) do jednoho útvaru za účelem snazšího dohledu a kontroly ze strany vládnoucí třídy. Do vínku dostala autoritářský způsob řízení, resp. správy školy.

Dříve, než stačila přistoupit k diskusi filosofického pojetí múzické akademie (zejména pokud jde o filosofii člověka), vnutil jí panující režim pojetí instrumentální, pojetí umění a tvorby jako nástroje propagandy (zbraně v boji za nastolení diktatury proletariátu). Služebné postavení, resp. funkce režimního posluhy formovaly mentalitu umělecké školy na léta – a generace! – dopředu. Namísto budování sebevědomí samostatné univerzity se zde od počátku pěstoval mindrák. Kdejaký aparátčík mohl despoticky určovat osudy talentovaných osobností z řad studentů i pedagogů.

Každá ze tří součástí AMU zřízených pro jednotlivé uměny (a původně plánovaných čtyř – pro tanec měla být ustavena rovněž svébytná – řekněme fakultní – jednotka) se přitom dobrala univerzitního statutu z odlišné výchozí pozice. Hudební složka (následně HAMU) ustavením vysoké školy nejpřirozeněji navázala na tradici tzv. mistrovské školy konzervatoře. Divadelní akademie vznikla jednorázovou přeměnou dramatického oboru Státní konzervatoře hudby (čili střední školy) ve školu vysokou. (Mezi doyeny pedagogického sboru se najdou pamětníci, kteří se co konzervatoristé, středoškoláci ze dne na den – rozhodnutím shora – stali vysokoškoláky.) Film – jako nejmladší z trojice umění – založením vysoké školy svůj systém vzdělávání teprve ustavil, a rovnou od nejvyššího stupně.

Politická zvůle totalitního režimu vylučovala každý dialog, natož ideový. Zákonitě tak nedošlo ani k tomu, aby se zásadním způsobem prodiskutovala opodstatněnost spojení (propojení) tří tak odlišných uměleckých oborů pod střechou jedné školní instituce. Daný konstrukt stačilo obhájit ideologickou strategií sjednocování. Dlouhotrvající nesvoboda a setrvačnost institucionálního fungování vytěsnily potřebu takové diskuse nadlouho do budoucna, bez ohledu na změnu režimu, ke které mezitím došlo.

Většina umělecky zaměřených představitelů školy po letech útlaku – ze strany aparátčíků všeho druhu – přirozeně pozbyla jak schopnosti, tak ambice řídit školu, co ve svobodných poměrech znamená především skutečný – a netoliko formální – výkon zastupitelské demokracie prostřednictvím akademických orgánů. Administrativní, byrokratický aparát se v nových poměrech zorientoval nepoměrně lépe, a tak svůj rozhodující vliv na mnoha místech upevnil. V zájmu tohoto aparátu pochopitelně není ideová, systémová, nebo – nedejbože – koncepční diskuse stran skutečné proměny školy, tzn. především stran změny systému. V zájmu aparátu je zachovat chod, zavedený provoz instituce, který přece funguje a není třeba na něm měnit o moc víc než to, že si přestaneme říkat soudruzi, pánové.

AMU je mezi institucemi posttotalitní české společnosti pouze "pars pro toto" jevů, které se odehrávají napříč státním zřízením. Platíme daň za to, že se komunistickým institucím dostalo pohodlné, bezproblémové kontinuity v novém režimu. Obměnilo se pár osob, formálně (tj. de iure) se zavedly demokratické mechanismy, k důsledné změně vnitřního organismu institucí však nedošlo. Skutečnou změnu čehokoli totiž zakládá hluboká otevřená diskuse, která stojí čas, energii, peníze a vyvolává nutný chaos, chcete-li velký třesk, z něhož se teprve může zrodit něco nového. Toho jsme se na AMU – podobně jako v celé české společnosti – za dvacet let po změně režimu ještě pořádně neodvážili.

Volení představitelé institucí namnoze hájí status quo tím, že přejímají právě aparátnické argumenty – úspory času a zejména peněz. Na AMU se tak – rovněž v diskusi před opakováním rektorských voleb – kromě vyčpělých argumentů zavedené značky a mezinárodní prestiže AMU poukazuje na to, že samostatné DAMU, FAMU a HAMU by stály ještě víc a hůře by obhájily vlastní existenci v rámci nehostinné školské politiky. Paralelu se dvěma samostatnými výtvarnými vysokými školami – totiž AVU a VŠUP – stačí odbýt poukazem na jejich delší a odlišnou tradici. To, že AMU demokratickou tradici postrádá vůbec, se při tom ignoruje. A přitom tu demokratickou tradici je třeba právě založit.

Po státním převratu 1989 se moudré hlasy nechávaly (o)slyšet, že ideálním řešením by bylo dosavadní instituce ze dne na den zrušit a den na to je začít budovat znova, na zelené louce, na základě zgruntu promyšlené a prodiskutované koncepce. Nějaký čas by se tím býval ztratil, ovšem bez toho jsme fakticky ztratili dvacet let.

Ivo Mathé a každý další kandidát na rektora (spolu s dalšími akademickými orgány, na čele s akademickou obcí) tak stojí před výzvou nanejvýš odpovědně zrušit AMU, aby její pohrobci mohli založit novou, případně nové školy. Je třeba se rozdělit, abychom se mohli dohodnout. (A případně se i znovu spojit. Ale to už zabíháme zbytečně daleko, někam do éry obnoveného Československa.)

Zrušení AMU nemá představovat negativní téma akademické diskuse. Negativní postoj představují právě všechny uvedené – administrativní, ekonomické a politicko strategické, de facto formální, ne-li formalistické – argumenty, proč je zrušení nevýhodné čili proč to nejde. V diskusi před rektorskými volbami je třeba klást otázky po filosofické koncepci a systémovém pojetí nové školy, resp. škol, rozhodně také po étosu a po mechanismech, jakými stávající i nově zvolení představitelé školy hodlají zapojit širší akademickou obec i odbornou veřejnost do tohoto vpravdě zakladatelského úkolu.


JNP V. Havlovi (1999)  (8.26.2008 15:26)

Vážený pane prezidente, milý Václave Havle,

předem se omlouvám za způsob, jakým k otevřenému úřednímu dopisu připájím svůj uzavřený osobní přípis.

Chci jím pouze dotvrdit svědectví, jakým zůstanou předchozí i následující otevřené zprávy, totiž svědectví o moci bezmocných, o něčem velice osobním (protože velice osamělém).

Nebýt zásadního existenciálního zážitku z listopadu 1989, kdy jsem v 8. třídě ZŠ založil Českou besedu (a původně 1. československou sociálně demokratickou besedu žáků základních škol), "občanské sdružení" (a původně "stranu") sympatizující s Občanským fórem, asi bych se nyní nevzrušoval pochybným způsobem volby rektora.

Snažím se starat o svou práci, o svůj prospěch, už několikrát jsem se takhle stáhl, ale vždy znovu mě vzbudila citlivost k věcem veřejným.

Asi že jsem se brzy setkal s tím, co znamená vyprázdnění demokratických mechanismů prostřednictvím pouhé jejich technologické aplikace. Ten náraz jsem učinil hned zkraje otevření hranic, během středoškolských studií na lyceu v Dijonu. I tam jsem měl problémy a konflikty se systémem (napoleonské školy), byl jsem podmínečně vylučován ze studia (a nakonec odešel sám = stáhl jsem se), nicméně argumentace jedním ze základních lidských práv (a svobod) – důstojností – tu platila a nacházela zpětnou vazbu v demokratické tradici.

Netroufám si – už vzhledem ke svému věku – soudit komunistickou minulost některých lidí ve vedení AMU. Sedí-li v akademickém senátu (čerstvě dokonce jako "předseda legislativní rady" sestávající z 3 senátorů, kteří budou zbylým 12-ti předpřipravovat a předkládat znění všech zákonů k mechanickému schválení) expředseda komunistické strany a několik jeho někdejších soudruhů, nechť tam sedí. Ale nemohou se chovat, jako by revoluce 1989 nebylo, jako by jim nadále patřil svět. (Jako majitelé pravdy – o jediné cestě.) Ať si dají alespoň tu práci nastudovat nové demokratické zákony – děr v nich zůstává stále dost, aby je mohli obcházet. Potom budou na místě staré dobré způsoby: Všechno, co se nám předloží, rychle jednomyslně odhlasovat, jenom se neptat po smyslu věcí, o kterých hlasuji. Modely chování – nesvobodného chování – z dob totality pohodlně prolnuly do dnešních dnů. Proti nim je třeba zvedat hlas, ne proti stranické příslušnosti.

V mikrostruktuře AMU se děje přesně to samé, co v makrostruktuře české politiky, to, co v celé české společnosti. Doširoka se otevírají okna zlu, které jsme před lety vyhnali dveřmi. Už se ani nenamáhá zdolávat okenní římsy a vrací se hlavními vchody, ne-li slavobránou, zpět.

Proto Vám píši také osobně, nejen jako úředníkovi, který má ze zákona s naší patálií co činit, ale především jako člověku, který kontinuálně zaujímá životní postoj, jenž je mi blízký.

Slibuji Vám, že se po Vašem vzoru budu alespoň slovem – zveřejňováním této a podobných caus – snažit o probuzení českého národa z občanské letargie a apatie. I proto, že na výročním studentském pochodu k pohřbu Jana Palacha se sešel žalostně malý hlouček lidí.

Váš Jan Nepomuk Piskač (z kraje roku 1999)

P.S. (2008): Akademický senát AMU (který na přelomu let 1998 a 1999 napotřetí – po nadvakrát neplatném hlasování a obměně svého složení – opakováním téže volby nakonec v utajení před akademickou obcí zvolil touto pochybnou volební procedurou rektorem prof. Toperczera) ustavil legislativní radu – přesně: "legislativní komisi senátu" – a pověřil ji "přípravou materiálů a stanovisek (!) pro senát" (citace ze Zápisu 1/99 z jednání akademického senátu AMU, vykřičník doplnil JNP) 13. 1. 1999. Kromě expředsedy komunistické strany doc. Svobody (za FAMU) ji tvořili ještě předseda AS AMU JUDr. Franz (za DAMU) a doc. Holas (za HAMU). O nevykořenitelné mentalitě třídního boje vypovídá svědectví jednoho z tehdejších senátorů, podle něhož se doc. Svoboda – exkomunikovaný komunista – dovolával vyloučení pisatele těchto řádků ze školy za jeho (svobodné) zpochybňování neregulérních rektorských voleb.

Jan Nepomuk Piskač  (7.25.2008 21:00)

PROČ AMU? Otázka k rektorským volbám.

AMU stojí na vratkých základech. Byla zřízena – dekretem prezidenta Beneše – s nástupem komunismu, v krátkém polodemokratickém údobí mezi totalitou fašistickou a bolševickou. Dříve, než stačila zdola, zevnitř osmyslnit svou existenci, vnitřní uspořádání a systémovou koncepci, byla jí – totalitní mocí – určena funkce centralizovat tzv. vysoké múzické školství (univerzitního typu) do jednoho útvaru za účelem snazšího dohledu a kontroly ze strany vládnoucí třídy. Do vínku dostala autoritářský způsob řízení, resp. správy školy.

Dříve, než stačila přistoupit k diskusi filosofického pojetí múzické akademie (zejména pokud jde o filosofii člověka), vnutil jí panující režim pojetí instrumentální, pojetí umění a tvorby jako nástroje propagandy (zbraně v boji za nastolení diktatury proletariátu). Služebné postavení, resp. funkce režimního posluhy formovaly mentalitu umělecké školy na léta – a generace! – dopředu. Namísto budování sebevědomí samostatné univerzity se zde od počátku pěstoval mindrák. Kdejaký aparátčík mohl despoticky určovat osudy talentovaných osobností z řad studentů i pedagogů.

Každá ze tří součástí AMU zřízených pro jednotlivé uměny (a původně plánovaných čtyř – pro tanec měla být ustavena rovněž svébytná – řekněme fakultní – jednotka) se přitom dobrala univerzitního statutu z odlišné výchozí pozice. Hudební složka (následně HAMU) ustavením vysoké školy nejpřirozeněji navázala na tradici tzv. mistrovské školy konzervatoře. Divadelní akademie vznikla jednorázovou přeměnou dramatického oboru Státní konzervatoře hudby (čili střední školy) ve školu vysokou. (Mezi doyeny pedagogického sboru se najdou pamětníci, kteří se co konzervatoristé, středoškoláci ze dne na den – rozhodnutím shora – stali vysokoškoláky.) Film – jako nejmladší z trojice umění – založením vysoké školy svůj systém vzdělávání teprve ustavil, a rovnou od nejvyššího stupně.

Politická zvůle totalitního režimu vylučovala každý dialog, natož ideový. Zákonitě tak nedošlo ani k tomu, aby se zásadním způsobem prodiskutovala opodstatněnost spojení (propojení) tří tak odlišných uměleckých oborů pod střechou jedné školní instituce. Daný konstrukt stačilo obhájit ideologickou strategií sjednocování. Dlouhotrvající nesvoboda a setrvačnost institucionálního fungování vytěsnily potřebu takové diskuse nadlouho do budoucna, bez ohledu na změnu režimu, ke které mezitím došlo.

Většina umělecky zaměřených představitelů školy po letech útlaku – ze strany aparátčíků všeho druhu – přirozeně pozbyla jak schopnosti, tak ambice řídit školu, co ve svobodných poměrech znamená především skutečný – a netoliko formální – výkon zastupitelské demokracie prostřednictvím akademických orgánů. Administrativní, byrokratický aparát se v nových poměrech zorientoval nepoměrně lépe, a tak svůj rozhodující vliv na mnoha místech upevnil. V zájmu tohoto aparátu pochopitelně není ideová, systémová, nebo – nedejbože – koncepční diskuse stran skutečné proměny školy, tzn. především stran změny systému. V zájmu aparátu je zachovat chod, zavedený provoz instituce, který přece funguje a není třeba na něm měnit o moc víc než to, že si přestaneme říkat soudruzi, pánové.

AMU je mezi institucemi posttotalitní české společnosti pouze "pars pro toto" jevů, které se odehrávají napříč státním zřízením. Platíme daň za to, že se komunistickým institucím dostalo pohodlné, bezproblémové kontinuity v novém režimu. Obměnilo se pár osob, formálně (tj. de iure) se zavedly demokratické mechanismy, k důsledné změně vnitřního organismu institucí však nedošlo. Skutečnou změnu čehokoli totiž zakládá hluboká otevřená diskuse, která stojí čas, energii, peníze a vyvolává nutný chaos, chcete-li velký třesk, z něhož se teprve může zrodit něco nového. Toho jsme se na AMU – podobně jako v celé české společnosti – za dvacet let po změně režimu ještě pořádně neodvážili.

Volení představitelé institucí namnoze hájí status quo tím, že přejímají právě aparátnické argumenty – úspory času a zejména peněz. Na AMU se tak – rovněž v diskusi před opakováním rektorských voleb – kromě vyčpělých argumentů zavedené značky a mezinárodní prestiže AMU poukazuje na to, že samostatné DAMU, FAMU a HAMU by stály ještě víc a hůře by obhájily vlastní existenci v rámci nehostinné školské politiky. Paralelu se dvěma samostatnými výtvarnými vysokými školami – totiž AVU a VŠUP – stačí odbýt poukazem na jejich delší a odlišnou tradici. To, že AMU demokratickou tradici postrádá vůbec, se při tom ignoruje. A přitom tu demokratickou tradici je třeba právě založit.

Po státním převratu 1989 se moudré hlasy nechávaly (o)slyšet, že ideálním řešením by bylo dosavadní instituce ze dne na den zrušit a den na to je začít budovat znova, na zelené louce, na základě zgruntu promyšlené a prodiskutované koncepce. Nějaký čas by se tím býval ztratil, ovšem bez toho jsme fakticky ztratili dvacet let.

Ivo Mathé a každý další kandidát na rektora (spolu s dalšími akademickými orgány, na čele s akademickou obcí) tak stojí před výzvou nanejvýš odpovědně zrušit AMU, aby její pohrobci mohli založit novou, případně nové školy. Je třeba se rozdělit, abychom se mohli dohodnout. (A případně se i znovu spojit. Ale to už zabíháme zbytečně daleko, někam do éry obnoveného Československa.)

Zrušení AMU nemá představovat negativní téma akademické diskuse. Negativní postoj představují právě všechny uvedené – administrativní, ekonomické a politicko strategické, de facto formální, ne-li formalistické – argumenty, proč je zrušení nevýhodné čili proč to nejde. V diskusi před rektorskými volbami je třeba klást otázky po filosofické koncepci a systémovém pojetí nové školy, resp. škol, rozhodně také po étosu a po mechanismech, jakými stávající i nově zvolení představitelé školy hodlají zapojit širší akademickou obec i odbornou veřejnost do tohoto vpravdě zakladatelského úkolu.

Korekce J.N.P. dle J.N.  (7.19.2008 14:45)

Profesore Toperczere, profesore Hermane, magistře Halaši (a spol.)!

Výzva z 11. 7. 2008 platí (s tituly jako bez nich): Vraťte peníze z rozpočtu AMU, anebo dostůjte povinnosti podílet se na celoškolní samosprávě, tj. na práci v zastupitelském sboru školy, AS AMU!

Zanechte prázdné a falešné rétoriky stran principiálnosti a začněte se chovat čestně a zásadově. Přestaňte ohrožovat svobodu a demokracii akademické půdy, tj. podnikat kroky typu antidemokratické, manipulativní ankety/výzvy vedení HAMU adr. ak. obci HAMU!

AMU si rozbíjet - milerádi - necháme, ale zákonnou a demokratickou cestou, prostřednictvím institutů právního státu.

Váš spoluobčan
magistr Piskač

PS 3 J. Nohové  (7.19.2008 14:35)

Paní Nohová, zapomněl jsem Vám poděkovat za Vaši e-mailovou reakci (z 18. 7.) na mou odpověď (ze 17. 7., obojí viz níže na tomto blogu), činím tak zde. Děkuji.

S pěkným poručením

Vámi vážený a uctívaný
Jan Piskač

JanNepomukPiskač,p.t.  (7.18.2008 18:58)

PS 2: K polemice J. N. P. s J. Nohovou na téma úrovně mezilidské komunikace na akademické půdě AMU viz níže.

V protikladu k formalistickým korekcím J. Nohové je pisatel řádků přesvědčen, že oslovení akademických spoluobčanů plným jménem a příjmením - za řádného užití vokativu - nepředstavuje nekorektní akt. Rovnost členů obce nezakládají jejich pedagogické, vědecké ani jiné tituly, ale výlučně jejich lidská totožnost a občanská příslušnost k demokratickému zřízení.

Tutéž lidskou totožnost toho času reprezentanti HAMU upírají řadovým členům své obce, když suverénně hovoří jménem celé obce, příp. celé HAMU (instituce či budovy?) bez toho, aby takové jednání podložili a doložili jmenovitým souhlasem jednoho každého člena ak. obce HAMU beze zbytku.

Autorovi řádků doteď není známo, zda výzva/anketa děkana HAMU proběhla anonymně či naopak a zda účast byla stoprocentní a jednomyslná, tj. zda opravňuje vedení HAMU k takovému vyjadřování.

Zatím se jednání funkcionářů HAMU jeví netoliko jako nekorektní, ale rovněž jako jednoznačně nedemokratické. Pisatel chápe, že leckomu by mohlo být zatěžko takovým vykonavatelům moci vůbec přijít na jméno, dává ovšem přednost velkorysým občanským zvyklostem.

------------ Původní zpráva ------------
Od: Jan Nepomuk Piskač
Předmět: Otevřený dopis stran I. V.
Datum: 17.7.2008 09:22:25
----------------------------------------
Paní Jitko Nohová,

adresuji Vám otevřený dovětek ke vzájemné názorové výměně na blogu v Cinepuru. Zatím jej tamtéž nepublikuji, leč můžete mě v tom směru s klidným svědomím předejít. Zdržuje mě Vaše oprávněná výtka stran nedostatku stručnosti (a střídmosti, vizte nadbytek mých příspěvků na blog). I Vaši případnou odpověď mi dovolte předem pokládat za otevřenou, tj. k dispozici svobodné akademické diskusi.

Dovoláváte se osoby pana profesora Vyskočila. Nevšiml jsem si, že byste se jej kdy veřejně zastala. A že k tomu bylo příležitostí. Např. těsně před volbami do minulého AS AMU (kam kandidoval), kdy se na fakultních nástěnkách (DAMU) vyrojily xerokopie stránek z Cibulkových seznamů označující pana profesora za agenta Stb. (Narychlo jsem tehdy rozvěšoval po týchž nástěnkách soudní rozsudek páně profesorovy vítězné pře s Ministerstvem vnitra - z počátku 90. let - jméneM republiky osvědčující, že agentem nebyl. Kopii dokumentu jsem si vyžádal od páně profesorova syna, právníka Františka Vyskočila, jemuž rovněž tento otevřený dopis přeposílám.) Pan profesor tehdy skončil o pár hlasů pozadu za posledním volitelným místem, které obsadil komunistický nomenklaturní kádr prof. Císař (záhy na to se stal dokonce předsedou AS AMU). Uvádím to pro pořádek, u vědomí Vaší starosti o svazáckou příslušnost.

Vím o dvou studentech, před nimiž jiný pedagog DAMU - vysoký hodnostář AMU - na půdě fakulty hanobil pana profesora slovy nevybíravými, proti nimž je razantní tón mé - veřejné (tj. kritice otevřeně vystavené) - výzvy funkcionářům HAMU vrcholem zdrženlivosti. Ponechávám na osobní statečnosti těch studentů-absolventů, přihlásí-li se i dnes k tomu svědectví. Kolem voleb děkana DAMU v r. 1997 mě tentýž hodnostář mezi čtyřma očima zrazoval od volby V. Mikeše mj. obdobnými urážkami prof. Vyskočila. Nemějte obavu, paní Nohová, že jsem ty výpady zpříma neodrazil, naopak, útočník ustoupil a urážky vzal zpět.

Takhle neveřejně, zákulisně a podle jsem byl konfrontován s napadáním profesora Vyskočila mnohokrát. A jako někdejší student činoherní katedry a spolužák řady studentů z KALD vím, jak tam - či onde - leckteří pedagogové zrazují své studenty od návštěvy páně profesorových hodin, jak jej při tom pomlouvají a napadají, méně či více hrubě. Nemějte péči, paní Nohová, jsem-li při tom, dokážu se důrazně ohradit. Vím, že na Vaši oporu - v tom ohledu - mohu sotva spoléhat.

Udivuje mě, máte-li iluze o rovném chování, čestné formě a vybraném tónu soupeřů pana profesora. Do paměti a do svědomí si v tom ohledu musíte sáhnout sama. Odpusťte si však, prosím, mravokárnou licoměrnost v dovolávání se páně profesorovy osoby. Vaše dosavadní veřejné vystupování a projevování Vás k ničemu takovému neopravňuje.

S pěkným poručením
Jan Nepomuk Piskač

PS: Z mých příbuzných je ochotna s Vámi komunikovat osmadevadesátiletá babička, vzhledem k životní moudrosti smířlivější ke svým někdejším komunistickým utlačovatelům. Rodiče po tom, co jste napsala (a brilantně rozkryla fenomén svazáctví), Vám pouze vzkazují, že Vám přejí dlouhodobý ozdravný pobyt v demokratickém zřízení, že prý budete vědět proč.

TOTO JE OTEVŘENÝ DOPIS VÁM, PŘEDNOSTNĚ K OČÍM PROF. IVANA VYSKOČILA PROSTŘEDNICTVÍM JEHO SYNA, JUDr. FRANTIŠKA VYSKOČILA.

------------ Původní zpráva ------------
Od: Jitka NOHOVÁ
Předmět: Re: Otevřený dopis stran I. V.
Datum: 18.7.2008 10:24:46
----------------------------------------

Vážený pane Jene Piskači,
děkuji Vám za odpověď.
V úctě Jitka Nohová

Jitka Nohová  (7.18.2008 15:54)

Dle mého přesvědčení oslovujeme na půdě vysoké školy pedagogy jejich tituly, a to i v případě, že s jejich postoji a jednáním nesouhlasíme a chceme jim něco vytknout.
Např. - pane profesore (Toperzere), pane profesore (Hermane) apod., pokud to nejsou kolegové, s kterými máme oboustranně dohodnutý jiný způsob oslovení.
Ostatní vyčerpávajícím způsobem okomentoval J.N.P.
Jitka Nohová, administrativa DAMU

NZP à JNP a vice versa  (7.16.2008 21:12)

------------ Původní zpráva ------------
Od: Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ
Předmět: Re: Fwd:Výzva k HAMU.
Datum: 15.7.2008 17:50:44
----------------------------------------
Vážený pane Piskači,

vzhledem k tomu, že mám právě prázdninovou službu na hudební fakultě, rozhodla jsem se krátce reagovat na Vaši výzvu ze dne 11. července 2008.

Problematika rektorských voleb byla, myslím, prodebatována na všech
úrovních do všech detailů. Nechci opakovat, co již bylo řečené.

Vyčítáte nám neúčast na zasedáních AS AMU. Někdy však i neúčast na
zasedáních je výkonem práva. My se neúčastníme AS AMU proto, že bychom byli lajdáci, nejedná se v našem případě o opomenutí, ale o názor, že instituce AS AMU není řádně obsazena. Pochopte, prosím, naše stanovisko. My nechceme vršit další chyby. Naopak bych očekávala od Vás jako od člena akademické obce DAMU, že se zastanete odborného asistenta Petra Pachla, který má dle našeho názoru platný mandát senátora AS AMU. (Obdržel vždy nejvyšší počet hlasů) Proto chceme nové volby, aby již nebyly pochybnosti. Takto byla znova odhlasována, tzv. konvalidována, všechna usnesení AS AMU v intervalu 13. 12. 1999 – 7. 11. 2007, viz zápis z 27. 5. 2008:

"AS AMU se usnáší, že konvalidaci, dodatečné schválení, provádí "en block" pro celé údobí přítomnosti odb. as. Petra Pachla v AS AMU, tzn. v intervalu 13. 12. 1999 – 7. 11. 2007 (viz Příloha č. 2), přičemž usnesením AS AMU ze dne 7. 5. 2008 (o anulaci voleb rektora AMU) již
bylo napraveno usnesení AS AMU ze dne 7. 11. 2007. AS AMU přijímá
konvalidaci neplatných usnesení AS AMU od 13. 12. 1999 do 7. 11. 2007."

Chcete snad v budoucnu opět konvalidovat usnesení, kdy Petr Pachl
nehlasoval?

Nikdo z akademické obce HAMU nebyl přesvědčován, aby se doplňujících
> voleb nezúčastnil, a mohu zodpovědně jménem vedení prohlásit, že nikdo nebyl a nebude za své názory nijak postihován, kdyby měl jiný názor.

S pozdravem

Noemi Zárubová
proděkanka HAMU


Vážená paní Zárubová-Pfeffermanová,

za sebe - jako za člena ak. obce DAMU - mohu ve věci výkonu senátorkého mandátu zaměstnancem mimofakultního pracoviště AMU panem Pachlem říci jen tolik, že v minulosti jsem v jeho oprávněnosti neměl jasno a v současnosti jsem odkázán na odborné posudky - s nespornou právní validitou - osvědčující, že jeho mandát platný nebyl. To, že se něco takového provalilo v situaci mocenské tahanice o post rektora, beru jako přirozený důsledek naprostého nezájmu většiny akademické obce o věci samosprávy, o věci výkonu zastupitelské demokracie na vlastní škole. Dokud totiž nedojde ke kolizi, nevznikne problém, vše běží setrvačností dle pravidel vyprazdňování demokratických mechanismů a nikdo se nezajímá. Z tohoto hlediska beru vzniklou povolební krizi doslova jako dar z nebes.

I když ani teď nevidím, že by se - vyjma mocensky zainteresovaných funkcionářů - ak. obec výrazněji angažovala. I proto - jako člen akademické obce AMU - požaduji od těch stávajících legitimních akademických orgánů, aby se chopily odpovědnosti a otevřely širokou akademickou diskusi. Je to jejich odpovědnost - a vzhledem k letitému zanedbávání - i povinnost, aby pracovaly na nápravě, a ne aby tu povinnost odkládaly na nějaký příští senát. Neotevře-li se totiž diskuse teď, žádný příští senát nebude větší zárukou opravdového nebo - chcete-li - pravého a pravdivého výkonu zastupitelské demokracie než jsou dnešní zastupitelské orgány na AMU.

Na celoškolní úrovni sleduji, že zastupitelé z DAMU a FAMU k nápravě pracují a školu řídí, zatímco reprezentace HAMU účast na samosprávě AMU odmítá. Pokud vycházíme z Vysokoškolského zákona, kterému snad legitimitu neodpíráte, tak účast ve volbách do senátu - v tomto případě do AS AMU - je netoliko právem, ale i povinností, neboť školu ze zákona řídí volené zastupitelské orgány. Odmítneme-li je volit, nemá kdo školu řídit a ministerstvo nemá proč nadále školu zřizovat. Reprezentace HAMU tím pádem uplatňuje právo školu zrušit. Tomu zatím, naštěstí, brání odpovědná práce (plnění zákonných povinností) v podání zastupitelů za DAMU a FAMU.

Tímto potvrzuji své přesvědčení o bezzásadovosti reprezentace HAMU, která současně odpírá legitimitu AS AMU a současně těží z jeho práce, např. tím, že čerpá peníze z rozpočtu, který je dílem téhož AS AMU, čili požíváním těchto výhod tentýž AS AMU legitimuje, aniž by na daných východách spolu s reprezentacemi druhých fakult pracovala.

S pozdravem
Jan N. Piskač
člen obce
------------ Původní zpráva ------------
Od: Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ
Předmět: Re: Fwd:Výzva k HAMU.
Datum: 16.7.2008 16:51:52
----------------------------------------
Vážený pane Piskači,

vysokoškolský zákon, § 4, odst. d) Právo členů volit zastupitelské akademické orgány

Pokud zmiňujete, že jste odkázán na odborné posudky s nespornou právní validitou, máte přede mnou výhodu, protože já jsem měla k dispozici pouze citace, které byly uvedeny na webu.

S pozdravem

Noemi Zárubová


Vážená paní Noemi Zárubová

Vaše přesná citace nic nemění na mém skromném laickém právním vývodu, že neuplatnění práva volit zastupitelské orgány vede k tomu, že nevznikne školní samospráva, podmínka existence školy. Použiju-li Vámi oblíbené ztotožňování instituce s vícehlavým, ovšem jednohlasým aktérem (názorovým monolitem): HAMU může poděkovat sesterským fakultám za to, že se nevzdaly práva volit a být voleny, čili za to, že AMU nezaniká. Promiňte, že se opakuji.

Originály zmíněných posudků byly předloženy na zasedaní AS AMU, na němž jsme oba byli přítomni a kde přítomného děkana HAMU zastupoval JUDr MUDr Podstatzky Lichtenstein. Lituji, že jste nevyužila možnosti do nich nahlédnout na vlastní oči, zvlášť když jste měli ve svých řadách na slovo vzatého právního poradce, který by jistě Vašemu zájmu vyšel vstříc radou v tom směru. Opravdu lituji, že se naše paměť tak rozchází a že nám oběma nezbývá než se dokola opakovat ve známé argumentaci svých stanovisek.

Snad se do akademické diskuse zapojí noví aktéři a snad to obě názorové strany občerství a posune někam dál. My to, zdá se, nevytrhneme, neboť i po této výměně známých názorů mně nezbývá než trvat na svých výzvách a Vám zřejmě na odpírání legitimity orgánům, díky nimž Vaše fakulta funguje a provoz i platy jsou plně saturovány.

Přeji Vám a celé akademické obci HAMU bohaté prázdniny.

J. N. Piskač

Historik-amatér  (7.16.2008 18:46)

"Svazáctví", resp. "Socialistický svaz mládeže" - bolševická masová organizace zřizovaná totalitní stranou a vládou komunistického Československa - před r. 1989 - na podporu jednomyslnosti lidu s panujícím státním zřízením, v zájmu celonárodní uniformity a loyality mládeže s vládnoucím establishementem.
Jinými slovy: Oficiálně, shora řízená kolektivní angažovanost - oportunního charakteru - potlačující svobodnou, individuální účast jedince na společenském dění a veřejném dialogu.

Členství oponenta paní Nohové ve svazácké organizaci je - vzhledem k jeho věku vyloučeno. Jeho angažovanost navíc příkře kontrastuje rovněž s přeneseným významem pojmu "svazáctví". Oponent paní Nohové ve sporech a kláních na akademické půdě AMU vystupoval výlučně sám za sebe, namnoze jako solitér, maximálě s jedním/dvěma spojenci. V naprosté většině případů stál názorově proti panujícímu systému a vládnoucímu establishementu na AMU. Hromadné demonstrace jednotného názoru loyálního s vedením (včetně deklarací sepisovaných studenty jak přes kopírák pod diktátem jejich pedagogů) byly zpravidla namířeny proti němu, resp. proti jeho menšinovému názoru.

Generační rozdíl zřejmě vede k neporozumění mezi diskutéry. Diskutérka strávila mnohem delší část produktivního života v režimu, který znal jen svazáckou angažovanost. Ctností tehdy bylo už pouhé nicnedělání, odevzdané zařazení se do tzv. "šedé zóny" (nepříslušející ani ke komunistické straně, ani k radikální opozici disentu), podle pravidla: Kdo nic nedělá, neškodí. V demokratickém zřízení je ovšem takové pravidlo - a postoj - škodlivější než angažovanost všeho druhu.

Historik-amatér, MgA., magistr umění Piskač

J.N.P. J. Nohové  (7.16.2008 13:31)

Vážená paní Nohová
Podsouvat mi volání po rázných a rychlých řešeních můžete jedině u ztráty paměti. O prosazování demokratických pořádků se na AMU snažím viditelně dlouhodobě, byť s pramalým úspěchem a poměrně osamoceně, minimálně od r. 1997, kdy jsem se co senátor DAMU podílel na volbě Vladimíra Mikeše děkanem. Neustávám, přesto, že za třináct let nepřichází výraznější změna systému, natož rychlá a rázná.

Volání po rychlém a jednoduchém řešení spatřuji naopak v nátlaku vedení HAMU na okamžité rozpuštění stávajícího AS AMU a nových volbách do AS. Krom toho, že jde o nemístné vměšování do výsostných práv ak. obcí sesterských fakult, se v takovém návrhu řešení skrývá čirý formalismus.

Na rozdíl od toho já opakovaně volám po odpovědnosti těch stávajících akademických orgánů – na všech úrovních – za otevření široké akademické diskuse stran systému, koncepce a smyslu AMU a po účasti na takové diskusi. Bez toho budou každé jednorázové volby do zastupitelských sborů na AMU pokračováním setrvačného vyprazdňování demokratických mechanismů.

Reprezentace HAMU t. č. odmítá doplnit AS AMU o své zástupce, přitom díky novelám Statutu AMU provedeným stávajícím AS mohou v doplňovacích volbách na HAMU odteď už nezpochybnitelně do AS kandidovat i zaměstnanci mimofakultních pracovišť. Vedení HAMU tak odpírá právo volit a být volen mj. i Petru Pachlovi, jehož právo na mandát bylo donedávna pro reprezentanty HAMU málem jádrem celého sporu kolem volby rektora. Vedle užívání výhod plynoucích z práce samosprávy AMU, na níž se HAMU toho času nepodílí ani její legitimitu neuznává, je to jenom další ukázka bezzásadovosti a arogantní mocenské účelovosti jednání reprezentantů HAMU.

Proti tomu zvedám hlas, nikoli proti úžasné umělecké práci. Patřičnost tónu hlasu – v dané situaci – nechť posoudí každý člen obce AMU sám za sebe, jako jste to udělala Vy. Za Vaši občanskou angažovanost Vám děkuji, těší mě bez ohledu na názorový nesouhlas.

Paní Nohová, srovnejte si prosím komunistickou minulost mojí maličkosti (ročník 1976) s komunistickou minulostí těch či oněch hodnostářů na AMU, abyste napříště věděla, komu předhazovat "revoluční svazáctví". Mě urazit nemůžete, ale část mé rodiny – perzekvované minulým režimem – by to urazit mohlo. (Kontakt na své rodiče – a jednoho žijícího prarodiče – Vám mohu předat na potkání, naše katedry jsou přece vzdáleny jedním podlažím.)

Na viděnou.
Jan N. Piskač.

Nohová Jitka  (7.16.2008 12:08)

Vážený pane Piskači,
až budete příště k čemukoli vyzývat akademické funkcionáře a členy AS HAMU, zvažte, prosím, tón a formu oslovení. Jednáte s lidmi, za kterými je kus úžasné umělecké práce zrovna tak, jako za Vaším životním vzorem prof. Vyskočilem. Jistě by se Vás osobně dotklo, kdyby s ním někdo podobným způsobem jednal, i když pan profesor šel často "proti všem" a jeho názory se velmi lišily od názorů vedoucích funkcionářů AMU. Přesto s ním bylo vždy jednáno s respektem a úctou.
Plat, jak si naivně myslím, je pedagogům AMU vyplácen za pedagogickou, nikoli - svým způsobem - funkcionářskou, činnost
z peněz daňových poplatníků, tedy i jejich vlastních.
Situace na AMU je po nezdařených rektorských volbách velmi svízelná, stojí zde jedno stanovisko proti druhému a je škoda, že předpisy a zákony nejsou tak jasné, aby celou situaci mohl rozřešit bez problémů právník, když už se strany nemohou dohodnout. Ale máme dlouho touženou demokracii a k té i takovéto komplikované situace patří.
Nikdo by nechtěl návrat časů, kdy bylo možné věci řešit rázně a rychle... na vysokých školách s pomocí revolučních svazáků...
A prosím, pište stručněji. Vaše příspěvky jsou tak dlouhé, že se jimi lze těžko "prokousat" a smysl se ztrácí.
S pozdravem Jitka Nohová, administrativa DAMU

SP à JNP a vice versa  (7.15.2008 11:34)

Z OHLASŮ VÝZEV ČESKÝCH I

NA OSLAVU PROVOKATÉRŮ, POŠTÍVAČŮ A PODNĚCOVATELŮ VŠEHO DRUHU

jakpak prokvoká se
pokřik:"provokace!"
z kurníka či šopy
mezi hromské chlopy?

vizme poštívače
co se poščí za čest
za nás, za vás, za svět
přijdeme si na své!

proč nutkavý pocit
má toho - kdož procit
z mátoh, z mrákot ovčích -
provokací sočit???

pro slepičí kvoči!!!

(s přátelským věnováním Slávce Pěchočové, klavírní virtuosce, absolventce HAMU)

Pane Piskači!
Já Vám nesmírně děkuju, že máte o mně tak vysoké a kladné mínění, ale řekněte - když přepošlu různým lidem tento Váš mail - co tím chcete dosáhnout???Jakého se chcete dočkat výsledku? Trochu mi to připomíná různé tahanice a obviňování s dávným provokatérem Janem Niederlem, který toužil v neprospěch věci (já vím, že to srovnání se Vám snad může zdát hrozné a není to DOUFEJME Váš případ, ale přesto přináší další - zbytečný - svár) rozeštvat nejrůznější lidi...
Zatím zdravím, jsem na netu jen krátce, večer budu víc
s pozdravy
SP

SP!

Vaše starost o lidstvo a o to, aby mezi ním provokatéři nepůsobili rozbroje, mě těší. Potěší mě, budete-li se veřejně angažovat jakkoliv, ne nutně přeposíláním mých zpráv.

Chápu, že upřednostňujete jednotu - vznešeně a po Vašem: souznění - a klid na práci. Volání po těchto hodnotách mě znervózňuje jenom potud, pokud má historická paměť sahá a připomíná mi, kdo po nich zpravidla volal. Konečně, ticho (po pěšině) je výsostný souzvuk.

Na HAMU mě už před deseti lety přezdili na Jana Nepomuka Práskače (toho, co nás napráskal u prezidenta a ministra), Jana Niederleho neznám, leda byste mi vymysleli další přezdívku.

Ostatně, chtěl jsem dopřát počtení v první řadě Vám osobně. Jsem rád, že se mi dostalo odezvy od Marko Ivanoviće a poštovní adresu pana profesora Kopelenta už jsem také našel. Považujete-li můj nápad dostat se k některým dalším přes Vás za netrefený, zapomeňte na něj. Ze všeho nejméně rád bych na druhé působil jako jejich špatné svědomí. Takový dojem zažeňte.

Váš
JNP

PS: Pobavilo mě Vaše tázání po tom, čeho chci dosáhnout. (Účelovost myšlení je zřejmě nakažlivá, zvlášť na AMU, naší společné Alma Mater.) Jako by se dalo vztahovat k nějakému cíli, když demokratická akademická diskuse na AMU je - 20 let po změně režimu! - teprve před startem.

PS2: Jako zdravě provokativní bytost jste na mě vždycky působila Vy. Doufám, že se v tom ohledu nic nezměnilo? Ode mě to vůči Vám je kompliment, ne přirovnání k Niederlemu, kterého neznám. Zachovejte si tu zdravou provokativnost, prosím. Jinak zkameníte co sloupy v palácích na Malostranském náměstí.

J. N. Piskač  (7.11.2008 20:27)

Výzva členům ak. obce HAMU, zejm. těm placeným z rozpočtu AMU!

PETERE TOPERCZERE, FRANTIŠKU HERMANE, ADAME HALAŠI A SPOL.!
(jmenuji nejviditelnější reprezentanty ak. orgánů HAMU, výzva platí všem členům ak. obce HAMU honorovaným z rozpočtu AMU)

Doufám, že sledujete komplexně diskusi stran vývoje na AMU po neplatných volbách rektora, včetně příspěvků názorové protistrany, např. na cineblogu Víta Janečka na www.cinepur.cz. Doufám proto, že jste nepřehlédli poukaz na rozpor ve Vašem postoji, spočívající v tom, že odpíráte legitimitu nejvyššímu orgánu samosprávy AMU a současně bez námitek čerpáte peníze na své výplaty a provoz HAMU schválené týmž orgánem, tj. AS AMU.

Je-li pro Vás AS AMU nelegitimní, mělo by pro Vás dané čerpání být nelegitimní rovněž. Alespoň tak velí logika a zásadovost Vámi deklarovaného postoje k stávající reprezentaci AMU. Odepřením daného čerpání můžete rovněž věrohodně doložit údajnou jednotnost všech členů ak. obce HAMU (nebo alespoň těch placených), do jednoho, pokud jde o odepření účasti v doplňujících volbách do AS AMU čili odepření účasti na samosprávě celku školy. Váš konzistentní postoj – jako vedení HAMU – si vyžaduje vystavit členy obce/zaměstnance takové mravní zkoušce. Jde o to, jsou-li členové ak. obce HAMU skutečně ochotni obhájit své deklarované existenciální stanovisko – stran bytí této AMU – odepřením existenčních výhod, které jim z této AMU plynou.

Akademická obec HAMU má vědět, že obce druhých dvou fakult, představované svými volenými zástupci v AS AMU, pracují (plní povinnosti dané vysokoškolským zákonem samosprávám škol) a pracují rovněž pro HAMU, pro společné blaho, zisk v to počítaje (viz např. rozpočtování pro celou školu, netoliko pro samotné DAMU a FAMU). Je hanebné, nechá-li HAMU druhé dvě fakulty na sebe pracovat, aniž se této společné práce účastní.

Nelze dostatečně docenit velkorysé stanovisko a kromobyčejně demokratický, zákonný postup AS AMU, který namísto oprávněného nátlaku – včetně nátlaku ekonomického charakteru – volí trpělivé opakované výzvy k akademické obci HAMU, aby se voleb do AS AMU zúčastnila a naplnila tak literu i ducha VŠ zákona, proti němuž vedení HAMU svou obec antidemokraticky manipuluje.

Jako členu akademické obce AMU mi imponuje každá zásadovost, včetně zásadovosti mých názorových protivníků. V zájmu této zásadovosti vás vyzývám:

Petere Toperczere, Františku Hermane, Adame Halaši a všichni, koho se plat na HAMU týká, VRAŤTE PENÍZE Z ROZPOČTU AMU, ANEBO PŘESTAŇTE S PROTIPRÁVNÍMI A NEZÁKONNÝMI MANIPULACEMI AKADEMICKOU OBCÍ HAMU A NASTOLTE NA AKADEMICKÉ PŮDĚ SVÉ FAKULTY SVOBODU A PRÁVO!

Žádám Vás, abyste jako představení fakulty seznámili s touto výzvou členy akademické obce HAMU, nejlépe jednoho každého zvlášť, a umožnili jednomu každému, aby se k ní sám za sebe – svobodně a odpovědně – postavil.

Za sebe vám přeji příjemné a ničím nezkalené prázdniny, existenčně zabezpečené Vámi zneuznanou samosprávou AMU.

Jan Nepomuk Piskač, člen akademické obce AMU, na Vysočině, 11. července 2008

P. S.: Vaše případné odpovědi na tuto otevřenou výzvu mi dovolte pokládat předem za otevřené, tj. k dispozici svobodné akademické diskusi.

J.N.P. M.Kratochvílové  (7.10.2008 14:14)

Paní Marie,

mohu jen opětovně vyjádřit lidské porozumění a pochopení pro kroky, jež Vás vedou z AMU, a popřát Vám, abyste – slovy Vašeho článku na odchodnou (v Informatoriu č. 6/2008) – napříště nebyla ani "naše", ani "jejich", ale konečně už jen svá.

S jistou nostalgií jsem zaznamenal Vaše řečnické oslovení pana ex-prezidenta. Sám jsem se jeho autority ve věci nápravy rektorských voleb na AMU 1998-1999 dovolával, a to netoliko řečnicky, leč dopisy otevřenými i soukromým. (Po deseti letech mohu – pro zajímavost, bude-li to Vás, případně další angažované zajímat – s klidným svědomím zveřejnit i ten. Neobsahuje totiž žádné zákulisní pikle či hanobení protivníků, pouze na Václava Havla apeluje – ve věci občanské angažovanosti – osobněji, tj. dovolává se jeho osobního příběhu.) Marně. (Bez zajímavosti není ani to, že tehdejším prezidentovým kancléřem byl stávající rektorský kandidát Mathé. List jsem ovšem předával na Hradě do rukou Havlovy tajemnice Anny Freimannové za přítomnosti vedoucí školského odboru Kanceláře prezidenta, jejíž jméno mi neutkvělo.)

Tehdy mi ještě plně nedocházely souvislosti s prezidentovým odvoláním nebožtíka Zdeňka Urbánka (jinak Havlova otcovského souputníka z disentu) z postu rektora AMU za problémový obchod s kavárnou Slavia. Václav Havel se tehdy zřejmě neptal senátu AMU po bližších údajích, např. po tom, kdo po ekonomické stránce rektorovi obchod připravil (nebudeme, doufám, Zdeňka Urbánka podezřívat z ekonomických zájmů, ne-li z ekonomického šíbrovství v té cause) čili kdo za to fakticky – netoliko de iure – mohl, a bez dalšího rektora odvolal.

Václav Havel se tudíž zřejmě nezajímal o to, že tehdejší kvestorka zůstává ve funkci, resp., že si ji nový rektor – pedagog DAMU, pikantně ovšem na rektora kandidovaný hudební fakultou – Vostrý ponechává (i do budoucna, pro spolupráci v tzv. vědecko-výzkumných podnicích). Ostatně profesor Vostrý stál za iniciativou jmenovat pana prezidenta prvním doktorem AMU h. c. čili Vám umožnil dovolávat se Václava Havla (ve vztahu k Alma Mater) plným titulem. Domyslím-li tyhle souvislosti, chápu, že Vám dvojice pravda-láska může splývat s dvojicí Havel-Čuříková. Chápu a zároveň lituji, že něco takového je (a raději:bylo) možné. Nezbývá mi v tom případě než Vám opětovně popřát, abyste napříště už nebyla "jejich"/"naše", ale raději pouze svá.

Vezměte, prosím, tento můj otevřený dopis Vám jako výraz pokračující solidarity s Vaší osobou. Jde totiž o solidaritu mnohem širší. V posttotalitním režimu panujícím dlouhá léta na AMU nejste zdaleka sama, komu tu bylo zatěžko být svůj čili uhájit existenci, resp. kariéru bez toho, abyste musela být "naše", případně "jejich", anebo ničí. Poslední způsob – tj. apatie stran věcí řízení školy – je nejčastější. Už z lidového pojmenování "mrtvý brouk" však vyplývá, že jde o způsob přežívání – modus vegetace – nejzhoubnější a pro akademickou půdu – vzdělávající budoucí generace – nejničivější. Být ničí, to už je skoro jako být nikdo. Pán Bůh s námi.

Váš, totiž svůj Jan Nepomuk Piskač, Dvorek u Přibyslavi, 10. července 2008

J. N. P.  (7.3.2008 12:09)

ODPOVĚDNOST OBCE ZA STAV AMU aneb NA OBRANU EX-KVESTORKY

Níže podepsaný pisatel těchto řádků se odmítá přidat k hlasům – začasté anonymním – označujícím ex-kvestorku AMU za zdroj všeho zla na akademické půdě. Neoslavuje její odchod z postu kvestora, ani nevolá po jejím definitivním odchodu ze scény. Svůj respekt k rezistenci, s níž nadále – v zájmu svých studentů – sdílí pracoviště i s názorovými protivníky, zde ostatně vyjádřil už podvakráte. Činí tak z přesvědčení, že za nedobrý stav akademické půdy nese svrchovanou odpovědnost celá akademická obec, resp. jeden každý její člen, autora těchto řádků nevyjímaje.

Představa, že neblahý stav napravíme výměnou – nebo snad odstraněním – osob, je bláhová. To bychom museli vyměnit celou akademickou obec, do jednoho. A kde vzít nové lidi, zvláště v tak exkluzivní, úzkoprofilové oblasti, jakou představují adepti studia a pedagogiky na vysoké múzické škole? Lidi nejsou. Nejsou lidi. Odkud brát, když formalistické vyprázdnění demokratických mechanismů postihlo celou českou společnost?

Musíme pracovat s lidmi, které máme, tj. s námi samotnými, s akademickou obcí, včetně paní ex-kvestorky. Její vstup do otevřené akademické diskuse lze jenom uvítat. Vyráží tím zbraň z rukou těm, kteří ji obviňovali z výlučně zákulisního jednání. Vzhledem k tomu, že ke skutečné, široké akademické diskusi za celá léta po pádu totalitního režimu na AMU nedošlo, všichni se diskutovat teprve učíme. To s sebou přináší i zmýlené osobní polemiky, ale jinak než pokusem a chybou se diskusi nenaučíme.

Demokratické mechanismy se dají právě tak užívat (k dobru věci, pro věc svobody), jako zneužívat (coby prostředky technologie moci). Obojí se přitom může dít zcela zákonnou, právní cestou. A záleží jen na angažovanosti nebo naopak lhostejnosti obce, jakou variantu výkonu demokracie si zvolí.

Zhoubná apatická atmosféra a mentalita, jež se – pokud jde o zájem a účast na správě věcí svých – usadila v akademické obci AMU, vychází vstříc mocenskému zneužití demokracie. Daná atmosféra a mentalita je naším společným dílem. Naším společným úkolem je odstranit takovou atmosféru a mentalitu, ne její nositele, těmi jsme všichni, včetně paní ex-kvestorky. Naučit skutečné demokratické samosprávě tak máme sebe jako paní ex-kvestorku.

Autor řádků, který jinde svědčí o arogantním mocenském vystupování ex-kvestorky vůči samosprávnému akademickému orgánu (a je přesvědčen, že svědomí řady spoluúčastníků obdobných jednání může svědčit o tomtéž), současně doznává, že na takovém modelu jednání nese vinu letitý formální a formalistický výkon samosprávy v podání akademických senátů, prostředníků akademické obce, a ne toliko paní ex-kvestorka! Leckdo, kdo měl příležitost zúčastnit se zasedání AS, ať už jako senátor nebo jako host, dosvědčí, že senátoři leckdy prostě odhlasují návrhy, zejména složitě ekonomicko-právního charakteru tak, jak jim je – např. kvestor nebo tajemník fakulty – předloží, aniž pořádně rozumí tomu, co schvalují. Je to mnohdy dáno uměleckým zaměřením senátorů, kteří nemají příliš chuť se zatěžovat studiem právních či ekonomických problémů. Stane-li se taková poslušná automatická hlasovací mašinerie – na odmávání návrhů zvenčí – pravidlem, není se co divit, že navrhovatel začne vůči takovému senátu vystupovat s velkopanskou arogancí. Pisatel těchto řádků se tomu nediví, nicméně se proti tomu ohrazuje, a má-li vést jaký spor s paní ex-kvestorkou, tedy právě o tomto: Je to spor o způsob výkonu demokracie.

Ekonomicko-právní tahanice nechť paní ex-kvestorka podniká s těmi, kteří s ní polemizují na dané téma, např. na stránkách Informatoria. Autor řádků ponechává na kompetentních orgánech, jako je NKÚ, aby v tom směru konaly, šetřily, zjišťovaly. Nezbývá než zopakovat, že pro budoucnost Alma Mater bude případná zjištěná hospodářská kriminalita – jako věc minulosti – málo podstatná. Pro historickou paměť je vskutku podstatnější, že kvestorka, ať se dopouštěla čehokoliv, dopouštěla se tak s posvěcením více či méně lhostejné akademické obce (jednou za čas přišedší či nahnané k volbám do senátů). Žádný člen obce se z panujících (ne)pořádků na AMU nemůže dost dobře vyvinit, minimálně mravně ne.

Pisatel řádků se osobně rád s paní kvestorkou – ve sporu o charakter výkonu zastupitelské demokracie na AMU – otevřeně utká ve volbách do fakultního či celoškolního senátu, pokud ovšem do té doby neukončí doktorské studium a nepřestane být členem akademické obce.

Jan Nepomuk Piskač, v 1738. dni svého doktorského studia

J. N. Piskač  (7.2.2008 07:59)

K ING ČUŘÍKOVÉ

Neopovažuji se - ani ve svém předchozím příspěvku - být vykladačem práce Ing Čuříkové. Už proto, že do ní dost dobře nevidím, a to nejen z důvodu, že nejsem ekonom. Ani jako senátorovi DAMU se mi - na základě výslovného požadavku AS DAMU jako celku na kvestorku - od kvestorky nedostalo požadovaného náležitého vhledu do věcí, které senát nutně zajímaly. Viz mnou vykreslená scéna z AS DAMU kolem dostavby DISKu. (Je to pars pro toto, obdobných situací jsem zažil více a nechávám na vědomí a svědomí ostatních členů obce, zda si podobný model jednání vybaví v situacích dalších.)

Senátu jako celku se tehdy dostalo jen povýšeného arogantního jednání ze strany Ing Čuříkové, vhledu do konkrétní práce kvestorky nikoliv. Je příznačné, že paní inženýrka i zpětně argumentuje svou nabídkou doc. Dvořákovi - jít si s ním projít dokumentaci stavby separátně, na rektorát, mezi čtyřma očima, namísto co by své kroky otevřeně (veřejně a transparentně) obhájila na plénu zastupitelského sboru, AS DAMU. Přidržím-li se opět popisu vnějšího jednání (ne práce paní Ing), konstatuji, že na AS AMU tehdy nepřišla senátorům cokoliv vysvětlit či zargumentovat, ale prostě jim vynadat (za trpné spoluúčasti rektora Maliny) za to, že si vůbec dovolili vznést nějaké pochybnosti. Kdo se má komu zodpovídat - na akademické půdě - zřejmě Ing Čuříková nepochopila dodnes. Jinak by nemola tak bezelstně připomínat, že si tehdy přece pozvala doc. Dvořáka na rektorátní kobereček, k separátnímu jednání (poté, co na AS DAMU "umyla hlavu" senátu jako celku).

Ze zkušenosti s tím, jak bylo - i pro nejvyšší představitele školy a fakult (AS je ze zákona - po obci - nejvyšším akademickým orgánem) - mnohdy složité do důsledků proniknout do práce Ing Čuříkové, dokážu pochopit, že šetření hospodářských aktivit AMU pod vedením kvestorky bylo svěřeno jiným orgánům, příkladně NKÚ. Výsledky šetření neznám, a tedy je ani nemohu vykládat.

"Co je případná hospodářská kriminalita proti blamáži, s níž si – za takového stavu věcí, za takové devastace akademických práv, svobod a prznění zastupitelské demokracie – instituce AMU nechala říkat vysoká škola univerzitního typu." "Hanbou senátu i celé akademické půdy – léta nazpátek – je už to, že zde donedávna platilo: Slovo kvestorčino – slovo boží." Za oběma výroky si stojím, už proto, že - paní Ing promine - se zdaleka netýkají pouze její osoby, té se týkají - i pro budoucnost a hlavně pro budoucnost - skoro nejméně. Dost málo se týkají i případné zjištěné hospodářské kriminality a myslím, že je to z mých výroků patrné. Týkají se všech spoluúčastníků kvestorátního panování paní Ing, de facto celé akademické obce. Za těch málem dvacet let několikrát obměněné obce.

Nevylučuji totiž ani možnost zjištění, že po ekonomické a právní stránce bylo na AMU vše v pořádku. Pokud jde ovšem o právní vědomí, o svědomí a sebevědomí svobodné univerzity, představované akademickými orgány (na prvním místě jedním každým členem obce), o faktický - netoliko formální, resp. formalistický - výkon zatupitelské demokracie na akademické půdě, trvám na tom, že stav AMU je alarmující! Mimo to, že ohrožuje obhajobu AMU jako vysoké školy univerzitního typu, předně mrzačí charaktery studentů a pedagogů jako lidí a občanů (odhlédneme-li od toho, že v ideálním pojetí by charakter měl být rovněž součástí profilu umělce).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

K osobním invektivám paní Ing jen tolik: Vzhledem k akademickému roku, v němž jsem nastupoval doktorské studium na DAMU, a podle platného studijního řádu je nadcházející ak. rok 2008/2009 posledním možným, v němž bych měl dojít uzavření doktorského studia. To se, prosím, zatím týká naprosté většiny, ne-li všech doktorandů, kteří na DAMU zahájili studium v témže akademickém roce jako já (a ještě je neukončili). Ani já, ani oni tím nepřekračujeme studijní řád, podle něhož jsme své studium nastoupili.
Co osobní argument pro delší dobu studia mohu uvést např. to, že jsem během studia (aniž bych je přerušoval) v ak. r. 2005/2006 učil na divadelních školách v Helsinkách - na Helsinki Polytechnik Stadia - a TEAK studijní disciplině "dialogické jednání". Myslím, že jsem reprezentoval AMU vzorně, o čemž svědčí neutuchající zájem finských studentů o stáž na katedře autorské tvorby a pedagogiky (KATaP), pokračující institucionální spolupráce s Polytechnic Stadia a DAMU (garantovaná právě KATaP DAMU) i to, že "dialogické jednání" se na vysokých divadelních školách ve Finsku stává tématem diplomních prací. Přeji studentům-bakalářům paní Ing, aby po světě šířili její učení alespoň s takovým úspěchem, s jakým se mi to - s učením profesora Vyskočila - daří ve Finsku.

Díky za upozornění, že setrvalý zájem paní Ing o práci na katedře produkce DAMU je dán péčí o její studenty bakaláře. To nic nemění na mém stanovisku, že tím uštědřuje lekci svým kolegům, kteří odcházejí a zřejmě nadřadili osobní animozity (vůči kolegovi, doc. Dvořákovi, byť o tom máme pouze anonymní zprávy) nad zájem studentů, které mají v péči. Doufejme, že i těchto studentských sirotků se třeba vytrvalá paní Ing ujme.

Tamara Čuříková  (7.1.2008 22:49)

JAK NA AMU SE STUDENTEM JANEM NEPOMUKEM PISKAČEM ??

Mylně jsem se domnívala, že odchodem z AMU (prorektor Klíma mne odvolal z funkce k 5.2.08 a důvody byly zveřejněny v AAI) budu mít od různých vykladačů mé práce pokoj, ale není tomu tak, a proto tedy pár stanovisek.

Kdybych byla všudypřítomná, ozvala bych se na zasedání 16.6.2008 a zmíněná tvrzení opravila. Bohužel avizovaný přímý přenos vysílání se "na filmové fakultě nezdařil" a slibovaný záznam tohoto zasedání jsem na webu nenašla. Ale k mandátu Petra Pachla – k jeho zpochybnění došlo za mé přítomnosti na zasedání nově zvoleného AS AMU v březnu 2005 pouze jednou. Tím, kdo tento mandát zpochybnil byl doc. Dvořák, já jsem předložila Organizační řád katedry tělesné výchovy a celou diskusi uzavřel tehdejší rektor Mathé, že členství pana Pachla je v pořádku. Tehdy ovšem pan Pachl byl volitelem pana Mathé.

Ponechám stranou právní validitu expertiz, které nikdy nebyly zveřejněny a je hanbou senátu i akademické obce, že se spokojí pouze s citacemi z těchto expertiz. Vím, že existují i jiné právní expertizy, které tvrdí, že členství pana Pachla v AS AMU bylo/je oprávněné.

Můj popis kolem dostavby divadla DISK zní takto: Nabídla jsem tehdejšímu předsedovi akademického senátu DAMU doc. Dvořákovi, aby přišel, že s ním projdu všechny změnové listy stavby DISKu a projektovou dokumentaci, bohužel nikdy na rektorát za tímto účelem nedorazil a o divadle DISK mluvil v té době jako "té díře v zemi".

Panu Piskačovi bych doporučila, aby opravdu nechal na členech akademické obce, jaké pocity je provázely a budou provázet.
A nyní k nálezu NKÚ. Zde jsem svědkem opět překrucování faktů, ať už ze strany pana Piskače a jeho podsouváním vět typu "případná hospodářská kriminalita", tak vystoupení současného prorektora Mathé k výsledkům NKÚ na uměleckých školách rozhlase. Doc. Mathé zde uvedl, že výsledek NKÚ vedl k mému odvolání. To je lež a pan doc. Mathé to dobře ví. Jak jsem uvedla, odešla jsem ze školy začátkem února, protokol NKÚ byl předán prorektorovi Klímovi 29.2.2008. Tento protokol by celý měl viset na webových stránkách a opět bych nechala na členech akademické obce, aby si udělali představu o jaká porušení zákona se v mém případě jednalo. Pouze dva případy v protokolu se týkaly porušení rozpočtové kázně a byly to případy Filmové fakulty nikoli odpovědnost kvestorky a o tom se doc. Mathé ve svém vystoupení nezmínil. Dále bych všem členům akademické obce doporučila jako zábavnou četbu protokol NKÚ z doby, kdy byl pan Mathé kancléřem prezidentské kanceláře a jaká jsou zde uváděna jeho provinění.

K poznámce pod čarou pana Piskače – vyvarujte se vysvětlovat za mne má stanoviska a postoje. Věřte, že na katedře produkce jsem kvůli svým studentům - bakalářům

_________________________________________________________
A na závěr si neodpustím svou poznámku pod čarou na téma, jaký je Jan Nepomuk Piskač student? Po té, co se podívám do jeho studijní historie a vidím, že je studentem značně problematickým. V doktorského studijního programu s délkou studia 1095 dní k 1.6.2008 pan Piskač studuje již 1706 dní a tak pouze doufám, že mu studijní oddělení DAMU vyměřuje poplatky spojené se studiem. Dávno již jsme do rozpočtu školy, pokud by pan Piskač studoval předepsanou dobu, měli dostat finanční prostředky za bonifikaci absolventa.

Jan Nepomuk Piskač  (6.25.2008 22:42)

OŠIDNÁ PERSONIFIKACE PROBLÉMŮ: JAK NA AMU S KVESTORKOU A BEZ NÍ

Na veřejném (nadto kamerou snímaném) zasedání AS FAMU – za účasti některých představitelů AS AMU, AS DAMU, vedení DAMU, FAMU a několika dalších, řadových členů akademické obce AMU – 16. 6. 2008 zaznělo ze strany akademických zastupitelů za FAMU podstatné svědectví. Mandát Petra Pachla byl v AS AMU údajně rozporován dávno před volbami rektora 2007. Všudypřítomná kvestorka AMU ing. Čuříková prý tehdy zasáhla s vysvětlením, že platnost mandátu je v pořádku, a spor tím ukončila.

Ponechme stranou otázku, jakou právní validitu mělo dané kvestorčino vysvětlení. Řádné právní expertizy je ostatně letos vyvrátily. Hanbou senátu i celé akademické půdy – léta nazpátek – je už to, že zde donedávna platilo: Slovo kvestorčino – slovo boží.

Jako senátor DAMU jsem byl v roce 1997 svědkem obdobné scény v AS DAMU, kam kvestorka – doprovázená rektorem Malinou – přišla ukáznit, resp. zastavit volené zástupce obce v jejich pátrání po příčinách prodražení dostavby divadla DISK. Šlo tehdy o navýšení desítek miliónů korun oproti původnímu rozpočtu. Kvestorka – s rektorem po boku – nám de facto přišla dát na vědomí, že vše je zcela v pořádku a my se o to nemáme co starat. Zážitek to byl o to tristnější, že rektor vedle ní nepůsobil jako její nadřízený, nýbrž jako její ponížený pohůnek, kterému je navíc celá záležitost – s umravňováním fakultního senátu vedením školy – osobně nepříjemná a trapná.

Probouzející se vědomí a svědomí některých účastníků nejrůznějších jednání s paní kvestorkou – na úrovni vedení školy a fakult, senátů aj. aj. rad a grémií – snad bude s to svědčit o nesčetných obdobně potupných situacích, hanobících akademickou půdu jako takovou. Půjde o sebereflexi nelehkou, neboť i zpětně musí leckoho – za trpnou spoluúčast při takovém řízení školy – svědomí a hanba fackovat.

Ale ta sebereflexe je – pro budoucnost – nezbytná a nekonečně důležitější než výsledky hloubkového auditu hospodaření AMU, resp. důsledky, jež budou vyvozeny z nálezu NKÚ. Co je případná hospodářská kriminalita proti blamáži, s níž si – za takového stavu věcí, za takové devastace akademických práv, svobod a prznění zastupitelské demokracie – instituce AMU nechala říkat vysoká škola univerzitního typu.

Formální – tj. úřední, administrativní, příp. ekonomická – a de facto formalistická obhajoba zachování dosavadního institucionálního provozu AMU hrozí tím, že si akademičtí provozovatelé neobhájí ani vlastní lidskou čest a sebeúctu.

Příbytek múz – ona příslovečná dílna lidskosti – pak bude nadobro vyprázdněn. Nebude proč, totiž pro koho jej bránit, pokud lidskost odumře.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poznámka pod čarou: AMU nezůstává bez paní ing. Čuříkové. Ta je nadále plnoprávnou členkou ak. obce. Více či méně anonymní zvěsti (viz i tento blog) – hovořící v té souvislosti o jiných – nehovoří ani o tom, že by kvůli doc. Janu Dvořákovi opouštěla jejich společnou katedru produkce DAMU i ona. Jejich odlišný postoj – pokud jde o stávající akademickou diskusi či spor – čili rozdílný politický názor paní inženýrce zřejmě nebrání, aby pana docenta respektovala jako kolegu, spolučlena pedagogického sboru. Těm, kterým něco takového brání a vede je to snad i k odchodu, paní inženýrka uštědřuje lekci. Lekci z demokracie, na níž však zřejmě odpadlíci nejsou zvyklí, tím méně od paní inženýrky.

J. N. Piskač  (6.20.2008 00:11)

UPŘESŇUJÍCÍ POZNÁMKA K DOPISU AS FAMU ADR. AS HAMU 16. 6. 2008 (viz www.amu.cz)

Volba rektora AMU 1998-1999 neproběhla ve třech kolech. Druhé kolo volby následuje po neúspěšném prvním kole, v němž se nepodaří předepsanou většinou hlasů AS zvolit vítězného kandidáta, a tedy se hlasování o týchž kandidátech opakuje. První - ze tří - provedení volby rektora v r. 1998 však nebylo neúspěšné, nýbrž neplatné (vzhledem ke hlasování lidí bez platného senátorského mandátu), stejně jako druhé provedení. Neplatný byl tudíž i výsledek prvního - i druhého - hlasování, nebylo tedy nač navazovat v nějakém dalším kole.

Na tom se ostatně zakládal tehdejší požadavek vypsání zcela nových voleb (rozumí se zahájení nové volební procedury, od vyhlášení voleb a stanovení všech termínů, jako je závěrečný termín pro návrhy kandidátů, pro souhlas kandidovaných s kandidaturou atd.), neboť pokračování v (nadvakrát) neplatné volbě je - i z právního hlediska - dost těžko obhajitelné.

AS AMU tehdy ignoroval tento požadavek, nevyvodil ze svých pochybení jakoukoli odpovědnost (žádný člen volební komise neodstoupil a reprezentaci HAMU, dnes rádoby mravně uvědomělou a principiální, ani nenapadlo demonstrativně odstupovat ze senátu na protest proti neregulérním praktikám, jež se tam děly v opakovaném a několikanásobném provedení v porovnání s dneškem) a bez předběžného avizování dalších volebních repriz - v naprostém utajení před akademickou obcí - napotřetí dokonal pochyb(e)nou volbu.

Konečný vítězný kandidát - a dnešní děkan HAMU - prof. Toperczer byl již před závěrečným, třetím opakováním volby otevřeným dopisem vyzván, aby se na dvojnásob zpackaném, dehonestujícím volebním aktu nepodílel a aby přijal kandidaturu do nových, řádných voleb rektora AMU. (Dopis - na vědomí tehdejšímu prezidentovi ČR Václavu Havlovi a veřejnosti - viz ve sborníku Veřeje z února 1999.) Úřad rektora však přijal, na základě rozhodnutí natřikrát zdiskreditovaného a personálně neočištěného AS AMU, po jehož odstoupení vítězný kandidát už vůbec nevolal. Respektoval senát, který opakovaně arogantně potvrzoval své přešlapy přes volební řád a vysokoškolský zákon (bez nápravy, resp. bez personální obměny odpovědných činovníků, co by jeho kroky mohlo částečně legitimovat). Dnes stojí v čele svévolné manipulační kampaně, obrácené předně vůči vlastní akademické obci (HAMU) a odmítající respekt legitimnímu, očištěnému (personálně obměněnému) a na nápravě (tj. na nových, řádných volbách rektora) pracujícímu AS AMU. S takovým personálním profilem se jistě lze dovolávat dalších a dalších právních expertiz (viz poslední odpověď děkana a předsedy AS HAMU adr. AS AMU na www.amu.cz), mravních principů asi sotva.

Nezbývá než ocitovat ze závěrečného příspěvku profesora HAMU Marka Kopelenta k volbám rektora AMU 1998-1999 (v únorových Veřejích 1999):
"Je to jako v celé české společnosti: vlastní chyby se přičtou jiným, z chybujícího je karatel. O tempora, o mores."

Jan N. Piskač  (6.18.2008 00:59)

NAD ÚČELOVOSTÍ JEDNÁNÍ AKADEMICKÝCH PŘEDSTAVITELŮ NA AMU

Současný stav akademické diskuse nad neplatnými volbami rektora AMU z r. 2007 si přímo vynucuje osvěžit historickou paměť akademické obce, už proto, že obec - narozdíl od řady akademických funkcionářů - se poměrně rychle obměňuje, než aby nějaké paměti stačila nabýt.

V prosinci a lednu 1998/1999 byla volba rektora AMU zpochybněna hned třikrát. Došlo k dvojímu opakování volby a při tom k dvojí personální obměně senátu AMU. V senátu byli nahrazeni lidé s neplatným (v případě prvního provedení volby), resp. s prošlým (v případě druhého provedení) mandátem, tj. lidé, kteří se účastnili hlasování, aniž k tomu měli zákonné oprávnění.

Členové obce, kteří volbu napadli, opakovaně požadovali, aby AS AMU vyvodil z pokažené volby nejčistší a nejzákonnější možný závěr, tj. aby vypsal nové volby rektora. AS AMU nedbal a v rekordně krátkém čase rekonstruoval své složení a dvakrát - během měsíce! - zopakoval tutéž volbu, s týmiž kandidáty, navíc v naprostém utajení před akademickou obcí! Nikdo z akademických zastupitelů neinformoval předem obec o tom, že proběhne nějaká druhá a vzápětí na to třetí volba. Akademická obec se dozvídala až o výsledcích. Teprve arogance AS AMU vůči oprávněnému požadavku nových voleb vedla odpůrce senátního postupu k výzvě, aby AS AMU - jako celek - odstoupil, neboť opakovaně selhával právě jako celek.

Vedeme-li paralelu s dnešním vývojem, je na pováženou, že tehdy ze senátu neodstoupil jediný člen volební komise, ani po tom nikdo nevolal. Zástupci HAMU - tehdy svorně se zástupci DAMU i FAMU a v osobách namnoze tíž, kteří zastupují své obce v akademických orgánech i dnes - zaťatě pracovali pouze na opakování, resp. urychleném potvrzení už jednou (a je otázkou pro právníka, zda jednou provždy) neplatné volby. Dnešní děkan HAMU a tehdejší rektorský kandidát prof. Toperczer - jenž dnes vytrvale stojí za odstoupením AS AMU a novými volbami - byl otevřeným dopisem vyzván, aby se nepodílel na pokračování nedůstojné a neregulérní volební procedury a vyčkal se svou kandidaturou na vypsání nových řádných voleb rektora. Marně.

Tahanice funkcionářů se mi teď jako předtím jeví podružnými. Hrozivé ovšem je, jak někteří volení zástupci zacházejí s akademickou obcí i jak ta se nechá. Je-li šance být zvolen, ať už rektorem nebo prostřednictvím příhodné volby fakultního senátu děkanem, účel patrně světí prostředky. Tehdy se zájemci o úřad hodí, aby obec šla k volbám do senátu, protože senát je ke zvolení zapotřebí. Hodí se využít demokratických mechanismů a mít obec i senát k tomu, aby fungovaly.

Nehodí-li se to, týž člověk - resp. skupina lidí, podepsaná pod posledními úředními usneseními vedení HAMU - odmítne respektovat demokratická pravidla hry a bezprecedentní šikanou - v podobě ankety distribuované studentům během zkoušek! - vybízí své voliče, které jindy potřebuje ke svému zvolení, ke znepotřebnění akademický práv a svobod, k odmítnutí povinnosti podílet se na samosprávě své školy, a de facto obec vyzývá k odtržení od celku AMU, i když se to - alibisticky - zdráhá takhle pojmenovat. Ale co znamená neúčast na celoškolní samosprávě?

Najednou není potřeba senát a není potřeba obec, aby konaly v souladu s vysokoškolským zákonem, v souladu se svým právem a povinností, nehodí-li se to momentálním mocenským zájmům vládnoucí skupinky funkcionářů. To je velmi účelové pojetí zastupitelské demokracie na akademické půdě. Řekněme rovnou, že jde o zhoubný postup, který nahrává koncepci ministerstva školství obsažené v tzv. Bílé knize, kdy mají být obce kráceny v právu utvářet svou samosprávu. Široká občanská účast na správě věcí svých přirozeně komplikuje řízení a rozhodování vedoucím orgánům, příkladně orgánům HAMU. Představitelé těchto orgánů se proto rozhodli, že si pouze nechají potvrdit své rozhodnutí - vzdát se dobrovolně samosprávných pravomocí - hrubě manipulativní anketou, která je v evidentním rozporu s duchem - a dost možná i literou - platného vysokoškolského zákona.

Nedělám si přehnané iluze o charakterech zastupitelů z druhých dvou fakult. I tam je obměna na funkcionářských postech omezená a řada dnešních představitelů volajících po regulérnosti se účastnila svorného zahlazování dřívějších neregulérností. Vizme dokumentované volby rektora AMU 1998-1999, složení tehdejších senátů, vedení školy i fakult. (Dokumentováno jmenovitě podpisy pod úředními usneseními z té doby ve sborníku Veřeje z února 1999, případně články akademických představitelů v tehdejším Informatoriu AMU.) S o to větším zaujetím však sleduji posun, k němuž za posledních deset let přece jen došlo.

Současný senát AMU vyvodil z neplatných rektorských voleb zákonný postup, po němž se marně volalo už před deseti lety. Vyhlásil nové volby rektora AMU. Další známky sebereflexe byly prokázány odstoupením všech členů volební komise. Ještě před odstoupením zástupců HAMU bylo na jejich návrh - a za jejich účasti - hlasováno o předčasném ukončení činnosti - tj. o samorozpuštění - senátu, záporně.

Senátu - jako celku - nezbývá než výsledek hlasování respektovat coby rozhodnutí nejvyššího samosprávného orgánu, tj. legitimního zastupitelského sboru. Jistěže jednotliví senátoři mohou v případě neslučitelnosti svého postoje s celkovým postojem senátu řešit svůj odpor odstoupením. To také senátoři za HAMU - dobrovolně - učinili. Úkolem akademických orgánů fakulty bez momentálního zastoupení v celoškolním senátu je neodkladně se přičinit, aby - prostřednictvím voleb na fakultě - byl senát o zástupce dané fakultní obce doplněn, v tomto případě realizovat doplňovací volby do AS AMU, bez toho, aby úředními usneseními zpochybňovaly, ne-li odmítaly institut voleb daný zákonem, a de facto volby předem manipulovaly.

Pokračující volání akademických orgánů HAMU po odstoupení AS AMU, tj. po odstoupení zástupců akademických obcí DAMU a FAMU je nemístným vměšováním do výsostných kompetencí tzv. sesterských obcí, z nichž žádná většinová poptávka po odstoupení vlastních zástupců nezaznívá.

Ostatně, početnější hlas - jednotlivců - proti AS AMU nebylo zatím slyšet ani od řadových členů akademické obce HAMU, nemáme-li brát za bernou minci kolektivně manifestační shromáždění - na němž bylo hlasováním přítomných zabráněno kameramanovi z FAMU natáčet čili byl omezován svobodný a veřejný charakter akademické půdy - nebo zmiňovanou donucovací anketu, která je zkoušejícími pedagogy (z nichž se skládá i vedení jednotně odmítající volby) distribuována zkoušeným studentům v době probíhajících zkoušek.

Nadále je však na oficiálních stránkách hudební fakulty možno číst, že "HAMU nadále požaduje odstoupení AS AMU." Pro oprávněnost takového tvrzení by se nám ovšem muselo dostat podpisů všech členů obce HAMU - do jednoho - pod uvedenou větou. Mám za to, že až takové petiční akce by se ani autoři zmíněné ankety neodvážili. Jsem totiž přesvědčen, že všechny, resp. jednoho každého by ke jmenovitému podpisu nedonutili. Stále doufám, že svéprávný, odpovědný postoj jednotlivců - prokazující se mj. svobodnou účastí na volbách, třeba i proti vůli svého vedení, jež volby antidemokraticky odmítá - a individuální občanská statečnost se najde i na HAMU. Takový postoj je tam momentálně mnohem těžší zaujmout než na druhých dvou fakultách, a proto hájím svobodu akademické obce HAMU, třeba i proti její vůli.

Zároveň je třeba podpořit stávající AS AMU, aby vytrval v nastoupené cestě – lege artis – k řádným, regulérním volbám rektora a současně udržoval otevřenou – veřejně přístupnou – akademickou diskusi. To, že senát toho času své kroky bez prodlení publikuje a vystavuje veřejné kontrole, diskusi i polemice akademické obce, bylo ještě před deseti lety něco nemyslitelného. Vizme zmíněné dvojí pokoutní a urychlené opakování volby rektora v naprostém utajení před obcí na přelomu let 1998 a 1999.

Na základě historické zkušenosti si lze představit, že by zástupci DAMU a FAMU přijali hru a zvolené prostředky současných akademických orgánů HAMU, tj. požadované nové volby do AS AMU – natruc – zablokovali zase oni. V tom případě by senát byl naplněn z pouhé třetiny a nebyl by ani usnášeníschopný. To už by teprve byl argument pro zrušení AMU, resp. pro její uvalení pod ministerskou zprávu a v konečném důsledku pro realizaci Bílé knihy.

Je dobře, že akademické orgány AMU, DAMU a FAMU se zatím k antidemokratickým a nezákonným postupům zvoleným vedením HAMU nepřipojily a nadále vytrvale a trpělivě vyzývají akademickou obec HAMU k naplnění vysokoškolského zákona a k účasti na samosprávě AMU. Vzhledem k usnášeníschopnosti AS AMU by se jeho členové také nemuseli na neúčast zástupců HAMU ohlížet. Je dobře, že se ohlížejí, protože jsou tu od toho, aby naplňovali nejenom literu, ale rovněž ducha zákona. A ten se bez realizace akademické svobody na HAMU těžko může vznášet nad celou Akademií.

Libor Huml  (6.17.2008 09:45)

Považuji text "...dopis prezidenta Václava Klause z 12.5.2008, který předsedovi akademického senátu AMU doc. Janu Dvořákovi sdělil, že akceptuje anulaci voleb..." za zavádějící a lživý, neboť v dopise, na který se pan Janeček odvolává, nic takového není. Přesvědčit se lze na http://www.amu.cz/rekt_nov/dopis-prezidenta-republiky-vaclava-klause-predsedovi-as-amu/

Proč pan Janeček vkládá takováto tvrzení do dopisu pana prezidenta? Proč ...?

Jan Nepomuk Piskač  (6.8.2008 15:46)

K ANTIDEMOKRATICKÝM PROJEVŮM OHROŽUJÍCÍM SVOBODU AKADEMICKÉ OBCE AMU A HAMU ZVLÁŠTĚ

Člověku se ani nechce na tu špínu reagovat. Ale kde je špiněna, vysmívána a tupena svoboda, nadto svoboda akademická, realizující se výkonem práv a svobod akademické obce, cítím se osobně dotčen a ohrožen.

Člověku se nechce ani do důsledků domýšlet a rozvíjet eventuality vývoje, vyplývající z absurdní ankety děkana HAMU adresované akademické obci HAMU a stvrzené – jak jedním mužem – jmenovitými podpisy celého vedení HAMU.

Nejvyšší představitel instituce vynesený do úřadu zastupitelským sborem, který vzešel z uplatnění práva a svobody obce volit a být volen do akademických orgánů samosprávy, formulací svých otázek totéž právo zpochybňuje, když se ptá, mají-li členové obce ochotu zúčastnit se doplňovacích voleb do Akademického senátu AMU čili uplatnit své přirozené právo podílu na samosprávě AMU.

Spolu s ním tak činí i všichni ostatní podepsaní funkcionáři, jejichž mandát rovněž pochází od obce. Navíc deklarují své – jednohlasné – rozhodnutí voleb se neúčastnit čili právo volit a být volen do orgánu samosprávy neuplatnit. Rezignují-li na základní právo i povinnost obce podílet se na samosprávě školy, která by bez toho ani nemohla existovat, neměla by být jak – podle platného vysokoškolského zákona – řízena, neměli by také rezignovat na své funkce, k nimž přišli uplatněním téhož práva, kterého se nyní vzdávají?

I kdyby se v akademické obci HAMU našli odvážlivci, ochotní – proti jednotnému vedení HAMU – své přirozené a nezadatelné právo uplatnit a voleb se zúčastnit, jak se práva domůžou, mají-li členy komise pro doplňovací volby do AS AMU navrhovat představitelé akademických orgánu HAMU, kteří účast – do jednoho – odmítají?!

Kdyby vedení HAMU chtělo v té věci poskytnout skutečnou svobodu k rozhodování členům obce a současně beze zbytku realizovat svůj odpor k účasti na samosprávě školy, mělo by odstoupit a hlasování o odtržení od AMU (zpochybnění účasti v samosprávném zastupitelském orgánu AMU prostřednictvím ankety – resp. vyslovené odmítnutí ze strany členů stávajících akademických orgánů HAMU – je pouze alibistickou formulací téhož) spojit s novými volbami do akademických orgánů HAMU.

To je můj osobní názor vyplívající z logiky věci, jak ji nastavilo vedení HAMU. Na rozdíl od představitelů HAMU jsem dalek ultimát, manipulací a skrytého i nepokrytého vyhrožování a zastrašování obce, vydírání a nátlaku na legitimní akademické orgány, vzešlé z vůle akademických obcí DAMU a FAMU a zastupující dvě třetiny z celkového počtu fakult.

Trvám na svém stanovisku, vyjádřeném v otevřeném dopise Marii Kratochvílové, že máme právě takové zastupitelské sbory, jaké si – coby více či méně angažovaní členové obce – zasloužíme. Nehodlám se – na rozdíl od akademických orgánů HAMU, které tak vytrvale a neomaleně činí směrem k obcím tzv. sesterských fakult svým požadavkem na odstoupení AS AMU – vměšovat do kompetencí a výsostných práv akademické obce HAMU a vyzývat její orgány, z jakéhokoli titulu, k odstoupení. To je věcí zájmu a případně nezájmu obce hudební fakulty.

Ostře však protestuji proti manipulativním a totalitním tendencím, projeveným v posledních úředních usneseních vedoucích funkcionářů HAMU, zejména v uvedené anketě, které ohrožují svobodu jako takovou, která je – jak známo – nedělitelná (na jednotlivé fakulty atp.) Vzor chování a jednání, který – svým bojkotem voleb do akademického senátu – předkládají akademické orgány HAMU obci, je škodlivý, nebezpečný a je v příkrém rozporu se svobodným duchem zákonů utvářejících život na akademické půdě v pluralitním demokratickém systému.

Navádět svým příkladem – z pozice síly a moci, již volení funkcionáři dočasně drží – obec, aby se dobrovolně vzdala svobody a práva, jehož uplatněním předtím týmž představitelům vložila moc do rukou, představuje výstražný precedens arogantního zneužití demokratických institutů a mechanismů zastupitelské demokracie.

Děje se tak v okamžiku, kdy ministerstvo školství svou "Bílou knihou" navrhuje krátit obce v jejich právech utvářet svou samosprávu, např. přesunutím kompetence volit rektora z akademických senátů (složených z volených členů obce) na správní rady (složené z lidí odjinud.) Ministr školství – za stranu, prosazující posilování vlivu občanů na správu věcí svých – si dokonce vzal AMU a její povolební krizi do úst jako argument pro zavedení takové změny pravomocí, zřejmě proto, aby se tím způsobem obdobným povolebním komplikacím zabránilo.

Je na místě panu ministrovi připomenout, že demokracie je diskuse. A diskuse je komplikace. Nemá jít o nekomplikovanou, bezproblémovou hlasovací mašinerii jednotného politbyra nebo o zákulisní kšeftování zájmových skupin zastoupených v takových či onakých radách obchodního či průmyslového ražení.

Diskuse, která se na akademické půdě AMU – dvacet let po změně společenského zřízení – sotva otevírá, třeba klopotně, bolestně a namnoze nedůstojně, je argumentem pro zachování akademických práv a svobod v nezmenšeném rozsahu. Je ovšem také výzvou k jejich aktivní obhajobě, k intenzivnějšímu zapojení, motivování akademických obcí do utváření samosprávy svých škol. Je trestuhodné, pokud akademické orgány – v našem případě HAMU – volí cestu demotivace, ne-li odstrašování vlastní akademické obce.

Očekávám od akademických orgánů AMU a jejích fakult rozhodné stanovisko stran ministerské koncepce a aktivní zapojení do diskuse problematiky, pojednané v "Bílé knize". Jde o záležitost zásadní, nadčasovou, o věc bytí a nebytí svobody na akademické půdě a potažmo ve společnosti.

Doufám, že akademické orgány školy a fakult dají svému angažmá v té věci přednost před pokračováním trapného mocenského boje, diskreditujícího pojetí akademické diskuse jejím zúžením na přetahování vlivových skupin, v němž jde o jepičí zájmy na funkcích a postech, které Alma Mater jejich nositelům toliko – dočasně – propůjčuje!

Jan Nepomuk Piskač, člen akademické obce AMU, student DAMU, v Římově 8. června 2008

Na vědomí:
Akademická obec AMU prostřednictvím předsedů akademických senátů školy a fakult
Veřejnost prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Jan Nepomuk Piskač  (6.8.2008 15:45)

Vážení pánové předsedové akademických senátů

Přeposílám své občanské vyjádření ke znepokojivým projevům antidemokratických tendencí na akademické půdě AMU, jímž apeluji prvořadně na akademickou obec HAMU, která je momentálně obětí takových tendencí. Můj apel ovšem platí stejnou měrou celé akademické obci AMU, kterou si akademické orgány HAMU - svým vytrvalým bojkotem doplňovacích voleb do AS AMU - vzaly za rukojmí ve snaze prosadit proti dvoutřetinovému většinovému názoru akademických zastupitelů (z AS AMU, AS DAMU a AS FAMU) své mocenské zájmy.

Můj příspěvek se týká širší problematiky tendencí krátit akademické obce v jejich právech a svobodách, tendencí obsažených i v tzv. Bílé knize MŠMT ČR. Proto svůj apel adresuji rovněž ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.

Vás, pánové předsedové, žádám, abyste - v zájmu obrany akademické svobody - pomohli tento apel šířit a publikovat, nejen mezi akademickou obcí, ale rovněž mezi odbornou a širokou veřejností.

S díky

MgA. Jan Nepomuk Piskač, člen akademické obce AMU

Vážený pane předsedo Akademického senátu HAMU,

níže podané vyjádření dejte, prosím, na vědomí všem členům akademické obce HAMU, ať už pomocí nástěnek, školních e-mailových adres, ústním podáním nebo jak uznáte. Ke členům obce samozřejmě počítám i vedení HAMU, nikoli ovšem prvořadně, jak poznáte z dalšího. Cítím povinnost zpravit členy obce o reflexi jim předložené ankety – ze strany Vašeho vedení – k doplňovacím volbám do AS AMU, ankety, která je podle mého názoru a nejlepšího vědomí i svědomí bezprecedentním a naprosto skandálním úkazem v demokratické tradici svobodných univerzit u nás i ve světě.

S pozdravem

MgA. Jan Nepomuk Piskač, člen akademické obce AMU

Jan Nepomuk Piskač  (6.6.2008 02:45)

PANÍ M. KRATOCHVÍLOVÉ V ODPOVĚD NA JEJÍ INFORMACI O VÝPOVĚDI

Paní Marie,

vězte, že Vám nezávidím situaci, jíž Vás vystavilo usnesení shora (publikované v zápise ze zasedání AS AMU 27. 5. 2008), už proto, že sám jsem takové situaci opakovaně (a celkem pravidelně) vystavován léta ze strany akademických orgánů AMU či DAMU. Ať už neoficiálně nebo formou přesně takových – úřadem posvěcených – písemných (lépe řečeno hanopisných) usnesení.

(Vizte např. vyjádření celého vedení AMU – v čele s tehdejší paní kvestorkou – i DAMU, FAMU a HAMU k "neuváženým insinuacím" ze strany profesora Kopelenta a mé maličkosti ve věci volby rektora AMU r. 1998 – 1999. Najdete je ve Veřejích z února 1999. Další taková usnesení na mou adresu – ze strany tehdejšího dosluhujícího rektora nebo předsedy AS AMU hovořícího málem za celou obec – v tehdejším Informatoriu.)

Dobře víte, že na základě svých letitých zkušeností jsem vytrvalým oponentem a kritikem politického profilu Informatoria – jakož i stavu akademické svobody na AMU – zdola. (Vizte mé pokusy publikovat v Informatoriu a následné konkrétní články v Řečišti nebo zmíněné Veřeje.) Nad obsahem rozpravy, o níž referuje zápis ze zasedání AS AMU z 27. 5. 2008, bychom se dost možná názorově střetli. Vaše pohoršení nad tónem zápisu však sdílím.

Zpráva o rozpravě (v daném pojetí spíše zpráva o jednotném stanovisku) se zde tváří jako usnesení. Namísto závazného a odpovědného rozhodnutí (takového či onakého), z rozpravy vyplývajícího a potvrzeného hlasováním členů AS AMU, nalézám jenom mlhavé výhrůžky, zavánějící arogancí moci.

Stejnou – ne-li horší – výhružnou arogancí čiší například také anketa děkana HAMU adresovaná akademické obci HAMU. Namísto strohého položení věcné otázky členům obce, zda se hodlají účastnit voleb do zastupitelského orgánu školy, dostává se adresátům současně důrazného upozornění, že všichni současní představitelé všech akademických orgánů HAMU, do jednoho, jsou proti tomu. Tady už jde nikoli o vyhrožování jednotlivci, ale o zastrašování celého společenství. A to vše, prosím, na akademické půdě, v tradovaném hájemství svobody.

Docházím k jednoznačnému přesvědčení, že za takovéhoto stavu občanské kultury a výkonu demokratických funkcí na akademické půdě nic neřeší částečná ani úplná personální obměna jednoho – nebo rovnou všech čtyřech – z akademických senátů.

Akademická obec je v lepším případě apatická, v horším zastrašená a manipulovaná vůčihledě správě věcí svých. A skupina lidí zaujatých, lépe řečeno zainteresovaných na akademických funkcích je natolik omezená, že se stěží podstatněji obmění, aniž půjde o nastrčení nových loutek v rukou starých zájmových skupin.

Nelze než opakovat volání po otevření široké, celoškolní diskuse o smyslu, koncepci a raison d´etre AMU, DAMU, FAMU, HAMU, o jejich sebevědomí a svobodě. Jsem přesvědčen, že takovou akademickou diskusi mají iniciovat stávající senáty, tj. ty, které máme, protože si je (vzhledem ke své občanské lhostejnosti) zasloužíme. Z žádné okamžité volby – ve stávajícím marasmu – nevzejde automaticky demokratičtější zastupitelský sbor. Vždy bude odrazem vespolného ne-zájmu o věci veřejné.

Není podstatné, zda mezitím dojde ke zvolení rektora (třeba v říjnu 2008) nebo k uvalení ministerské správy na AMU. To je z hlediska věčnosti ničím oproti záchraně akademických práv a svobod univerzitního společenství, které mu "Bílá kniha" ministerstva školství navrhuje odebrat. (Např. návrhem na volbu rektorů správními radami čili na omezení samosprávných kompetencí akademických obcí a volených zastupitelů z jejich řad.) Vyprázdnění demokratických mechanismů – na úroveň technologie moci – se má řešit jejich zrušením čili pouhým přesunem mocenského boje do jiných pater?

Rozumím Vašemu rozhodnutí nenechat se – prostřednictvím správy Informatoria – nadále zatahovat do mocenských hrátek, ať z té či oné strany. Za sebe mohu posloužit zkušeností, že po existenčním odpoutání od instituce AMU (tj. odkdy se živím na plný úvazek jinde) ubylo v mém zájmu o osud Alma Mater fatalistické zarytosti a sleduji u sebe pobavené, odlehčené, o to životodárnější zaujetí. Přeju Vám – ve vztahu ke škole – totéž. Myslím, že Vaše práce na AMU zůstává nepostradatelným svědectvím o svízelné resuscitaci akademické svobody na vysoké umělecké škole univerzitního typu (o resuscitaci tím náročnější, že jde – na rozdíl od předválečných univerzit – o školu bez jakékoliv demokratické tradice).

Předpokládám, že jste mě e-mailem zpravila o své výpovědi z pracovního poměru na AMU proto, že jste chtěla znát mé stanovisko. A třeba šlo jen o vyjádření Vaší pochopitelné vůle mít už od neodbytného potížisty pokoj. Váš krok si ovšem zaslouží, abych na něj odpověděl, a to formou otevřeného dopisu. Nakládejte s ním, jak uznáte, třeba jako s příspěvkem do Informatoria. Já jím přispívám alespoň do blogu v Cinepuru, aby se – jak říkává profesor Ivan Vyskočil – vědělo.

V úctě

Jan Nepomuk Piskač, 5. /6. 6. 2008

Vít Janeček  (6.2.2008 22:17)

HARMONOGRAM BLÍŽÍCÍCH SE REKTORSKÝCH VOLEB

27.5. zasedal AS AMU (celý zápis najdete zde: http://www.amu.cz/uredni-deska/uredni-deska-rektoratu-amu/zapisy-akademickeho-senatu/rok-2008/zapis-ze-zasedani-as-amu-ze-dne-27-5-2008/
a zveřejnil předpokládaný harmonogram termínů vztahujících se k podzimním rektorským volbám:

10. 6. 2008 – zasedání AS AMU, kdy bude předložen návrh usnesení k vyhlášení nové volby rektora AMU;

26. 8. 2008 – uzávěrka pro podání písemných návrhů na kandidáta na funkci rektora AMU;

8. 9. 2008 – ukončení předkládání souhlasu uchazečů s kandidaturou,
společně s předložením koncepce předpokládané činnosti v písemné i elektronické formě a písemným souhlasem ke zveřejnění;

8. 10. 2008 – ve 14.00 shromáždění akademické obce AMU, na němž se osobně představí kandidáti, představí svou koncepci a zodpoví dotazy (v Sále B. Martinů na HAMU) a ihned poté téhož dne volba rektora v rámci zasedání AS AMU.

V.Janeček L.Greinerovi  (5.20.2008 14:51)

Vážený pane Greinere,
díky za Vaší zpětnou vazbu, Vaši námitku beru jako legitimní především v tom smyslu, že fakultní webová stránka, mapující chronologii sporu o rektorské volby a odkazy na dokumenty na obou (!) jeho stranách, už je v tuto chvíli chválabohu bezpředmětná. Upravil jsem ji tedy do polohy jednoduché informace o výsledku. Případné své další komentáře budu vkládat, tak jako dosud, do tohoto blogu.

Máte pravdu, že pochybné volby i následný proces stály všechny aktéry poměrně dost volného času, byť psaní v tom nehraje žádnou roli (tato odpověď a výše popsaná změna webových stránek mi při aktuálním pobytu v Poněšicích se studenty zabraly cca 7 minut), horší je to s otázkou koncentrace, sám kvůli tomu např. dokončuji kinoverzi svého posledního filmu o dva měsíce později, než bylo plánováno, producent měl pro to naštěstí pochopení. Tak jako všichni jsem rád, že podstatná část celé nepříjemnosti je za námi, byť jako svědek marasmu v místech velmi nečekaných cítím ještě úkol – i jako dokumentarista - se k tomu vrátit formou nějaké celkové osobní reflexe. Dokonce s Vámi souhlasím v tom, že ironie a jízlivost jsou jistě zbytečné, protože budí emoce, které potom zastírají vnímání skutečností, které pozornost skutečně vyžadují. Místy to ale byl pro mě jediný rétorický žánr, který umožňoval vystihnout povahu situace.

Vy sám píšete že jste se po celou dobu zdržel komentářů, je to myslím škoda, pokud jste měl tu potřebu. Vaše zpětná vazba je vítána i v průběhu takto polemických dějů a nemusí mít ani písemnou formu, prostě přijďte na na jednání vždy otevřených zasedání fakultního senátu (jsou ohlášeny vždy několik dnů či týdnů dopředu na webových stránkách senátu) nebo třeba i při setkání na chodbě nebo v klubu FAMU, tak jako se to spontánně dělo a děje s řadou jiných studentů i kolegů. Zdravím, VJ

Ladislav Greiner - student FAM  (5.20.2008 11:25)

Vážený pane Janečku,
po celou dobu jsem jen z povzdálí sledoval přístup a postup jednotlivých fakult ke vzniklé situaci. Nedá mi to a musím Vás požádat, abyste již nadále NEZNEUŽÍVAL oficiální stránky naší školy - FAMU ke svým SOUKROMÝM komentářům. Alibisticky vložená věta o redigaci Víta Janečka malým písmem na konci stránky je pro mne jen zbabělou zástěrkou.
Nad celou touto stránkou jasně a zřetelně v úvodu vyznačte, že vepsané komentáře obsahují jen a jen Vaše stanovisko a nikoli stanovisko FAMU. Jsem taktéž FAMU součástí a s Vaší dosud psanou jízlivostí nikterak NESOUHLASÍM, neboť svou povahou vůbec nepřispívá k dialogům. Odmítám tedy, aby Vaše SOUKROMÁ stanoviska jakkoli reprezentovala FAMU na jejich oficiálních stránkách.
Děkuji,
BcA. Ladislav Greiner, student KZT

P.S.: A zároveň se omlouvám za pochybení ohledně náplně Vašeho času (i volného), ale po pečlivé kontrole MNOŽSTVÍ veškerých textů, které jste dosud ke vzniklé situaci napsal...kde na to berete tolik času?

V.Janeček B.Tůmové  (5.14.2008 16:15)

Vážená paní Tůmová, osoba s příjmením "Novotná" v akademické obci AMU neexistuje, takže - podobně jako u řady jiných anonymních aktivistů, kteří pod nějakým pseudonymem vykročí do tohoto fóra - nelze se domáhat žádné spolehlivosti ani zodpovědnosti. Mrzí mě to stejně jako Vás, škoda, že tam nepíší alespoň své akademické tituly, jistě by to získalo na větší váze a důstojnosti. Ale to jen na okraj.

Příslušné dopisy obou vážených pánů na webových stránkách FAMU samozřejmě visí a visely ještě dřív, než se objevily na HAMU
(http://www.famu.cz/?c_id=7446&PHPSESSID=aac852b8a9586f9fecd4d87e1cc008fb)
a to na výrazném místě v aktualitách, kde visí již od prosince jeden stále obnovovaný článek věnovaný minulým rektorským volbám. Jinak je jistě dobré a legitimí, že prof. Hlaváč má takto s předstihem vyjadřovanou podporu svých vážených kolegů pro podzimní rektorské volby. Dává to naději, že jejich východiskem bude hlubší diskuse jak v senátu, tak v akademické obci.

Barbara Tůmová  (5.14.2008 11:02)

Vzhledem k tomu, že zmíněné dopisy nelze z adresy, kterou poskytla paní Novotná prokliknout, a také proto, že nepředpokládám, že by na webových stránkách FAMU dopisy byly uveřejněné, přidávám je do diskuse.


Vazeny pane Mysliku,

cetl jsem dnes otevreny dopis AS FAMU prof.Hlavacovi, a prosim Vas, abyste moje
nasledujici vyjadreni dal k dispozici svym kolegum a pokud mozno je zverejnil i
na webovych strankach, na nichz je uverejnen zmineny otevreny dopis, jako moji
reakci na nej.
Dekuji Vam a pozdravuji Vas
Jiri Belohlavek


Vážení přátelé,

byl jsem dotázán na svůj názor ohledně budoucího působení zvoleného rektora AMU
prof.Jiřího Hlaváče v čele naší vysoké školy.
Velmi stručně řečeno : jsem přesvědčen, že prof.Jiří Hlaváč je vynikajícím
kandidátem na tuto funkci a proto jsem s radostí přivítal jeho zvolení rektorem
AMU. Pro tuto významnou pozici má všechny předpoklady dlouholeté pedagogické
praxe, svoji velikou zkušenost z výkonu funkce děkana HAMU, kterou vykonával s
maximálním pracovním nasazením a obětavostí. Jeho profesionální i občanský
kredit je skvělý a organizační schopnosti bezkonkurenční. Za nejdulezitejsi fakt
považuji, že jeho všeobecný rozhled zaručuje, že nebude rektorem hudební
fakulty, nýbrž rovným dílem všech tří fakult naší Akademie. Jeho smysl pro fair
play je příslovečný a doufám jen, že zákulisní tahanice, které se po
právoplatném uzavření rektorské volby začaly na akademické půdě odehrávat, jej
neodradí od přijetí vysokého úřadu.

V Londýně, 12.5.2008


Prof.Jiří Bělohlávek v.r.
Vedoucí katedry dirigování HAMUIvan Moravec
Vyjádření k volbě rekora

Ve vyrovnané volbě rektora AMU zvítězil těsným rozdílem prof. Jiří Hlaváč. Myslím, že průtahy s jeho uvedením do funkce poškozují zájmy školy i kazí její atmosféru.
Jiří Hlaváč jako děkan Hudební fakulty projevil své výborné kvality i široký kulturní rozhled. Věřím, že jako rektor AMU nebude jednostraně preferovat jen zájmy Hudební fakulty.
Ivan Moravec
V Praze dne 10. května

Novotná  (5.13.2008 18:43)

Pohled pánů profesorů Moravce a Bělohlávka prosím čtěte na
http://www.hamu.cz/fakultni-aktuality/hamu-pozaduje-odstoupeni-as-amu/vyjadreni-profesora-ivana-moravce-a-profesora-jiriho-belohlavka-k-volbe-rektora-amu-ze-dne-10-5-a-12-5-2008/view

Vít Janeček  (5.7.2008 13:58)

Stran dalšího vývoje jsem aktualizoval shrnutí v úvodu blogu, v mezičase též vyšel na blogu Pavla Klusáka text rozvíjející jednu z možných alternativ dalšího vývoje (http://klusak.blog.respekt.cz/c/33648/Umelci-z-AMU-At-to-za-nas-rozhodne-Klaus.html), rovněž různé fakultní orgány nyní informovaly MŠMT i prezidenta o skutečnostech, které byly v intervencích z HAMU opomíjeny. Akademický senát FAMU zformuloval své aktuální stanovisko a adresoval prof. Hlaváčovi otevřený dopis (http://www.famu.cz/?c_id=658), po doplňovacích volbách do AS AMU se tento sejde dnes v 19h na svém dalším zasedání. Připravuji obsáhlejší komentář, jen co mi to čas dovolí.

J.N.Piskač  (5.2.2008 23:03)

P.S.: Omlouvám se za záměnu příjmení Nováková za Novotná. Reagoval jsem na příspěvek z 1. 5., podepsaný Nováková, zatímco jménem Novotná je podepsán o málo starší příspěvek z 23. 4. Nevkládám kvůli tomu celý svůj předchozí příspěvek do blogu znovu, vzhledem k tomu, jaké mám pochybnosti o totožnosti adresáta (viz první odstavec mého předchozího příspěvku), a řeším to touto omluvou. Budu rád, když se mi obě dámy pod vlastními jmény ozvou, abych se jim mohl omluvit tváří v tvář. Zároveň se omlouvám všem nositelkám jmen Novotná a Nováková z řad členů akademické obce AMU za uvedenou záměnu, která rozhodně nebyla mým záměrem.

J.N.Piskač  (5.2.2008 22:32)

Paní, příp. slečno, resp. p.t. Novotná,

odpusťte, ale krom titulu si nejsem jist ani tím, komu všemu adresovat reakci, když píšete:"Máme si to vysvětlit tak..." Píšete ovšem také "Podle vás je to chyba HAMU?". Zřejmě tedy píšete z titulu celé instituce, jednoho názorového monolitu, příp. jiného soudružského kolektivu. (I tehdy bych ovšem uvítal výčet jmen, abych si pod množinou "my" dokázal představit individuální podmnožiny.) Nebo jde o plurál majestaticus?

Narozdíl od mojí prognózy (vizte vymezení mého předchozího příspěvku ve třetím odstavci odzdola) Vy naznačujete, že víte víc než většina akademické obce, naznačujete, že víte o tom, že celá věc (s instalací rektora) je takříkajíc vyřízena a že je tedy čas hájit se (ve smyslu Vašeho kolektivního Nás) proti označení lžirektorem, z kteréhožto označení jste - bezdůvodně - nařkla mou maličkost (tj. individuum, nezařazené do žádné z petičních či jiných zájmových skupin, vystupující dnes jako před deseti lety samostatně a za sebe, byť před deseti lety ve vzácné shodě s jiným jedincem, váženým profesorem hudební fakulty AMU, prof. Kopelentem).

"OTÁZKOU rovněž zůstává, co sleduje profesor Hlaváč, zvolený v neregulérních volbách, zvlášť POKUD přijme prezidentské jmenování...O co hodlá opřít svou legitimitu...A jak hodlá rozptýlit pověst lžirektora..." To jsou mé otázky ze stále stejné prognózy, opřené o přípustku "POKUD" a - ovšem - o historickou zkušenost (na AMU a vůbec), která si prognostiku - jako součást demokratické diskuse - přímo vynucuje.

O volbě z roku 1998-1999 se zde nechci dále rozšiřovat (platí, co jsem stručně rekapituloval na tomto blogu, poněkolikáté odkazuji na sborník Veřeje z února 1999). Patří se zdůraznit jenom tolik, že tehdy se dvakrát opakoval pouze samotný volební akt (nikoli celá volební procedura, s vypsáním nových termínů pro kandidatury atd. atd.). Účast lžisenátorů (včetně mé účasti, viz tento blog a sborník Veřeje) v prvním i druhém provedení volebního aktu zakládala důvodný požadavek vypsání zcela nových voleb, a to se nestalo. Senát se napotřetí zdárně rekonstruoval, ovšem pokračoval v téže volbě, namísto vypsání nových voleb rektora (o jejichž vypsání se, pravděpodobně, snaží stávající rekonstruovaný AS AMU).

Účast lžisenátorů na volbě - tehdy jako dnes (tentokrát šlo o jednoho nesporného a jednoho sporného lžisenátora, jak známo) - zakládá lžirektorskou pověst tomu, kdo z TAKOVÉTO volby vzejde jako vítěz, POKUD ovšem přijme jmenování rektorem na základě výsledku TAKOVÉTO volby. Přijetím jmenování vzešlého z TAKOVÉTO volby totiž jmenovaný v podstatě vyviňuje lžisenátory z přestoupení statutu (čili zákona) AMU a bere na sebe osobní odpovědnost za falsifikaci pravidel zastupitelské demokracie na akademické půdě.

Když už jste se obrátila na mě osobně, za sebe Vás žádám, POKUD víte o aktuálním vyústění situace kolem bezvládí na AMU více, než je oficiálně dostupné akademické obci AMU, abyste to zveřejnila.

Zřejmě na Vás podobná - individuální - výzva nebude platit, upřednostňujete zřejmě masové manifestace jednotného názoru či mocenský nátlak vlivových skupin (a za mnou takový kolektiv nestojí). I tentokrát bych se rád ve své prognóze (jakož i ve Vás, ať jste kdo jste) mýlil.

Nováková  (5.1.2008 23:24)

Pane Piskači, co naznačujete tím, že píšete: "A jak hodlá rozptýlit pověst lžirektora(prof. J. Hlaváč), která se – deset let po zvolení jiného zástupce HAMU rektorem na základě pochybné a jméno Alma mater dehonestující volební procedury – jenom utvrzuje málem jako pravidlo pro instalaci rektorů z hudební fakulty? " Máme si to vysvětlit, tak, že když je zvolen rektorem kandidát z HAMU, pak se vždy najde falešný senátor z FAMU či DAMU? Podle vás je to chyba HAMU? Jak lže pan Hlaváč, když jej označujete lžirektorem? Jakou udělal chybu on?

J. N. Piskač  (4.24.2008 12:02)

No comment.

Vít Janeček  (4.24.2008 11:59)

Jak jsem už psal před časem v tomto blogu, už několik týdnů probíhá jednání mezi fakultami, iniciované ministerstvem školství a zastupujícím prorektorem, poslední kolo těchto jednání je naplánováno na začátek příštího týdne. Do usnesení AS HAMU z 18.4., které bylo rozesláno též fakultním senátorům a je zveřejňováno dostupnými kanály, všechny strany respektovaly přirozený fakt, že tento neformální proces probíhá za zavřenými dveřmi. To znamená, že přestože se jej účastní zástupci reprezentací všech tří fakult, jde o proces nezávazný, nedělá se z něj žádný průběžný zápis (vznikne jen závěrečné resumé) a jeho cílem je, jako v případě každého krizového jednání, otevřít co nejvíce možností, které by daly zrod novým východiskům, jež by umožnily smírčí řešení jiným způsobem, než skrze otevřený konflikt, který vyžaduje mnohem více energie a rovněž následky pro všechny jeho strany jsou ničivé, bez ohledu na případné "vítězství" jedné z nich. 
Jednání probíhá tak, že přítomní sedí kolem stolu a snaží se předkládat varianty ústupků, které by k sobě mohly zapadnout a složit výsledný kompromis. Žádný z návrhů nemá charakter závazného stanoviska, ale přesto jde o efektivní zkoušení hypotéz, pro které by se v případě dohody hledala podpora v každém ze zúčastněných prostředí. 
Je mi líto, že kolegové ze senátu HAMU nedokáží ani pár týdnů udržet tento "klid zbraní" a vyjednávat bez silových gest, k nimž stanovisko tohoto fakultního senátu, které vynáší a (dez)interpretuje fragmenty některých návrhů, které na těchto jednáních padaly (stejně tak jako zamlčuje jiné), patří. Přesto si myslím, že tím spíš že zástupci senátu HAMU tvoří jen segment neformálního jednajícího gremia, je třeba ještě vydržet v klidu do konce jednání, které chvílemi nevypadalo beznadějně a vyčkat, jestli se přece jen podaří dosáhnout nějaké shody. Na margo ve svém úvodu myslím trochu matoucího vstupu pana Piskače jen dodávám, že jeho text JAK SE VOLÍ REKTOR zjevně neříká, že prezident Klaus bude jmenovat prof. Hlaváče rektorem. Jen se snaží domýšlet variantu, která představuje dlouhodobé stanovisko HAMU – tedy dosáhnout jmenování prof. Hlaváče rektorem bez ohledu na to, že návrh na jeho jmenování je neplatný (právníci HAMU zdůvodnili, že i toto je při jistém výkladu zákona možné). Pana Piskače současně prosím, aby zvážil, ač se neúčastní vyjednávání a není členem žádného z orgánů, které jsou tam zastoupeny, zdržení se komentářů k této věci, dokud jednání neproběhnou do konce.

Novotná  (4.23.2008 16:46)

Doporučuji všem k prostudování stanovisko AS HAMU na:
http://www.hamu.cz/fakulta/uredni-deska/zasedani-as-hamu-1/zapis-z-mimoradneho-zasedani-as-hamu-dne-18-4-2008/view

anonym  (4.23.2008 12:13)

ze by nakonec opravdu pravda zvitezila ? :-)

Jan Nepomuk Piskač  (4.23.2008 10:22)

JAK SE JMENUJE REKTOR

Prezident ČR jmenuje rektorem AMU prof. Hlaváče. Na jeho volbě Akademickým senátem AMU se přitom podíleli lidé bez senátorského mandátu, a tedy bez práva volit rektora. Konkrétně šlo o dva volitele. Jeden z nich nebyl do AS AMU zvolen nikdy, druhý svůj mandát – podle právních posudků opřených o platný statut AMU, poplatný Vysokoškolskému zákonu – de iure nikdy nenabyl. Akademickému senátu AMU v takovém složení chyběla potřebná legitimita k volbě, natož ke zvolení rektora.

AS AMU se následně ke svému pochybení přiznal, obnovil svou legitimitu – obměnou svého složení – a podnikl kroky k anulování výsledku voleb a k vypsání nových řádných, regulérních voleb rektora AMU. V jeho legitimním kroku jej podpořily rovněž fakultní akademické senáty DAMU a FAMU. Pro zrušení výsledku neregulérních voleb a vypsání nových se tak vyjádřila dvoutřetinová většina zastupitelů školy a fakult.

Příslovečné signály z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR do poslední chvíle nasvědčovaly tomu, že bude respektována vůle legitimního pravomocného orgánu AMU (tj. AS AMU), v jehož rukou bude spočívat rozhodnutí o dalším postupu, do něhož nebude zasahováno zvenčí. O rukou pana prezidenta se oficiálně nespekulovalo, a přece jeho – do poslední chvíle sporu neviditelná – ruka zasáhla.

Na AMU přitom existuje precedens z opakovaně napadené a dvakrát opakované volby rektora z přelomu let 1998 a 1999. (Viz sborník Spolku posluchačů, absolventů a přátel DAMU z února 1999: "Veřeje. Pochybné volby rektora AMU …9. 12. 1998, 18. 12. 1998, 13. 1. 1999… dokumenty, vyjádření, svědectví.")

Tehdy se volba opakovala dvakrát a před každým opakováním došlo k obměně složení AS AMU, a to z týchž důvodů jako nyní, totiž za účelem obnovení legitimity senátu, v němž rovněž během první a druhé volby hlasovali lidé bez platného senátorského mandátu. Napadena byla i třetí, nakonec uznaná a prezidentským jmenováním rektora stvrzená, volba. Ve zdůvodnění Kanceláře prezidenta republiky dvěma členům akademické obce AMU napadajícím volbu, čteme:

"…
Musíme Vás upozornit na fakt, že ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, prezident republiky jmenuje rektora na návrh Akademického senátu, který je mu podán prostřednictvím příslušného ministra, a který je již projednán vládou.
Akademický senát vysoké školy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a státní orgány mohou zasahovat do jeho činnosti jen na základě a v mezích zákona a způsobem zákonem stanoveným.
…"
(Podepsán: Jaroslav Šafařík, zástupce ředitele Politického odboru pro vnitřní politiku Kanceláře prezidenta republiky. Vyřizuje: PhDr. Lenka Štětinová. Adresováno: Vážení pánové Jan N. Piskač a prof. Marek Kopelent, Akademie múzických umění, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.)

Přihlédneme-li k tomuto precedentu, je na místě se ptát, zda ke stávajícímu prezidentskému jmenování rektora AMU dochází "na návrh (legitimního) Akademického senátu, který je mu podán prostřednictvím příslušného ministra, a který je již projednán vládou". Kdy byl prezidentovi takový návrh AS AMU prostřednictvím ministra podán a kdy byl projednán vládou? A na základě jakého zákona – a jeho konkrétních mezí – v tomto případě zasahuje do činnosti samosprávného zastupitelského akademického orgánu AMU státní orgán, zde prezident republiky?

Prezident zřejmě není nikomu povinován dané otázky zodpovídat. Je otázkou, bude-li se povinován cítit, je-li všeobecně znám jeho svrchovaný respekt k parlamentarismu, resp. k mechanismům zastupitelské demokracie. V daném případě se totiž svým rozhodnutím staví proti vůli legitimního, samosprávného zastupitelského akademického orgánu suverénní vysoké školy, opřeného o dvoutřetinovou většinu zastupitelů.

Ze stávajícího rozložení sil v akademických orgánech AMU i jednotlivých fakult – FAMU, DAMU a HAMU – vyplývá, že rektor vnucený dvěma třetinám zastupitelů zvenčí (po vůli toliko třetinové menšině) se vystavuje reálné možnosti, že bude vzápětí po svém jmenování senátem odvolán, a tím vystaví prezidenta dalšímu rozhodování, totiž zda jeho odvolání přijmout či nepřijmout.

Prezident může (a je to velmi pravděpodobné, s ohledem na to, že by se vystavoval blamáži, jíž se ovšem vystaví stejně, pokud si AS AMU bude i nadále stát na svém čili na rozporu s prezidentem) nerespektovat rozhodnutí senátu a odvolání rektora nepřijmout. Důsledky jsou na snadě. Otevírá se cesta k odtržení nerespektovaných (a na svém podílu na samosprávě celku školy krácených) dvou třetin školy, představovaných fakultami DAMU a FAMU, od celistvé Akademie múzických umění. AS AMU by to velmi pravděpodobně svou dvoutřetinovou většinou jenom posvětil.

V prognóze pravděpodobného vývoje by nemělo být přehlédnuto, kdo, jak a čím zavdal podnět k reálné separatistické variantě. Mělo by se připomenout, že v situaci, kdy většina zastupitelů AS AMU rozhodla o směřování k novým volbám, senátoři za HAMU odstoupili a následně představitelé hudební fakulty odmítli nominovat členy volební komise pro doplňující volby na uprázdněná místa v AS AMU, a tím se de facto sami vzdali podílu na samosprávě AMU. Zřejmě zvolili jiné cesty, jak přes odpor dvoutřetinové většiny dosíci svého, totiž uznání výsledků voleb, na nichž se podíleli neoprávnění volitelé. Jak toho dosíci bez standardních mechanismů zastupitelské demokracie. Jak asi?

Otázkou rovněž zůstává, co sleduje profesor Hlaváč, zvolený v neregulérních volbách, zvlášť pokud přijme prezidentské jmenování, namísto co by se o funkci ucházel v nových, řádných a regulérních rektorských volbách. O co hodlá opřít svou legitimitu, již neuznávají dvě třetiny akademických zastupitelů?

A jak hodlá rozptýlit pověst lžirektora, která se – deset let po zvolení jiného zástupce HAMU rektorem na základě pochybné a jméno Alma mater dehonestující volební procedury – jenom utvrzuje málem jako pravidlo pro instalaci rektorů z hudební fakulty?

(Autor je členem akademické obce AMU, doktorandem na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.)

Jan Nepomuk Piskač  (4.19.2008 00:19)

TRS PROBLÉMŮ AMU ANEB PROBLÉMY V TRSU

Díky za uklidnění, obsažené v názoru, že "odtržení, resp. privatizace HAMU není na pořadu dne". "Na pořadu dne, resp. na programu jednání doplněného akademického senátu AMU - v součinnosti se senáty DAMU a FAMU - je rozhodnout o bytí či nebytí AMU, resp. - řečeno hlasem hudební fakulty - o osamostatnění fakult." A to, s prominutím, není totéž, aniž jde o slovíčkaření. Rád k tomu dodávám, že má jít o součinnost také s akademickými orgány HAMU, které - zatímním odepřením účasti zástupcům HAMU v senátu AMU - jisté stanovisko k věci zaujaly. Na změnu daného stanoviska či jeho podrobnější artikulaci (formulaci alternativních východisek z takové pozice) je jistě prostor.

"Řešení sporu o volby rektora a s tím souvisejícího trsu problémů" by se přece nemělo omezit na uhašení planoucího sporu ve věci současného bezvládí na AMU. Triviálně řečeno: Nemělo by se omezit na úpravu nefunkčních, a třeba diskriminačních procedurálních ustanovení ve statutech AMU, DAMU, FAMU, HAMU a na zajištění bezproblémového chodu či provozu školní instituce, na vyspravení děr v systému, jenž by tím neměl doznat narušení podstaty látky.

Bezvládí či provizorium je šancí, která se AMU dávno nenaskytla (a naskytla-li se kdy předtím, nebyla využita). Je to šance otevřít širokou akademickou diskusi o vlastní koncepci, o smyslu a raison d´etre další existence institucionálního spojenectví těchto tří různých fakult. Jde o to konečně začít diskutovat quasi neoddiskutovatelné argumenty "zavedené značky a mezinárodní prestiže" tohoto souškolí nebo např. poukazy na "křehčí, zranitelnější, ohroženější pozici" samostaných DAMU, FAMU a HAMU (narozdíl od monolitnější AMU) v kontextu nehostinné školské politiky dneška (včerejška i pozítřejška).

Konečně diskutované problémy letitého hospodaření (ekonomického spravování) AMU a s ním spojené mocenské politiky a panujícího režimu tamtéž (v té či oné míře nutně prorůstajícího do každé z fakult) ukazují na hlubší kořeny krize, než jsou nedokonalé statuty školy a jejích součástí nebo - paní inženýrka Čuříková promine - selhání lidského faktoru.

AMU chybí svoboda, zejména ovšem ta, která se projevuje svobodným sebevědomím členů akademické obce, jejich zájmem o věci veřejné a aktivní účastí na samosprávě své univerzity. Je alarmující, jakým způsobem se na některé z fakult (např. na DAMU, kde to znám) dociluje jakés takés účasti na volbách do senátů. (Volební komise rozbíjí svůj stan a instaluje urnu u vchodu na fakultu, aby zadržela příchozí a odchytila alespoň nějaké duše.) Ve chvílích mocenských krizí manipulují ovšem znepřátelené zájmové skupiny své jinak apatické akademické spoluobčany do hromadných, kolektivních petic, jako za starých časů.

Škola uměleckého zaměření, zaklínající se svobodou, společenským posláním, ne-li přímo angažovaností umění, trpí deficitem občanské uvědomělosti víc než kdekterá technika či průmyslovka. Namísto individuální angažovanosti pěstuje kolektivní apatii k věcem veřejným. Protestovat proti globalizaci, konzumní společnosti nebo Bushovi nic nestojí, pokud se současně drží huba a krok v mikroklimatu vlastní katedry, fakulty, školy, jen aby se zdárně vyšlo s bezprostředními nadřízenými a nebylo ohroženo soukromé existenční pohodlí a bezpečí.

Na některé z fakult přitom čas od času dojde k vzedmutí angažovanosti ve věcech samosprávy školy a studia. (Sám jich pamatuji za posledních třináct let pár, pomíjivějších či trvalejších, na DAMU, na FAMU, v případě vytrvalého působení profesora Kopelenta i na HAMU.) Bohužel, málokdy se takové vzedmutí setká s časově souběžným srozuměným hnutím na tzv. sesterských fakultách, natož v samosprávných orgánech AMU jako celku, a s tolik potřebnou vzájemnou podporou. Dost často je tomu proto, že si fakulty navzájem oborově nepříliš rozumějí, nerozumějí ani, do jaké míry je konkrétní občanská probuzenost svázána se sebezáchovnými potřebami konkrétního umělekého (studijního) oboru a nakolik nenaplnění oněch potřeb mrzačí kreativitu a charakter studentů i pedagogů, a tedy obor samotný.

Dostávám se tím k podepření svého - osobního - názoru, že fakultám AMU by slušela suverenita, obdobná samostatnosti dvojice českých vysokých uměleckých škol univerzitního typu výtvarného zaměření, AVU a VŠUP.

Akademické obce natolik rozdílných fakult, jakými jsou DAMU, FAMU a HAMU, sotva stačí naplňovat nároky akademické svobody a práva na správu věcí svých na fakultní úrovni, než aby to na celoškolní úrovni dělaly jinak než dosud, totiž alibisticky (de facto nezúčastněně) a formalisticky. Formální změny organizačních, procedurálních či legislativních pravidel dalšího chodu instituce AMU, založené pouze na aktuální dohodě, resp. kompromisu současných znesvářených akademických hodnostářů školy a fakult, těžko vyústí v co jiného.

Osobnímu názoru na kýžené řešení jednoznačně předřazuji svůj úvodní požadavek na otevření intenzivní celoškolní akademické diskuse stran smyslu existování AMU. I pokud by se AMU odvážila rozdělit, její samostatní pohrobci by mohli snadno upadnout do podobného marasmu bez základního - zakládajícího a zakladatelského - prodiskutování existenciální problematiky.

Taková diskuse nebyla totiž ještě naplno iniciována, nelze za ni pokládat ani záslužnou dílčí iniciativu tohoto blogu. Tím méně se lze utéci do odevzdaného postoje vyčkávání na to, co "FAKULTY VYJEDNAJÍ". Zatím se ostatně dohaduje pouze pár hodnostářů fakult, jejichž kompromis povede stěží k něčemu jinému než k výměně jednoho provizoria za jiné, např. provizoria bez rektora za pokračující provizorium s rektorem. (Po náležitém, zintenzivněném jednání svolávaných akademických obcí zatím není ani stopy.)

Lze se ovšem také utéci k osvědčeným argumentům potřebného klidu na práci, studium a tvorbu - namísto nemístného dišputýrování - a k poukazu na nutnost zjednat neodkladné řešení, na nedostatek času, jímž nás tísní provizorní situace. Nedopřejeme-li si ten čas nyní, pak sotva kdy.

Vít Janeček  (4.14.2008 22:52)

FAKULTY VYJEDNÁVAJÍ

Po schůzce zástupců všech tří fakult na Ministerstvu školství minulý týden začala dnes večer série neformálních pokusů nalézt konsensus a smírčí řešení sporu o volby rektora a s tím souvisejícího trsu problémů. Při moderování zastupujícím prorektorem prof. Klímou jednali děkani tří fakult, předseda a zástupci celoškolního senátu a předsedové a zástupci fakultních senátů. Obě strany sporu se pokusily zformulovat možnosti kompromisu, a jakkoli se názory na jejich souměřitelnost různí, dialog začal a tato cesta snad není beznadějná. Jelikož je tento křehký proces v běhu, nebudu se k jeho obsahu ani k jiným okolnostem v tomto fóru vyjadřovat dříve, nežli s tím či oním výsledkem skončí.

Při úpravě tohoto svého příspěvku jsem omylem smazal předchozí, naštěstí byl můj, tak alespoň stručně rekapituluji svoji reakci na pana Piskače: Odtržení resp. privatizace HAMU není myslím na pořadu dne, protože aby takový proces vůbec začal, musel by projít celoškolním akademickým senátem, kde HAMU momentálně nemá zastoupení (čeká se, zda dovolí své zastupce), ale hlavně by to myslím nenašlo podporu ani na FAMU ani na DAMU.

Jan Nepomuk Piskač  (4.13.2008 02:17)

DŮLEŽITÝ SIGNÁL STRAN VÍTANÉHO OSAMOSTATNĚNÍ FAKULTY, RESP. FAKULT AMU (VIZ INFORMATORIUM 4/14, 2008)

Máme-li vzít za slovo informátorku paní Marii Kratochvílovou (MK) a konkrétně její referát z dění na hudební fakultě AMU (obstrukce, resp. bojkot doplňovacích voleb do AS AMU ze strany představitelů HAMU), neměli bychom oslyšet předloženou formulaci:

"V diskusi na tomto shromáždění zazněly i hlasy, které připustily možnost osamostatnění hudební fakulty."

Odhlédněme od přehnaně diplomatického, vágního až bezzubého podání uvedeného stanoviska. Zřejmě nedošlo k jeho řádnému projednání, natož závaznému usnesení a odhlasování. Signál - třeba alibistický - byl nicméně vyslán.

Naznačenou strategii HAMU - a potažmo AMU, DAMU, FAMU - potvrzují řádně odhlasovaná stanoviska a rozhodnutí akademických orgánů HAMU, totiž rozhodnutí znemožnit doplnění stávajícího senátu AMU o členy akademické obce HAMU.

Budiž. Akademické orgány HAMU tím de facto odpírají své akademické obci zastoupení v nejvyšším celoškolním akademickém orgánu AMU a zbavují obec tohoto práva a svobody. A dlužno připomenout, že vlastní akademická obec se daného práva a svobody zbavuje ochotně a dobrovolně, soudě podle počtu podpisů pod fakultní peticí. Stranou ponechme otázku, zda se obec takto znesvobozuje s plným vědomím.

Akademický senát AMU bude tudíž po doplnění složen pouze ze zástupců dvou fakult, a to nikoli z vůle těch zúčastněných, ale právě a jedině z vůle samosprávy HAMU, která se odmítla podílet na správě sebe sama na celoškolní úrovni.

Dvoutřetinový akademický senát AMU - v součinnosti s ak. senáty DAMU a FAMU - by se měl k dané situaci postavit rovně - nealibisticky - a více než férově, totiž velkoryse k obstruujícím představitelům HAMU:

Volba společného rektora pro tři fakulty není na pořadu dne, pokud by jej měli volit zástupci pouze dvou fakult. Na pořadu dne, resp. na programu jednání doplněného akademického senátu AMU - v součinnosti se senáty DAMU a FAMU - je rozhodnout o bytí či nebytí AMU, resp. - řečeno hlasem hudební fakulty - o osamostatnění fakult.

Jde o to, přidají-li se zástupci fakult zůčastněných v AS AMU k jasně deklarovanému postoji orgánů HAMU, totiž k odmítnutí podílet se na celoškolní samosprávě, která tím pozbývá smyslu, jako pozbývá smyslu další existence AMU. (Ulehčí se tím mj. i situace zaznívajícím hlasům, které osamostatnění připouštějí, ale odpovědné rozhodnutí si zjevně vynucují na druhých.)

Přihlásit se ke společné věci - volbou společného rektora - je správné jedině společně. HAMU, tím, že účast na společné samosprávě odmítá, se tak jako první - třeba bezděčně - hlásí o samostatnost a vyvolává nutné jednání v té věci na zbylých fakultách, jakož i v oslabeném AS AMU.

Patálie s další zpackanou volbou rektora konečně obnažuje neuralgický bod AMU, jímž je samotná koexistence těchto tří fakult v jednom svazku. Každé z nich by slušela odpovědná - nealibistická - suverenita, podobně jako je tomu u uměleckých škol, které k sobě - oborově - mají daleko blíž než DAMU, FAMU a HAMU navzájem, totiž v případně samostatných AVU a VŠUP.

007  (4.12.2008 18:30)

Doporučuji http://www.amu.cz/info-sluzby/nakladatelstvi-amu/informatorium-casopis-amu/informatorium-2008/informatorium-4-2008

Když akce neběží podle scénáře pana Janečka, tak mlčí a neinformuje, smutné že.

Vít Janeček  (2.22.2008 16:07)

KONSTRUKTIVNÍ POSUN V CELKOVÉ SITUACI

I.
V úterý 19.2. zasedal Akademický senát AMU, který se sešel v téměř kompletním složení. Jednání, kterého se účastnila i řada hostů a funkcionářů ze všech tří fakult, trvalo přes tři hodiny a většinově rozhodlo v několika usneseních. Navzdory vzrušené atmosféře byla prodiskutována řada problematických bodů a především došlo ke konsenzuální nápravě chyb ve vnitřních předpisech, takže akademičtí pracovníci mimofakultních kateder nadále mohou bez pochybností kandidovat, ale i volit do Akademického senátu. Dosavadní rektor Ivo Mathé byl pro přechodné období do nové volby ustaven prorektorem. Senát také prošel hlasováním o svém rozpuštění, které nebylo přijato a posledním očišťujícím krokem bylo mé odstoupení, jako posledního ze tří členů volební komise, kteří jsme nesli zodpovědnost za chybné zjištění platnosti mandátů a vedle rovněž ohlášeného odstoupení doc. Kalfuse odstoupili tři další senátoři za HAMU.

II.
Navzdory určité katarzi plynoucí z výše řečených posunů přetrvává v části akademické obce nedůvěra a přece jen spíše negativní emoce, což jsem si uvědomil hned druhý den, když jsem se šel jako host podívat na zasedání fakultního senátu HAMU, které inzeroval jeden z jeho členů předchozí den. Hosté mají právo účasti, avšak nikoli automatického vstupování do diskuse, přesto mi v závěru bylo umožněno se senátory HAMU mluvit. Přestože jsme se o svých náhledech nepřesvědčili, snad se mi – mohu mluvit jen za sebe - lépe podařilo lépe proniknout do hlediska odpůrců v této fázi trvajícího sporu, byť s ním nesouhlasím.
Jeví se mi, že zainterestování lidé na HAMU se nyní koncentrují na dva kroky, jejichž logiku lze chápat z hlediska "silového" řešení, ale nenacházím k nim opodstatnění. Prvním je snaha najít jakoukoli skulinu v procesu zpochybnění volby, z nichž hlavním trumfem má být skutečnost, že poté, co byla fakultními senáty DAMU a FAMU konstatována - nikoli vyvolána! - neplatnost mandátu pana Pachla (na které – zdůrazňuji – on sám nenese žádný podíl a i na zasedání senátu to bylo opakovaně konstatováno), předseda senátu upozornil Ministerstvo školství, že došlo k pochybní, které se musí vyšetřit a to volbu pozastavilo. Na následném zasedání senátu AMU byly konstatovány ještě další chyby a došlo k úplnému zastavení. Vytýkat předsedovi Dvořákovi, že jednal ještě předtím, než ho následně k témuž pověřil Akademický senát (kvůli chvilkovému bojkotu některých členů se nedařilo jeho usnášeníschopné svolání), je jako vytýkat někomu, kdo nahlásil požár, že místo aby došel na oficiální ohlašovnu požárů (jestli tento institut vůbec dneska ještě existuje), zavolal hasiče rovnou ze svého mobilu. Když si při vědomí současných zjištění uvědomíme opačný scénář, mohlo by dojít k tomu, že jmenování by býval podepsal prezident, Jiří Hlaváč by třeba i 1. února nastoupil do funkce a odcházel po týdnech mnohem větších sporů a dost možná i velké mediální ostudy, načež bychom dospěli do stejného bodu, v němž se nacházíme nyní. (Stejný scénář se však týká i případu, kdy by byl zvolen Ivo Mathé, jakmile by věci, k nímž došlo, byly zjištěny!) I to výrazně přispělo k tomu, že se z naší kauzy (dosud) nestala kauza mediální, jakkoli mnozí z nás už byli mnohokrát různými médii kontaktováni a pokud vím, většinou jsme – alespoň pokud šlo o celoplošná media - vysvětlili, že stále existuje prostor pro rešení a dialog, jakkoli vzrušený, v rámci školy a jejích standardních procedurních mechanismů.
Druhou snahou je rozbít Akademický senát jako celek, což je vedle výše zmíněné motivace podepřeno také pochybením volební komise (která již odstoupila!) a argumentem pocitu celkové ostudy kolem průběhu volby. Kdybych se vrátil k úvodní metafoře s prezidentskou volbou, opět se mi to jeví, jako kdyby ve zjitřené povolební atmosféře některá města začala organizovat iniciativu za rozpuštění parlamentu, protože jeho předseda nedodržel všechny stanovené časy jednání, hlasovalo se veřejně a ne tajně, jak je léta zvykem, a vypadalo to celkově neesteticky a nedůstojně... Nejsem už členem senátu a kvůli své účasti ve volební komisi jsem považoval za naprosto nutné své odstoupení, avšak jako řadový senátor bych na základě takovéhoto nátlaku na požadavek odstoupení nikdy nepřistoupil.
Psychologicky chápu kolegy z HAMU, když říkají: volba se měla bez "rýpání" respektovat a bylo by to v pořádku. To je ale stejná pravda, jako že nevybuchlé bomby z druhé světové války v základech našich domů, o kterých nevíme, nejsou nebezpečné... Skutečností je že se "rýpalo" a vypadly věci, které by byly příčinou stejného problému v každé chvíli jejich zjištění a nezávisle na zvoleném kandidátovi.
Přes všechno řečené však stále věřím, že se brzy dostaneme do bodu, kdy se emoce zklidní a převládne hledisko přítomnosti, ve kterém už nyní nelze nevidět, že stávající krize mnoho věcí zjitřila, ale mnoho také pojmenovala, napravila a v dlouhodobém důsledku zkvalitnila.

Jan Nepomuk Piskač  (2.13.2008 23:31)

na margo posledního Informatoria AMU:

neskrytě se zde vyjevuje, co platí bezmála od počátku vydávání tohoto periodika, a to zejména ve sporných otázkách více či méně umrtvovaného akademického života čili života akademické obce AMU:

jde o - teď už vysloveně deklarovaný - tiskový orgán, resp. tribunu dosavadní kvestorky AMU, Ing. Čuříkové.

zejména prostor věnovaný rozhovoru se lžisenátorem Strejcem, který bezděčně vyjevuje výbavu potřebnou pro kandidaturu do akademických orgánů AMU (která patrně nesouvisí se znalostí Statutů AMU, DAMU, FAMU, HAMU, příslušného Vysokoškolského zákona etc., natož s promyšleným vztahem k věcem veřejným a konkrétně k samosprávě vysoké školy, ba univerzity, o etosu nemluvě), je výmluvnou ukázkou (resp. výsměchem) nestrannosti média, které se v podobné situaci zpochybněné volby rektora AMU 1998/1999 chovalo opačně:

zvýšený zájem tehdejšího jednodenního lžisenátora AMU (narozdíl od dvouměsíčního lžisenátora Strejce) publikovat zde svá stanoviska byl redakčně krácen, zamlčován a mnohdy zcela cenzurován v nepoměru k názorové protistraně (to se týkalo i příspěvků čistého - lžisenátorstvím nezatíženého - člena akademické obce AMU, profesora HAMU Marka Kopelenta, nezávisle napadajícího tutéž volbu), natož aby s ním někdo pořádal interview. něco o tom vím, bylť jsem tehdy oním lžisenátorem, osobně.

osobní ublíženectví stranou. nyní jde o to, že se nám všem, celé akademické obci, dostává signálu, že vliv a mocenské choutky kvestorky AMU (obligátně zaštítěné referencemi některých - ne všech! - emeritních rektorů a děkanů naší Alma Mater porevolučního období) trvají i po jejím odvolání a - prostřednictvím její hlásné trouby - se dále hlásí o slovo.

patří se vyzvat stávající orgány AMU, aby ve věci výběru budoucího kvestora AMU nepředbíhaly výsledky hloubkového auditu hospodaření, kterých se nám dostane až v květnu tohoto roku. jinak hrozí pokračující blamáž:

blamáž s každou volbou dalšího rektora, již navozuje poměrně rozšířený dojem, že zde bezmála od roku 1991 rektoři nevládnou, ale jenom reprezentují a akademické senáty jim, bohužel jenom v tom, reprezentativně sekundují.

za úvahu by stálo, aby jedním z kritérií při volbě rektora bylo jasné stanovisko kandidátů k dosavadní ekonomické praxi hospodaření na AMU i jejich představa o osobnostních konturách kvestora, jehož má rektor (s přihlédnutím k výsledkům výběrového řízení) nezadatelné právo jmenovat.

obecná hodnocení stranou. osobně, lidsky, mě - vůči správcům Informatoria AMU - mrzí, jak účelová mocenská sebeobhajoba administrativy AMU zastiňuje a upozaďuje význam životních jubileí (připomenutých až za popředními - politickými - stránkami periodika) aktivních doyenů pedagogického sboru DAMU a HAMU, vážené paní Fryntové a pana profesora Vlasáka, jejichž dílo dalekosáhle převyšuje přízemní úroveň rádoby demokratické akademické diskuse, zvrhlé v nepokrytý mocenský boj.

přeji všem čtenářům Informatoria, aby se podle toho zařídili a přetočili si sešitek na tu pravou, hlavní stranu!

px  (2.13.2008 20:13)

Václav Klaus: Pravda vítězi!

anonym  (2.13.2008 19:48)

Jiri Hlavac : Cas ukaze kdo mel pravdu
http://www.tydenika2.cz:80/archiv/2007/50/cas-ukaze-kdo-mel-pravdu

anonym  (2.13.2008 19:25)

Vít Janeček : je tezke cist pravdu vidte ?

Vít Janeček  (2.13.2008 09:01)

I.
"Kdyby pan Janeček uveřejňoval se stejnou vervou s jakou dochází k vlastním komentářům i komentáře někoho jiného, objektivitě věci by to jistě prospělo." Podívejte, já uveřejňuji své komentáře a někdo jiný, tedy ne-já, uveřejňuje zase své. To platí dokonce i pro Vás, jen jste si toho ještě nevšiml/a. Až budete příště sedět u počítače a vkládat svůj další odvážný příspěvek, postavte si na stůl zrcadlo. Věřím že Vám to doklapne, držím palce.

II.
Link, na který náš hrdina "anticenzura" odkazuje, obsahuje jakoby celoškolní časopis Informatorium 2, tentokrát věnovaný linii vytyčené Alfredem Jarrym. Bibliofilové pozor – existuje i v tištěné podobě! Nebuďte zklamaní, že obsah tvoří většinou texty, na něž jsem již odkazoval v předchozím vstupu. Celek nerušený žádnými námitkami, opatřený brillantní předmluvou, dozajista vše vyváží! Na své si přijdou i milovníci Nedělní chvilky poezie (edice 70ies) jejíž styl je zde rafinovaně propojen s myšlenkami Charlieho Chaplina (právě přítomnost jeho jména má být zjevně návěštím pro méně chápající). V dalších textech najdeme odkazy k Raymondu Quenauovi, detektivní žánry i naturalismus v nejnižších tónech lidských útrob. Rozumím posměváčkovskému postoji "anticenzury" a uznale skláním hlavu. Takové kompaktní čistoty celku, ba řekl bych takové jednostrunné harmonie, se v literární antologii těžko dosahuje jinak, než přepečlivou a nekompromisní redakcí – ocenit to vyžaduje talent, nebo delší vnímání. To, co jsem od editorky Marie Kratochvílové na první pohled považoval za podraz svého druhu, se mi po chvíli vyjevilo být předností. Ambiciozní díla nejsou hned či snadno přístupná, o to víc v žánru, kde vážnost tak blízko sousedí s humorem. Některé pasáže zasluhují i věcné pojednání ba i akční jednání, na které nepochybně dojde, spolu s hledáním platformy, na níž bude možné autenticky koexistovat bez ironie a sarkasmu. Snad jsme již alespoň na cestě tímto směrem...

anticenzura  (2.12.2008 18:20)

Kdyby pan Janeček uveřejňoval se stejnou vervou s jakou dochází k vlastním komentářům i komentáře někoho jiného, objektivitě věci by to jistě prospělo. všem neinformovaným doporučuji
http://www.amu.cz/info-sluzby/nakladatelstvi-amu/informatorium-casopis-amu/informatorium-2008/informatorium-2-2008

Vít Janeček  (2.7.2008 10:27)

S odvahou a otevřeností, příznačnou pro část našeho akademického prostředí, anonym "anticenzura" zřejmě upozorňuje na sérii interpretačních manévrů, které najdete ve formě aktuálních usnesení a textů z HAMU zde: 
http://www.hamu.cz/fakultni-aktuality/hamu-pozaduje-odstoupeni-as-amu/I. 

Když je člověk podrobně pročte, je z nich patrná nová a vlastně už poslední možná strategie, k níž se zřejmě budou skupiny svázané se zájmem zvolit Jiřího Hlaváče rektorem AMU snažit strhnout celou akademickou obec. Tou je rozpuštění Akademického senátu AMU jakoby jediného východiska ze stávající situace. Po ostudě, která ukázala mnohem víc, než jen chyby ve vnitřních předpisech, několika neplatných mandátech a nekvalitní práci nás, několika konkrétních akademických senátorů při jednom z klíčových momentů výkonu svého mandátu, lze pochopit, že Jiří Hlaváč nebo i jiný kandidát tohoto proudu nechce předstoupit před orgán složený byť jen z části volitelů s pamětí celé situace a jejího průběhu. II.

Rozpuštění senátu AMU a nové volby do senátu jsou jistě jednou z možností, které jsou před námi. Fakticky vzato však k tomu není důvod, protože problematická situace s neplatností mandátů není chybou senátu jako celku, ale statutárně vymezené volební komise, kde není pochyb o tom, že než dojde k jakémukoli rozhodování o volbě rektora, její členové do jednoho rezignují. Především ale: samotné předpisy týkající se volební procedury do senátu vykazují evidentní a právně podložené chyby, takže ani cestu převolby senátu nelze podstoupit dřív, než bude volební a jednací řád Akademického senátu AMU opraven a řádně zaregistrován a to může udělat jedině rekonstruovaný stávající Akademický senát. Ten se také musí vyrovnat s tzv. konvalidací některých minulých usnesení, kterých se v uplynulých letech zúčastnil v rámci svého neplatného mandátu pan Pachl. Právní postup řešení takové situace už má v historii AS AMU svůj precedens a právně ošetřený postup, což situaci ulehčuje. Součástí opravy vnitřních předpisů musí být i možnost, aby zástupci nefakultních kateder, pokud jsou členy akademické obce AMU – jak je tomu v případě pana Pachla, mohli nezpochybnitelně kandidovat i volit do Akademického senátu AMU. To v aktuálním stavu rozkrytí chyb ve vnitřních předpisech není možné. Rekonstruovaný Akademický senát AMU by také mohl a měl daleko spíš, než ke své převolbě, učinit efektivní kroky k budoucímu vytvoření Akademického senátu AMU, složeného z jasně definovaných členů jednotlivých fakultních senátů (například prvních 6 pedagogů a první 3 studenti v pořadí volby do fakultních senátů rovněž tvoří členstvo 27 členného AS AMU), jak to navrhl koncem prosince kolega Petráň a po něm řada dalších. Považuji za příznačné, že právě toto řešení, které se jeví rozumným každému, s kým jsem na to téma mluvil a je na něj i několik pozitivních ohlasů v tomto fóru, se ve strategických návrzích z HAMU neobjevuje ani jako možnost. To pro mě - přes všechno morální rozhorlení, jinak v těchto dokumentech patrné - indikuje, že za tímto úsilím není zájem najít dlouhodobé řešení, které smysluplně vyváží paradox střetu vůlí fakult se svými zástupci v celoškolním senátu, k němuž došlo v těchto volbách, ale jen zájem desetiletí konzervovaného prostředí alespoň zkusit vytvořit jinou volební konfiguraci, která by umožnila zvolit kandidáta, který by reprezentoval jeho další stabilitu. Tento status v minulých volbách reprezentovala osoba Jiřího Hlaváče. Personálním uzlem tohoto statutu je zřejmě rovněž odvolaná bývalá kvestorka Čuříková, takže lze předpokládat, že případná další polarizace debaty o novém rektorovi bude také (byť možná neartikulovaně), debatou o konkrétním obsazení kvestorské pozice. Důležitým prvkem v této debatě bude také průběh a hlavně výsledek běžícího konkurzu na nového kvestora AMU. III.
Důvodem, proč podle mého názoru lobby z HAMU neprosazuje rozumný model budoucího sestavování senátu AMU z členů fakultních senátů, je aktuální nastavení senátu DAMU a FAMU pro zvolení Iva Mathé rektorem AMU, jak to vyplývá z faktu, že jej mj. tyto dva orgány nominovaly. V perspektivě této logiky může tak rovněž může vznikat tlak některých skupin na převolbu fakultního senátu DAMU. Ze všeho řečeného vyplývá, že jednou z možností, která čeká naši akademickou obec, je období sporů, různě motivovaných a patrně spíš uzavřených než otevřených. Jak styl dosavadní diskuse ukazuje, bohužel často anonymních, zástupných nebo za zády těch, kterých se týká. Příkladem budiž, že v některých usneseních z HAMU se velice radikálně interpretuje význam konkrétních kroků mých a předsedy senátu Jana Dvořáka v uplynulých měsících. Považuji za příznačné, že ani na jedno z grémií, která v tomto směru zformulovala svá stanoviska, jsme nebyli pozváni, ba - v případě těch, která jsou ze své podstaty veřejnosti přístupná – informováni o tom, že proběhnou. 
Daleko spíš než o věcných problémech školy, konkrétní motivaci určitých skupin a klik tak lze předpokládat, že i nadále bude častěji řeč o tom, co je a co není hodné akademické půdy, morálce, vznešenosti, tradici, ústavě a základních lidských právech a svobodách. Je otázkou a zkouškou, jestli se emocí, obestírající tento slovník, nechá uchvátit také akademická obec. Ve výsledku nepůjde o nic méně, než o proces zkoušky i kultivace naší akademické obce ve své schopnosti čelit rozpoznání skutečných problémů, jejich usazení v realitě a schopnosti je věcně řešit. Pevně doufám, že tak či tak bude vedlejším efektem průvodní diskuse úbytek smutných existencí, které jsou v našem prostředí, jenž má vytvářet podloží pro kulturu celé společnosti, neschopné formulovat to, co si skutečně myslí, jinak než pokoutně a anonymně. IV.
Jedné takové, která se mě tady táže, kdy odstoupím z Akademického senátu AMU, jen zopakuji, že jasněji než jsem to řekl ve svém předposledním vstupu v tomto diskusním fóru, už to myslím zformulovat nejde. V. 
Tento týden také vyšel v týdeníku A2 další text týkající se naší školy, který je on-line přístupný zde: 
http://www.tydenika2.cz/archiv/2008/6/amu-stare-rany-nove-bolesti

anonym  (2.6.2008 22:58)

Pane Janečku, co kdybyste přestal otálet a dostál svému slibu - odstoupit. Na usnášeníschopné zasedání čekat rozhodně nemusíte. Čeká se již jen na Vás. Nebo jste již odstoupil? Informujte nás včas, prosím.

anticenzura  (2.6.2008 19:20)

na http://www.hamu.cz/ jsou velmi zajímavé informace o požadavcích na AS AMU.

Vít Janeček  (2.5.2008 11:52)

AKADEMICKÝ SENÁT AMU SE (SNAD) SEJDE AŽ 19. ÚNORA V 17 HOD.

Vzhledem k tomu, že se předsedovi senátu Janu Dvořákovi omluvili 3 členové studentské komory, je zřejmé, že dnešní zasedání by bylo usnášení neschopné (k tomu je třeba přítomnost alespoň 4 ze 6 studentských senátorů). S ohledem na to předseda senátu rozeslal zprávu, že dnešní zasedání se tedy ruší a svolal je na úterý 19. února v 17 hod., opět v zasedačce rektorátu.

Vít Janeček  (2.2.2008 00:51)

LEDEN, ZA KAMNA VLEZEM, DUBEN, JEŠTĚ TAM (UŽ JEN KRÁTCE) BUDEM

Parafrází známého říkadla by se dala shrnout perspektiva stávající situace, která však začíná mít přehledné rysy a podobu vykročení rozumným směrem.

1. Předseda senátu Jan Dvořák jednal z pověření senátu na ministerstvu školství a minulý týden e-mailem ve stručnosti informoval členy senátu o výsledcích tohoto jednání. Ministerstvo akceptovalo zastavení volby rektora a shromážděné právní nálezy a doporučilo, aby se senát věnoval nápravě stavu věcí, přičemž volbám rektora by měly předcházet tyto kroky:
a) revize a náprava chyb ve vnitřních předpisech;
b) registrace upravené a doplněné verze předpisů na ministerstvu školství;
c) stabilizace senátu v úplném a nezpochybnitelném složení.

2. Zasedání Akademického senátu AMU je svoláno na úterý 5. února v 17 hodin do zasedačky rektorátu, předseda senátu tam bude informovat o detailech jednání a mělo by započít vykročení výše popsaným směrem.

3. Volební období docenta Mathé vypršelo k poslednímu lednu 2008, vedení školy se ze zákona ujímá první prorektor AMU - tedy profesor Miloslav Klíma.

4. V mezičase odstoupili formou korespondenčního oznámení senátoři Košut a Halaš, já sám odstoupím osobně na nejbližším usnášeníschopném zasedání, což předpokládám bude onoho 5. února.

5. Jak ukazuje počítadlo unikátních IP adres, naše diskusní fórum se stalo populárním informačním pramenem "přímo od zdroje", jak jej ocenili někteří přispěvatelé, mnozí také objevili jeho zvláštní literární hodnoty. Zdá se, že příběh exponovaný v úvodu tohoto blogu, po svých divokých peripetiích a za neustálého překvapování všech účastníků, nyní končí, respektive přechází do fáze, která bude mít jiný rámec. Jestli mi to časové možnosti dovolí a bude-li třeba komentovat některé věci nad rámec standardních zápisů z jednání senátů apod., pokusím se v tomto formátu v jiném rámci dále pokračovat. Díky všem aktérům i přihlížejícím a všem přispěvatelům i čtenářům za dosavadní zájem.

Malovaný džbánek  (1.24.2008 21:46)

Já vím, Tomáši, že jsi psal svůj dopis na Štěpána, vždyť je to celkem zřetelně uvedeno v konci tvého dopisu. Směrodatný je však čas zavěšení do blogu (ale to je asi jasné). Abys v tom nebyl sám, i já, Malovaný džbánek, navrhuji, aby volba rektora, jakož i další rozhodnutí, týkající se celé školy, byla prováděna na společném zasedání akademických senátů všech tří fakult a nechť je poté rozpuštěn již zbytečný AS AMU! Pana Pachla bych z tohoto rozpouštění ovšem vyjmul. Akrobacie je totiž základ. Md

Tomáš Petráň  (1.24.2008 21:20)

Milý Malovaný džbánku,
můj dopis nebyl psán pro blog, ale senátu v době Vánoc, jak je datován a na blog byl vložen s velkým zpožděním na popud Víti Janečka, právě proto, že tento můj podnět považoval za jediný důležitý. Já jsem do té doby o existenci blogu nic nevěděl a bloguji, přes svou chorobnou grafománii, Tebou mi diagnostikovanou, poprvé v životě. Ani dopisy moc často nepíšu, trávím teď většinu času způsobem mně osobně mnohem příjemnějším, než vyťukáváním písmenek: od listopadu, kdy napadl sníh, se totiž věnuji téměř výhradně lyžím a snowboardu. Ale budu zítra na lanovce hádat, kdo jsi, když si tykáme! Stále doufám, že dívka! Zdravím z hor.

Malovaný džbánek  (1.24.2008 01:40)

Milý Tomáši,
vzkaz, který zmiňuješ, nemohu považovat za důležitý. Proto jsem ho ve svém zestručňujícím příspěvku ani nezmínil. Důležitost vzkazu na blogu totiž výrazně klesá s každým dalším opakováním. Asi takto: originál 100% (Janeček 11.1. 10:56), první opakování (tzv. připomenutí) 50% (Janeček 12.1. 2:55), druhé opakování 15%(Radek Blumfeld 12.1.9:57), třetí opakování 0.5% (Tomáš Petráň 13.1. 19:11). Někdo může ale namítnout, že opakování je matkou moudrosti - a to je taky velká pravda. Zdraví Md

Tomáš Petráň  (1.23.2008 23:56)

Milý Malovaný džbánku. Ještě se v záplavě slov mého grafomanského výlevu ztratil jeden důležitý vzkaz:
navrhněte změnu Statutu AMU v tom smyslu, že volba rektora, jakož i další rozhodnutí, týkající se celé školy, budou prováděny na společném zasedání akademických senátů všech tří fakult a rozpusťte poté již zbytečný AS AMU!

školník Huml  (1.23.2008 17:55)

Jestli budete pořád zlobit, tak se rektorem stane Barbora Tachecí a to pak zažijete šrumec! :-) P. S. A šup se mnou do kompostu :-)

Malovaný džbánek  (1.20.2008 23:47)

Z dopisu pana Petráně toho ale moc nevyplývá. Pokud by netrpěl grafománií a napsal to stručně, tak by to znělo asi takhle: 1. nechte pana Pachla na pokoji ( akrobacie je důležitá) i s jeho sporným mandátem 2. jste troubové (celý senát, i s panem Pachlem), že jste nevolili Mathého.
Nebo se pletu? Md

Jeanne d´Arc  (1.20.2008 23:24)

S panem Petranem souhlasim prakticky do puntiku, protoze predchozi diskuze mela cela patrit do pane Janeckova kompostu vcetne uvodniho dopisu rozeslaneho na maily...

J. N. Piskač  (1.16.2008 12:42)

Hle, precedens:

V příloze, připnuté sponkou k věstníku VEŘEJE z února 1999 lze číst z kopie dopisu z Kanceláře prezidenta republiky adesovaného prof. Marku Kopelentovi a pisateli tohoto příspěvku:

"Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 18. února 1999
č.j. 442/99

Vážení pánové,

dovolte, abychom reagovali na Váš dopis, kterým jste oslovili prezidenta republiky ve věci volby nového rektora Akademie múzických umění.

Musíme Vás upozornit na fakt, že ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, prezident republiky jmenuje rektora na návrh Akademického senátu, který je mu podán prostřednictvím příslušného ministra, a který je již projednán vládou.

Akademický senát vysoké školy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a státní orgány mohou zasahovat do jeho činnosti jen na základě a v mezích zákona a způsobem zákonem stanoveným.

Děkujeme Vám za pochopení

Jaroslav Šafařík
zástupce ředitele Politického odboru
pro vnitřní politiku

Vyřizuje: PhDr. Lenka Štětinová

Vážení pánové
Jan N. Piskač a prof. Marek Kopelent
Akademie múzických umění
Malostranské nám. 12
118 00 Praha 1

119 08 Praha-Hrad, Česká republika"

Soudím, že na základě tohoto precedensu nelze než volby rektora AMU 2007 anulovat, tj. respektovat požadavek samosprávného zastupitelského orgánu, takto AS AMU.

A to i v případě, že by státní orgány zpochybnili rozhodnutí stávajícího senátu poukazem na sporné nahrazení senátora Pachla senátorem Rutem. AS AMU, tak jak byl složen při vlastní volbě, tj. za účasti nesporného lžisenátora Strejce, nelze totiž už vůbec označit za legitimní a jeho rozhodnutí za legální.

Příštím řádným a regulérním, demokratickým volbám rektora AMU proto musí předcházet ustálení takového složení AS AMU, jehož legitimitu nebude lze zpochybnit. Ať už k tomu dojde dalšími personálními výměnami ve shodě s výsledky posledních voleb do AS AMU, nebo odstoupením celého senátu a uspořádáním nových voleb do AS AMU.

V druhém případě bych se přimlouval za to, aby stávající senát ve spolupráci s fakultními senáty nejdříve projednal a prodiskutoval - nejlépe za účasti nejširší akademické obce AMU - varianty vhodných změn volebního zákona do senátů AMU, DAMU, FAMU, tak jak se o nich už začíná diskutovat na tomto blogu.

Tzn. např. možnost, že by se celoškolní senát generoval ze zvolených zástupců fakultních senátů, v každém případě je také na pořadu dne časový souběh (anebo nesouběh) voleb na jednotlivých fakultách. To je velmi praktická věc, zvlášť pokud se např. neúspěšná volba rektora svým opakováním protahuje a mezitím dojde k obměně třetiny senátu. To je v případě, že pokračuje jedna a táž volební procedura (dalšími a dalšími koly), opět sporná záležitost: Jestli totiž může senát zakončovat volbu v jiném složení, než ji započal. Atd.

Každopádně nesouběh voleb do fakultních senátů s volbami do AS AMU má za následek, že vedení školy jako celku (AMU) může sledovat jinou koncepci a prosazovat jiné priority než vedení většiny (např. dvou třetin) fakult, z nichž je škola složena, a blokovat tak důležitý pohyb a rozhodování samosprávy jednotlivých svých složek.

V neposlední řadě by se měla znovu otevřít diskuse o funkčnosti a smysluplnosti dalšího setrvání DAMU, FAMU a HAMU v jednom svazku. Causa voleb rektora AMU 2007 ukázala mj., že ta diskuse není jednou provždy vyřešena, ale že se znovu hlásí o slovo.

Akademickému životu zdar!

Jan N. Piskač  (1.16.2008 00:05)

Věcný dovětek pro ty, kdož se nehodlají prokousávat čtyřicetistránkovou dokumentací k volbám rektora AMU na přelomu let 1998/1999 ve věstníku VEŘEJE:

Do AS AMU mě přímo v místě a čase konání volby rektora 9. 12. 1998 v Sále Martinů neoprávněně kooptoval tehdejší předseda AS AMU JUDr Vladimír Franz a já jsem mandát neoprávněně přijal. Pochybnosti nad touto skutečností a nad dalšími nesrovnalostmi při volbě mě vzápětí po volbě vedly k prostudování Statutu AMU a ještě TÝŽ DEN, 9. 12. 1998 jsem v dopise AS AMU, dosluhujícímu rektorovi a akademické obci AMU doznal své pochybení, upozornil na další a vyzval odpovědné orgány k jednání.

Sám jsem poté celý měsíc aktivoval senáty, obec, ministerstvo i prezidenta, a to ve věci dále pokračujících nezákonností při opakování volby, na nichž jsem již nenesl žádnou vinu. Těžko můj případ srovnávat s případem senátora Strejce, který se probral o dva měsíce později po témže pochybení. K představě o intenzitě a šíři mého záběru při snaze odčinit svůj díl pochybení na volbách rektora AMU 1998-1999 a přispět ke zlepšení žalostného stavu akademického parlamentarismu a zabránit dalšímu vyprazdňování demokratických mechanismů samosprávy AMU může zájemcům posloužit opakovaně připomínaný věstník VEŘEJE z února 1999.

Přál bych těm kolegům z akademického senátu, kteří více či méně frapantně pochybili při poslední volbě rektora, aby z nepravostí vyvodili alespoň tolik osobní odpovědnosti, co tehdy moje maličkost, aby se alespoň tolik přičinili o nápravu věcí veřejných na naší akademické půdě, aby k narovnání stavu samosprávy pracovali vytrvale a dál, a ne jenom, když se jim to hodí. To se týká například také paní kvestorky, která zde odmítá starost o kroky pana předsedy AS AMU a přitom jindy zase vyzývá senátory k jeho sesazení. (Dost dobře nechápu, kdy jedná z pozice kvestora a kdy zase jenom z pozice řadové členky akademické obce. Nelze-li to vysvětlit jinak, bylo by dobré se k téhle funkcionářské schizofrenii alespoň přiznat.)

Farizeje, kteří kážou právo a konají nepravost bez známky pokání, mohu už jen poněkolikáté odkázat týmž směrem, tj. k jejich nejlepšímu vědomí a svědomí, které, snad, bude trefit z chrámu.


PS: Jeden exemplář věstníku VEŘEJE z února 1999 visí t. č. na DAMU, na nástěnce AS DAMU, která příspěvky k volbě rektora již zvolna anektuje sousední nástěnku Umělecké rady DAMU. Jako ten, kdo to spoluzpůsobil, připájím svou omluvu směrem k UR DAMU k omluvě pana předsedy AS DAMU a prosím za pochopení, že se t. č. na senátní úrovni děje víc než na radní.

J. N. Piskač k T. Čuříkov  (1.15.2008 19:44)

Doporučuji vřele paní úřadující kvestorce AMU i celé akademické obci vzít si k ruce věstník "VEŘEJE" z února 1999 s podtitulem "POCHYBNÉ VOLBY REKTORA AMU ...9. 12. 1998, 18. 12. 1998, 13. 1. 1999... dokumenty, vyjádření, svědectví", který vydal Spolek posluchačů, absolventů a přátel DAMU a který dokumentuje volební patálii ne nepodobnou té současné.

Věstník by měla mít v držení celá řada akademických funkcionářů AMU z té doby, z nichž mnozí podrželi akademické funkce dosud. Osobně mohu zájemcům pár zbylých exemplářů zapůjčit.

Není zde prostor v úplnosti rekriminovat tehdejší dění. K závorce paní T. Čuříkové vytýkám (před závorku): Z vlastní neoprávněné účasti na tehdejší volbě, která byla pouze jednou z vad na kráse celé ceremonie, jsem vyvodil dosti podstatné důsledky, a sice: Rozkryl jsem řadu dalších neregulérních momentů, jichž jsem byl při volbě svědkem, zveřejnil je, a zasloužil jsem se ne o jedno, ale hned o dvě opakování volby rektora AMU (první opakování bylo totiž opět neplatné, a to už bez mojí účasti na hlasování, podrobnosti viz v uvedeném věstníku VEŘEJE), soustavným působením na odpovědné funkcionáře senátu celoškolního, senátů fakultních, na děkany fakult, na dosluhujícího rektora, ministra školství i prezidenta republiky. (Moje písemné apely všemi těmi směry viz opět ve věstníku VEŘEJE.)

K mému tehdejšímu úsilí se nezávisle připojil ještě další (počtem jeden jediný) člen akademické obce, Marek Kopelent, profesor skladby z HAMU. Ze všech tří senátů se nám podařilo aktivovat jednoho jediného člena AS AMU, profesora Ivana Vyskočila z DAMU.

Někteří současní senátoři, kteří se velmi aktivně angažují v dnešní cause, se v osobách shodují s tehdejšími mrtvými brouky, kteří zatvrzele opakovali - v utajení, tj. bez předběžného informování akademické obce - jednu a tutéž volbu, která byla na potřetí stvrzena ministerstvem školství a jmenováním rektora prezidentem republiky, a to přes naše pokračující protesty, které spočívaly v požadavku zcela nových voleb, tj. v požadavku opakovat celou volební proceduru (od vyhlášení lhůt pro kandidatury atd., podrobněji viz VEŘEJE z února 1999).

S odstupem času a ve srovnání s dnešním vývojem vidím donkichotské úsilí své a páně Kopelentovo - bez vší skromnosti - jako úctyhodné, byť ústící v nezdar. (Vyvolali jsme přeci dvojí opakování volby v době ne delší než měsíc od té počáteční.) Byli jsme dva a pouze členové obce. Vícehlavé odpovědné orgány s právem o věcech rozhodovat zůstaly netečné.

Dnes vychází pohyb z pravomocných orgánů, z akademických senátů. Ten pohyb jako takový kvituji s povděkem a s jistým zadostiučiněním. Byť se teprve minulý týden senát AMU dobral k jasnému stanovisku o neplatnosti voleb, málem dva měsíce po nich. Ale třeba ten pozvolnější postup povede k tomu, k čemu jsme ho s panem profesorem Kopelentem nedovedli: K vypsání opravdu nových, řádných a regulérních voleb rektora AMU.

A ještě informace pro paní Čuříkovou (která se, jak uvádí, nemá co starat o agendu akademických funkcionářů, jako je např. předseda AS AMU, nebo i rektor, viz případ odvolání rektora AMU Zdeňka Urbánka za ekonomicky pochybný prodej kavárny Slavia v první polovině devadesátých let, tj. už za doby jejího kvestorování, inu i za ekonomické chyby AMU je odpovědný rektor, a volení funkcionáři přicházejí a odcházejí, zatímco konkurs na nejvyšší hospodářské místo se na AMU vypisuje jednou za dvacet let, proto je asi možné svého voleného nadřízeného na sklonku jeho mandátu bez obav neloajálně kritizovat na stránkách tisku, konkrétně A2):

Politováníhodné dezinformace Pavla Klusáka nic nemění na mém osobním postoji ke konkrétnímu senátorovi AMU, který mě zastupuje (kterého jsem já osobně volil) a má se mi odpovídat:

Vizte vysokoškolský zákon a jemu poplatné statuty AMU, DAMU etc.: Nejvyšším akademickým orgánem je akademická obec, jíž mají sloužit její zastupitelé, takto senátoři AMU, a ne se s beztrestnou arogancí dopouštět přešlapů proti týmž jmenovaným statutům a zákonům a s papalášskou vzpupností odmítat osobní odpovědnost a tak nejen plivat na hlavy svých voličů, ale i špinit dobré jméno Alma Mater.

Neznalost zákona při tom neomlouvá (jak by mohla, zákonodárce?), o tom by měl absolvent práv Viktor Košut něco vědět, když nám všem tak vehementně káže právo na stránkách Informatoria. Jeho případ je o to ostudnější, že plive také na dobré jméno jeho právnické Alma Mater. Ta slouží k tomu, aby jí absolvent sloužil ke cti a se ctí se k ní mohl vracet. Viktor Košut by se tam měl vrátit, o radu a rozhřešení ve věci svého angažmá v zastupitelské funkci na AMU. To ovšem, jak už jsem jednou uvedl, nechť zůstane poručeno jeho nejlepšímu vědomí a svědomí.

Nahodný kolemjdoucí  (1.15.2008 19:31)

Jestli paní kvestorka poslala žádost o opravdu šéfredaktorovi Reflexu, tak se nedivím, že to úplně nedopadlo...

Vít Janeček  (1.15.2008 18:26)

Vážená paní Čuříková, díky že jste zkorigovala z Vašeho hlediska uvedené nepřesnosti. Nebudu se s Vámi přít o slovíčka, nicméně souhlasím s Vámi v tom, že cesta nápravy celkových poměrů by neměla opomíjet detaily, jakkoli právě díky jejich opomíjení byla nastoupena. Toto fórum je Vám i nadále k dispozici, zdravím, VJ.

Tamara Čuříková  (1.15.2008 17:42)

Vážený pane Janečku,
opravdu mně silně vadí manipulace s informacemi o mé osobě, takže několik "nezkreslených a pravdivých informací", přímo od zdroje.

1) Na prvním zasedání tohoto senátu 28.3.2006 obdrželi všichni senátoři v písemné podobě tuto informaci (příloha 1 k zápisu jednání):
"Informační zdroje pro AS AMU
a) http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2867
zákon 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů
b) http://www.amu.cz/?r_id=901
vnitřní předpisy AMU
c) Novell
AS AMU, vedení, tajemníci – zápisy z porad těchto grémií, přístup bude otevřen přes el. adresy jednotlivých senátorů".
Po dohodě s rektorem a vedoucím počítačového centra byly v dubnu 2006 tyto zápisy zpřístupněny všem zaměstnancům a studentům školy. (Akorát to asi pan Janeček jako zodpovědný senátor nezaznamenal).


2) Naprosto odmítám svou odpovědnost na chybách senátu – prosím přečtěte si Volební a jednací řád AS AMU, kde se praví:

článek 3
6. Předseda zastupuje AS AMU navenek ve vztahu k děkanům jednotlivých fakult, k rektorovi, k akademickým senátům fakult, k orgánům reprezentace vysokých škol a k veřejnosti; Svolává zasedání AS AMU, řídí jeho jednání a dbá o realizaci přijatých usnesení.

Za jednání AS AMU je zodpovědný jeho předseda a nevidím důvod, proč bych měla odhalovat chyby pana předsedy AS AMU. Na jednání AS AMU 7.11.2007 pan Radovan Síbrt zveřejnil žádost, že k dnešnímu dni odstupuje z funkce senátora (vzhledem ke studijním povinnostem v zahraničí) a pan Janeček uvedl, že kooptovaným novým členem za FAMU do AS AMU bude od 8.11.2007 pan Daniel Strejc. Předseda AS AMU poděkoval panu Síbrtovi za jeho dosavadní práci v AS AMU. Dále požádal Ing. Čuříkovou, aby pana Strejce kontaktovala, což jsem učinila. Platnost či neplatnost kooptace si měl ověřit předseda AS AMU!

Ráda bych konstatovala, že nemám žádnou svou agendu AS AMU, ale v sekretariátu rektora je přístupný šanon AS AMU, kde jsou všechny doklady k dispozici (zejména předsedovi AS AMU i ostatním senátorům).

A teď informace pro pana Piskače (který v minulosti rovněž jednou volil rektora aniž měl platný mandát) k článku v Respektu 1/2008, autor Klusák. Pan redaktor měl špatné zdroje a tak uvedl opět spoustu polopravd, nepravd a lží. Dopisem v tomto znění jsem požádala šéfredaktora o opravu.


>>> Tamara ČUŘÍKOVÁ 01/06/08 10:17 odp. >>>
Vážený pane šéfredaktore,
vždy jsem Váš časopis považovala za jeden z mála časopisů na našem trhu, který ctí novinářskou etiku a jeho redaktoři zvládají základy svého řemeslo a ověřují informace, které ve svých článcích uvádějí.
Bohužel jsem se přesvědčila na článku "Převrat na AMU", že tomu tak není. V případě mé osoby se Váš redaktor P. Klusák dopustil hned několika lží. Např. nezaměstnávám "přeběhlického senátora" jako právního konzultanta. Zaměstnává jej (na dohodu o pracovní činnosti) divadelní fakulta ( děkan DAMU, který dále delegoval tuto pravomoc vnitřními předpisy DAMU na tajemnici fakulty Ing. Horákovou), ani nevedu diplomovou práci tohoto senátora - tu vede JUDr. Jiří Srstka a oponentem je JUDr. Ostrouchov.
Zcela Váš redaktor vynechal fakt, že krom kvestorky jako akademický pracovník této školy jsem členkou akademické obce. A toto jsou fakta velmi jednoduše ověřitelná - jak je to pak s těmi ostatními ???
S pozdravem
Ing. Tamara Čuříková
P.S. V Reflexu č. 2/2008 zazněla sice omluva, ale pouze na část uvedených lží. Požádala jsem znovu šéfredaktora, aby dementoval informaci, že vedu diplomovou práci "přeběhlého senátora", ale v čísle č. 3/2008 se již omlouvají za chyby v jiných článcích.

Vít Janeček  (1.15.2008 08:39)

No vidíte, já jsem se předtím na starší zápisy nedíval... Ale když se tam dívám teď, tak už tam jsou. Buď měl v noci server zrovna v tom místě nějaký výpadek paměti, nebo po ránu někdo pilně zapracoval. Tak jak tak je vidět, že věci se hýbou dobrým směrem, zdravím, VJ.

Olga Škochová  (1.15.2008 03:46)

nejedná se o anonym, jenom nezkušeného vkladatele

anonym  (1.15.2008 03:44)

Pane Janečku, zcela náhodou mohu doplnit jedno malé, nicméně vypovídající zpřesnění - 11.1. jsem hledala zápisy ze zasedání AS AMU ze začátku ledna letošního roku a ke svému překvapení jsem zjistila, že tam nejen nejsou nové zápisy, ale že chybí zápisy za celý rok 2007...
Podívala jsem se i na ostatní a aktuální byly zápisy pouze ze Správní rady, zápisy z Umělecké rady za poslední rok chyběly a stále chybí /alespoň před 5 minutami tomu tak bylo/.

OS

Vít Janeček  (1.14.2008 22:43)

Zde najdete zápis z přelomového zasedání Akademického senátu AMU 10.1.:
http://www.amu.cz/uredni-deska/uredni-deska-rektoratu-amu/zapisy-akademickeho-senatu/rok-2008/10-ledna-2007/

Pří této příležitosti jsem pokročil dále v průzkumu nového portálu AMU, který byl spuštěn v říjnu 2007 a zjistil jsem, že portál také vyřešil přístupnost všech zápisů ze zasedání AS AMU:
http://www.amu.cz/uredni-deska/uredni-deska-rektoratu-amu/zapisy-akademickeho-senatu

Tím se musím omluvit a korigovat svoji výtku dosavadní senátní administrátorce ve svém vstupu z 11.1., jakkoli samotný portál a jeho podoba v tomto směru leží mimo oblast jejích zásluh.

V.Janeček T.Hlavsovi  (1.13.2008 23:03)

Vážený pane Hlavso, člověk Vašeho jména v akademické obci AMU nefiguruje, je tedy až dojemné vidět, že senátorský mandát pana Pachla leží na srdci i těm, které nikdy nemohl reprezentovat. To jen na okraj, k ocenění Vašeho až nepochopitelně příkladného občanského zájmu. Ale abych Vám objasnil svoji větu: rektorské volby jsou anulovány především kvůli jinému mandátu, který většina senátorů shledala nesporně neplatným. Mandátem pana Pachla se senát AMU vůbec nezabýval. Jistě Vám nemusím říkat, že brzy bude k dispozici zápis z posledního zasedání, kde určitě najdete více informací.

Tomáš Hlavsa  (1.13.2008 21:44)

Vážený pane Janečku,
v dopise panu Petráňovi píšete, že "...že restart rektorských voleb se nekoná kvůli neplatnému mandátu pana Pachla...", znamená to snad, že mandát pana Pachla je ok? Nebo je jeho mandát stále sporný? Zajímá mne to, protože si pana Pachla velice vážím a věřím, že v senátu AMU bude dál. Děkuji Tomáš H.

V.Janeček T.Petráňovi  (1.13.2008 20:27)

Ahoj Tomáši,
škoda že jsi sem nedal ten dopis hned o Vánocích, jak vzniknul, pár věcí se mezitím výrazně posunulo. Z těch nových Tě určitě potěší, že zejména podnět s vytvořením celoškolního senátu z fakultních senátů, který jsem slyšel poprvé od Tebe, se teď vynořil hned z několika stran a je to myslím jedna z možných variant budoucího uspořádání školní samosprávy. Myslím taky, že všichni jsou rádi, že restart rektorských voleb se nekoná kvůli neplatnému mandátu pana Pachla (jehož příslušnost k akademické obci nebyla nikdy zpochybněna, v tom se mýlíš), přičemž narovnání vnitřních předpisů, které to vyřeší, bude předpokládám jedna z prvních akcí příštích senátních zasedání. Těším se na viděnou na horách, zdar, V.

Tomáš Petráň  (1.13.2008 19:11)

Akademickému senátu Akademie múzických umění v Praze
Otevřený Vánoční list, nazvaný "Vyhoďme ho z kola ven"
Salvete senatores!
Rád bych Vás oslovil "Vážení", ale Vaše kroky v posledních týdnech mi v tom brání. Nebudu se vracet k Vaší volbě rektora, která byla pro mne, i mnohé jiné, zvláště po pročtení koncepcí a po veřejném představení kandidátů, nepochopitelná. Zaráží mne Váš další postup, který charakterizuji titulem tohoto listu. Po nekolegiálních výpadech na adresu jedné z profesí, vyučovaných na všech třech fakultách, jste se uchýlili ke stejnému postupu a diskreditujete pedagogickou práci jiného kolegy. Vůči výpadu profesora Horanského proti profesi produkčních jsem se musel veřejně ohradit již při minulé volbě rektora. Tentokrát použil stejně nekolegiální postup vůči produkčním ve svém projevu profesor Syrový. Tyto podpásové výpady, znevažující práci kolegů na katedrách produkce, nemá smysl dále komentovat. Stejně tak ponechávám bez komentáře omílaný mýtus o umělci v čele školy a fakt, že v čele vysoké školy má stát schopný manažer, vždyť rector znamená též kormidelník a kormidlovat je také umění. To věděli již naši předkové, když volili středověké rektory pražské Karlovy univerzity z řad mocných (tedy schopných a úspěšných) rodů. Role kormidelníka je dnes, v situaci, kdy dochází ke změnám financování veřejných vysokých škol, o to důležitější, že umělecké školy a školy humanitního zaměření budou čelit bouři, v níž se zatím dobře pluje technickým a přírodovědným oborům a velkým školám, které usilují o monopol na prostředky pro vědu a výzkum. Jeho magnificence, pan rektor doc.Mathé je stále dobrým kormidelníkem (neboť jeho funkční období stále trvá) a výtečně hájí zájmy odstrkvaných uměleckých škol na Konferenci rektorů i jinde. Jak tomu bude nadále, jste určili Vy svou volbou, tím se však zabývat nechci.
Ohrazuji se proti způsobu, jakým se pokoušíte revokovat Vaši vlastní volbu budoucího rektora prof.Hlaváče. Chápu Vaše zděšení z vlastního činu, ale Vy jste volili a nesete plnou zodpovědnost. Uchýlit se poté k vyobcování jednoho z Vašeho středu, aby bylo možné nešťastnou volbu prohlásit za neplatnou, považuji za podlé. Zpochybnili jste tím principy procesu volby rektora, Vašeho rozhodování i svá veškerá předešlá zasedání a usnesení. Pokud si nestojíte za svým rozhodnutím, bylo by nejlepší prosadit změnu statutu AMU a ukotvit zde nový proces volby rektora, který by byl volen přímo všemi třemi fakultními senáty. Instituce Vašeho, tzv. velkého senátu, by pak asi byla zbytečná.
Pokud AS AMU odhlasoval statut členů akademické obce pro pedagogy katedry tělesné výchovy až v roce 2000, je to nejen závazná norma, ale i ostuda, že k tomu došlo až tak pozdě. Naše Akademie učí, kromě mnoha jiných profesí, i komedianty, a to dokonce na třech katedrách (dvou na DAMU a jedné na HAMU). A ke komediantskému řemeslu a umění patří i metání kozelců. A to metání kozelců na té nejvyšší úrovni, jakou vyžadují nároky soudobého divadla, kombinujícího mnohé druhy a typy divadelního projevu. Jevištní pohyb a pohybové divadlo dnes kladou obrovské nároky na zvládnutí hercova těla a specializovaná odborná výuka tohoto pohybu je jedním z předpokladů zvládnutí hereckého umění. Statut "tělocvikáře" na jiné vysoké škole (například na filozofických fakultách) je dozajista jiný, než úkol pedagoga, který učí herce jevištnímu pohybu, totiž tomu, na čem také stojí základy herecké profese. Kolega Pachl má velké zásluhy na rozvíjení moderního pohybového divadla a jeho pedagogické vedení a působení se projevilo na několika hereckých generacích. Nevím, proč by právě dobrý pedagog, těžiště jehož činnosti tak úzce souvisí s jednou z profesí, pro kterou naše škola studenty připravuje, neměl být členem akademické obce AMU.
Necítím se býti o nic více ani méně členem akademické obce, než pedagog, který učí herce vnímat a používat vlastní tělo – jeden z jejich mnoha výrazových prostředků. Vyobcování kolegy Pachla vnímám jako zpochybnění i mého statutu akademického pracovníka. Po nepochopitelné volbě ještě nepochopitelnější a zarážející pokus o její anulování, opřený o znevažování práce kolegy - "tělocvikáře". Koho dále zbavíte občanských akademických práv? Fotografy, tanečníky nebo snad scénografy?
Beze vší úcty Váš
MgA. Tomáš Petráň, PhD., zatím ještě člen akademické obce FAMU
Ve Františkově na Štěpána 26.12.2007

Jan Nepomuk Piskač  (1.13.2008 02:03)

Pane senátore AS AMU Viktore Košute,

Obracím se na Vás – otevřeným dopisem – jako člen Akademické obce DAMU, jenž Vám propůjčil svůj hlas ve volbách do Akademického senátu AMU. Činil jsem tak s důvěrou ve zkušenost a zralost k výkonu senátorského mandátu, jejichž příslibem bylo Vaše již dosažené vysokoškolské vzdělání, nadto právnického směru.

Se znepokojením již nějakou dobu sleduji Vaše angažmá v dění kolem volby rektora AMU. Mé znepokojení dostoupilo vrcholu poté, co na čtvrtečním jednání AS AMU vyšlo najevo, že volební komise AS AMU, jejímž jste členem, nezabránila při volbě rektora v hlasování člověku, který k tomu nesporně neměl mandát (tj. nebyl zvolen do AS AMU). Jako člen volební komise, významnou měrou odpovědné za tento nezákonný krok, jste navíc odmítl z daného zjištění vyvodit okamžité důsledky a rezignovat na svůj post ve volební komisi, byť jste k tomu byl vyzván, a vzal jste si takříkajíc čas na rozmyšlenou.

Ve světle toho, jak písemně (na stránkách Informatoria, jakož i na stránkách internetových) mistrujete druhé formalistickými právními exhibicemi a jak toho času na zasedáních AS AMU obstruujete a – opět rádoby čistě právní argumentací – blokujete akceschopnost senátu, se Vaše setrvávání na pozicích – po evidentním přestoupení práva – jeví nanejvýš tristním, neřkuli hanebným. Rádoby čistě právní argumentace zde vyjevuje svůj nečistý charakter.

Vaše uhýbání, kličkování a oddalování odpovědného rozhodnutí se jeví jako nedospělé, nezralé, nesvéprávné, zbabělé a nadto zavání papalášskou arogancí, s níž se zuby nehty držíte svého postu. Jenom tím nahráváte podezřením, že už dávno nehájíte zájmy svých voličů, ale pouze výhody svých osobně-pracovních vazeb a konexí, na něž upozornil v Respektu Pavel Klusák.

Volám Vás proto k odpovědnosti jako Váš volič, jemuž se máte odpovídat. Mandát senátora vykonáváte k hanbě voliče, jenž Vám věnoval svou důvěru. Zpronevěřujete se poslání akademického zastupitele, jako se zpronevěřujete i svému – právnickému – stavu. Jako byste byl netknutý filosofií, neřkuli etikou práva. Jako by Vám znalost práva sloužila pouze jako technologie k tomu, jak právo obcházet, jak v něm – znale – nacházet skuliny a škvíry k účelovému prosazování vlastních zájmů, resp. zájmů Vaší strany. (O zjevné nesvéprávnosti Vašich postojů už byla řeč. Najednou potřebujete čas na rozmyšlenou, čas se poradit nebo snad jít žalovat paní učitelce?)

Stydím se za to, že jsem Vám dopomohl k senátorskému mandátu. Nemohu Vám od něho o své vůli odpomoci, to nechávám na Vašem nejlepším vědomí a svědomí. Přeju Vám, abyste v sobě to nejlepší vědomí a svědomí našel.

K odstoupení z akademických orgánů AMU Vás ovšem vyzývám, veřejně a sám za sebe. Nejsem stoupencem skupinového nátlaku a petičních archů, z toho na mě vanou – i v dnešních dnech – padesátá léta, léta nesvéprávnosti a nesvobody. Nechť Vás povolá k odpovědnosti jeden každý Váš volič sám, anebo – lhostejně – nechá být. Já Vás povolávám už teď. Jsem Vám kdykoliv k dispozici při setkání na chodbách DAMU, satisfakci mi můžete poskytnout rovněž na společném patře našich domovských kateder. Poznávací znamení: Delší kudrnaté vlasy – někdy svázané do culíku po Vašem způsobu – a brýle se slepovanými obroučkami.

Pojmenoval jste se trefně jako hráč v šatnách. Mám dojem, že z těch šaten nejraději ani nevyjíždíte na hřiště a jste rád, pokud se všechno dohodne, rozhodne a vyřeší už předem, v těch šatnách, a dění na hřišti probíhá jako předem domluvená hra a vlastně formalita. Běda, ocitnete-li se v situaci, kdy se máte rozhodovat přímo na hřišti. Viz výzva k Vašemu odstoupení z volební komise AS AMU. To si hned berete time-out (čas na rozmyšlenou) a pospícháte do šaten. Myslím, že v takovém případě ani nemáte na hřišti co dělat. Nuže, vyzývám Vás, abyste z těch šaten vyjel, anebo rovnou z akademického senátu.

Vím, že leckdo řídí věci života raději ze šaten, ze zákulisí, a na vlastní hřiště, kde se život odehrává, sotva zabloudí, sotva se odváží. Tážu se ovšem, co to pak je za život? Upřímně Vám přeju, ať Vás život naučí, když Vás ani dvě vysoké školy nenaučily.

MgA. Jan Nepomuk Piskač, člen akademické obce AMU, interní doktorand na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Nad ránem ze soboty na neděli, 12./13. 1. 2008.

Radek Blumfeld  (1.12.2008 09:57)

Zaujala mě promluva pana Hrubého, zejména jeho podivná metafora ( "...půda zabraná sousedkou...") a prázdnota, která se obecně v jeho příspěvcích akumuluje... Samozřejmě, že má pravdu pan Janeček, senát AMU by měl být kompilací fakultních senátů - jedině pak celý systém dostává smysl, především nenastane situace, že senát AMU volí v rozporu s vůlí většiny fakultních senátů. Jedině, že by jednotliví senátoři vědomě či nevědomě měnili své názory mezi hlasováními - k takovým odchylkám občas dojde, ale při hlasování o zásadních věcech budou, domnívám se, zcela vyjímečné... Celá struktura bude méně manipulovatelná a transparentnější z pohledu akademické obce. RB

V.Janeček Anně  (1.12.2008 02:56)

Vážená Anno, větší část Vašich podnětů už je myslím probrána níže v této diskusi, zareaguji alespoň na toto: "nemělo by v čestné hře následovat uznání porážky a blahopřání vítězi, ať již jsme s výsledky spokojeni, nebo nejsme?" Mělo. Moje východisko a náhled však spočívaly v tom, že hra nebyla v jádru čestná. Připouštím ale, že Jiří Hlaváč byl, stejně jako Ivo Mathé, jenom jejím nezávislým účastníkem, a že můj vyostřený popis některých indicií, spojených s vlastní "hrou", mohl padat i na jeho hlavu. Budu se zamýšlet nad způsobem, jak tyto věci oddělit a nějakou osobní cestou napravit. Veřejný rozměr naší diskuse nezbývá než unést, lidé ostatně vědí, že prádlo se občas vypere, aby bylo čisté.

V.Janeček T.Hrubému  (1.12.2008 02:55)

Vidíte, já myslím, že zkoumání trámů je třeba dělat ve chvíli, kdy se ukáže, že jsou shnilé. Stran dalšího postupu je to, co píšete, jedna z možností, ale je v podstatě zbytečná, protože k chybám, které vznikly, lze jednoznačně přiřadit zodpovědné osoby. Smysluplnější variantou se mi jeví směřovat co nejdříve k modelu popsaném níže v diskusi - tedy senátu složeném z členů fakultních senátů. V každém případě před jakýmikoli volbami je třeba opravit Jednací a volební řád, mj. proto, aby mohl bez problémů kandidovat i volit třeba i často zmiňovaný pan Pachl.

Tomáš Hrubý  (1.12.2008 02:34)

Zkoumání trámů je parádní dělat, když je půda naše, a ne když ji zrovna zabere sousedka a my hledáme jak ji vyštípat. Nicméně k mému názoru na správné jednání? Neznám stanovy AMU ani řády, které upravují jeho pravomoce a procedury. Napadá mě postup, který by se mi zdál nejlepší: celý senát amu pro spory nad novým rektorem rezignuje (aby se vzdal dehonestujícího chování v rámci souboje dvou frakcí) a nechá vypsat nové volby, které zároveň rozhodnou o osobě nového rektora. Obě strany pak těžko zpochybní senát, který vzejde z takto ostře sledovaných voleb. Nevím, nejspíš je tento postup nemožný z mnoha úředních nařízení. Zdál by se mi nejlepší.

Anna  (1.12.2008 01:18)

Dobrý den, vážený pane Janečku,
volba rektora pro mne byla do nedávna ukončena dnem jeho zvolení. Až nedávno jsem se seznámila s problémy, které tato volba přinesla. Ve svém dopisu zmiňujete slovo demokracie. Toto slovo také posléze doplňujete voláním po čestné a otevřené hře. Dovoluji si však poznamenat, že ve vašem podání tato slova zní poněkud jednostraně. Tedy, pokud byl profesor Hlaváč zvolen, a to za situace, kdy byl senát shledán usnášení schopným, žádné překážky nebyly předem sděleny, a hlasovala pro něj většina, nemělo by v čestné hře následovat uznání porážky a blahopřání vítězi, ať již jsme s výsledky spokojeni, nebo nejsme? Nebudu se vyjadřovat k tomu, zda já jsem nebo nejsem spokojena s výsledkem, ale Vaše opožděné útoky na osobu prof. Hlaváče mi nepřijdou korektní, natož pak hodna akademické půdy. Jako student jsem musela složit slib, ve kterém mimo jiné stojí, že budu reprezentovat svoji školu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a že její jméno nepoškodím svým nevhodným jednáním. Domnívám se, že by se tímto měli řídit taktéž pedagogové a nevyjadřovat se urážlivými výrazy, a to v jakémkoliv rozhořčení...natož pak ve veřejně dostupném médiu.

V.Janeček K.Obořilovi  (1.11.2008 23:09)

" Vcelku pochopitelně nechápu, že si takovouto podstatnou skutečnost nepamatoval." Odpovím, proč se mi to jeví "vcelku pochopitelné", uvědomuji si, že pro člověka z venku to může znít příliš divoce.
Volby do fakultních senátů a celoškolního senátu probíhají souběžně. Začínají tím, že nominovaní kandidáti podepisují souhlas se svojí nominací a rozdíl býva často jen v tom, že ve formulaci souhlasu je uvedeno "souhlasím se svoji nadidaturou do fakutlního a do celoškolního senátu" či jenom "do fakultního" apod.. Následně dochází k představování kandidátů na společném shromáždění akademické obce, kde opět není rozdíl mezi kandiáty do fakultního a do celoškoního senátu deklarován jinak, než že při představení je oznámeno, do kterého ze senátů daný člověk kandiduje. V diskusi je přitom obvykle mnohem větší důraz kladen na "fakultní" témata. Většina lidí obvykle kandiduje do obou orgánů. Poslední setkání s touto diferencí má kandidát při tom, když případně sám volí a zaškrtává jména na dvou různých volebních lístcích - do fakultního a do celoškolního senátu. Tato operace trvá řádově půl minuty. Pro to všechno je pro mě představitelné, že člověku, který před dvěma lety kandidoval do senátu uniklo, že kandidoval pouze do jednoho z nich. Neomlouvám to, jen říkám, proč mi to přijde možné. Na celé věci je však největší záhadou zvláštní "kolektivní slepota" nás všech, kteří mohli a měli stav věcí zkontrolovat. Je zcela zřejmé, že si nelze představit žádnou perspektivu, v jejímž světle by se jevil omyl, k němuž došlo, předem jako něčí zájem. K metafyzickým interpretacím se nebudu uchylovat:)..

Vít Janeček  (1.11.2008 22:43)

Díky za velice zajímavý podnět ohledně CG, výchozí situace myslím dost přesně odráží situaci na AMU. Co se týká většího rozložení volitelských mandátů, nevím, jestli Umělecká rada, kterou jmenuje rektor, může být pro tento účel správným tělesem, ale možná je to také věc poměrů mandátů. Myslím že rozumnějšímu uspořádání se blíží i nápad sestavení celoškolního senátu z jednotlivých fakultních senátů, který je patrně realizovatelnější v bližším horizontu. Situace kolem voleb ukázala slabinu stávajícího systému, která ale není úplně jenom v něm, ale i v kultuře celého prostředí. I tato diskuse ukazuje, že pro řadu lidí, kteří jsou - soudě podle obsahu sdělení - uvnitř akademické obce, jsou možná akademickými pracovníky, je problém vystupovat se svým názorem neanonymně. K čemu ve svých občanských postojích vedou své studenty?
Popíšu modelovou situaci, v níž znám jména všech aktérů, která pro samotný model nejsou podstatná. Přichází vcelku vážený profesor za svým studentem A a řekne mu: "vím zásadní věc, která dokazuje, proč rektor xy není vůbec dobrý pro naši fakultu, ale nesmíte to opravdu nikomu říct." Něco mu řekne, student A o tom přemýšlí a nedá mu to a mluví se svým spolužákem a kamarádem B. "Víš, s tím rektorem je to složitější, xy mi řekl dost zásadní věc, ale nemůžu o ní mluvit." Na konci se oba rozejdou, aniž by zásadní věc byla prozrazena. Student B jde dál a vzorec se opakuje v další modifikaci. Všechny tři fakulty jsou malé, všichni pedagogové a zaměstnanci se víceméně znají, stejně tak studenti. Vše funguje mnohem víc na bázi důvěry, ale jak je zřejmé z příkladu, který se neodehrál v roce 1971, ale v roce 2007, důvěra může být také zneužívána. Uvedl jsem negativní příklad, sám tento proces je na druhé straně dokladem otevření dialogu, byť nás čekají jistě ještě komplikované chvíle.

Přemýšlím také, jak udržet otevřenou tuto diskusi (příspěvek "externího nezasvěcence" mě povzbudil, že má ještě i v tomto rámci konstruktivní potenciál) a současně eliminovat projevy bezobsažně vulgární či psychopatické. Mazat beze stopy se mi to apriori nechce, tak jsem zřídil na této adrese kompost: http://cineblog.cinepur.cz/blog.php?article_id=80
Občas to tady promažu a dám to tam. Tak bude zachován průkazný archiv odvážného disentu, který byl z této diskuse cenzurován. Pokud by zde hnoje přibývalo příliš, což nepředpokládám, asi to budu rovnou mazat.

anonym  (1.11.2008 21:50)

Někdo maže vstupy?

externí nezasvěcenec  (1.11.2008 20:06)

Vážený pane Janečku,
nejsem znalý problematiky AMU, avšak považuji se za dosti zasvěceného v oblasti "corporate governance" dále CG - omluvte anglický termín, výstižný ekvivalent v češtině není - používá správy korporací není přesný. Obecně jde o správu korporací (nejen v oblasti firem komerčních) - problém vysokých škol spočívá ve faktu, že obecně platné principy CG jsou zde (míněno zákon o VŠ) postaveny na hlavu. Akademické senáty mají obrovskou pravomoc, v případě volby rekotra dokonce absolutní, ovšem tato pravomoc není vyvážena odpovídající zodpovědností. Situace, kterou popisujete se čas od času objevuje nejen na AMU.
Vysoká škola je na úrovni SG spravována v podstatě třemi orgány (sbory) = Akademický senát + Vědecká či Umělecká rada + Správní rada.
Tak zásadní rozhodnutí, jakým je volba nejvyššího manažera, jakým rektor je - s významnou pravomocí jmenovat svůj tým (prorektory, atd., často absolutisticky - prorektoři nejsou voleni), takže tato volba je svěřena POUZE Akademickému senátu.
Umělecká rada školy je zcela mimo hru, taktéž rada Správní.
Logické by mělo být, že rektor je volen na základě svého programu, který je zhodnocem nejen AS, ale i radou Uměleckou, ... - tedy např. volba na společném zasedání, tak jak ostatně probíhá volba presidentská.
Umělecké či vědecké rady josu schvalovány AS a obsazeny významnými představiteli - i mimo VŠ prostředí, tedy s vyšší zárukou objektivity a nezávislosti na vnitřních hrátkách (míněno - nikoli AMU, ale obecně - hrátky jsou všude)
Na řadě VŠ je volba rektora -de facto - rozhodnuta již při volbě do AS, na základě koalic jednotlivých fakult, škol, ateliérů atd. - koalice samozřejmě vznikají na základě "barterových" obchodů - které nemusí vždy být ve prospěch dané instituce.
Zákon např. umožňuje - a na fakultách ČVUT již byl pokus učiněn, že rektorem bude student - (zvolen může být jako člen akademické obce).

Proto tato situace, a nejen tato, ale loňská debata na VŠUP, ..
může mít jen jednou výustění - nápravu této nelogičnosti.
Tento postup je ostatně jedním ze závěrů-doporučení analýzy prováděny OECD, tuším v roce 2006.

Karel Obořil  (1.11.2008 17:35)

Jen poznámka. Cittuji: "Daniel Strejc však kandidoval pouze do fakultního senátu, což si s odstupem téměř dvou let vcelku pochopitelně přesně nepamatoval. Když byl osloven k nastoupení do Akademického senátu AMU, svůj "mandát" přijal." Vcelku pochopitelně nechápu, že si takovouto podstatnou skutečnost nepamatoval.

Vít Janeček  (1.11.2008 10:56)

AKADEMICKÝ SENÁT AMU DE FACTO ANULOVAL REKTORSKÉ VOLBY

I.
Akademický senát se sešel za živého zájmu akademické obce, za přítomnosti prorektora, tří děkanů fakult a dalších představitelů a členů akademické obce AMU.
Hlavní část usnesení, k němuž AS došel po více než dvouhodinové rozpravě, říká toto:
"AS AMU konstatuje, že mandát minimálně jednoho z volitelů hlasujících o návrhu na jmenování rektora AMU dne 28.11.2007 je evidentně a nezpochybnitelně neplatný."
Návrh podpořilo 8 senátorů, nikdo nebyl proti a 4 se zdrželi hlasování.
Senát na základě toho žádá ministerstvo školství o pozastavení jmenovacího procesu a pověřuje předsedu AS Jana Dvořáka dalším jednáním, které buď platnost voleb potvrdí, nebo definitivně anuluje.
Řečeno jinými slovy: senát sestavil rovnici 1+1=2 a ministerstvo je tázáno, zda tato rovnice platí, či nikoli. Rektorské volby jsou tedy de facto anulovány, stanovisko de iure delegoval senát - kvůli pochybnostem o podobě anulujícího usnesení - na zmíněný úřad. Následně budou vyhlášeny nové rektorské volby.

II.
Tím, co rozhodlo o anulaci voleb však nebyl sporný a dlouho diskutovaný mandát pana Pachla. Proces vedoucí k rozhodujícímu zjištění připomínal odkrývání prken, na jejichž povrchu byla nalezena dřevomorka, která, jak to s ní bývá, postupuje dál a dál. Při zpracování posudku soudním znalcem stran Pachlova mandátu byl zjištěn neplatný mandát ještě i u studentského senátora Daniela Strejce, který byl kooptován do senátu těsně před volbou, na místo Radovana Síbrta, který odcestoval do ciziny. Volby do fakultních senátů a senátu AMU probíhají souběžně a většina kandidátů obvykle kandiduje do obou těchto orgánů. Daniel Strejc však kandidoval pouze do fakultního senátu, což si s odstupem téměř dvou let vcelku pochopitelně přesně nepamatoval. Když byl osloven k nastoupení do Akademického senátu AMU, svůj "mandát" přijal. Přítomný Daniel Strejc tyto věci objasnil a všem se omluvil za svůj díl pochybení. Tuto chybu totiž neodhalila ani dosavadní administrátorka senátu, kvestorka Čuříková, která ve své agendě uchovává jediný právoplatný doklad o výsledcích voleb - originál volebního protokolu, a neodhalila ji především ani příliš rutinní kontrola mandátů volební komisí. Například já sám omylem zkontroloval protokol fakultních voleb, kde jméno Daniela Strejce figuruje. O tom, jak mandáty kontrolovali kolegové Halaš a Košut, se mi z nich nepodařilo dostat ani slovo. Groteskní je, že kopie volebního protokolu visela pravděpodobně celou dobu na webových stránkách, byť na nečekaném místě (nová administrátorka senátu se snad bude vážně zabývat samozřejmostí praktikovanou na jiných vysokých školách - tedy přehlednou dostupností zápisů ze senátu a souvisejících dokumentů nejen na intranetu, ale též na veřejném webu školy, kde je mnohem snadněji může sledovat a kontrolovat více lidí. Dosavadní administrátorka pro toto neměla pochopení a my členové senátu jsme nikdy nevyvinuli dostatečný tlak, přestože podněty na toto téma byly v minulosti na zasedáních vznášeny). To nic nemění na věci, že naše neslavná volební komise má další zářez na své pažbě. Kolegové Halaš a Košut však, na rozdíl ode mne, odmítají svoji spoluzodpovědnost za selhání uznat a z Akademického senátu odstoupit. Své odstoupení deklaroval také další člen Akademického senátu Pavel Kalfus a váže jej – stejně jako já - na rezignaci volební komise jako celku.

III.
Stran platnosti mandátu pana Pachla byl překvapivě dodán pouze jediný řádný posudek soudního znalce, a ten platnost jeho mandátu vyvrací. Naopak, diskuse ukázala, že v senátu převládá konsenzuální vůle opravit problematické pasáže vnitřních předpisů tak, aby do senátu nadále mohl kandidovat i volit kterýkoli člen akademické obce bez ohledu na fakultní příslušnost, stejně jako vůle případně napravit zpětně přijatá usnesení, která by byla neplatností mandátu pana Pachla dotčena. Precedens ukazující jak postupovat již "díky" předchozímu případu podobného typu existuje. Předseda senátu také prezentoval výhledově možná zásadní koncept, který je třeba domyslet, a to že těleso celoškolního senátu by mohlo být tvořeno členy jednotlivých fakultních senátů. Při poměrně malém počtu členů fakultních senátů by takovýto orgán mnohem přesněji zrcadlil vůli jednotlivých fakult a částí akademické obce a nepochybně by přispěl k lepší komunikaci mezi všemi fakultami.

IV.
Proběhla též diskuse o z etického hlediska zpochybněném mandátu Adama Halaše, který je doktorandem a má současně pracovně-právní vztah se svojí fakultou. V senátu zasedá za studenty. On sám v tom neshledal žádný problém, ani z toho zatím nehodlá vyvozovat žádné závěry.

V.
Akademický senát teď čeká velká práce. V první řadě se musí omluvit oběma kandidátům na rektora za svoji, v klíčovém momentu, špatnou činnost, kterou musí napravit, já sám se omlouvám za sebe, coby člena volební komise, která ze statutu nese právě za platnost mandátů zodpovědnost. Celý proces však měl a má, navzdory pochybením a průvodním emocím, řadu ozdravných účinků. Začala serioznější diskuse a po včerejším, konstruktivním zasedání senátu snad i hledání konsenzuálního modu koexistence všech tří fakult. Vyjevila se řada problematických momentů v naší samosprávě, které lze vyřešit. Je také vypsán konkurz na nového kvestora AMU, pokud čtenáři vědí o dobrém ekonomovi/ekonomce (může to být i člověk s právním vzděláním apod.), kteří by mohli mít zájem, upozorněte je na tento odkaz:
http://www.amu.cz/uredni-deska/uredni-deska-rektoratu-amu/vyberova-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku/vyberove-rizeni-na-obsazeni-mista-kvestora-1

Téma tohoto diskusního blogu je tedy vlastně vyčerpáno, uvažuji o založení nového fóra, zaměřeného na věcná témata, což učiním hned jak se mi podaří zformulovat podstatnější výchozí vstup.

-----------------------
Při vkládání verze bez překlepů jsem omylem smazal předchozí diskusní příspěvek, naštěstí můj vlastní a nijak zásadní, pro úplnost celého tohoto útvaru jej přesto vracím:

Vít Janeček (10.1.2008 13:46)

V tomto blogu jsem se několikrát nezdržel ironie a sarkasmu, zpravidla to bylo tehdy, když nějaký diskutující vysvětloval, jak pohybem, který jsem spoluvyvolal, sleduji nějaké své osobní výhody (zvláštní forma děkanské kampaně, tzv. zviditelnění se a já nevím co všechno ještě). Chvíli mi vždycky trvá prolomit úžas a uvědomit si, že někteří lidé konstruují své náhledy daleko více podle svých vlastních motivací a životních pravidel, než podle pozorování reality, a úměrně tomu volí také způsob jejich sdělení, zpravidla anonymní. Čeština má pro to poetické, byť jadrné slovo, jehož začátek lokalizuje základní životní prostor těchto osob: "Při zdi ...". Přitom i anonymní promluva může mít svoji váhu, stejně tak jako tajná volba. To však jen na okraj.

Píšu sem především proto, že jednání senátu nejsou zablokovaná, ale odblokovaná. Předseda senátu mi potvrdil, že účast na dnešním zasedání závazně slíbili 3 kolegové z HAMU, 5 kolegů z DAMU a očekávám plnou sestavu z FAMU (tedy 13 z 15), senát se tedy, zdá se, sejde v usnášení schopném stavu. Ti z vás, kteří se tam chystáte, tedy můžete vesele vykročit.

Co se týká vyvozování zodpovědnosti za nastálou situaci, já sám jsem svoji vůli rezignovat na své členství v Akademickém senátu i okolnosti tohoto aktu deklaroval v tomto blogu již 13.12.2007 v 15:44 a nic na tom neměním.

Věřím, že dnešní zasedání Akademického senátu nás posune zásadním směrem dál a že z našeho dramatického příběhu se stane spíše epický a reflexivní žánr, věnovaný věcnějším tématům.


Fim and TV School Prague  (1.10.2008 11:11)

Vážený pane Janečku, veškerá jednání Akademického senátu AMU jsou momentálně zablokovaná, protože není možné zpochybnit něco, co bylo řádně prověřeno a uznáno za platné. Rektorské volby proběhly se vší vážností, důstojností a podle regulí. Proč "někdo" nekonal svou práci tak, jak má a nebo by alespoň měl, a potom nafukuje bublinu kolem celé této smutné záležitosti? Aféra je to jako hrom, protože dnes ráno byla již situace kolem AMU monitorována i naší nejsledovanější televizí Nova - informace o ní totiž proběhla v titulkových zprávách ve Snídani s Novou...
Můj názor se shoduje s prezentovaným názorem Orx-Qx (7.1.2008 16:41), s tím, že by se FAMU měla osamostatnit. A to proto, že jak již bylo zmíněno níže, tuto školu by to tak neomezovalo jako nyní a mohla by se více rozvíjet - jedině ku prospěchu FAMU. Tato aféra neprospívá nikomu, ani Vám pane Janečku (!i když to na první pohled vypadá, že Vám to prospívá nejvíc!), protože i Vy jste jedním z nás! Proč nedáte šanci novému legitimně a právoplatně zvolenému rektorovi, aby ukázal co v něm je? Když neobstojí, tak jej přece můžete, resp. můžeme nebo spíše musíme odvolat. Nebo si myslíte, že demokracie v naší zemi vůbec nefunguje a nikdo neschopného vůdce nesesadí? Neověřoval jste snad platnost a regulérnost volby právě Vy? Můj dojem je takový, že kdybyste nebyl zvolen předsedou volební komise právě Vy, tak by k žádné takové aféře nikdy nedošlo! Ale poněvadž jste byl tím, kdo ověřoval správnost a regulérnost volby, tak jste nepřenesl přes srdce zvolení kandidáta, kterého jste musel vyhlásit jako vítěze právě Vy a kterého jste si nepřál, aby byl zvolen! To, že pan předseda AS AMU doc. Dvořák na Váš apel odvolal pana Pachla je nehorázné a je to od něho samozřejmě chybný krok, není přece možné jednat a rozhodovat o nějaké záležitosti bez toho, aniž by byl Senát usnášeníschopný. Měl by tedy být dalším odvolaným hned po panu Pachlovi. Jenomže se stala chyba, prvním, kdo měl opustit Senát, jste měl být právě Vy, pane Janečku, protože Vy jste pochybil ve velmi zodpovědné funkci předsedy volební komise. MŠMT by mělo rozhodnout ve prospěch nově zvoleného rektora, protože není zde žádný důvod k tomu, aby k tomu nemělo dojít...

z HAMU  (1.9.2008 22:17)

Mělo tam být "vměšováním", omlouvám se...

z HAMU  (1.9.2008 22:16)

Pane Varyš, s tím vyměšováním jste to trochu přehnal. Profesor Hlaváč nesnáší slovo experiment, tak se mi nezdá, že by někde skvěle experimentoval. Ale jinak je to výborný virtuóz. Co se týká ČT, je to jediná z televizí, která dělá alespoň něco pro osvětu v oblasti klasické hudby, ale je pravdou, že čím dál míň. To však asi nesouvisí s panem Mathé, který to řídil v devadesátých letech.

Vojtěch Varyš  (1.9.2008 22:13)

Vzhledem k tomu, že 6 let byl děkanem HAMU, jistě prof. Hlaváč nějaké organizační schopnosti má. Mathé by se o rektorský post nikdy ucházet neměl. Ostatně co chtít od fakulty, kde je profesorem Dušan Klein?

Gaos  (1.9.2008 21:38)

Já jsem taky mimo AMU. Přiletěl jsem k vám z Marsu a myslím si také, že AMU má vést člověk který není ani trochu manažér. Neměl by mít žádné ekonomické vzdělání a ani organizační schopnosti, čím míň tím líp. Na místo rektora patří muzikant. Mathé ať se mezitím učí hrát na čelestu, pokud to zvládne na výbornou, může se o rektorský úřad ucházet v dalším volebním období. Zdravím všechny pozemšťany, váš Gaos (který vždycky dobře poradí).

Vojtěch Varyš  (1.9.2008 20:47)

jsem mimo AMU, tak mi dovolte možná "vměšovací" příspěvek. Jiřího Hlaváče jsem poznal na jakémsi koncertu soudobé vážné hudby, kde předvedl skvělý a experimentující výkon - Iva Mathé znám jenom jako dlouholetého ředitele ultranekulturního zařízení, tj. ČT. Hlaváč reprezentuje umění, a to dokonce jeho nejvyšší formu - Mathé jen nevkus a hnus. Je podle mě chybou zaměňovat školu s firmou - argumenty o manažerství zde nemají co dělat. NA FF UK jsme si taky druhdy zvolili "manažera" děkanem, a teď se nestačíme divit.

Libor  (1.8.2008 18:24)

Orx-qX, to je teda zase od tebe výplod - nejvíc mě zaujala věta: "...jelikoz je audiovize silne kulturne kontextualni...", kterou argumentuješ zaostalost Famu. A co myslíš, neplatí to náhodou i pro hudbu? Nezdá se ti, že na Hamu také silně zaostávají - co třeba breakcore, hiphop a transjazz, nejsou náhodou krapet pozadu? Nezahrabávají hlavu náhodou do akademického písku pod praporem starých mistrů? Tvoje úvaha se zjevně zabývá jen formou a dokazuje tvůj nedostatečný vhled do problematiky. Audiovize sice přechází na nové technologie, nová forma determinuje samozřejmě obsah, ale jen do jisté míry. Principy dramatu jsou nadčasové a mimochodem o poznání starší než Wagner:-) Nemluvě o tom, že na Famu vzniká videoart i experimentální filmy, využívající hojně moderní filmovou řeč i techniku. Takže dokud se na Hamu bude hrát Wágner (mimochodem já osobně Wagnera považuji za kýčaře, byť geniálního) potud se na Famu bude ctít Bresson, Bunuel a Fellini. Pak ať přijde potopa. Takže se trochu prober, zamysli se a třeba přijď na den otevřených dveří...Zdraví Libor

Orx-qX  (1.8.2008 12:21)

Melo by se vyuzit situace ze ministr skolstvi je rozumny clovek a jednat s nim o zakone, ktery rozdeli AMU a ustavi novou skolu. Takovy kroky nejsou nicim neobvyklym, viz treba rozdeleni francouzke statni televize v 70. letech zakonem na 7 organizaci specializovanych na ruzne oblasti, napr. narodni audiovizualni archiv apod.

Orx-qX  (1.8.2008 12:09)

tak to se ze sna probud

Za poslednich 10-15 let u filmu a televize doslo k uplnemu prevratu jejich spolecenske role, produkcnich a distribucnich siti, vstoupily do toho nove media. FAMU tenhle vyvoj nezvlada a jelikoz je audiovize silne kulturne kontextualni, tj. nejde se uzavrit do ciste umeleckeho patia, musi s tim neco radikalne delat a ne si jeste alibisticky zahrabat hlavu do akademickeho pisku.

HAMU je neco uplne jineho, tam se za 50 let bude fidlat stejny Wagner jako pred 50 lety, uplne stejnym zpusobem, mozna na ty same vzacne housle, nic proti tomu, ale je to proste jiny typ uvazovani a kulturni funkce.

Libor  (1.7.2008 17:34)

Orx-qx, nevim, nevim, ale zda se mi, zes napsal peknej blabol.

Orx-qX  (1.7.2008 16:41)

Ja sem pro, aby se FAMU osamostatnila, nabrala mnohem vic studentu, zpocatku aspon o 20-30%

Uz ted je tezce pozadu proti aktualni situaci v audiovizualni oblasti a pripomina skanzen tradicnich filmovych remesel a jestli s tim neco neudela, prevalcuji ji progresivni regionalni skoly, ktere ji pretahnou dobre studenty i kvalitni pedagogy, zbyde tam jen byrokracie a nekvalifikovane intelektualstvi

S HAMU je to naprosto nesrovnatelny typ skoly/studia/aktivit

studentka Anči S.  (1.7.2008 13:23)

FAMU, opjavte si ty pjeklepy!!!

FAMU  (1.7.2008 13:02)

DENIK VÍTA JANEČKA

aneb putování slepého hada za pravdou

ČR 2008, režie Erika Hníková, peodukce FAMU

Vít Janeček  (1.6.2008 02:38)

NOVÝ ROK A DVOJITÍ AGENTI V AKCI

Konec minulého a začátek nového roku přinesl do našeho příběhu několik posunů a hlouběji prokreslil kontury některých motivů. K nejdůležitějším nejspíš patří variace na napínavé téma "dvojité identity", které zdá se bude hrát vzrůstající roli a k jehož uchopení je třeba sestoupit do větších detailů. Snad tedy navzdory tomu naši čtenáři a diskutující neshledají následné řádky příliš nezáživnými...

I.
Na sklonku prosince Ministerstvo školství oznámilo pozastavení procesu jmenování nového rektora a to až do chvíle, kdy obdrží stanovisko Akademického senátu AMU k vršícím se rozporům.

II.
19. prosince se zřejmě v reakci na ministerské stanovisko sešel akademický senát HAMU a se vší vážností svého shromáždění se věnoval dvěma tématům. Ve svém zápisu zavázal svého děkana prof. Toperczera, aby se vydal na Ministerstvo školství vysvětlit omyl usnesení senátů dvou zbývajících fakult, které brání jmenování jeho kolegy rektorem AMU. Rozsáhlá příloha tohoto zápisu se pak věnuje dokazování zřejmého faktu, že paní kvestorka není jen úřednicí administrativy na plný úvazek, ale na další částečný úvazek též akademickou pracovnicí. Právě to dle senátu HAMU verifikuje její zásahy do činnosti volených orgánů a senát HAMU tedy konsekventně podporuje její návrh na odvolání předsedy senátu AMU. (Odkaz na zápis najdete zde http://www.hamu.cz/fakulta/uredni-deska/zasedani-as-hamu-1/zapis-ze-zasedani-as-hamu-dne-19-12.2007, na přílohu zde http://www.hamu.cz/fakulta/uredni-deska/zasedani-as-hamu-1/zapis-ze-zasedani-as-hamu-dne-19-12-2007-priloha-c.1).
Této dvojí role si je zjevně od začátku vědoma i sama paní kvestorka a současně pedagožka divadelní fakulty, jen se jí při převlékání mezi výstupy ve svých různých rolích občas popletou kostýmy. Když psala všem senátorům AMU a senátorům všech fakultních senátů svůj e-mail, v němž vyzývá k odvolání předsedy AS AMU, podepsala se "Tamara Čuříková, kvestorka". Pak si ale uvědomila své vypadnutí z role a když identický e-mail přeposílala coby součást korespondence s ministerskou referentkou JUDr. Koťátkovou, kterou následně vydávala za "právní analýzu" situace, je podepsána již jen "Tamara Čuříková". (Nechávám stranou vedlejší otázku, čím přiměla pracovnici ministerstva vydat rychlé "oficiální stanovisko", zformulované zjevně ne na základě studia hlubšího pozadí právně sporného momentu a navíc při porušení vnitřních pravidel její instituce pro vydávání oficiálních stanovisek). V prvním letošním čísle týdeníku Respekt vyšel článek Pavla Klusáka věnovaný situaci kolem našich rektorských voleb, který zde již byl anonymy doporučován i odsuzován, a který identitu paní kvestorky zjednodušuje pouze na její administrativní část. Navzdory tomuto omylu začíná být zřejmé, že by se ten či onen rektor AMU měl zamýšlet nad tím, zdali by kvestor s jednodušší identitou nebyl pro školu prospěšnější.

III.
Na 2. ledna 2008 bylo svoláno další zasedání Akademického senátu AMU, které se opět neuskutečnilo, tentokrát rovněž pro nedostatečnou účast členů studentské komory (zápis najdete zde: http://www.famu.cz/docs/zapis_AS_AMU_2-1-2008). Studenti z HAMU a student Košut z DAMU deklarovali svoji neúčast již jako otevřený bojkot jednání senátu – a to do doby, než bude prošetřen mandát p. Pachla, který je podle nich platný. Má-li však být vůbec prošetřen, podnět k tomu musí nejspíš vzejít z usnášeníschopného zasedání senátu AMU. Had zakousl se do vlastního ocasu, dalo by se říci. K bojkotu se překvapivě přidali i pedagogičtí senátoři z HAMU, kteří se zasedání rovněž nezúčastnili, jen vyslali své kolegy. Jeden z nich zde citací dopisu nepřítomného senátora Halaše tuto novou strategii tlumočil. Je s podivem, že k tomuto nejzazšímu prostředku politického boje přistupují právě kolegové z HAMU, odkud zaznívalo nejvíce pohoršení, že námitky proti liliově čistým volbám rektora připomínají "špínu velké politiky".

IV.
Snad proto, abychom nebyli tolik drceni vážností situace, se mluvčím a zdá se hybatelem této iniciativy stal již i v jiné části tohoto blogu jen obecněji zmiňovaný autor dopisu, který v podrobnějším výčtu vykazuje funkce místopředsedy senátu AMU za studenty a rovněž místopředsedy senátu HAMU za studenty, kmenový pedagog a tajemník Katedry nonverbálního a komediálního divadla HAMU a doktorand téže fakulty - tedy kolega Halaš.
Je to složité souvětí, ale to proto, že je východiskem hádanky pro čtenáře: ve kterém z předchozích sousloví leží klíč k pochopení momentální zápletky a možná i hlubší podstaty celého našeho příběhu?

V.
Další zasedání Akademického senátu AMU je svoláno na čtvrtek 10. ledna od 16:30 hodin, tradičně do zasedačky rektorátu. Je veřejné, ti kteří zvažují účast, nechť se však předem zeptají na HAMU, má-li smysl tam chodit, aniž by šli hned zase domů. Jinak jsme v novém roce, takže snad nadchází čas otevřít věcnější neuralgická témata. Jakmile se k tomu dostanu, pokusím se o shrnující vykročení tímto směrem.

Jiří Wágner  (1.6.2008 00:37)

Vážený pane Pogo, argumenty jsou, včetně připomínek k mým "silným stránkám", ale chtěl jsem jen vyjádřit svůj názor a ne tu diskutovat. Přes to jsem se pobavil. Děkuji, i já Vám přeji šťastný Nový rok 2008.

Jiří Wágner

Pogo  (1.6.2008 00:16)

Vazeny pane Wagnere, vzhledem k tomu, ze nemate dalsi argumenty, nebo se o ne nechcete dale delit, respektuji vase prani ukoncit nasi diskuzi. Dovolte, abych vam alespon popral stastny novy rok 08. Zdravi Pogo.

anonym  (1.5.2008 23:57)

Pane Pogo, nepochopil jste, nevadí. Nemá cenu ve výměně názorů dále pokračovat.

Zdravím
Jiří Wágner

Pogo  (1.5.2008 23:46)

Pane Wagnere, mylite se. Zjevne o Einsteinove teorii relativity nic nevite, stejne jako o principu analogie a nejspis neni vasi silnou strankou elementarni logika obecne. Samozrejme zcela odmitam vas nazor na "populizmus" tohoto clanku. Pavel Klusák je zkuseny a seriozni novinar, podobne kladne hodnotim i casopis Respekt, ktery patri nesporne k nejkvalitnejsim periodikum v CR. Tvrdite, ze "vytahovani jakesi spiny nicemu neprospeje" - z jake planety jste to, proboha, spadl? Z komunisticke minulosti...? Vzdyt prave toto je zakladnim smyslem demokraticke zurnalistiky - informovat o "spine" a iniciovat napravu.

Jiří Wágner  (1.5.2008 21:51)

Pane Pogo, jste mimo. Jak o auditech (některé již proběhly a další probíhají) tak i ve výkladu Einsteinových předpokladů jaderné reakce a vašem srovnání. To je ovšem na delší debatu. Co se týká článku kritizuji ho proto, že znám přesné okolnosti za kterých se jisté záležitosti odehrály. Pravda v článku není, ale o to autorovi asi ani nešlo. Jisté je to, že celý humbuk kolem volby je záměrná manipulace s informacemi a překrucování pravdy i za využití takovýchto článků, kterým nezasvěcení lidé mohou uvěřit, a to proto, že vše co zavání nějakým skandálem a jakýmsi "odbojem" je populární. Jestliže bylo s volbou něco v nepořádku, mělo by se vyčkat než se celá věc prošetří a vzejde nějaké stanovisko. Skandalizováním polopravd a výmyslů či vytahovaní jakési špíny ničemu neprospěje. Myslím si, že o toto snad nestojí ani pan Mathé, kterému bych přál, aby mohl své kvality prokázat i v dalším volebním období, pokud bude, v případě nových voleb, řádně zvolen.

přeji hezký večer
Jiří Wágner

Pogo  (1.5.2008 18:59)

Pane Vagnere, jak ma byt v clanku uveden vysledek kontroly (auditu) kdyz zadny zatim na AMU neprobehl? Einstein take celkem trefne popsal jadernou reakci bez praktickeho overeni, tzn. vedel o prubehu a nasledcich jaderne reakce predtim, nez spadla prvni atomovka na Hirosimu.

Jiří Wágner  (1.4.2008 09:26)

Od kdy musí být pravdou tvrzení napsaná v článku třebas i v seriózním periodiku? Uvádí snad autor serózní zdroje (výsledky kontroly, audit atp.)? Ne, pouze kopíruje slova někoho jiného a spekuluje. Vážený Camille i Vy byste si měl občas přečíst Vámi zmiňovaný Blesk, přesně takové články tam najdete.
Jiří Wágner

NeCamille  (1.4.2008 08:29)

Vžený Camille, vidím, že jste vskutku slušný člověk a rozený demokrat. Gratuluji.

Camille  (1.3.2008 23:35)

Važený NeCamille, pokud pravidelně čtete Blesk, nedivím se, že seriózní periodikum vás zmátlo (event. přímo zklamalo). Podívat se pravdě do očí může být pro netrénovaného člověka hotovým utrpením. Nevzdávejte to předčasně.

NeCamille  (1.3.2008 20:47)

Respekt jsem si koupil a článek přečetl. Zjistil jsem však, že není trefný, nýbrž hloupý, zavádějící a tendenční. Autor označuje "přeběhlíky" v tajné volbě rektora a z jaké jsou fakulty?! Naznačuje spojitost či snad ovliňování volby kvestorkou? Obviňuje kvestorku a vyjmenovává zásluhy pan Mathé? To vše bez důkazů a s velmi nepřesnými informacemi z pochybných zdrojů. Škoda třiceti korun, jako bych je hodil do odpadu. Nic jiného tento článek není.

NeCamille  (1.3.2008 20:46)

Respekt jsem si koupil a článek přečetl. Zjistil jsem však, že není trefný, nýbrž hloupý, zavádějící a tendenční. Autor označuje "přeběhlíky" v tajné volbě rektora a z jaké jsou fakulty?! Naznačuje spojitost či snad ovliňování volby kvestorkou? Obviňuje kvestorku a vyjmenovává zásluhy pan Mathé? To vše bez důkazů a s velmi nepřesnými informacemi z pochybných zdrojů. Škoda třiceti korun, jako bych je hodil do odpadu. Nic jiného tento článek není.

Camille  (1.3.2008 08:44)

V Respektu 1/2008 vyšel velmi trefný článek o současné situaci na AMU. Článek se jmenuje "Převrat na AMU" a napsal ho Pavel Klusák. Všem, kterým leží osud AMU na srdci ho vřele doporučuji. Zde je malý úryvek: " .......jejich vrcholnou představitelkou je kvestorka Tamara Čuříková. Když Mathé během funkčního období rozkryl, že po léta nepředkládá k veřejné kontrole celý rozpočet, byl to ostrý zásah do jejího stylu práce. Až do Mathého bylo zvykem zviditelňovat pouze ministerskou dotaci: jenže zbytek není málo, v posledním rozpočtu činí 98 milionů. Muzikant Hlaváč by při všech svých kvalitách byl tím mírným, slabým rektorem, který by se paní kvestorce nedokázal dívat pod prsty......".

kolemjdoucí  (12.24.2007 19:18)

ODDĚLIT TY ŠKOLY TO JE JEDINÝ ŘEŠENÍ

školník Huml  (12.24.2007 03:07)

Vážení akademici a umělci,
asi Vám všechny ty školy pod záminkou deratizace, malování a stěhování zavřu a klíče hodím do Vltavy. Ten, kdo je bez cizí pomoci vyloví, stane se novým děkanem AMU.
PF 2008 školníka Humla :-)

Jiří Vošta  (12.19.2007 21:55)

Vážený pane Králi, obviňujete pana Janečka, že "nařezává jemné vlásečnice spojů" - myslíte snad, že je lepší, vše držet pod pokličkou, aby vlásečnice hezky fungovaly a v senátu současně zasedali dva neprávoplatní členové? Pokud patříte k administrativnímu aparátu AMU, rozumím v tom případě vaší tendenci zakonzervovat staré struktury za každou cenu. Netuším ovšem o co vám jde, pokud k aparátu nepatříte. Zametat problémy pod koberec, jen tak pro zábavu? Vždyť jde o budoucnost AMU, uvědomte si to, prosím. Zdraví Jiří Vošta

Zdeněk Král  (12.19.2007 01:58)

Cože je vlastně výsledkem kritiky pana Janečka vůči letošní volbě rektora? Pod pláštíkem objektivního hodnocení a střízlivé analýzy proběhnuvších voleb, a navzdory jeho dušování se, že nemíní zpochybnit právoplatnost voleb nepřímo napadl kompetentnost dvou členů AS. Velmi nápadné ovšem jest, že mu tato "nekompetentnost" začala vadit teprve až nyní, kdy výsledek voleb rektora neodpovídal jeho představám, zatímco předtím s těmito lidmi v AS klidně zasedal, usnášel se, hlasoval a nikdy jejich místo v tomto orgánu nezpochybnil. dokonce ani tehdy, když byl před několika lety zvolen novým rektorem právě současný rektor. Účelovost jednání pana Janečka tudíž jest nade vše patrná, lidově řečeno, čouhá jako sláma z bot. Prostě jest zapotřebí zmocnit se aspoň ještě jednoho hlasu, ber kde ber, za každou cenu. A tohoto nového člena senátu, respektive jeho hlas ve prospěch pana Mathé si pojistit. Nic panu Janečkovi nevadí, že paní kvestorka oprávněnost účasti pana kolegy Pachla v AS potvrdila a nechala za tím účelem vypracovat i právní rozbor a potvrdit tuto právoplatnost rozkladem na MŠMT. Dalším nejbližším cílem pana Janečka jest vyvolat nové volby. Co však nastane, dosáhne-li svého, a přesto - ó hrůzo - se stane, že i druhá volba potvrdí výsledek té první? Začně pan Janeček ostentativně stávkovat, dá výpověď, či začně přespávat na chodbách FAMU ve spacáku, jak jsme toho byli před lety svědky v případě kauzy ČT a některých politiků? Nebo se pan Janeček přioděje hávem protestujícího humanisty a vydá se ulicemi města směrem ke Strakově akademii či k sídlu MŠMT, kde bude provolávat hesla? Neměl by se spíše - jako člen AS, a tudíž jako spoluodpovědný zástupce akademické veřejnosti v tomto orgánu raději dobrovolně vzdát své funkce jako důsledek uznání své chyby při "trpění" minimálně dvou údajně nekompetentních členů téhož sboru?
Prozatím se mu podařilo pouze následující: obnažit již tak citlivé čivy složitého systému fungování AMU, naříznout jemné vlásečnice spojů a komunikačních cest mezi jednotlivými fakultami a nastolit u části akademické veřejnosti nechuť k dalšímu fungování AMU jako organizace zastřešující tři fakulty, zvýšit sílu odstředivých tendencích tamtéž, vyvolat vášně a emoce, ba až animozity nejen mezi jednotlivými fakultami, ale i mezi pedagogy a akademickými pracovníky v rámci každé fakulty, zasít sémě sváru a v zešeřelém tichu své pracovny si mnout ruce nad tím, jak zdárně se mu daří "pikliti" (řečeno slovy jednoho známého českého filmu). Až tam mohou vést frustrace z nenaplněných osobních ambic a neukojených tužeb. Jestli si ovšem pan Janeček od svého konání a počínání sliboval, že z většiny svých kolegů na akademické půdě naší alma mater učiní jistá tažná hospodářská zvířata a bude je vodit za orgán čichu umístěný mezi očima, pak, doufám, nepochodil. Howgh.

Daniel Vávra  (12.19.2007 00:11)

Ano, to je také možné řešení - rozpustit senát AMU, vyhlásit nové volby do tohoto senátu a pak opakovat volbu rektora. Myslím, že toto řešení je optimální. Zvýší to sice hysterii a aktivitu různých úředníků, kteří jsou v jednom z nížeuvedených příspěvků pojmenováni libozvučným názvem "aparátčíci", tyto síly budou zákulisně manévrovat, aby své "koně" nacpaly stůj co stůj do senátu; a proto pozor, nechť to tedy zvýší ostražitost všech, kterým leží budoucnost AMU na srdci. DV

Vítek Marek  (12.18.2007 21:28)

Vážený pane Vávro, píšete o příčinách a důsledcích a nacházíte jedno řešení. Existuje však i řešení rozpustit celý AS AMU jako příčinu všeho, co se nyní děje a tím se vyvarovat podobných důsledků. Vítek M.

Dr. Zoidberg  (12.18.2007 11:58)

Ono nejde jen o to, že všechna hlasování pana Pachla jsou neplatná. Ona jsou neplatná všechna hlasování AS AMU, na kterých se pan Pachl podílel! Z tohoto i jiných důvodů by se měl měl akademický senát sám rozpustit (Pokud k tomu má pravomoc. Pokud ne, měl by ho rozpustit rektor - ale nejsem si jistý který :).)
Není možné, aby za to nikdo nenesl odpovědnost! (Těžko může být pan Pachl jediným potrestaným - ikdyž v této chvíli plní roli obětního beránka, který k tomu navíc přišel jako slepý k houslím).

Daniel Vávra  (12.18.2007 01:36)

Všechna minulá hlasování pana Pachla jsou neplatná. Ano to je pravda. Nelze ovšem samozřejmě současně ignorovat fundamentální "princip kauzality", který jistě znáte ze střední školy a který tvrdí, že "příčina předchází důsledku". Vzhledem k tomu, že všechna předcházející hlasování pana Pachla byla příčinou, která se již naplnila ve svých důsledcích, nemá smysl (a ani to nejde) toto jakkoliv korigovat. Tato volba rektora se ovšem odehrála v současnosti a hlasování páně Pachla je výsadní - příčina tohoto hlasování se ještě neobtiskla do svého důsledku - k tomu má dojít až 1. února. Proto je korekce účinná a potřebná. Volby jsou samozřejmě neplatné a musí se odehrát znovu. Je třeba, aby principy elementární logiky přijali i různí aparátčíci a byrokraté. Za pomoci právníků, bude-li třeba. Děkuji. DV

Dr. Zoidberg  (12.17.2007 18:50)

Jako jeden z argumentů zde často zaznívá něco o procesech, které jsou patrné pro politickou scénu. Nedovedu si však představit, co by se stalo, kdyby se po volbě prezidenta uspořádal hon na zneplatnění jeho volby. Poněvadž kandidát vyhrál jen o jeden hlas, zpochybnili by proto sami zákonodárci mandát jednoho z poslanců, vyloučili ho z parlamentu a dožadovali se nové volby; důvěra a hlasy voličů, které tohoto hypotetického poslance zvolily do funkce, se stávají tedy neplatnými. Je toto demokratické? Obstojí to před zraky studentů? Jaké vážnosti se nyní bude těšit nová volba rektora respektive celá AMU? Pokud se zastánci nové volby odvolávají na jakýsi nepsaný rotační princip, proč zde zmiňují i "všemocné" slovo demokracie? Jedním z aspektů demokracie (resp. liberalismu) jsou stejné podmínky pro všechny a "zdravá" soutěž. Proč by se měli kandidáti na post rektora účastnit diskuzí, když o výsledku volby je už předem rozhodnuto? Jak silný je potom mandát rektora, který vzešel z takové volby? Jistě se shodneme, že volba rektora je politickým soubojem jistých zájmových skupin. Ti, jenž se snaží stavět do kontrastu politiku a řekněme "čisté" akademické prostředí, jsou buď politickými nebo akademickými idealisty.


Tvrzení o morálce v příspěvku prof. Vedrala asi jen těžko obstojí. (V tomto kontextu jsou navíc proti sobě stavěny morálka - tedy volit podle zaběhnutého pravidla "rotačního principu" (jednou ty, jednou on); kam zmizelo "volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí?" a nemorálnost resp. porušení nepsaného slibu - "volím podle jakého si pochybného zvykového práva...?").

Z dosavadní situace je patrné, že jediným možným řešením (i když také není ideální) je zavést přímou volbu rektora, neboť AS selhal jako celek, a měl by být s okamžitou platností rozpuštěn!
Oříškem se stalo ale zneplatnění hlasovacího práva pana Pachla. Není přípustné, aby k tomu došlo jen v tomto případě. Pokud jste tedy usoudili, že neměl mandát k volbě rektora, neměl mandát ani k dalším hlasováním a rozhodnutím po celou dobu jeho působení v AS AMU. Pokud nedojde ke zrušení těchto hlasování, nelze tuto skutečnost chápat jinak, než účelově.

Dr. Zoidberg  (12.17.2007 18:43)

Jako jeden z argumentů zde často zaznívá něco o procesech, které jsou patrné pro politickou scénu. Nedovedu si však představit, co by se stalo, kdyby se po volbě prezidenta uspořádal hon na zneplatnění jeho volby. Poněvadž kandidát vyhrál jen o jeden hlas, zpochybnili by proto sami zákonodárci mandát jednoho z poslanců, vyloučili ho z parlamentu a dožadovali se nové volby; důvěra a hlasy voličů, které tohoto hypotetického poslance zvolily do funkce, se stávají tedy neplatnými. Je toto demokratické? Obstojí to před zraky studentů? Jaké vážnosti se nyní bude těšit nová volba rektora respektive celá AMU? Pokud se zastánci nové volby odvolávají na jakýsi nepsaný rotační princip, proč zde zmiňují i "všemocné" slovo demokracie? Jedním z aspektů demokracie (resp. liberalismu) jsou stejné podmínky pro všechny a "zdravá" soutěž. Proč by se měli kandidáti na post rektora účastnit diskuzí, když o výsledku volby je už předem rozhodnuto? Jak silný je potom mandát rektora, který vzešel z takové volby? Jistě se shodneme, že volba rektora je politickým soubojem jistých zájmových skupin. Ti, jenž se snaží stavět do kontrastu politiku a řekněme "čisté" akademické prostředí, jsou buď politickými nebo akademickými idealisty.


Tvrzení o morálce v příspěvku prof. Vedrala asi jen těžko obstojí. (V tomto kontextu jsou navíc proti sobě stavěny morálka - tedy volit podle zaběhnutého pravidla "rotačního principu" (jednou ty, jednou on); kam zmizelo "volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí?" a nemorálnost resp. porušení nepsaného slibu - "volím podle jakého si pochybného zvykového práva...?").

Z dosavadní situace je patrné, že jediným možným řešením (i když také není ideální) je zavést přímou volbu rektora, neboť AS selhal jako celek, a měl by být s okamžitou platností rozpuštěn!
Oříškem se stalo ale zneplatnění hlasovacího práva pana Pachla. Není přípustné, aby k tomu došlo jen v tomto případě. Pokud jste tedy usoudili, že neměl mandát k volbě rektora, neměl mandát ani k dalším hlasováním a rozhodnutím po celou dobu jeho působení v AS AMU. Pokud nedojde ke zrušení těchto hlasování, nelze tuto skutečnost chápat jinak, než účelově.

Vít Janeček  (12.17.2007 11:30)

SHRNUTÍ V MEZIČASE

V pátek po zasedání senátu AMU jsme měli na fakultě tradiční vánoční večírek, který trval do ranních hodin a pak jsem se musel chystat na dalekou cestu, novinky tedy píšu takto s odstupem. Na zmíněném večírku mi studenti objasnili, že náš proces i tento on-line román psaný životem, sleduje již mnohem širší okruh lidí než akademická obec AMU, který mnohdy nechápe poetiku textu, ani procesů, které jsou za ním. Je určitě předčasné mluvit o stylu celé věci, jsme do ní všichni ještě příliš ponřeni. Zdá se však, že jedna fáze přechází v jinou a to je dobrý čas k malé bilanci (děkuji i Martě Novákové - kterou tímto zdravím - za tu bilanci s otázkami, v této diskusi na ně ještě dojde). Vezmu to chronologicky a pokusím se zohlednit i externí čtenáře.

I.
Ve středu nebo ve čtvrtek vyšlo nové Informatorium, oficiální zpravodaj všech fakult AMU, ke stažení v pdf jej najdete zde:
http://www.amu.cz/info-sluzby/nakladatelstvi-amu/informatorium-casopis-amu/informatorium-10-2007
Pro čtenáře našeho blogu je podstatné, že po dlouhém exponování padoucha vstoupil těmito bočními dveřmi na scénu našeho příběhu konečně hrdina, což dává příslib dalším zápletkám. Avšak víc než pro náš příběh, je odpověď studentského senátora Viktora Košuta na můj dopis, která je v Informatoriu publikována, podstatná pro sám proces, neboť dotváří - jak každý čtenář okamžitě pochopí - chybějící etalon ideálního příkladu akademické diskuse, když já sám jsem nastolil etalon odstrašující. Sama diskuse tedy může probudit mezi těmito širokými mantinely a nejdůležitějším momentem je fakt, že skutečně začala. Nemyslím tím jenom zde, ale v rámci celé školy. Dle odezvy si také čím dál více kolegů i studentů konečně čte oba rektorské projekty a mnozí konstatují velké rozdíly. To dává naději, že při rektorských volbách, k nimž spějeme, bude věnována velká pozornost projektům, které se sejdou, již předem. Také se velmi prakticky ozřejmila funkce senátů, které i průběžně schvalují celou řadu závažných rozhodnutí a je žádoucí, aby jejich členy byli lidé, schopní i ochotní pronikat do věcí. Vědomí samosprávného rozměru školy je definitivně probuzeno a v tomto smyslu škola ožívá jako celek. A to přesto, že jazyk, kterým spolu mnoho let už němé orgány a končetiny začínají mluvit, je kostrbatý a většinou nepřipomíná vzletný a současně krajně strnulý způsob řeči, kteří v našem prostředí stále ještě pro překvapivě velký zlomek lidí představuje optimální způsob komunikace na akademické půdě, a jehož pasáže najdeme i v tomto seizmografickém zápisu zrodu nového celku. Veřejnost přihlížející tomuto procesu je snad vhodné upozornit, že navzdory pacientově modré tváři a skřekům, které se mu derou z úst, jde především o známky resuscitace a tedy života. Proces nové definice a nového hledání společné koexistence tří fakult AMU započal. Košutův text ohlašuje, že z fáze karnevalové přechází do fáze analytické.

II.
V pátek 14.12. se sešel akademický senát AMU - ovšem v usnášení neschopném stavu. Dle očekávání chyběli kolegové ze studentské komory, kterých musí být nadpoloviční většina. Naopak přišli dva kolegové z HAMU a na krátkou chvíli i Petr Pachl, po němž převzal mandát přítomný Přemysl Rut. Také řada hostů. Debata trvala téměř hodinu a půl a došlo alespoň k počátkům ozřejmování několik věcí, sám bych je shrnul a komentoval takto:
1) Přirozený konsenzus stran rotačního principu rektorů mezi fakultami je v troskách a nemá smysl se k němu vracet. Sám tento princip samozřejmě neznamenal automatickou volbu rektora z nominace té fakulty, která byla "na řadě", jako spíš budil očekávání, které vedlo danou fakultu k zodpovědnější nominaci vhodného kandidáta. Aktuální krize ukázala na absenci komunikace mezi fakultami (nejen) v této otázce, přinejmenším stran zpětných vazeb. Do budoucna by bylo dobré zkultivovat mechanismus, kterým bude zajištěno, že školu povede nejlepší možný kandidát bez ohledu na příslušnost k té či oné fakultě. Procedurální stránka rektorských voleb daná jednacím řádem toto v sobě nabízí - ovšem jen pokud je součástí předvolebního období otevřená diskuse, kde všichni říkají co si myslí, bez ohledu na styl sdělení. Jinak se samotná volební procedura stává jakousi volební mašinou, která pozbývá vnitřního smyslu.
2) Akademický senát se musí co nejdříve sejít v usnášeníschopném stavu (předseda Jan Dvořák svolá zasedání na předběžně zjistěný, většinově schůdný termín na začátku ledna) kde je třeba zaujmout stanovisko ke zpochybnění voleb. Na první pohled se jeví tři možná východiska ze stávající situace:
a) akademický senát tváří v tvář evidenci právními analýzami podložených faktů konstatuje neplatnost voleb a vyhlásí nové rektorské volby
b) sejdou se protichůdná právní stanoviska a žádné z nich nebude pro většinu senátu natolik přesvědčivé aby na místě rozhodnul, takže problém bude předán k rozhodnutí vyššímu orgánu
c) prof. Hlaváč nahlédne neudržitelnost situace a začne spolu se svým volebním týmem spolupracovat na nejkratší cestě k vyhlášení nových rektorských voleb.
3) Ač nikoli formou usnesení, senát svěřil výchozí posouzení situace a shromáždění právních analýz volební komisi, která nese zodpovědnost za pozdě objevený problematický mandát. Právní analýzy toho budou muset zvažovat víc, například i nově postřehnutou skutečnost, že jeden ze členů volební komise, který zasedá coby doktorand HAMU ve studentské komoře senátu, je SOUČASNĚ akademickým pracovníkem a tajemníkem jedné z kateder.

III.
Už v tomto mezičase nelze mluvit o ničem jiném než o poztivních výsledcích započatého procesu:
a) Je naděje, že každé příští volby do všech akademických orgánů budou probíhat s větším zájmem a pozorností akademické obce.
b) Započala diskuse na téma funkcí rektorátu a jeho možných podob, které by třeba i lépe plnily potřeby jednotlivých fakult.
c) Exekutiva jistě zkoumá a bude nadále pečlivěji zkoumat všechna administrativní pochybení akademických pracovníků, což povede ke zkvalitnění vztahu k nezbytné byrokracii, která provází proces výuky a tím ke zkvalitnění celého procesu.
d) Zvýší se citlivost vůči vnímání konfliktu zájmů a současně zodpovědnost za kompetence a respektování jejich hranic, jak na straně exekutivy, tak samosprávy.
Další pozitiva budou až předmětem bilancování.

Dokončuji tento vstup na jednom asijském letišti na pracovní cestě do země, kde místní režim tvrdě trestá i střílí své občany za věci tak banální, že si nedokážeme představit. I příprava na opakovanou cestu do této destinace mi po celou dobu naší debaty dodává jistotu, že naše věci je třeba vážně řešit a současně brát s větším nadhledem. Nícméně zde to zmiňuji to proto, že do konce roku budu patrně zcela mimo internet, mé odmlčení a nereagování na případné výzvy tedy prosím výjimečně nevnímejte jako mojí aroganci :-). V novém roce jistě zdárně zakončíme celý proces oživení AMU jako celku a tento náš společný, kolektivní román bude třeba pochopen i jako jeden z tvořivých výstupů školy, která má v anglické modifikaci svého názvu slova "performing arts".

Jan Vedral  (12.17.2007 07:52)

Vážená paní
doc. Markéta Schartová – Kočvarová
DAMU

Vážená paní emeritní děkanko,
milá Markéto!

Jako člen AS DAMU cítím se být jedním z adresátů Tvého otevřeného dopisu, i když, nepochybně, jeho skutečným adresátem je celá akademická obec. Odpovídám proto stejně otevřenou formou.
Nejprve mi dovol ujistit Tebe (a celou akademickou obec), že s respektem a vděčností vnímám tu pozitivní část díla, které jsi jako děkanka ve dvou volebních obdobích pro DAMU vykonala. To, že když ses loučila, zněl potlesk a nikdo nepřipomenul Tvá sporná, účelová a špatná rozhodnutí, byl přirozený a noblesní projev úcty a zdvořilosti. Možná je lidsky pochopitelné, že tento pocit z vykonané a zdvořile oceněné práce Tě nyní vede k tomu, že se cítíš být oprávněna peskovat AS DAMU (a AS FAMU) jako neodpovědné děti a přehlížíš při tom, jak a čím jsi sama přispěla k některým kritickým procesům, štěpícím nyní již viditelně nejen akademickou obec fakulty, ale celé AMU.
Byl jsem jako proděkan (a myslím, že Ty už jako proděkanka také) účastníkem oné velké schůze spojených tří kolegií tří fakult a jejich tří senátů v roce 1993 v Korunní ulici. AMU byla před rozvalem, a to nejen v důsledku dobových společenských tendencí (konec ČSFR) a problémů, jež přineslo rektorování doc. Urbánka. Šlo také o přirozenou reakci na to, jak jednotlivé fakulty dokázaly (či nedokázaly) reflektovat svou činnost a působení svých pedagogů za normalizace, v listopadu 89 a v chaotickém období po převratu. Šlo rovněž – a podstatně – o to, jak budou delegovány finanční prostředky na nutnou rekonstrukci a vybavení objektů školy. Tehdy dospěly tři fakulty k nepsané džentlmenské dohodě, že zůstanou spolu, že se prvotně dořeší rekonstrukce paláců, kde nyní sídlí HAMU a rektorát, že – na návrh HAMU – bude prvním rektorem prof. Vostrý a dále že bude funkce rektora střídána mezi fakultami rotačním způsobem.
Tam, kde přestávají platit džentlmenské dohody a nepsaná pravidla, kde selže morálka, sestupujeme do oblasti výkladu a vymáhání práva, jež se řeší sporem. Otevřený spor není nikomu příjemný, může Tě jistě "velmi rozčarovat", ale není na něm – už pro jeho otevřenost - zdaleka tolik nehezkého, jako na kabinetním a zákulisním piklení se, jemuž se za Tvého mandátu na naší fakultě dařilo. Jsem, právě jako Ty, znechucen tím, že se to děje na akademické půdě. Upozorňoval jsem na to už před třemi lety, kdy jsi umožnila, aby "na akademické půdě došlo k jevům, které známe spíš z české politiky".
"Dohoda z Korunní" byla respektována po dvě funkční období rektorů z divadelní a dvě funkční období rektora z hudební fakulty. Možná, že situace se natolik změnila, že bylo možné "rotační princip" opustit, mělo se to však, podle mého názoru, stát na stejné úrovni, na níž byl přijat. To se nestalo a Divadelní fakulta, Tvé orgány děkanky, navrhly s neakademickým machiavelismem, příznačným i pro jiná rozhodnutí, bez ohledu na názor reprezentantů akademické obce FAMU, jako rektorského kandidáta pana profesora Vojtěchovského. Právě tento krok poškodil váženého kolegu Vojtěchovského, naši fakultu v očích kolegů z FAMU, zdánlivě už tehdy demokraticky oprávnil kandidaturu pana prof. Hlaváče z HAMU a vytvořil živnou půdu, z níž vyrostly dnešní problémy.
Tolik k tématu "trapné účelovosti" v Tvém dopise.
Nečiní mi žádné potěšení, že se "souboj o veřejné mínění", v němž kromě Tvého dopisu zaznívají nepřeslechnutelně např. i silné výroky paní kvestorky, stal soubojem o vzácného kolegu Petra Pachla. Oběť nějaké "naší činnosti" z Petra Pachla činíš Ty, nikdo z AS DAMU nikdy nezpochybnil jeho pedagogickou práci, obětavost, výsledky. Toliko platnost jeho mandátu. Spor se vede o věc a zaměnit jej za spor o člověka je neoriginální, leč účinná propagandistická manipulace.
Nepsaná dohoda, jež fungovala, dokud ji neporušily "Tvé" orgány DAMU, předpokládala, že se zástupci fakult v AS AMU v klíčových rozhodnutích cítili vázáni názorem vyjádřeným mateřskou fakultou. Proto, aby byly zájmy fakult proporčně ošetřeny, jsou členové AS AMU voleni z akademických obcí fakult a ne většinově z obce celé školy. Americká demokracie je těžko ze zkušenosti naší posttotalitní společnosti zpochybnitelná, i tam volitelé respektují názor (hlasy) států, jež při volbě prezidenta zastupují.
Snaha dnešního vedení divadelní fakulty napravit minulé poručníkování kolegům FAMU, byla při volbách oslyšena, neboť neúcta k džentlmenským dohodám už prorostla hlouběji. Výsledek letošní volby ukazuje, že tři zástupci DAMU se rozhodli nevzít do úvahy postoj vyjádřený demokraticky zvolenými orgány vlastní fakulty. Petr Pachl je vynikající kolega, není však členem akademické obce DAMU a je přirozené, že mohl volbou reagovat na jiné, než nevymahatelné morální závazky k naší obci. Motivy dalších dvou volitelů jsou problémem jejich svědomí.
Na rozdíl od Tebe si nemyslím, že vše je "úředně" v pořádku. Rozhodně ledacos je v nepořádku mravně. Tento stav nezpůsobil tento AS DAMU a už vůbec ne Tebou kritizovaným společným usnesením s AS FAMU. Machiavelismus, protekcionářství, přezíravost, nepotismus, umlčování, marginalizace a vytěsňování nesouhlasných názorů nejsou pracovními nástroji "našeho" senátu a daně, jimiž za to platí život akademické obce, náš senát zdědil.
Je asi nevyhnutelné po patnácti letech dohodu, na níž se rozhodly zapomenout orgány HAMU a pozapomenuly "Tvé" orgány DAMU, přehodnotit a nejspíš změnit. Nepříjemná situace, v níž jsme se – jako akademická obec AMU - ocitli kumulací chyb různých akademických orgánů a prosazováním zájmů různých zájmově mocenských skupin (částečně na to upozornil doc. Mathé ve své koncepci řízení školy), je, myslím, překonatelná právě tak, že se opět sejdou orgány tří fakult a znovu definují společný zájem, způsoby jeho prosazování a zásady vzájemně ohleduplného soužití. Dokud nedojde k takovému otevřenému, skutečně akademickému jednání, bude krize ne vyřešena, ale potlačena. Za takové situace nelze přát práci, ale ani závidět žaludek žádnému rektorovi, který by se chtěl ujmout takto silově dobytého zpochybněného mandátu.
S kolegiálním pozdravem

prof. MgA. Jan Vedral
Katedra činoherního divadla DAMU
člen AS DAMU

V Praze 16.12.2007

Olga Škochová  (12.14.2007 23:42)

pardon, k tomu dohledání odpovědi na otázku pana Holana se hlásím,

Olga Škochová

anonym  (12.14.2007 23:40)

Važený pane Holane, zde odpověď na Vaši otázku, bylo by škoda, kdyby zapadla:
citace dotazu:
"Nevíte někdo informovaný, jak je to s postem kvestorů na AMU. Musí tuto pozici, která řídí tok financí, dotyčná osoba také po 4 (nebo ?) letech obhajovat, nebo je v pracovně právním vztahu (třeba na dobu neurčitou)? všeobecně víme, že aparátčíci a úředníci v této zemi mají relativně velkou moc a mohou tahat nepozorovaně za špagátky. Jak je na tom kvestor AMU? Je to funkce úřednická na dobu neurčitou, nebo má kvestor mandát? děkuji za odpověď. Holan"

odpověď:
http://www.amu.cz/amu/predpisy/vnitrni-predpisy/a-statut-amu/?searchterm="statut%20amu"

Článek 9 /Statutu AMU/
Kvestor


1. Činnost kvestora a způsob jeho jmenování jsou stanoveny v § 16 zákona a opatřením rektora.
2. Kvestora jmenuje a odvolává rektor. Na místo kvestora se vypisuje zpravidla výběrové řízení.
3. Kvestor zpracovává návrhy rozpočtu a předkládá je rektorovi, Vedení AMU, AS AMU a Správní radě k vyjádření nebo schválení.
4. V případě ohrožení vyrovnaného hospodaření kterékoliv součásti AMU je kvestor povinen informovat rektora a navrhnout řešení situace.
5.Pro zajištění koordinovaného postupu fakult AMU v oblasti hospodářské a správní spolupracuje kvestor s tajemníky fakult a metodicky je řídí. Je oprávněn pozastavit účinnost jejich rozhodnutí, která jsou v rozporu s platnou právní úpravou nebo hospodářským zájmem AMU. O takovém zásahu je kvestor povinen informovat děkana. V případě, že děkan nezruší rozhodnutí tajemníka, rozhodne s konečnou platností rektor.
6. Kvestor ekonomicky řídí pracoviště: Kolej a učební středisko AMU, Ubytovací zařízení AMU, Učební a výcvikové středisko Poněšice a Učební, výcvikové a ubytovací středisko Beroun (čl. 10 písm. d)).

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakony/VVKZakonuplnezneni552.doc
§ 16 /Vysokoškolského zákona/
Kvestor
(1) Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím jménem v rozsahu stanoveném opatřením rektora.
(2) Kvestora jmenuje a odvolává rektor.


O.S.Anna S.  (12.14.2007 17:51)

Milý Bohušu:-), takže mám dvojku! To není vůbec špatný:-)
Ještěže nepropadám:-) Ještěže to vám všem do těch schránek necpu:-) A ještěže se nebojím podepsat a nepoužívám pseudonym:-)
Anča:-)

Petr N  (12.14.2007 15:30)

Děkuji V.Janečkovi za vyvolání této diskuse. Bez ní bych nechal volbu rektora bez povšimnutí, nebo bych jen konstatoval, že se v senátu asi pomýlili, protože můj pocit z toho jak Ivo Mathé šlape úředníkům napříč celou AMU na zahnilá kuří oka byl veskrze pozitvní a pro školu omlazující.

Pokládám za škodu, že se diskuse vede převážně ve směru platnost/neplatnost a zpochybňování/nezpochybňování. Nabízím čtenářům ke zvážení ještě jinou než akademickou perspektivu. A to sice perspektivu občanskou.

Jako občan této země platím někde nějaké daně a ne zrovna malé. Očekával bych, že za to budou určité věci fungovat (například že někde bude umělecká škola, která bude vést talentované lidi k tomu pro co se hodí), nicméně každodenní praxe mě přesvědčuje o tom že zákony jsou děravé a lze dělat nehezké věci v jejich mezích. Z novin se na mne valí střípky informací o neprůhledných státních zakázkách, které ovšem proběhly naprosto podle zákona. A je jedno jestli jde o chodník u nás na vsi, nebo Gripeny - nepřipadá mi to správné dělat věci neprůhledně a vždy si zoufám nad tím, že je něco takového možné.

Pravděpodobně stejné je to i s volbou rektora. Zákon o vysokých školách plus vnitřní dokumenty AMU volbu rektora definují demokraticky, leč stále velmi obecně. A to mi právě vadí, jemnuje se tu osoba řídící instituci s obrovským rozpočtem, ovlivňující budoucí vývoj některých kulturních oblastí a kvalifikační předpoklady se stanoví na základě projektu (bez zadaných parametrů a úkolů k řešení) a řečnického projevu s následnou diskusí, po které skupina vy-volených rozhodne? Žádné psychotesty, žádné zadání shodných otázek či projektů kadidátům, nic. Prostě ukaž se, hm tebe stejně známe, volba a hotovo? Ano lze to tak dělat a dokonce ve vší demokratické počestnosti, ale není to trochu málo?

Smutné je, že možnost více specifikovat "požadavky" dle mého názoru leží v rukou AMU a především senátu AMU. Když už tedy senát zaspal v tomto, mohl to dohnat dotazováním na velmi obecnou a prý snad již jednou použitou koncepci. Z toho co jsem vyrozuměl se tak stalo jen v omezené míře.

Ve výsledku to nevrhá dobré světlo na instituci, která by snad ze své citlivé umělecké podstaty měla býti majákem v dnešní korupční době.

Bohuš Suchánek  (12.14.2007 13:46)

Pro Anču Suchánkovou: Ančo, probůh,když už kritizuješ něčí pravopis a sama se vytahuješ, jak umíš dobře česky, tak nesmíš dělat takové hrubky, proboha - ""soukromích školních schránek..."" se píše "y" po "m". Já třeba nejsem tak vzdělanej, jsem spíš přes sporty, posilovny, činky a tak, ale takovouhle botu bych neudělal. Tak Ančo, příště to po sobě dvakrát přečíst...!!!!

Radomil Přikryl  (12.14.2007 13:38)

Přečetl jsem si reakci paní kvestorky v časopise A2 a nestačím se divit. Paní aparátčice velmi zle útočí na pana Mathého a mě napadlo, že ho celou dobu vlastně nenáviděla.

Peeping Tom  (12.14.2007 02:34)

Je zřejmé že slepenec tří tak odlišných fakult není čemukoli užitečný a jeho rektorská nadstavba je především prostorem pro aparát vše přežívající úřední moci, která, jak nám připomíná text paní kvestorky, má dokonce svůj vlastní jazyk, nezničitelný jazyk nařízení, podmínek a budoucích zákazů (jistěže pravopisně bezchybných). Několik let působím na katedře jedné z těchto fakult a zažívám pozoruhodný rozpor mezi potřebami každodenního dění v rámci jedné katedry a nedohlédnutelností operací, které zajišťuje rektorát - je to zásadní rozpor mezi operativností (většinu prostředků na vybavení katedry jsme získali díky grantům, které jsme si sami připravili) a úřední přenosovou soustavou, která evidentně vykonává služby domovníka (teplo, světlo, plat), ale tváří se jako strůjce všeho pohybu, jenž ale probíhá jen mezi doživotními úředníky. Místo toho, abychom směřovali k tomu, že by katedry jednotlivých fakult, které jsou reprezentativní pro úzce zaměřený obor, měly fungovat samy co nejsamostatněji a nejefektivněji. Rozuměj: místo tzv. sekretářky, základní to páteře úředního samopohybu, manažer, který bez výčitek a bez podmiňovacího způsobu zajišťuje servis odpovědný vůči katedře a nikoli vůči spleti distribučních kanálů ústících na Malostranském náměstí.

Reakce na text pana Janečka jsou charakteristické neschopností interpretace původního textu (znovu si jej bez emocí přečtěte a skutečně v něm není nic dehostenujícího vůči panu Pachlovi - přesto je základem většiny reakcí opakování tvrzení, že akrobat není tělocvikář, příležitostně násobené groteskními moudry o užitečnosti sportu), dále se poukazuje na Janečkovy pravopisné chyby (zvláště směšné je to od slečny Suchánkové, které se podařilo spojení "soukromích školních schránek"), hodně se argumentuje právními zákrutami (nevolená, ale jmenovaná paní kvestorka, která má být reprezentativní pro službu akademické obci, chce být jejím arbitrem!), dále je člověk, který otevřel podstatnou diskusi, osočován z nedemokratických praktik (jakoby tajná volba měla být jediným mechanismem demokracie) a nad vším se klenou poznámky o nedůstojnosti tohoto počínání. Ale důstojnost rektorátních úředníků nesmí být svrchovanější než dílčí práce jednotlivých článků školy a nesmí být jejich nepřítelem.

Pan Janeček znovu otevřel podstatnou diskusi: rektor Mathé měl před sebou období, které by vedlo k podstatným změnám právě v té mechanice celé školy (viz jeho projekt), ale skončil stejně jako když chtěl před lety reformovat Českou televizi (následovala plejáda legračních ředitelů a dodnes trvajíce krize veřejnoprávní televize). Prohrál (bez předcházející diskuse a tedy bez vyřčených pochybností či výtek) s člověkem, který nabízí nehybnost překrytou rétorikou hodnou pohřebního řečníka - a soudě podle reakcí jsou i tací, kteří ji zaměňují za důstojnost hodné akademické půdy. AMU bez zásadní reformy v podstatě nemá žádné opodstatnění. Zdá se, že pan profesor Hlaváč (soudě podle jeho projektu, kde jako podstatné zaznívá toto: rektor má sloužit chodu školy a nikoli experimentům), bude jen úctyhodným balzamovačem současného stavu, který i rektor Mathé během let svého zatímního působení "jen" poznával. Místo změny nás čekají roky nehybnosti - a budou to spokojeně nehybné roky pro nevoleně neměnný aparát: všimněte si, že o demokracii a řádnosti mluví především ti, kteří svoji pozici nemusejí obhajovat, ale ti, kteří budou dál sloužit těm, pro něž se učiní nepostradatelnými. Ale možná se to muselo stát, abychom konečně pochopili, že nastal čas, aby se každá ze tří fakult vydala svoji vlastní cestou.

Roman  (12.14.2007 00:19)

Žádám, aby zůstal pan Pachl členem AS AMU i když jeho členství je pochybné a odporuje stanovám. Dále žádám všechny slušné lidi, aby mě jmenovali prezidentem ČR. Jsem velmi užitečný člověk a myslím to s vámi dobře. A do třetice žádám, aby v Poněšicích byla mému psu postavena kvalitní bouda s červenou střechou. Děkuji a přeji Veselé Vánoce. Váš Roman

Anna S.  (12.13.2007 23:36)

Je do očí bijící, že kdyby byl rektorem zvolen I. Mathé, pana Janečka by ani nenapadlo se zabývat platností mandátu P. Pachla. Nebyl snad P. Pachl členem senátu již tenkrát, když byl rektorem zvolen I. Mathé? Nedovedu si představit, že by se měla zpětně zpochybnit veškerá rozhodnutí senátu.

Podle výše uvedeného příspěvku, s odpovědí paní JUDr. V. Koťátkové, vyplývá, že mandát Petra Pachla JE v pořádku! S napětím očekávám, jak se k tomu postaví ti, co se do něj neprávem naváželi. Petr Pachl je v umělecké profesi velmi uznávaná osobnost. A mně je moc líto, že si ho doposud pan Janeček spojoval jen s Poněšicemi.
Anna Suchánková

Marketa Kočvarová Schartová  (12.13.2007 22:02)

Akademickému senátu
Divadelní fakulty AMU
__________________


Vážení členové Akademického senátu DAMU,

dovolte mi vyjádřit stanovisko k zápisu z Vaší společné chůze s AS FAMU.

Především chci upozornit, že oba pány, kteří kandidovali na rektora naší vysoké školy, znám z několikaleté spolupráce ve vedení AMU. U obou jsem zaznamenávala schopnost k vykonávání řídící funkce a oceňovala jejich pracovní úspěchy. Oba dva byli pro mne z tohoto hlediska právoplatnými kandidáty a uměla jsem si – na základě svých zkušeností - představit, že divadelní fakultě nehrozí zvolením kteréhokoliv z nich žádná újma.
Výsledek voleb mnohé překvapil.
Mně připomněl situaci posledních voleb rektora AMU, kdy jediným kandidátem DAMU navrženým Uměleckou radou i kolegiem děkanky byl prof. Miroslav Vojtěchovský z FAMU. Přesto ho - numericky prokazatelně - nevolili všichni senátoři divadelní fakulty.
To už se stává, to je jedna z výsad demokratických voleb.

Teď jsem si však přečetla Vaše usnesení, ze kterého bohužel trapně trčí jeho účelovost. Ale budiž – je to Vaše myšlení a Váš způsob konání.

Je mi však velice proti mysli, že obětí této Vaší činnosti má být právě Petr Pachl. Neznám totiž odpovědnějšího a prospěšnějšího Občana naší Akademické obce než je on. O jeho pedagogických výsledcích ani o nenahraditelnosti oboru, který léta úspěšně vede, Vás – studenty a pedagogy divadelní fakulty - snad opravdu nemusím přesvědčovat.

Po stránce "úřední" je ta akce samozřejmě nesmyslná – členství a kandidatury do AS pedagogů Katedry tělesné výchovy a Katedry cizích jazyků AMU jsou přesně vymezeny v platných vnitřních předpisech, které jste jistě schopni vyhledat na www.AMU. Obávám se navíc, že tímto krokem by se stala veškerá usnesení AS AMU za posledních deset let neplatnými.

Ale to mne v tuto chvíli opravdu nepálí. Jsem jen velmi rozčarovaná z toho, že na akademické půdě dochází k jevům, které známe spíš z české politiky .

S kolegiálním pozdravem

Marketa Kočvarová-Schartová
emeritní děkanka DAMU


V Praze dne 13. prosince 2007

Marta Nováková  (12.13.2007 17:12)

Dobrý den všem. Ač absolventka FAMU, považuji se za nestrannou pozorovatelku celé této aféry (volba rektora AMU se bohužel nebo bohudík aférou stala). Nestrannou, ale zmatenou. Snad nejen mně pomůže, když se pokusím krok za krokem zmapovat (a proložit otázkami) události posledních dnů, které v této podivné diskuzi téměř zanikají. Za faktické nepřesnosti a pravopisné chyby se omlouvám.

- Prolog: jaro 1993 – nepsaná dohoda o tom, že bude respektován rotační princip volby rektora tak, že každá z fakult "obsadí" tuto funkci na dvě volební období, pokud nabídne kvalitního kandidáta.
- Prosinec 2007 – volba nového rektora AMU, kandidují pánové Ivo Mathé (dosavadní rektor) a Jiří Hlaváč. Zvolen profesor Jiří Hlaváč v poměru 8:7 hlasů.
Logická otázka: podle výše zmíněné nepsané dohody měl "zvítězit" Ivo Mathé neb měl "právo" (velké uvozovky) ještě na jedno volební období. Pokud toto pravidlo všechny fakulty respektovaly a žádná nevyjádřila nespokojenost s působením Iva Mathé ve funkci rektora, proč tedy kandidoval pan Jiří Hlaváč? Kvůli zachování zdání, že se jedná skutečně o volbu? Pozor, nezpochybňuji právo pana Hlaváče kandidovat!!!! Spíše se snažím dopídit toho, jestli nebyl jen jakousi figurkou s tím, že letos stejně zase zvolíme pana Mathé. O to větší šok potom museli zažívat senátoři minimálně za FAMU (i když pan Mathé byl nominován také senátory DAMU). Proto se nelze divit reakci pana Víta Janečka. Nešlo přeci o žádné zpochybnění volby (zpočátku), ale o pozastavení se nad tím, že někdo nedodržel byť nepsanou dohodu, aniž by tomu dříve cokoliv nasvědčovalo (mám na mysli vyjádření nespokojenosti s prací dosavadního rektora I.M.). Senátoři FAMU zřejmě považovali znovuzvolení pana Mathé za hotovou věc a volby za formalitu. Přiznávám se, že já (s povědomím o nepsané dohodě a s přesvědčením, že Ivo Mathé je velmi dobrým rektorem AMU) také.
- Otevřený dopis Víta Janečka a následné podivné reakce na něj (viz například tato diskuse) – záměrně špatné nebo hysterické interpretace jeho textu, upozorňování na nepodstatné věci (pravopis atd.) s úmyslem zesměšnit či znemožnit autora, který přesto víceméně věcně a vytrvale odpovídá na všechny tyto útoky, ale i slušné reakce.
- Podivné odhalení pana Petra Pachla na společném zasedání AS FAMU a AS DAMU (proč chyběl AS HAMU?). Petr Pachl se stává nechtěným hrdinou celé této aféry... Žádost AS DAMU a FAMU o anulaci voleb. Vnímám to tak, že byla využita spíše formální chyba k "napravení nespravedlnosti".
- Paní kvestorka nechává na MŠMT ověřit platnost či neplatnost členství pana Pachla v AS AMU. Z mailu vyplývá, že Petr Pachl je členem AS AMU oprávněně.

Tolik klíčové body celé "kauzy Rektor". Co z toho plyne? Kdo má pravdu? Kde se stala chyba? Neumím na to odpovědět. Jen se mi do úst derou slova jako intriky, neschopnost komunikace ani věcné debaty, malost...

P.S.: Pana Víta Janečka znám velmi vzdáleně, samozřejmě se zdravíme, pokud se potkáme (jednou v tramvaji), tak se i bavíme. Tento směšný dodatek připojuji proto, abych předešla případným obviněním z jakési fanatické obhajoby "strůjce" celé aféry. Nicméně je mi jeho reakce na "cosi podivného" sympatická.

Karel Hlavsa  (12.13.2007 16:15)

Slyšel jsem názor, že pan Pachl nemohl tušit, že není právoplatným členem AS AMU, protože je tělocvikář. Prosím, nesnižujte tělocvik na něco druhořadého!!! Je to ubohé! Tělocvik je stejně důležitý jako hra na housle, divadelní herectví, či filmová montáž. Kdo si toto neuvědomuje, je primitiv. Zdraví Karel Hlavsa

Vít Janeček  (12.13.2007 15:44)

Situace sporu jako je tato vede nepochybně k tomu, že všichni pročítají všechny možné předpisy mnohem důkladněji, což se v případě přirozeného konsenzu většinou nestává. Nestalo se to nikomu ani při pozorném pročítání stejných materiálů před volbou, mnozí také nevěděli, že p. Pachl není akademický pracovník DAMU. Důsledkem by určitě neměla být žádná jeho exkomunikace z akademické obce, ale náprava problematických dokumentů tak, aby mohl do příštích voleb právoplatně kandidovat bez jakýchkoli pochybností, možná se ukáže, že těch problematických míst tam bude víc, všechny právní předpisy budou v situaci jako je tato zkoumány z několika stran mnohem podrobněji a jistě i více právníky (myslím že paní kvestorka už na tom iniciativně pracuje, ještě než jí senát stačil pověřit), což v důsledku povede k jejich zkvalitnění.

Před třemi nebo čtyřmi lety například nastala situace, kdy se ukázalo, že řada usnesení akademických senátů pět a více let dozadu je neplatných. To se zjistilo při tom, když paní kvestorka přišla s návrhem, aby definice usnášeníschopnosti nebyla zatížena podmínkou, že v případě studenstké komory musí být přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Hledali jsme jaké okolnosti by z toho vyplývaly, a to čeho si nikdo nevšimnul pět let, náhodou vyplynulo na povrch.
Tento případ je poučný tím, že ukazuje jak se takové věci dají řešit, existuje-li onen PŘIROZENÝ KONSENZUS. Vážnost právních konsekvencí pro celou školu byla oproti stávající peripetii nesrovnatelná. Chtít okamžité rozpuštění senátu, nové volby a další důsledky by nebylo nic přepjatého a pokud bychom to začali vysvětlovat akademické obci, každý by to pochopil. V senátu ale panoval konsenzus k prozkoumání jiných řešení, a tak se místo toho zadaly právní expertizy. Já sám jsem navrhoval alespoň rezignaci tehdejšího předsedy senátu prof. Císaře, který byl z jednacího řádu zodpovědný za kontrolu usnášeníschopnosti senátu. Ten odstoupit odmítnul a o návrhu se hlasovalo a neprošel. Tím jsem i já považoval konsenzuálně věc za uzavřenou a nebyl s tím problém. Senát pak postupoval podle navrženého právního postupu a celá věc se tím uzavřela.

Také stávající situace má své zodpovědné osoby. Z volebního a jednacího řádu vyplývá, že zodpovědnost za mandáty při volbě nese trojčlenná volební komise. Já sám byl v případě těchto voleb jejím předsedou. Považuji tedy za přirozené, že při prvním zasedání senátu nabídnu svoji rezignaci. Odstoupím ovšem jedině pokud se k tomu stejně postaví i kolegové Halaš a Košut, kteří také byli její součástí.

Ještě k osobní poznámce paní Nohové: už jsem o tom mluvil s řadou lidí z DAMU a předevčírem mi za to nadával na fakultě kolega Petráň, který pana Pachla dobře zná a váží si ho, že "učitel tělocviku" v kontextu mého nabroušeného dopisu zní ironicky. Tak mi došlo, že právě na to reagovalo pro mě nepochopitelně v této diskusi několik lidí, jak patrno dole. Vím že se mi právě v kontextu stylu, který jsem zvolil, těžko vysvětluje, že to nebyla ironie, pana Pachla jsem znal jen ze vztahu k Poněšicím a našim studentům a tímto se mu za tu nemístnou zkratku omlouvám.

Jiří Procházka  (12.13.2007 14:42)

Nechápu, proč někdo osočuje akademický senát DAMU a FAMU za to, že odhalil chybu. Působí to na mě, že kritici pana Janečka si přejí, aby se zamhouřila očka nad skutečností, že jeden člen AS AMU má pochybné členství. Komu to vyhovuje? Jiří procházka

Nohová Jitka  (12.13.2007 14:30)

Nerozumím ...
Bylo by akademickými senáty FAMU a DAMU zpochybněno členství vedoucího KTV Petra Pachla v akademické obci DAMU, kdyby byl rektorem znovu zvolen doc. Ivo Mathé?
Proč to až do výsledku voleb nikomu nevadilo?
Je snad známo, jak který člen senátu hlasoval, i když se jedná o tajné volby?
Osobní poznámka. Vezměte, prosím, na vědomí, že Petr Pachl není ledajaký "učitel tělocviku". Bez jeho vedení, pedagogických schopností a citu pro divadlo by desítky absolventů herectví DAMU nemohly ve své profesi podávat tak obdivuhodné fyzické výkony, které po nich divadelní i filmoví režiséři požadují. Pedagogové režijní i herecké tvorby na DAMU jej vždy brali jako nezbytného a rovnoprávného člena tvůrčího a pedagogického týmu. Svým umem pomohl režijním záměrům celé řady inscenací ... S úctou Jitka Nohová, administrativa DAMU

Mareš  (12.13.2007 14:10)

Pane Janečku, podařilo se Vám poštvat proti sobě fakulty, naházet špínu na Hudební fakultu a v rovnici AMU= DAMU+FAMU+HAMU nahradit znaménka na AMU=DAMU+FAMU-HAMU. Jednáte o nás bez nás. Hned zpočátku Vaší nechutné kampaně jsem si vytknul, že se jí nebudu účastnit. Bohužel se musím k tomu snížit, neboť to, co si dovolujete vůči senátoru z DAMU panu P. Pachlovi je nehorázné. To, že pan Pachl získal ve volbách do senátu vůbec nejvíc hlasů, tedy reprezentuje z vás všech senátorů největší část akademické obce, Vás zřejmě netrápí. Vyzývám Vás, abyste při projednávání neplatnosti mandátu pana Pachla zároveň zpochybnili i minulé volby rektora před třemi lety, kde v senátu také pan Pachl byl a volil. To, že jste mlčel a čekal pouze na příležitost této skutečnosti využít, je hrubé porušení obecně uznávaných etických zásad a dle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu AMU, článek 2, odstavec 17, žádám Vaše vyloučení z Akademického senátu AMU. Vlastimil Mareš

Holan  (12.13.2007 13:26)

Mám dotaz. Nevíte někdo informovaný, jak je to s postem kvestorů na AMU. Musí tuto pozici, která řídí tok financí, dotyčná osoba také po 4 (nebo ?) letech obhajovat, nebo je v pracovně právním vztahu (třeba na dobu neurčitou)? všeobecně víme, že aparátčíci a úředníci v této zemi mají relativně velkou moc a mohou tahat nepozorovaně za špagátky. Jak je na tom kvestor AMU? Je to funkce úřednická na dobu neurčitou, nebo má kvestor mandát? děkuji za odpověď. Holan

Holan  (12.13.2007 13:14)

Mám dotaz. Nevíte někdo informovaný, jak je to s postem kvestorů na AMU. Musí tuto pozici, která řídí tok financí, dotyčná osoba také po 4 (nebo ?) letech obhajovat, nebo je v pracovně právním vztahu (třeba na dobu neurčitou)? všeobecně víme, že aparátčíci a úředníci v této zemi mají relativně velkou moc a mohou tahat nepozorovaně za špagátky. Jak je na tom kvestor AMU? Je to funkce úřednická na dobu neurčitou, nebo má kvestor mandát? děkuji za odpověď. Holan

Antonín Suchánek  (12.13.2007 11:41)

Je zajímavé, že ke zpochybnění senátora P. Pachla dochází až v této chvíli (v případě takřka vyrovnané volby rektora)! Co jste celou tu dobu dělali, že jste mezi sebou v senátu měli člověka, který není z obce DAMU a ještě k tomu nemá ani mandát? Hřáli jste si snad na prsou zmiji? Je-li tomu tak, jak mohl být vůbec zvolen? Kdo jeho volbu potvrdil? Za jaký ústav kandidoval? To je šlendriánství! Ukáže-li se ale, že jste jej obvinili neprávem, měl by naopak pan Pachl získat něčí mandát jako skalp. ;) Nicméně Pane Janečku, ta Vaše "Rozprava na obranu rektora jediného, zvláště pak Mathého" na mě ze začátku působila hystericky, nyní již trapně a ohraně. Snad se nedočkám třetího stádia.

Vít Janeček  (12.13.2007 09:01)

SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ K AKTUÁLNÍ SITUACI A POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ AS AMU 14.12.

Úterní společné zasedání akademických senátů DAMU a FAMU učinilo závažné usnesení - zpochybnilo mandát jednoho ze senátorů akademického senátu AMU a tím zpochybnilo též volby rektora. Jedná se o mandát p. Pachla, jehož přítomnost v senátu je zjevně v rozporu s Volebním a jednacím řádem AMU. Zápis z tohoto jednání je zde: http://www.famu.cz/docs/zapis_ASDAMU_ASFAMU_08_2007.doc

Fakultní senáty požádaly o svolání mimořádného zasedání Akademického senátu AMU, které proběhne v pátek 14.12. od 18 hodin v zasedačce rektorátu a bude se touto situací zabývat. Zasedání je samozřejmě veřejné.

Paní kvestorka Čuříková se coby představitelka školního aparátu následně pokusila zpochybnit východiska, která k usnesení vedla. Její podnět přišel po skončení zasedání obou senátů, které se jím předpokládám budou zabývat hned příště, případně poté co bude zpracována širší právní analýza.

Od začátku sporu o volby je nicméně zřejmé, že škola jako celek, především její tři samostatné fakulty, ztrácí svůj PŘIROZENÝ KONSENZUS na spravedlivém uspořádání vnitřní samosprávy (a to není výsledek žádného ostřeji formulovaného dopisu). Řada motivů tohoto příběhu připomíná konflikt mezi volenými orgány a aparátem školy. Je to starý příběh všech demokracií, skeptici o něm tvrdí, že aparát většinou vítězí. Zdá se , že čím více se krize prohloubí, tím více budou tyto kontury vystupovat do popředí: ve včerejším TýdeníkuA2 je text paní kvestorky Čuříkové, která je zde ke svému nadřízenému potažmo ke své instituci hrubě nekorektní (určitě si to od těch, co mě tady školí z této disciplíny, pěkně schytá). To však není nic proti překračování pravomocí vůči voleným orgánům, kterých se v posledních dnech doložitelně dopouští.

Nastartovaná krize v organizmu školy bude mít asi ještě různé peripetie, v tuto chvíli nepředvídatelné. Přesto však přirozený konsenzus musí být tím, k čemu je třeba dospět. Jak moc toto téma souvisí s volbami rektora, ukázal na společném zasedání fakultních senátů Jan Vedral z DAMU, když nám popsal svoji pamětnickou zkušenost z jara roku 1993. V rámci tehdejší polistopadové krize AMU, která hrozila rozpadem na jednotlivé fakulty, se neformálně sešli jejich představitelé a učinili nepsanou dohodu o tom, že bude respektován rotační princip volby rektora tak, že každá z fakult "obsadí" tuto funkci na dvě volební období, pokud nabídne kvalitního kandidáta. Ještě do minulých voleb můžeme vidět, že platila. Nyní byla bez diskuze obětována. Jaké zavedené vazby a zvyklosti musel rektor Mathé narušit, že se stal bez diskuse nežádoucím? Jeho přínos pro školu nelze bagatelizovat. Vypadá to, že s debatou na toto téma se nepočítalo, takže lze předpokládat, že doklady problémů jeho éry teprve vznikají. Pokud se pojmenují před koncem jeho mandátu, určitě to bude pro všechny lepší: nechť se může v rámci svého působení obhájit.

Stran nepsaných pravidel je však mezi fakultami všechno vynulováno a hrob přirozeného konsenzu, spoluzaloženého též na rotačním principu rektorského mandátu, je prvním a možná jediným pomníkem nového rektora. Nastává možná i dlouhé období právních sporů, na jehož konci bude buď potvrzený výsledek těchto voleb a rektor opřený fakticky o méně než těsnou většinu akademického senátu. Nebo nové volby do senátu, jehož mandát daný akademickou obcí vzejde i z počínající debaty. A nové rektorské volby, jejichž personální výsledek může být třeba i identický. Pouze jedna z těchto dvou variant však povede k nastolení skutečného konsenzu.

Zdeněk Holý pro "Jana" a dal  (12.12.2007 23:58)

Rád bych připomněl, že blog v tomto případě Cineblog nevyjadřuje stanovisko redakce či časopisu, nýbrž blogera.

Tamara Čuříková  (12.12.2007 23:18)

Toto je reakce na zápis ze společného zasedání AS DAMU a AS FAMU z 11.12.2007. Upozornila jsem senátorky a senátory, že byli předsedou AS AMU doc. Dvořákem uvedeni v omyl a požádala JUDr. Věru Kotátkovou z MŠMT, která má na starosti registraci vnitřních předpisů veřejných vysokých škol, o právní stanovisko k členství P. Pachla v AS AMU.
Uvedené upozornění přikládám.

Vážené senátorky,
Vážení senátoři,
požádala jsem o právní stanovisko k členství v AS AMU pana Pachla MŠMT - právní oddělení JUDr. Koťátkovou, její stanovisko Vám přeposílám.
Zdravím T.Čuříková

>>> Koťátková Věra 12/12/07 10:02 dop. >>>


-----Original Message-----
From: Tamara ČUŘÍKOVÁ [mailto:tamara.curikova@amu.cz]
Sent: Wednesday, December 12, 2007 7:49 AM
To: Koťátková Věra
Subject: prosba o stanovisko


Vážená paní kvestorko,
k Vašemu stanovisku nic nemám a podle mého názoru je zcela v pořádku. Pro případnou argumentaci do budoucnosti bych ještě provázala přijetí Organizačního řádu Katedry tělesné výchovy AMU takto:
Podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Akademický senát veřejné vysoké školy vnitřní předpisy vysoké školy a jejich součástí. Ze znění čl. 10 a 11 platného Statutu Akademie múzických umění v Praze registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 18. dubna 2006 pod čj. 10 746/2006-30 vyplývá, že Organizační řád Katedry tělesné výchovy Akademie múzických umění v Praze schvaluje Akademický senát Akademie múzických umění v Praze, neboť jde o vnitřní předpis součásti AMU v Praze (§ 22 zákona o vysokých školách).S pozdravem V. Koťátková


Vážená paní doktorko,
potřebuji urychleně právní stanovisko k následnému problému.
1) 28.11.2007 proběhla na AMU volba rektora, kde byl řádně zvolen prof. Jiří Hlaváč. Zápis z jednání, dopis předsedy AS AMU Vám posílám v příloze. Všechny potřebné dokumenty pro jmenování byly předány na MŠMT pí. Jarošové.
2) Včera se sešli členové AS DAMU a AS FAMU (AS HAMU z této schůzky vyloučili) a na základě "právního stanoviska" předsedy AS AMU doc. Dvořáka se snaží zpochybnit platnost členství senátora Petra Pachla, vedoucího mezifakultní katedry tělesné výchovy.
3) Poslala jsem senátorům následující stanovisko a prosím Vás o právní rozbor, že toto mé stanovisko je v pořádku a právně správné.

Vážené senátorky,
Vážení senátoři,

na rozdíl od doc. Dvořáka, předsedy AS AMU, který by měl vnitřní předpisy této školy znát, ale jak vidno nezná (neměli byste jej odvolat, jako člověka nekompetentního?) si Vás dovoluji upozornit, že ze zákona 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 1, písmeno i) jsou vnitřními předpisy veřejné vysoké školy i další předpisy, pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy. Statut AMU v článku 11 stanovuje " organizační a provozní řády součástí AMU, které jsou uvedeny v čl. 10 písm b) až e) schvaluje AS AMU. AS AMU 22. února 2000 schválil Organizační řád Katedry tělesné výchovy AMU, kde se v článku 4 - Pedagogové KTV, odst. d) uvádí "Pedagogové KTV jsou členy akademické obce AMU" a v bodě e) "Při paritním složení senátu AMU mohou akademičtí pracovníci kandidovat na členy AS AMU za jednotlivé fakulty (nejlépe za tu, na které mají těžiště své činnosti)". Upozorňuji, že tento předpis schválil právoplatně zvolený senát AMU, byl usnášení schopný a jednání se zúčastnili 4 studenti. Věřím, že nikdo nebude zpochybňovat, že těžiště činnosti P. Pachla je na DAMU.

Organizační řád KTV visí na http://www.amu.cz/amu/organizacni-struktura/katedra-telesne-vychovy/organizacni-rad-katedry-telesne-vychovy

Pokud to bude možné, potřebovala bych toto Vaše stanovisko do 13 hodin.
Děkuji a moc zdravím Tamara Čuříková


školník Huml  (12.12.2007 22:30)

Už jenom 937, jeden se pozvracel a exnul...

školník Huml  (12.12.2007 22:17)

Už jenom 937, jeden se pozvracel a exnul...

CINEFIL  (12.12.2007 22:00)

Z Cinepuru si udělalo hlásnou troubu 938 osob.

Jan  (12.12.2007 21:28)

Cinepur ze zásady nečtu. Proto nepřečtu ani tuto žluklou diskuzi. Udělalo by se mi zle a nejspíš bych se pozvracel. Kolik lidí si udělalo ze Cinepuru hlásnou troubu? Zkuste hádat. Jan

Ing.Miloslav Břeň  (12.12.2007 19:46)

Vážený pane Janečku,
obdržel jsem Vaše dva e-maily ke stejnému tématu. Ten druhý ve věci "podruhe (a naposledy) k volbe rektora". Považuji tedy za slušné odpovědět.
Předesílám, že ze svého pracovního zařazení sleduji události AMU více méně tak, že je pouze registruji pro přehled dění v této instituci. Na první pohled mne zaujalo množství gramatických chyb v textu. To jste snad z pohledu zastávané funkce nemohl ani Vy napsat.
K obsahu mohu snad sdělit jen tolik, že jej spíše řadím do kategorie "akademického bulváru", než jako seriozní analýzu problému volby rektora AMU. Nerozumím Vašemu zpochybnění volby od členů senátu, když uvádíte "jako například učitele tělocviku nebo studenta produkce – tedy nositelé kompetencí, s nimiž v jejím absurdním světle také neobstojí". Proč jste si pro svoji argumentaci vybral právě je? Vyvolává to domněnku, že snad víte kdo koho volil. Dále se naskýtá otázka, proč tedy volební systém do senátu umožňuje volbu nekompetentních osob a což je daleko závažnější, jejich setrvání v něm celé volební období. Zdá se mi, že máte pochybnosti, protože jinak si to neumím vysvětlit. Vždyť senát není předurčen jen pro volbu rektora, ale snad se prezentuje mnohem závažnějšími rozhodnutími a zde by se nekompetentnost jednotlivých členů měla projevit již dříve. Bylo-li tomu tak, proč o tom píšete až nyní v souvislosti s volbou nového rektora?
Ještě k bodu IV. Nemohu se zbavit dojmu, že je to jakési "poučení z vývoje volby nového rektora".

Vít Janeček - prohlášení  (12.12.2007 16:04)

Závazně prohlašuji, že NEBUDU kandidovat na funkce děkana, ani proděkana, ani prorektora, ani rektora, ani prezidenta. Vyhrazuji si jedině opětovnou kandidaturu do akademického senátu - tím spíš díky celé této zkušenosti. (Na žádné funkce bych ostatně neměl čas. Kult mé osobnosti vede k tolika lukrativním nabídkám, že je ani nestačím odmítat. Velkoryse proto vyzývám anonymy, aby se podepisovali, nevadí mi, když se přiživí na mé slávě.) Jak se k tomu dostanu, pokusím se o nějaký shrnující vstup, který by to třeba posunul dál.

franta  (12.12.2007 14:30)

trochu povrchní, ale něco na tom asi bude:

http://www.tydenika2.cz/archiv/2007/48/tajemna-hudebni-fakulta

Jeanne d´Arc  (12.12.2007 08:54)

Podle meho se jedna o plac nad rozlitym mlekem, kdy je sice trochu skoda, ze to neni zase Mathe, protoz udelal ledascos dobreho, ale na druhou stranu nevim proc by mely byt obavy z noveho pane rektora. Cas ukaze.A kdyz ne tak se zas zvoli nekdo jiny, AMU to muze nastesti zbrzdit jen na 4 roky. Otazka hromadneho dopisu je ovsem jina a jelikoz se proslycha, ze by pan Janecek mel kandidovat na dekana Filmove a televizni fakulty, tak se trochu obavam jestli uz to neni nejaka sverazna zviditelnovaci kampan. O to zvlastnejsi, ze narozdil od nas, kteri v senatu nejsme nam place na rameni nas zvoleny zastupce, ktery to mel spolu se svymi kolegy za nas zvolit. Pokud tomu tak neni (tedy v pripade kampane) tak se omlouvam , ale ono to ponekud svadi. A diskuze je samozrejme demokraticky legitimni, stejne jako ony volby. Jen se m jak uz bylo receno hrube nelibi jeji forma....

Rašek  (12.11.2007 19:24)

Vážený pane Janečku,

Mám několik dotazů. Jste s průběhem této diskuse spokojen? Myslíte si, že její účastníci dávají přednost bývalému rektorovi? Co vlastně může takový blog reálně přinést? Nevyvolalo Vaše vystoupení před volbami spíše silnou negativní reakci, která teoreticky mohla ovlivnit i některého z hlasujících senátorů? Jak vůbec hodnotíte současné výsledky HAMU, DAMU a FAMU ve srovnání se zahraničními školami. Nejde přece jen o to, co je "uvnitř", ale co se o nich ví například na zahraničních festivalech. A není právě tohle téma, jemuž by se měl rektor (ale i všichni ostatní) věnovat nejvíc?

školník Huml  (12.11.2007 18:05)

Některé reakce jsou opravdu zarážející: jak si dovolujete zpochybnit pana XY, odstěhujte se do Ruska a když už nic jiného, tak alespoň neumíte psát spisovně apod. Neumíme vzájemně naslouchat, neumíme diskutovat, vše je okamžitě vyhroceno do té nejkrajnější polohy. 17 let po revoluci a stále se máme čemu učit. To jsem ale chytrej, co? :-)

A. Suchánková  (12.11.2007 13:09)

Pane Janečku,
nikoli k fóru, samozřejmě se má reakce vztahovala hlavně k otevřenému dopisu. Bohužel máte chyby všude. A ani jsem si nemusela dát tu práci, jak píšete:-) Nebojte, nebudu vám je vypisovat:-)
Vaše hodiny neznám. Jak během nich mluvíte, mi je upřímně jedno. Píšete, že k článku přistupujete jinak. Váš otevřený dopis se ale článkem stal, když jste jej vmanipuloval do našich emailových schránek a zveřejnil na internetových stránkách. Více se k tomu vyjadřovat nebudu, považuji to za uzavřené a druhořadé.
Za podstatné pokládám vaše jednání a formu, kterou jste zvolil. Stále mi uniká, na co vaše akce je. Volby proběhly regulérně. Tím, jak vystupujete, akorát poukazujete na vaše podivuhodné sympatie k I. Mathému a na váš subjektivní názor. Promiňte, tato forma se k jeho šíření opravdu nehodí.
Anna Suchánková

Eduard Šístek  (12.11.2007 10:09)

Vážený pane Janečku.Vaše agresivní námitky proti nově zvolenému
rektorovi AMU zcela charakterizují váš postoj k demokratickému kolektivu všech tří fakult.Snažíte se vytvářet svým smýšlení opětovný kult osobnosti,který jsme zde zažili v podobě bývalého rektora pana
Ilji Bojanovského.Prosím Vás,zamyslete se nad sebou samým jestli byste
se s vaším smýšlením neuplatnil lépe třeba v Rusku.
Eduard Šístek

M. Vrzal  (12.11.2007 09:41)

opravuji malou nepřesnost:
VJ: "A to i přesto, že pan nastávající rektor nejen ve své úvodní řeči dokázal, že mu není cizí mlácení prázdné slámy - při využití kulturního slovníku a kultivované rétoriky."
O: Omlouvám se za mé přehlédnutí několika záporů. Prof. Jiří Hlaváč naopak oproti textu mluvil věcně, srozumitelně a zároveň dokázal bravurně využít kulturního slovníku a kultivované rétoriky... Právě proto sklízel zasloužený potlesk.

M. Vrzal  (12.11.2007 09:33)

VJ: "Co jste v tom senátu dělali, že jste nezvolili Iva Mathé rektorem AMU?"
O: "Volili podle vlastního rozumu a svědomí. V souladu s principy demokracie."
VJ: "Je moudré, aby úspěšná instituce v takovéto situaci měnila své úspěšné vedení?"
O: "Pokud taková instituce dojde k názoru, že může být mnohem úspěšnější, nemá důvod to neudělat."
VJ: "A to i přesto, že pan nastávající rektor nejen ve své úvodní řeči dokázal, že mu není cizí mlácení prázdné slámy - při využití kulturního slovníku a kultivované rétoriky."
O: "Neměl jste napsat právě proto? Řeč prof. Jiřího Hlaváče působila přesně tímto dojmem."
VJ: "Sám pro sebe si to optimisticky vykládám tím, že se třeba někteří kolegové přece jen trochu styděli..."
O: "Proboha za co? Že nevolili podle Vašich představ? Jak můžete hovořit o svých kolezích s takový despektem? A nejen o nich..."

AK  (12.11.2007 09:14)

Vážený pane Janečku,
mnoho se mluví a voda teče. Krom domněnek, které se stále opakují o nekompetentnosti muzikantů zastávat vůdčí / manažerské posty a nerozumnosti měnit někoho, kdo se v postu osvědčil jsem se vlastně nedozvěděla, co bylo na volbě nynějšího rektora tak špatného. Ostatně pan Hlaváč není ve vedoucí funkci poprvé, takže doufám, že jste si dal práci s tím, abyste nechal udělat analýzu a její výsledky nám zde předložil. Snažíte se na jednu stranu nezpochybnit volbu, ale připadá mi to jako zástěrka. Když to řekneme otevřeně, nepovažujete pana Hlaváče za kompetentního. Dobře, předložte důkazy. Je velmi lehké vyslovit názor, ale předložte fakta. A vzhledem k tomu, že naházet špína se dá na kohokoliv, udělejte nezávislý rozbor s ohledem na zásluhy a "přešlapy" obou pánů a poté přijďte s důkazy. Takhle totiž jste vzbudil pouze ohlas o vlastní osobu a vzhledem k tomu, že vidím, že se vyjadřujete ve více fórech, mohlo by to být považováno spíše za váš oblíbený "sport" nežli za regulérní otázku, kterou by se měl někdo zabývat.
AK

V.Janeček A.Suchánkové  (12.11.2007 07:49)

Vážená paní Suchánková, na diskusních fórech existuje několik zavedených postupů, jak přesměrovat pozornost od merita věci někam jinam. Ne že tam hned s Vámi nezajdu, ale toto je potřeba říct. Upozornění na jazykové chyby je tou nejbanálnější figurou, druhý stupeň je text v žánru "kdo je ve skutečnosti xy". K tomu je však třeba něco investigace, takže ten zde bude až za pár dní:-) Ale nyní vážně: Vaše jazykové postřehy jsou vztažené nikoli k textu dopisu (možná tam taky najdete, když si dáte práci), ale k webovým diskusím. Do nich jsem vložil své e-maily psané zpravidla narychlo, tak jako narychlo mezi jinou prací odpovídám přímo do webové diskuse. Musím Vám také říct, že třeba když telefonuji, mluvím nespisovně, tak jako s kamarády, kolegy nebo se studenty v hospodě, někdy dokonce i na semináři. Webový blog je pro mě podobně prostorem volnějšího jazyka, když publikuji článek, přistupuji k tomu jinak. Ale je určitě cenné, že Vy se pokoušíte o všeobecnou konzistenci svých jazykových projevů. Vaší obšírnou poznámku budu nicméně nadále brát v potaz a možná i ostatní diskutující - vidíte, stačí určité věci popsat a změní se. O to mi jde. Stran Vašeho názoru na věc samu nemám co dodat - už bych opakoval jen řečené. Neberu Vám, že vše shledáváte v pořádku, já nikoli a zvolil jsem právě tuto formu, abych na to upozornil.

studentka A. Suchánková  (12.11.2007 01:03)

Pane Janečku,
pročetla jsem si váš dopis, vaši diskusi i obě kandidatury. Musím říct, že by se tak nestalo, kdyby mě vaše psaní skoro neomráčilo. Jsem studentka herectví na DAMU, v Hradci Králové dokončuji na univerzitě obor literární a jazykovou kulturu. Nezlobte se, ale moc se divím, že vás při vašem dosaženém vzdělání ještě nikdo neupozornil na neuvěřitelně vysoký počet gramatických chyb. Měl byste si váš písemný projev nechat zkontrolovat, než ho uveřejníte. Chybí vám čárky ve větách! Promiňte, ale věta hlavní se od vedlejší odděluje čárkou! Zvlášť, když používáte spojku "že". Tohle se učí děti již na prvním stupni základní školy. Pro konkrétní demonstraci podobných jevů vás cituji: "Způsob jakým to proběhlo u nás připomíná výměnu starosty v Horní Dolní, kterou upeklo pár závistivých sedláků poté co jim všem postavil obecní stodolu, a sami ani nevěděli proč." Chybí vám čárka za slovem "způsob", za "u nás", za "poté". Navíc poslední výraz "a sami nevěděli proč" se dá chápat dvojím způsobem: buď sedláci nevěděli, proč jim stodolu postavil, anebo nevěděli, proč tu výměnu upekli. Jako pedagog a "člen senátu AMU s řádným mandátem" byste se mohl více soustředit na váš písemný projev. Tímto vás nechci nijak urazit nebo hodnotit, ale nemohu si zkrátka dovolit na toto neupozornit. Publikujete přece v Literárních novinách.
Dále bych vám chtěla říct, že kandidatura pana profesora Hlaváče se mi zdá v pořádku. Nevidím jediný důvod, proč by neměl zastávat funkci rektora.
Váš dopisový projev je velmi subjektivně zabarvený, vaše argumentace často ústí do jakéhosi hysterického výkřiku. Metafory, které používáte, se mi nezdají natolik nosné, aby se tak často opakovaly ve vašich příspěvcích (př. sedláci a stodola).
Stále zmiňujete problematiku, že byla zapomenuta diskuse, že členové senátu volbu nijak neprojednávali a mlčeli. Vy sám jste přece členem senátu, vy sám jste mohl diskusi vyvolat, když byla zapotřebí. Myslím, že je to tedy i vaše chyba.
Musím souhlasit, že obesílání dopisů tohoto stylu do soukromích školních schránek opravdu není vhodné. Jak by potom vypadala veškerá komunikace, kdyby každý tímto způsobem posílal svůj subjektivní nesouhlas s určitým děním na AMU? Vy jste pedagog, měl byste se vyvarovat akcí, které bych očekávala spíše od nějakého studenta. Původně jsem si totiž opravdu myslela, že je to nějaký studentský protest, ale když jsem si vás našla na stránkách AMU, byla jsem dost zaskočena.
V závěru chci jen podotknout, že mi stále uniká smysl vaší akce. Vůbec není jasné, proč to píšete a všem posíláte. Uvádíte, že nezpochybňujete volbu, ale vaše jednání vypadá, jako kdybyste chtěl volby zopakovat. Čeho tím chcete dosáhnout, jsem z vaší akce nevyčetla.
Anna Suchánková (2. ročník herectví KALD)

V.Janeček Z.Královi  (12.10.2007 23:06)

Rád odpovím, žádným právem. Pedagogickou kompetentnost p. Pachla nezpochybňuji, již jsem na to odpovídalí paní Sílové, je to v diskusi níže, ale pro přehlednost to znovu cituji: Přečtete si prosím pozorněji co v dopise opravdu píšu: upozorňuji na to, že jediná argumentace, která při volbě rektora zazněla, se týkala toho, že "umělec je lepší ne-umělce", proti čemuž právě protestuji mj. tím, že ukazuji, že pokud bychom tuto tezi přijali pro posuzování kandidátů na rektora (jak se to snažili učinit někteří kolegové z HAMU), zpochybňujeme tím i nejenom některé senátory (členem AS AMU je vedle učitele tělocviku studenta divadlení produkce též student filmové produkce), ale dokonce i některé studijní obory AMU, což je jistě nepřípustné. Díky, zdravím, Vít Janeček.

Dr. Zdeněk Král  (12.10.2007 22:56)

Zajímalo by mne, jakým právem si dovoluje p. Janeček zpochybnit kompetentnost p. Pachla, který má tak u studentů tak ohromný kredit, o jakém se výše zmíněnému panu Janečkovi může nechat jen zdát. Jestli je někdo učitel tělocviku nebo učitel jiných předmětů, jest přece lhostejno. Pan Pachl je vedoucí katedry, dostal důvěru akademické obce DAMU a volil dle svého nejlepšího svědomí. Volby jsou ostatně tajné, takže kdo jak volil je nenapadnutelné a není pochyb o demokratickém procesu proběhnuvších voleb. Nic na tom nezmění ani rádoby elokvence pana Janečka (který tu útočí na profesora Vojtěchovského, tu na profesora Hlaváče - tedy snad učitele fotografování a učitele hry na klarinet???) coby koryfeje. Krátce a stručně, pan Pachl je reprezentantem velké části akademické obce se širokou podporou studentů a jeho kompetentnost je zcela zřejmá a oprávněná.

P.Pachl vs V.Janeček  (12.10.2007 22:44)

Dobrý den, děkuji za Vaší reakci, vložil jsem ji též do webového diskusního fóra, aby se skutečně stala otevřeným dopisem, jak jste ji nazval v hlavičce svého e-mailu. Přemýšlím nad Vaší otázkou stylu. Je skutečně největší hodnotou akademické půdy politická korektnost jazyka, kde respektujeme a dodržujeme dekorum, rituály, odstup - i ve chvíli, kdy se všechny jmenované stávají zástěrkou pokrytectví? Rektor Mathé každý rok pořádal kulaté stoly o problémech a vývoji školy - on sám a další lidé připravovali kritické materiály k promýšlení, sám jsem byl podvakrát v daném termínu mimo Prahu, ale každou z těchto událostí jsem registroval a četl podnětné výchozí materiály i výstupy. Na těchto fórech, na našich zasedáních senátu nebo na jiných kultivovaných fórech, důstojných akademické půdy, jsem se nesetkal s bublajícími problémy, které bych si logicky dosadil na druhou misku vah rovnice, kterou jsem se snažil popsat ve svém dopise. Dospěl jsem k tomu skrze zážitek volby, který je uzlovým zážitkem pro rytmus našich institucí a třeba jste stejně jako já pocítil, že když už jsme se sešli způsobem, kdy bylo rozhodnuto předem, bývalo by zdravé se o své náhledy alespoň pohádat, pojmenovat si je hlouběji a tak skutečně zkultivovat naší diskusi, kde bychom asi přes různá utrpení dané chvíle dospěli ke skutečnému konsensu. V tom vidím rozdíl mezi minulými volbami rektora, kde byla také těsná většina, ale i díky bouřlivé diskusi nastal skutečný konsensus - tj. možnost přirozeného smíření se s výsledkem voleb. Uvědomuji si permanentní uspěchanost (samozřejmě i svojí vlastní, nebo tu především), která nám i ve vážných otázkách nedává přirozený cit pro to, vydržet o věcech mluvit /a neuzavřít se dialogu, jako k tomu došlo tentokrát/ - modelovou filosofickou situací toho o čem mluvím je Dvanáct rozhněvaných mužů. Kvalitní rozhodnutí neplodí sám fakt že se na chvíli sejde skupina lidí, ale kvalita procesu. Naše rozhodování bylo založeno ze strany většiny rozhodujících natolik na nevyslovených předpokladech, což jsem si uvědomil a popsal s odstupem, že už to začalo mít rozměr absurdního divadla. Teď slyším různé věci že rozhodující byl fakt, že rektor chce prodat Poněšice, že AMU má příliš technicistní logo, že rektor chtěl aby pracovnice rektorátu chodili do práce na určitou hodinu atd atd. - to všechno je možné, ale proč to šlo úplně mimo naší diskusi? Proč s tím kandidáti nebyli konfrontováni? Váží tyto věci skutečně stejně, jako ty, které leží na druhé misce vah? To je o čem přemýšlím, a také proto jsem dospěl k závěru, že skutečná realita naší komunikace, toho, co si o společných i o svých věcech myslíme, toho co si myslíme o sobě navzájem, jaké máme obavy a strachy, co nás motivuje a co nemotivuje, co zvládáme a co nezvládáme, jak jsme a nejsme jistí tím co děláme, ustrnula pod krustou důstojnosti, kterou je nutno rozříznout, abychom se dostali k tomu co je uvnitř. Pokouším se o to bez nějakých negativních emocí, bez pocitů nadřazenosti a arogance, které v dopise někteří čtou a přímo nebo nepřímo mi je vyčítají. Věřím, že čas ukáže, že to byla práce chirurgická a ne řeznická - přestože v místě a chvíli řezu je mezi těmito rozdíl jen nepatrný. Zdravím, Vít Janeček.

>>> Petr PACHL 12/10/07 8:54 PM >>>
Předmět: Otevřený dopis
Vážený pane senátore Janečku, akademický senát AMU je demokraticky volený orgán. Domnívám se, že způsob a styl Vašich připomínek je nedůstojný akademické půdy. S úctou Petr Pachl, učitel tělocviku

student vs V.Janeček  (12.10.2007 14:21)

NÁSLEDUJÍCÍ DISKUSE BYLA VEDENA SE STUDENTEM JEHOŽ TOTOŽNOST JE MI ZNÁMA, KTERÉMU JSEM VŠAK SLÍBIL NEZVEŘEJNIT JEHO JMÉNO. ON SÁM SE VYSLOVIL I PROTI ZVEŘEJNĚNÍ VLASTNÍHO TEXTU DISKUSE, OVŠEM PO ZVÁŽENÍ NULOVÝCH RIZIK A DŮVODŮ PRO JEJÍ NEZVEŘEJNĚNÍ - NEMLUVĚ O LITERÁRNÍ HODNOTĚ - TATO OBSAHUJE PŘÍLIŠ MNOHO PODNĚTŮ, NEŽ ABY MOHLA BÝT VYNECHÁNA. VJ

Od: Vít JANEČEK
Datum: 09.12.2007 11:17:11
Vážený pane xxx, stran povahy naší korespondence jsem Vám již sdělil svůj názor v bodě jedna svého předposledního e-mailu a upřesnil do úplně jednoznačnosti ve svém posledním e-mailu. Co jsem Vám slíbil to dodržím, co jsem Vám neslíbil, v tom jsem zcela svobodný, pokud se Vám to nelíbí, můžete to řešit soudní cestou, bude to jistě zajímavý spor. Obávám se že víc už Vám k tomu nesdělím, zdravím, VJ

>>> xxx 12/09/07 10:55 PM >>>
Vážený pane Janečku.
Standardní novinářská etika rozlišuje přání zdroje o zamlčení jeho totožnosti a úplné zamítnutí publikování soukromě sdělených informací. Vzhledem k tomu, že nikoli jako občanská osoba, ale jako člen akademické obce nadále nedůvěřuji Vašim metodám moderování diskuze k volbě rektora, nevstupuji do VEŘEJNÉ diskuze, kterou hodláte založit a nepovoluji uvádět NIC z textů, které jsem Vám zaslal. Zdraví xxx


Od: Vít JANEČEK
Datum: 09.12.2007 22:25:11
Dobrý den, Vaší kritiku tak jak ji formulujete jsem skutečně neakceptoval, Váš nesouhlas s uvedením naší korespondence ano, s Vašimi názory tedy budu ve veřejné podobě pracovat dle standardní novinářské etiky jako se zdrojem, který je mi znám, ale nechce být prozrazen - tedy veškeré případné citace a odkazy na něj budou bez uvedení Vaší totožnosti. Zdravím, VJ

>>> 12/08/07 11:25 AM >>>
Vážený pane Janečku.
Vzhledem k tomu, že jste neakceptoval moji kritiku Vaší podpásovosti způsobu vyvolání diskuze pomocí nepodložených argumentů a pomluv a navíc vše zastíráte vágním a paušalizujícím hodnocením, že hudebníci jsou konzervativní a mravně upjatí, odmítám se nechat oficiálně do veřejné diskuze zařadit a proto nevydávám souhlas ke zveřejnění naší korespondence. xxx

Od: Vít JANEČEK
Datum: 08.12.2007 02:07:51
Vážený pane xxx, máte pravdu, příliš jsem se nechal unést smyslem pro humor, je sympatické že se nedáte a nyní tedy vážně:
1. Jelikož svůj dopis jsem koncipoval jako otevřený a jeho cílem je vést otevřenou debatu, považuji za logické, že všechna korespondence která má věcnou povahu a není jen něčím osobním /řada lidí mi jen pár větami nadává či naopak vyjadřuje souhlas, aniž by to obsahovalo nějaké přemýšlení o věcech a tudíž to nemá žádný obecnější význam/, považuji emaily které v tomto rámci vedu za jeho součást. Předpokládám že je prostě jen logickou a pochopitelnou věcí určitého ostychu pro mnohé posílat své reakce všem adresátům a jako provokatér této diskuse cítím povinnost připravit pro to, aby se stala veřejnou, prostředí /netušil jsem, že to bude tak intenzivní, mailů přišlo a chodí poměrně dost, také podnětných/. Zveřejnění jsem zmiňoval v odpovědích několika lidem a s
výjimkou Vás nikdo nic nenamítal. Naopak jsem dostal také jedno velmi věcné sdělení s dovětkem, že autor si nepřeje jeho zveřejnění, což samozřejmě respektuji. Pokud nechcete, abych naší korespondenci zveřejnil, budu to samozřejmě respektovat, ale myslím že by to byla škoda.

2. Je-li v čele školy tak úspěšný rektor, jakým byl I.Mathé a chce-li Pokračovat dál, je z hlediska instituce krajně neobvyklé a neprozíravé aby odcházel v potenciální půli svého volebního období BEZ TOHO, ABY O TOM PROBĚHLA VÁŽNÁ DISKUSE A SPOR. Ten měli vyvolat ti, kteří navzdory jeho kvalitám chtěli změnu A drželi k ní klíč. To jest senátoři. Možná jste byl na veřejné debatě na HAMU - tam mimo moderujícího J.Dvořáka a mě nikdo z kolegů senátorů nepromluvil ani slovo. Asi tedy o nic důležitého nemělo jít. Chtít nebo nechtít změnu je legitimní, to co proběhlo je však ve stylu party závistivých sedláků v Horní Dolní, kteří se domluvili že už nezvolí starostu, protože jim postavil obecní stodolu. Nejde mi přitom o nějaké táborové myšlení FAMU/HAMU/DAMU. Ač naprosto chápu, že fandíte člověku, který je Vám blízký, je podle mého názoru PRO REKTORSKOU FUNKCI s I.Mathé zcela nesouměřitelný /což neznamená, že by se takovým jevil v jiné konstelaci - je opravdu škoda, že IM nemohl školu vést ještě jedno období, posunul by to dál, údržbářský režim, který z povahy velmi konzervativně založeného Jiřího Hlaváče nastane, nebude žádnou tragedií pokud vnější prostředí zůstane konstantní, jak jsem to psal v dopise, ale měli jsme jinou příležitost/ a také důvody, které vedly k jeho zvolení neodrážení dle mého náhledu a evidence zodpovědné zvážení všech pro a proti pro celek instituce svědomitými senátory, ale mnohem banálnější důvody.

3. Styl který jsem zvolil pro "výkop" té diskuse (resp. celého aktuálního procesu) má samozřejmě díky tomu, co někteří vnímají jako malou uctivost, své vedlejší účinky, přesto však cítím, že pohyb který to vyprovokovalo má dobrou energii a ať už budou jejím výsledkem nějaké konkrétní akce, které povedou k novým příležitostem zamyslet se nad otázkou volby nebo prostě se jen zvýší
celkový stav obezřetnosti a vědomého přístupu k rámci školního prostředí, považuji to za přínosné. Dekorum a komunikační korektnost realitu v některých případech zastírá až příliš, byť chápu, že právě v tom se např. místy až příliš uvolněné, vždy spíše liberální prostředí filmu i divadla a místy až příliš svázané, vždy spíše konzervativní prostředí vážné hudby, rozcházejí (mimochodem
těžko hledat lepší kompromis mezi těmito dvěma mentalitami než byl IM). Zdravím, VJ

>>> 12/08/07 12:32 AM >>>
Vážený pane Janečku.
Přečtěte si prosím důkladně můj předchozí e-mail a nepodsouvejte mi něco,co Jsem nenapsal. Nedal jsem žádný souhlas k zveřejnění této diskuze,jen jsem reagoval na Vaše upozornění,že hodláté můj "cenný příspěvek" zařadit do internetové
diskuze, zabránit Vám v tom nelze, a trval jsem v tom případě na úplnosti. Rovněž tak neexistovalo žádné Vámi zmiňované "vlastní přání", abyste mě vyjmul z Vašeho mailového listu. Nepochybuji, že jste ve skutečnosti pochopil, co jsem Vám chtěl sdělit.
Je velký rozdíl mezi tím, když někdo použije školní poštu za účelem pozvánky na představení nebo k zasílání nepodložených informací za učelem ovlivňování. Sbírání argumentů o chybách exrektora nepovažuji za nijak konstruktivní a ty, které se ke mně dostaly jsou stejně tak málo podložené, jako ty, které obsahuje Váš dopis. Nicméně si cením Vaší snahy o dobro celé školy a věřím, že to děláte s nejlepšími úmysly. Zdraví xxx

Od: Vít JANEČEK Datum: 07.12.2007 22:38:33
Vážený pane xxx, na Vaše přání zařadím naší e-mailovou korespondenci na diskusní fórum komplet, odkaz na něj najdete - jakmile bude zřízen - v článku na webových stránkách FAMU. Na senzační odhalení s napětím vyčkám, pevně doufám, že v situaci kdy je škola každoročně auditována a nyní končí hloubková kontrola z NKÚ (a nepochybuji o tom, že je už týdny na každou potenciální nesrovnalost specielně na FAMU upozorňována), nebude nový pan rektor příliš hýřit dalšími penězi auditorům. Ovšem snad by šly důkazy zajistit i levněji, třeba křížovým výslechem rektorátních pracovnic, které jistě musely na příkaz dosavadního rektora výhody pro FAMU organizovat (jen prosím neprozraďte, že to byl můj nápad, měl bych s tím u nich i u kolegů na fakultě problém), díky, zdravím, VJ

>>> 12/07/07 7:26 PM >>>
Vážený pane Janečku.
Moje osoba a má e-mailová schránka jsou v této diskuzi zcela zanedbatelné. To, co jsem se Vám snažil marně sdělit je pochybnost o mravnosti obsahu a způsobu šíření Vašeho pamfletu.
Co se týče zpráv o působení exrektora Ivo Mathého Vám doporučuji vyčkat na výsledky auditu, který si může nový rektor objednat.
P.S.: Pokud bez mého souhlasu uvádíte tuto korespondenci na veřejných či interních webových stránkách, jak jste se zmínil, tak pro úplnost tam patří i tento e-mail. Zdraví xxx

Od: V*t JANEČEK
Datum: 07.12.2007 19:10:33
Vážený pane xxx, ke slibu který po mě chcete opravdu nevidím žádný důvod, ač se žádné další e-maily posílat nechystám, co Vám ale samozřejmě mohu slíbit, že na Vaši žádost Vás osobně výjímám ze svého celoškolního adresáře a tudíž již touto cestou o mě neuslyšíte. Naopak já jsem stále zvědavý na Vaše informace stran využívání pozice dosavadního rektora pro výhody pro FAMU, pevně věřím že si je v zájmu zajímavě otevřené celoškolní diskuse (mám jen za dnešek desítky mailů) nenecháte pro sebe. Díky, zdravím, VJ

>>> 12/07/07 5:50 odp. >>>
Vážený pane Janečku.
Děkuji za promptní reakci. Na své výtce trvám.Jak jsem již psal jde zde o to, že Vaše zpráva se ocitla ve schránkách pracovníků a studentů Amu, tedy jak píšete - interních (to, že s Vámi koresponduji přes mou soukromou schránku s tím nemá nic společného), které nejsou určeny k distribuci a prezentaci diskuzí a polemik, ale k faktické a pracovní korespondenci. Primárně proti Vaší polemice nemám nic, ale patří tak maximálně na nástěnky a internetové fóra a na web amu. Trvám tedy na tom, abyste naše osobní (jak píšete interní) schránky nepoužíval k distribuci ne zcela podložených názorů, byť více členů akademické obce, které však jakýmkoli způsobem napadají, degradují nebo obviňují jakéhokoli člena akademické obce. Zdraví, xxx

Od: Vít JANEČEK
Datum: 07.12.2007 17:21:29
Vážený pane xxx, děkuji za Vaši reakci, ovšem dovolím si oponovat Vašemu názoru, že se jedná o soukromé sdělení zasílané do něčích osobních schránek. Své osobní (což neznamená soukromé) sdělení jsem jako člen senátu AMU s řádným mandátem adresoval výhradně do INTERNÍCH schránek zřízených na serverech AMU, tedy schránek NIKOLI osobních, ale do schránek institucionálních. Mrzí mě, pokud se patrně vlivem přesměrování ocitnul můj mail ve Vaší osobní schránce, proti takovým případům jsem se jej snažil pojistit tím, že hned v prvním odstavci sděluji meritum dalšího textu a případný čtenář se může svobodně rozhodnout, jestli bude plýtvat svým osobním časem. Naopak mě velmi zaujala Vaše poznámka o tom, že dosavadní rektor byl více nakloněn naší fakultě, uvítám jakékoli důkazy ba i domněnky a hypotézy na toto téma (skutečnou podstatu si klidně zjistím sám, abych Vám šetřil práci).
Svým mailem Vás budu obtěžovat už jen jednou a to sdělením s internetovým odkazem, kde bude zřízena diskuse na toto téma, kam zařadím i Váš cenný příspěvek. Děkuji, s pozdravem, Vít Janeček.

>>> 12/07/07 4:56 odp. >>>
Vážený pane Janečku.
Obdivuji se Vaši bezmezné drzosti zasílat do osobních schránek studentů a pedagogů Amu dopis obsahující vaše subjektivní názory a zneužívat tak systému, který byl založen VÝHRADNĚ pro faktickou a provozní korespondenci Amu k propagaci vašich osobních aktivit za cílem očernění právoplatné volby rektora Amu. Navíc se poměrně spornou polemikou o "zákulisních jednání" Jiřího Hlaváče vydáváte ve zcela reálnou možnost žaloby z ničím nepodložené urážky na cti.
Je celkem logické, že pokuď byl rektorem někdo z tábora Famu, že byl více nakloněn fakultě,odkud vyšel, což se skutečně dělo. Změna by však neměla být důvodem obávat se, že nový děkan by naopak tuto fakultu zanedbával. A jistě to nenstane v případě osobnosti s tak vysokým morálním kreditem, jako je Jiří Hlaváč.
Díky Vašemu jednání budeme jako studenti žádat správce serveru,aby nedovolil zneužívat naše e-mailové schránky pro osobní propagandu a boje kohokoli z akademické obce.
S přáním pěkného dne xxx

P.Ožana (HAMU) vs V.Janeček  (12.10.2007 13:37)

Vážený pane Ožano,
děkuji za Vaší reakci. Mohu Vás ubezpečit, že dopis jsem psal v klidu, zato však nejen onu jednu větu, ale úplně celý s velkým zaujetím. Zaujalo mě, že z důvodů, o nichž veřejně ani v rámci jednání senátu neproběhla žádná zásadnější diskuse - tedy možná proběhla někde v zákulisí, o čemž ve větě, která Vám zbytek mého textu nenávratně pohřbila, spekuluji - škola přichází o jednoho z nejschopnějších rektorů, jaké měla. Když se podíváte do historie AMU, jejích fakult i jiných vysokých škol po roce 89, můžete vidět, že děkani či rektoři, kteří jsou úspěšní a současně ochotní to dělat dál, zpravidla slouží dvě období. Tři (teď nově čtyři) roky jsou krátká doba, za kterou se některé věci rozpracují a pak se dotahují. Dosavadní rektor toho rozpracoval opravdu hodně. Dochází-li ke změně, je to buď z důvodů evidentního neúspěchu, nebo neúspěchu o který se vede spor. Způsob jakým to proběhlo u nás připomíná výměnu starosty v Horní Dolní, kterou upeklo pár závistivých sedláků poté co jim všem postavil obecní stodolu, a sami ani nevěděli proč.
Jsem přesvědčený, že to bylo alespoň intuitivně zřejmé i některým senátorům, kteří podle mého soudu z různých veskrze malých důvodů volili jak volili a rovněž jsem přesvědčený, že pro vývoj školy v dlouhodobějším horizontu je dobré tyto věci pojmenovat a dotknout se jich způsobem, díky kterému o nich lidé alespoň trochu začnou přemýšlet. Proto poněkud vyhraněná forma mého dopisu.
Pokud jste nicméně přesvědčen o tom, že jste na veřejném shromáždění před volbou (pokud jste tam byl) viděl dva rovnocenné kandidáty a každý senátor se nezaujatě a dle svého nejlepšího náhledu a svědomí rozhodoval jak bude volit, je Vaše vidění příliš jinde na to, abych Vám jej mohl brát. Pokud o tom nicméně ještě chcete přemýšlet, zkuste si dát tu větu co Vás tak dráždí do závorky a promyslet to bez ní. Díky, zdravím, VJ

>>> Petr Ožana 12/07/07 10:51 PM >>>
Vážený pane Janečku,
Jsem studentem jen krátce a Vaši "osobní rekapitulaci" jsem si přečetl, ze zájmu. O volbě nového rektora vím málo. Váš text mne však zajímal a začetl jsem se. Na druhé stránce Vaší rekapitulace jsem došel ke větě, která mně velmi zarazila. Vlastně popřela Vaše dřívější prohlášení, že volby považujete za regulérní. Toto je tedy potřeno vsuvkou na druhé straně a sice, cituji: "- dost možná s vědomím zákulisně předjednaného výsledku voleb -" I kdybyste měl stokrát pravdu ve všem ostatním o čem se ve Vaší rekapitulaci jedná, tento Váš počin mně ubezpečuje, že jste zaujatý a že jste tento list psal v rozohnění a bez jakékoliv známky rácia. Asi jste to po sobě nečetl. S pozdravem Petr Ožana

P.Karabcová (HAMU) vs V:Jane  (12.10.2007 13:35)

Dobrý den, děkuji za Vaší reakci, v zásadě s Vámi souhlasím ve všech bodech i když z toho zřejmě vyvozuji jiné důsledky, než byste vyvozovala Vy. Můj text je právě jedním z pokusů kvalitněji dostát svého senátorského mandátu a využít veřejné diskuse jako jednoho z podstatných nástrojů demokracie (viz např. definice http://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie) pro naplnění jednoho z jejích hlavních principů, k nimž patří skutečnost že "držitelem moci jsou dohodnutým způsobem určení zástupci většiny". Nepovažuji za škodlivé ozřejmit si v diskusi k jak kvalitní, k jak stabilní, k jak většinové ve vztahu k celku všech tří fakult a k jak dlohodobé dohodě jsme dospěli - vše v rámci diskuse, příp. regulérních demokratických mechanismů určených vnitřními předpisy fakult a školy. Zodpovězení těchto otázek věřím může demokracii v našem prostředí jakož i autoritě člověka v čele školy jen prospět. Jde nám tedy o stejnou věc, díky za Váš zájem, zdravím, VJ

>>> Pavla KARABCOVÁ 7.12.2007 12:06 >>>
Pane Janečku,
dost bylo jedu a intrik. Zkuste se raději zaměstnat zkvalitněním své práce pro AMU a ve volných chvílích si najděte ve slovníku termín DEMOKRACIE a něco si o tomto (pro Vás neznámem pojmu) přečtěte.
Pavla Karabcová, HAMU

Z. Sílová (DAMU) vs V.Janeč  (12.10.2007 13:33)

8.12.07, 1:04 Vít JANEČEK
Dobrý den,
nedostal jsem se k tomu dřív a reakcí k odpovědím se mi v mailu schází nečekaně hodně, snad se mi brzy podaří překlopit vše do standardního webového fóra... Přestože ve svých náhledech i kontextech stojíme patrně úplně na opačných stranách, zkusím to co nejpříměji, třeba se k něčemu dobereme:
1. Také si myslím, že je škoda, že diskuse neproběhla před volbou, ale současně jsem si jistý, že je lepší aby proběhla po ní, než aby neproběhla vůbec. Mnoho voličů do akademických senátů si právě nyní klade otázku, jak mohlo proběhnout něco tak jasného s tak nečekaným výsledkem. To že se zamyslí nad funkcí senátu, nad lidmi kterým svěřují svůj mandát, nemůže být ani omylem na škodu, úplně při nejhorším to prostě nebude hrát do budoucna žádnou roli.
2. Jsem přesvědčený, že i Vy a lidé ve vašem okruhu si ve skutečnosti, ve své hlavě, ve své evidenci nemůžete myslet, že Jiří Hlaváč by byl lepší kandidát než Ivo Mathé. Netvrdím, že třeba pro nějaké Vaše prostředí mohlo Hlaváčovo zvolení znamenat nějakou příjemnější nebo "bezpečnější" variantu fungování na škole (tím spíš, že pro paní kvestorku se znovu vytvoří prostředí, na které je zvyklá), ale pokud dáme stranou tyto malé důvody, které mi můžete vrátit jakože přeci hrají stejnou roli v případě mých preferencí Iva Mathého, pokud dáme tyto důvody stranou, soudný člověk který četl texty obou pánů, viděl je a především zrekapituluje co za odcházejícím rektorem zůstává, nemůže nevidět. To se ostatně projevilo v atmosféře volby, jak jsem to popsal.
3. Je-li v čele školy tak úspěšný rektor, jakým byl I.Mathé a chce-li pokračovat dál, je z hlediska instituce krajně neobvyklé a neprozíravé aby odcházel v potenciální půli svého volebního období BEZ TOHO, ABY O TOM PROBĚHLA VÁŽNÁ DISKUSE A SPOR. Ten měli vyvolat ti, kteří navzdory jeho kvalitám chtěli změnu a drželi k ní klíč. To jest senátoři. Možná jste byla na veřejné debatě na HAMU - tam mimo moderujícího J.Dvořáka a mě nikdo z kolegů senátorů nepromluvil ani slovo. Asi tedy o nic důležitého nemělo jít. Chtít nebo nechtít změnu je legitimní, to co proběhlo je však ve stylu party závistivých sedláků v Horní Dolní, kteří se domluvili že už nezvolí starostu, protože jim postavil obecní stodolu. Jsem přesvědčen o tom, že je dobré, aby si akademická obec prohlédla v tak transparentní podobě malé jednání a jako divadelnice určitě rozumíte tomu, že je třeba tuto performanci přivést na scénu - čemuž se pokouším také napomoci. Je to bytostně pedagogické (včetně sporů o to, jestli způsob jakým to bylo otevřeno je či není vkusný, či zda to či ono je nebo není legitimní a správné) a pokud to bude probíhat co nejvíc veřejně, je to další nadhodnota, s níž si všichni co se toho zúčastní nebo to budou pozorovat, mohou pro své poznání hodně odnést a na čem naše prostředí může hodně růst. (Narozdíl od Vás se neobávám, že by tento proces nějak odsunul HAMU na vedlejší kolej, dle četných mailů tam vůle, zájem i potenciál k diskusi existuje). To vše bez ohledu na to, zda nového rektora půjdeme volit za dva měsíce, za pět, nebo na konci jeho standardního volebního období.
Zdravím, VJ

"Zuzana Silova" 12/07/07 1:03 PM
Pane Janečku,
pořád nechápu, k čemu chcete využívat ty "další instituty" - "opravné prostředky" atd., když jedním dechem tvrdíte, že volby byly regulérní a nechcete je zpochybňovat... Co tedy chcete opravovat? Rozprava o hlubším smyslu a fungování umělecké školy v tom případě měla proběhnout dávno před volbou rektora a na poněkud jiné úrovni. Jestli už teď vyzýváte k nové, přeji Vám v ní hodně úspěchů, pevné nervy a rozvahu - nemohu se totiž zbavit dojmu, že jednáte příliš osobně a zaujatě - tak totiž na mě působí Vaše
formulace na adresu hudební fakulty. Tu školu prostě tvoři dohromady školy tři - a když se nebudou vzájemně respektovat, bude to jen na škodu celé AMU. Zuzana Sílová

7.12.07, V*t JANEČEK
Dobrý den, tentokrát s Vámi nesouhlasím ve všem. Myslím že není v rozporu výsledek volby respektovat (tj. nenapadat ani nezpochybňovat regulérnost a formální stránku voleb apod.) a současně právě v tuto chvíli naléhavěji upozornit akademickou obec, že v rámci akademické demokracie existují další instituty (volby do senátů, opravné prostředky zakotvené vnitřními předpisy fakult a školy atd.), které je možné využít. Také jsem dostal důvěru voličů a moje převažující zpětná vazba je, že rozhodnutí senátu snad až příliš mnoho lidí považuje vysloveně za špatné. Nevyzývám k žádné občanské neposlušnosti (tedy stávkám, defenestracím apod.) ani nevidím žádné houfy jedinců (natož každého), kteří by nás tolik zaměstnali osobními mocenskými ambicemi. Reflexe, které věřím i můj skromný příspěvek do diskuse napomůže, se snad v kratším či delším horizontu může projevit jen pozitivně. Zdravím,
VJ

"Zuzana Silova" 12/07/07 10:59 dop.
Pane Janečku,
mně se zdá, že vy chcete zpochybnit lidi, kteří se na volbě rektora podíleli. A já Vám píšu, že to jsou lidé, kteří mají důvěru těch, kteří je zvolili. Nemusím osobně souhlasit s tím, jak volby rektora dopadly, ale byly to řádné volby - jak sám potvrzujete - takže nám nezbývá, než jejich výsledek akceptovat a ne vyzývat k občanské neposlušnosti. Představte si, že by každý jednotlivec chtěl prosadit své osobní mocenské ambice - kdy bychom pak v tom chaosu studovali a pracovali? Zuzana Sílová

7.12.07, V*t JANEČEK:
Dobrý den, děkuji za Vaši reakci, naprosto s Vámi souhlasím, což Vám bude zřejmé když si přečtete pozorněji co v dopise opravdu píšu: upozorňuji právě na to, že jediná argumentace, která při volbě rektora zazněla, se týkala toho, že "umělec je lepší ne-umělce", proti čemuž právě protestuji mj. tím, že ukazuji, že pokud bychom tuto tezi přijali pro posuzování kandidátů na rektora (jak se to snažili učinit někteří kolegové z HAMU), zpochybňujeme tím i nejenom některé senátory (členem AS AMU je vedle Vámi jmenovaných kolegů také student produkce FAMU), ale dokonce i některé studijní obory AMU, což je jistě nepřípustné. Díky, zdravím, Vít Janeček.

"Zuzana Silova" 12/07/07 10:38 dop. >>>
"Grotesknost vnější snahy o nadřazení kompetencí umělce ad hominem nad jakoby odjinud vzcházejícího kandidáta podtrhuje i
fakt, že potenciálními arbitry výsledku této perspektivy se v poslední instanci stali i takoví členové senátu jako například učitel tělocviku nebo student produkce - tedy nositelé kompetencí, s nimiž v jejím absurdním světle také neobstojí."
jen tolik: máte-li na mysli pány Petra Pachla a Viktora Košuta, byli za DAMU řádni zvoleni a delegováni do AS AMU těmi pedagogy a studenty, kteří se příslušné volby zúčastnili. Nejen jejich profesní (nevím, co je špatného na profesi pedagoga akrobacie, který brilantně připravuje studenty DAMU, nebo adepta produkce - ostatně náš současný rektor je také povoláním produkční, ne?), ale i lidské kvality rozhodly o tom, že jim studenti a pedagogové dali svou důvěru - stačí se podívat na výsledky voleb a počet hlasů, které
získali. Petr Pachl patří dlouhá léta k nejuznávanějším pedagogům odborných předmětů, to Vám mohu potvrdit jako bývalá studentka DAMU a nyní i pedagog s praktickými zkušenostmi divadelníka.
S pozdravem, Doc. Zuzana Sílová, PhD., katedra činoherního divadla DAMU

POSLEDNÍ ČÍSLO

Cinepur #145

#145

únor 2023


DALŠÍ ČLÁNKY V BLOGU AUTORA: Vít Janeček

Rozhovor s rektorem AMU zejména o financování jednotlivých fakult

KOMPOST – mentální odpad diskutujícího blogu

OTAZNÍKY KOLEM VOLBY REKTORA AMU V LISTOPADU 2007


DALŠÍ ČLÁNKY Z BLOGU

Ideologie seriálu Bez vědomí (Ondřej Čapek)

Solidarita s Olegem Sencovem (Oto Horák)

Inženýři lidských duší se opět činí (Oto Horák)

Kieślowski o sobě a filmu (Oto Horák)

Thriller o lidské slabosti a vypočítavosti (Oto Horák)

Leviatan vítězí aneb Jak dál s Ruskem a jeho umělci (Oto Horák)

Neznámí hackeři a slovo o cenzuře (Oto Horák)

Umění ekonomické transformace a rozdělení státu (Oto Horák)

Umění předání a odolání moci (Oto Horák)

Odvaha k správnému rozhodnutí (Oto Horák)